[Texels Belang, CDA en i/VD in onderhandeling Foutje Cjroen rCwarL-Jexel s het harL, vndanks aarzelende start van coalitie: Duurzaam Texel staakt voorlopig activiteiten Buurt ligt niet wakker van puinbreker Politie in dorpen M mm v t Horeca beurskrant Paal 28 Vele handen maken licht werk Weversend modeshow Taakstraf en cel Valse facturen O^der de pomp IjiauiH» I Plekkie Jeugdraad Vraagtekens TB bij asielzoekerscentrum in Den Burg-oost n x x TEXELS E^COU RANT Locatie: 1 li'M Ti H GERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 11662 VRIJDAG 15 MAART 2002 erschijnt dinsdag en vrijdag Uitgave van v/h Langeveld de Rooy bv, Postbus 11,1790 AA Den Burg Losse nummers 0,85 els Belang, CDA en de WD bben woensdagavond met el- algesproken de college- derhandelingen aan te gaan. De partijen gaven tijdens een ver- nnend gesprek in de raadszaal met een meerderheidscoalitie de slag te willen. 'Er moet een rkbare situatie ontstaan', moti- rde informateur Jos Timmer, nadrukkelijk een tweede optie iter de hand hield, een coalitie TB, CDA en 'het linkse blok', langdurig achterhouden van wethouderskandidaten werd WD niet in dank afgenomen. kiezers hebben het ons niet mak- jk gemaakt', doelde Timmer op minimale verlies van het progres- i/e blok. 'Maar politiek is hard en jenlinks is als enige collegepartij erekend op het beleid van de af- open vier jaar en daaruit moet je iclusies trekken.' dat gingen Texels Belang en het niet uit de weg. Jaap Hin. ordvoerder namens het CDA, ver- Me het kiezersoordeel in een erderheidscollege van TB, WD en A. TB had alle opties de revue la- passeren. Ook het door de linkse tijen gewenste afspiegelings- ege, waarbij de voorkeur zou uit- in naar de geroutineerde Peter ser als wethouder. Dat de aan de nende hand zijnde PvdA daarbij d gepasseerd, had volgens lijst- ;ker Corrie Heijne een reden 'Als het een goede wethouders- didaat vindt, dat zet je die op een desbare plaats.' Heijne vond wel de linkse partijen het pakt beter Sr de verkiezingen hadden kunnen len. 'Dat was naar de kiezers dui- jkergeweest.' Frans Visman vond niet. 'Je gaat eerst met je eigen gramma de strijd in.' Favoriete optie van Heijne is samen werking met CDA en WD: 'De WD had bij de vorige verkiezingen bijna een derde zetel. Toen was er binnen die partij onvoldoende ervaring om aan de coalitie deel te nemen. Nu wel.' Maria van der Spek, lijsttrekker van de WD, constateerde dat haar partij het college de afgelopen vier jaar goed heeft gevolgd. 'Er is een constructieve samenwerking ge weest.' Ze had ook de verkiezings programma van de WD en TB naast elkaar gelegd en nam de gelegenheid te baat veel punten uit het WD-pro- gramma de revue passeren. 'De me ningen en beleidstaken liggen dicht bij elkaar. Gezien de verkiezings uitslag en de programma's ligt een coalitie TB, CDA en WD wat ons betreft het meest voor de hand.' Alle partijen van het linkse blok spra ken zich uit vóór deelname aan het college. Ze spraken, afgezien van de eigen kandidaat, geen voorkeur uit voor een wethouder. Frans Visman gaf aan dat zo'n links blok bij even tuele collegeonderhandelingen veel had te bespreken. 'Over kamperen bij de boer lopen de standpunten bij voorbeeld nogal uiteen. Ook over de stolpen moet overeenstemming wor den bereikt.' Alfred Schaatsenberg van de PvdA constateerde dat de winst voor zijn partij, evenals die van D66, het rechtvaardigde dat ook links een wethouder levert. 'We vinden het ook nodig om een goede verdeling binnen college te krijgen. Anders ben ik bang dat de vergaderingen niet makkelijk zullen lopen.' Corrie Heijne van TB uitte kritiek op Peter Bakker, die aangaf in de ko mende periode geen oppositie tegen het eigen beleid te willen voeren en daarom heeft bedankt voor het raadslidmaatschap. 'Je hoeft geen oppositie te voeren. Zo'n opmerking wekt geen vertrouwen.' Arthur Oosterbaan vond na het verlies van zijn partij enige bescheidenheid ge past. 'Maar we zijn bang dat er naar aanleiding van deze verkiezingen weer een onevenwichtige periode komt in de raad, zoals in de periode tussen 1994 en 1998.Die vrees werd niet gedeeld door Heijne. 'Toen wa ren er twee partijen aan het bewind. Die fout moeten we nooit meer ma ken. Met drie partijen is dat niet aan de orde.' Oosterbaan: 'Door met de WD in zee te gaan, verwerpen TB en CDA de kans om een beleid te voe ren dat door vijf partijen wordt gedra gen.' 'Maar dat zou betekenen dat de WD de enige oppositiepartij wordt', stribbelde Van der Spek tegen. Er leefde veel onvrede over het ach terhouden van de namen van de wethouderskandidaten door de WD. Timmer: 'Als je de onderhandelingen in gaat, is het belangrijk te weten wie die kar gaan trekken.' Van der Spek. 'We hebben de namen van de kandi daten met genoemd, omdat we ze wilden beschermen. Want we leven in een kleine gemeenschap.' Pas na hevig aandringen gaf ze de namen van Marcel Uriot (eerste optie), Maria van der Spek en Annie Hin-Hin. Dit bracht met name bij het CDA twijfel teweeg. 'Wij willen dit nog eens bin nen de partij bespreken', reageerde Nel Eelman. Heijne zei de voorkeur te geven aan een ervaren politicus. 'De ene kandidaat van de WD spreekt ons meer aan/dan de andere.' De twijfel weerhield de drie grote partijen er niet van te besluiten de onderhan delingen met elkaar aan te gaan. Anders dan deze openbare verken nende sessie, zullen de verdere be sprekingen achter gesloten deuren plaatsvinden. rechtbank in Alkmaar heeft een jarige Rotterdammer wegens ling tot zware mishandeling en Ireiging veroordeeld tot 100 uur kstraf en zes maanden celstraf, merendeel daarvan heeft de n al uitgezeten. Verder moet hij in wat de reclassering van hem wacht. verdachte zou op 4 juni van het ig jaar in Eierland de keel van zijn nmalige vriendin hebben dichtge- pen en hebben geschopt en ge len. Volgens de man was er drank iet spel. De rechtbank achtte po- tot doodslag niet bewezen. Toen ijn ex in juli aantrof met een half Wede man, wees hij met een mes laar richting, waarna ze vluchtte en [een ravage in haar woning aan- itte. Tegenover de rechter ver- irde hij 'emotioneel in de war, ig en teleurgesteld te zijn'. :e week ontvingen diverse Texelse Irijven weer facturen voor niet- 'ezen diensten. Het betreft factu- van BIZ-telefoongids, die voor iame in www.biztelefoongids.com bedrag van 248 euro (excl. BTW) [ekening brengt. In de kleine letter- onderaan de factuur staat ver te 'Dit is een aanbieding en geen 'uur'. De stichting Duurzaam Texel gaat voorlopig niet meer aan de slag met nieuwe plannen. Het bestuur gaat eerst bekijken wat de finan ciële consequenties zijn van het besluit dat de gemeenteraad dinsdagavond heeft genomen. Opheffing van de stichting is een reële optie geworden, aldus coör dinator Nienke Bloksma. De raad besloot voor alleen dit jaar een subsidie van €23.000,- te ver strekken. Subsidieverzoeken voor 2003 en 2004 worden later afzonder lijk bekeken tijdens de begrotings behandelingen (in juli) voor die jaren. Het college had aanvankelijk meteen voor 2003 en 2004 twee keer €88.500,- subsidie willen verlenen. Dat voorstel werd echter ingetrokken en vervangen door een aangepast voorstel waarin het voorbehoud werd gemaakt voor 2003 en 2004. In de commissie Financiën, Werken en Milieu hadden Texels Belang, CDA, WD en Gerard Weijers daar om ver zocht. Zij wilden eerst meer duidelijk heid over de activiteiten van de stich ting Tijdens de raad stemden de partijen unaniem in met het aange paste voorstel. Wethouder Peter Bak ker liet weten dat dat wel 'wat span ning' meebrengt voor de stichting. Volgens Bloksma kan er de komende maanden nog maar weinig worden uitgegeven. De stichting heeft diverse subsidietoezegging, waaronder €350.000,- (voor drie jaar) van de pro vincie, op tafel liggen, maar geld van de gemeente was mede nodig om die toezeggingen daadwerkelijk binnen te halen. 'We zitten nu in de tang', aldus Bloksma. 'We moeten nu maar zien of de provincie vindt dat er nog aan de voorwaarden wordt voldaan.' De gevraagde bijdrage van de ge meente bedraagt volgens haar zo'n twaalf procent van het totale budget van de stichting. Werkplan Wethouder Bakker liet tijdens de raadsvergadering weten dat de stich ting voortaan jaarlijks een werkplan maakt en verantwoording aflegt over de werkzaamheden. Maria van der Spek (WD) zei het goed te vinden dat De WD heeft een nieuw spel letje. |0/a, wat dan? og I Wie van de drie: wil de echte wethouder nu opstaan. Een wat ouderwets aandoend beeld deze week van een bloembollenveld aan het Molwerk nabij Den Hoorn. Uit de tijd dat vele handen in deze seo- tor nog licht werk maakten. Tiental len medewerkers in het land, aan het werk in de narcissen. Het gezelschap snijdt de ontluikende bloemstengels, om ze op de veiling te gelde te ma ken Gerard Tirr/moimon) ARJEB01LENBERG Z.0. De puinbreker die woensdag op het terrein van de Vogelmient aan de slag ging, verwaait brokken beton tot granulaat. (Foto Gerard Timmerman) De puinbreker die de hoop van 1000 ton puin op het terrein van de Vogelmient moest verpulveren zou een ondraaglijk lawaai maken, zo vreesden omwonenden. Maar toen machine woensdagmorgen vroeg aan het werk ging, sliep de buurt er gewoon doorheen. Het kabaal viel erg mee, meldden de bewoners, die daarom afzien van hun eis dat de klus vóór vandaag (vrijdag) ge klaard moet zijn. Een paar dagen respijt is geen over bodige luxe voor aannemer Willem Bakker. 'Door de nattigheid stond het terrein vorige week nog onder water. In zo'n blubber kun je niet werken. bovendien sleep je de troep overal mee naar toe. Door de verwachte herrie en stof mochten we niet bij harde wind werken en verder duurde het vinden van een geschikte puin breker langer dan voorzien. De ge meente stelde zóveel eisen, het ap paraat moest rondom gecertificeerd zijn. Zie zo'n machine maar eens te vinden.' Dat lukte uiteindelijk bij de firma Ane Hollenberg Sloop en Milieu uit Purmerend. Dit bedrijf verscheen met met een monsterlijk gevaarte, ■maar met een compacte machine, die ook lang niet de herrie produ ceerde die de buurt had verwacht. 'Dit is voor ons heel aanvaardbaar, ik zal de gemeente bellen dat ze wat ons betreft ook volgende week door mogen gaan.' De puinbreker heeft een capaciteit van tussen de 250 tot 500 ton per dag, waarbij zelfs de grootste brokken beton tot fijn granulaat worden gemalen. Het fijne steen wordt, nadat uit bemonstenng is gebleken dat er geen schadelijke stoffen zoals asbest in zitten, gebruikt als fundering onder de bestrating en verwerkt in beton. Om te voorkomen dat er restanten asbest in de puin breker komen, houdt een toezicht houdereen oogjein het zeil. 'Maar tot dusver ben ik nog niets tegen geko men', zei de man gisteren. Gebiedsgebonden politiezorg heet de nieuwe werkwijze, waarbij per dorp (en omgeving) twee politieagen ten zijn aangewezen die verantwoor delijk zijn voor de politiezorg in 'hun' gebied. Pagina 5 Wie op Texel aanspraak wil hebben, moet met een grote pleister op zijn gezicht gaan lopen. Harry weet ervan mee te praten na een routineoperatie die hij onderging in het Gemini. Pagina 7 het werk van de stichting inzichtelijk wordt gemaakt. 'Het schudden van de kussens heeft geleid tot het opma ken van het bed.' Corry Heijne (Texels Belang) zei de indruk te hebben dat er veel geld wordt gespendeerd aan onderzoek en begeleiding. 'Ik vraag me af of er ook geld overblijft voor uit voering.' Zij zette ook kanttekeningen bij het draagvlak dat de stichting heeft. 'Duurzaam Texel wordt gedra gen door veel participanten, maar binnen die organisaties zelf is er min der draagvlak.' Anja van der Heide (CDA) vond dat de stichting zich nu met teveel projecten bezighoudt. 'Maak wat minder deelplannen. Pak uit met een aantal projecten en laat niet teveel vraagtekens staan.' D66, PvdA en GroenLinks lieten zich lovend uit over de stichting. Klaas Modder (PvdA) maakte zich zorgen over het voortbestaan. 'Kan de stich ting dit hebben? Het duurt nu tot juli voor ze duidelijkheid hebben. Het zou spijtig zijn als ze verdwijnt.' Wethou der Bakker concludeerde uit de op merkingen van de raadsleden dat zij 'een positieve grondhouding toon den' om later alsnog akkoord te gaan met subsidies voor 2003 en 2004. Buiten Bloksma erkent dat de stichting meer naar buiten zou mogen treden over de werkzaamheden. 'We hebben een publiciteitsplan klaarliggen, maar daar hebben we weinig tijd en geld voor. Als we kiezen voor voorlichting of uitvoering, gaat het toch meer in de projecten zitten.' Duurzaam Texel staakt geen lopende projecten. 'Daar waar we financiële verplichtingen zijn aangegaan, hebben we ook dekking.' Een project dat in de koelkast ver dwijnt is het Energieplan 2030. 'Daar hadden we een activiteitenplan voor willen opstellen.' Volgens Bloksma bestaat het risico dat ontwikkelingen in duurzaam bouwen op het eiland stagneren zonderde stichting. 'Voor dat de stichting er was, werd er op Texel met nagedacht over duurzaam bouwen. Met een aantal voormannen uit de bouw zijn we om tafel gaan zit ten. In het begin was er veel scepsis, na een jaar waren ze enthousiast. Hun achterbannen moeten nog mee, maar die voormannen hebben het te druk om nu al de kar te trekken .Daar zijn de bedrijven te klein voor. De stichting zit in de rol als aanjager. We bereiden vergaderingen voor en heb ben bijvoorbeeld de beurs duurzaam bouwen georganiseerd.' Het bestuur van de stichting Duurzaam Texel praat in april over de ontstane situa tie. De raadsleden waren welwillend, maar de jeugdraad kreeg een krediet voor het opknappen van het basketveld naast de Burg. De Koninghal dinsdagavond niet hele maal cadeau. Tijdens de raads- vergadenng moesten ze hun voorstel eerst aan de man brengen en verde digen. Pagina 7 (Advertentie) Texels Belang heeft bedenkingen bij de bouw van een asielzoekers centrum in De Mars. Volgens de partij moet eerst de bevolking daarover geraadpleegd worden. 'En de bevolking moet ook het laat ste woord hebben', aldus Dick Drijver. Volgens hem is Texels Belang met tegen de opvang van asielzoekers, maar moet er wel goed worden na gedacht over de manier waarop dat gebeurt. Hans Roeper (PvdA) pleitte ervoor zorgvuldig om te gaan met het vraagstuk. Hij pleitte ervoor asiel zoekers te laten integreren met de rest van de bewoners. 'Maar er is ook een schaarste aan grond. En die kun je maar één keer volbouwen.' GroenLinks toonde zich voorstander van een bredere spreiding van asiel zoekers in kleinere groepen om de integratie te bevorderen. 'Maak met één huizenblok met één soort men sen', aldus Jaap Vlaming. De WD is tegen de komst van een asiel zoekerscentrum in De Mars. Het college wil meewerken aan de bouw van ongeveer vijftig woningen in Den Burg-oost waar 250 asiel zoekers opgevangen kunnen wor den. Het COA (Centraal Opvang- orgaan Asielzoekers) en de Stichting Wonen Texel werken aan schetsen voor het opvangcentrum. Volgens wethouder Daan Schilling zijn die plannen 'nog niet rijp genoeg om al naar buiten te brengen.' Asielzoekers verspreiden in kleinere groepen is volgens hem niet mogelijk. (Advertentie) |ta I ui lill, u - v (fnr* Tjwrf Ji*'l brl i>vrt_ Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: NEE- sticker maar wel geïnteresseerd? Folder verkrijgbaar op Spinbaan 6. bestaat 5 jaar en trakteert op een spetterende S 0222-3/S702 Zondag 17 maart aanvang 15.00 uur Paal 28 is op 17 maart tussen 15.00 en 17.00 uur uitsluitend geopend voor bezoekers van de modeshow! (Advertentie) In onze 5RBD grasmaaier-folder die u bij deze krant krijgt staat dat de prijzen exclusief btw zi|n Dat moe£, inclusief btw zijn. Scheelt toch mooi 19 procent! Q^O 1 1 1 Oorsprongweg 67. telefoon 311 229

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2002 | | pagina 1