HEMA Vrouwelijk college baart landelijk opzien Cjrocn TtvarL-Jexeh 'tn het hart Uitbreiding Koorn-aar stuit op vijf bezwaren bedrijfsverzamelgebouw lomt in het gemeentehuis Asielzoekerscentrum rerdeelt nieuwe coalitie TEXELSE^COURANT SUPER DE BOER Kunstwerk vernield? Kinderen bij de VOC Financiering Thijssebeeld vrijwel rond 'Praat met jeugd over uitgaan in De Koog' terry Wuis koopt erberg Panorama Vier gewonden en schade bij ongeval rschijnt dinsdag en vrijdag Bedrijfsverzamelgebouw komt in de aanbouw in het park, wordt gevestigd op de be- ie grond van het gemeentehuis, ruimte te maken voor ambte- m die het veld moeten ruimen, ■den in de bodewoning negen ;plekken gerealiseerd en nog is veertien tot zestien in een tij- ijke huisvesting in het park. Met >e gewijzigde invulling blijft het ege binnen de aanvankelijke roting van 727.272,- euro (ƒ1,6 oen). gemeester Geldorp kreeg met 5 nieuwe invulling lof toegezwaaid alle politieke fracties. De meeste yen hadden in januari nog furieus eageerd op de onvoorziene tenoverschrijding voor het aan- kelijke plan om het bedrijfs- :amelgebouw in het park te reali- m. Reden voor het college om het alternatieve plan te komen, andere goede nieuws dat burge ster Geldorp had te melden was dat huurder Start inmiddels het con tract heeft getekend voor vijf jaar en dat het Centrum voor Werk en Inko men (CWI) heeft toegezegd op korte termijn voor vijf jaar te zullen tekenen. 'Hiermee is dus voldaan aan de door de raad gestelde randvoorwaarden: binnen het budget blijven en een ak koord over de huur van vijf jaar', stelde burgemeester Geldorp de gedualiseerde raad voor een voldon gen feit. Die gaf volmondig groen licht, wat betekent dat de gemeente bij zichzelf een verzoek moet indie nen om de sloopvergunning voor de bodewoning ongedaan te maken. De begane grond van het raadhuis zal, afgezien van de dragende construc tie, opnieuw worden ingericht en, af gezien van een spreekkamer, een open structuur krijgen. De bestaande afdelingen, onder andere de sectie Middelen en Ruimte en Wonen, zul len verhuizen naar de aanbouw en/of de bodewoning. Uitgave van v/h Langeveld de Rooy bv, Postbus 11,1790 AA Den Burg Losse nummers 0,85 l/rw %watvjinil ia bd kirt. Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE NEE- sticker maar wel geïnteresseerd? Folder verkrijgbaar op Spinbaan 6. BERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 11663 DINSDAG 19 MAART 2002 Is het glazen kunstwerk 'Tot hier en niet verder' van Jan Wolkers op de dijk van de Prins Hendrikpolder be schadigd door een vandaal of is het tijdens de oosterstorm van vrijdag gewoon kapot gewaaid? Aanvanke lijk dacht de politie aan het eerste. Later ontstond daarover twijfel, toen bekend werd dat de golf kort voor de ontdekking van de schade al los zat. Pagina 5 Terwijl medestudenten het werk van literatoren als Vondel en Hooft bestu deerden, boog Vibeke Roeper zich tijdens haar studie Historische Letter kunde liever over de verslagen van 'gewone' opvarenden over hun reizen naar Indië. Profiterend van de enorme kennis die ze in de loop der jaren op deed, heeft de 36-jarige oud-Texelse nu een (kinder)boek geschreven dat zich toespitst op het leven dat de kin deren in de tijd van de VOC leidden. Pagina 6 Het is nu zeker dat het geld dat no dig is voor het Thijssebeeld in de vijver bij de Elemert, bij elkaar zal komen. Binnen enkele weken zal Jan Wolkers de opdracht krijgen om de vervaardiging ter hand te nemen. Enige voorwaarde is dat de gemeenteraad akkoord gaat met de plannen voor het uitbaggeren en opnieuw inrichten van de vijver. Het beeld kost €68.130 150.000,-). Daarvan is €59.090 130.000,-) bij een. Volgens Hans Roeper van de Thijssestichtmg kan voor de reste rende 9.090 euro (ƒ20.000,-) een be roep worden gedaan op bepaalde personen die beloofd hebben bij te springen als het nodig is. Het ge noemde bedrag heeft uitsluitend be trekking op het glazen kunstwerk zelf. Het eilandje en de sokkel komen voor rekening van de gemeente, die deze uitgave beschouwt als onderdeel van de kosten van het opknappen van de vijver. Mocht de herinrichting met doorgaan of heel anders worden, dan staat ook het Thijssebeeld ter discus sie, omdat het ontwerp nauw samen hangt met de aard van de plek. Koorn geeft echter aan dat de uitbrei ding al tien jaar geleden is gereali seerd, toen het oude bestemmings plan nog van kracht was. De familie Koorn reageert verbaasd op de bezwaren 'Pas geleden is camping De Bremakker ook met twee hectare uitgebreid. Op dat ter rein komen chalets, terwijl wij het nota bene inrichten voor kampeer ders. Waarom zou het daar wel mo gen en hier niet? Het is bovendien opmerkelijk dat twee van de bezwaarmakers het terrein graag zelf willen kopen.' Koorn geeft aan dat ook recreatieondernemers in de om geving uitbreidingsplannen hebben, waardoor de open structuur van het gebied wordt aangetast. Door het grondeigendom ziet de familie geen kans om de camping aan de achter zijde uit te breiden. (Advertentie) de jeugd te willen praten. 'Want bij mij roepen Texelse jeugd en uitgaan ge mengde gevoelens op. Soms lijkt het of het een hobby is om gasten dwars te zitten Texel versus de gasten. Daar wil ik het ook graag eens over heb ben.' Ze wees Visman erop dat het vanwege de duale veranderingen de taak van de raad is geworden om de jeugd uit te nodigen. lijkt erop dat de beoogde ilitiepartners CDA, Texels Be- 9 en de WD hun eerste aanva- I hebben gehad. TB en de WD en niet dat er een permanent ilzoekerscentrum in de nieuw ormen woonwijk aan de oost- tvan Den Burg komt, terwijl het kwel voor deze optie kiest. De pleit voor een locatie bij de dige aanvullende opvang Bjrderbuurt bij Oosterend, een ie die ook TB openhoudt. Maar e partij sluit ook een andere itie in het buitengebied niet uit. lA'er Eric Hercules had zich opge lden over een ingezonden brief in Texelse Courant, waarin de schrijf- Suzan Boom haar beklag deed ir de plannen voor het asiel- ikerscentrum. Mede op zijn ver- ik legde het college nog eens uit de bouw met ten koste gaat van ningbouw voor Texelaars en dat I een permanent centrum Texel af an opvangpieken, die ontstaan als COA (Centraal Orgaan Asiel- ikers) vakantieparken huurt voor svesting. Want daardoor wordt in te tijd een veel te groot beroep laan op onderwijs-, medische en lere voorzieningen. 'Dit soort on- controleerde situaties is niet ge- nst', aldus demissionair wethou- r Schilling gisteravond. 'Met een rmanent centrum krijgen we ook garantie dat er goede voorzienin- i komen voor de opvang van deze msen.' Met het COA is afgespro- i dat het permanente centrum niet iger dan 10 jaar in gebruik zal zijn (daarna komen de woningen be schikbaar voor huisvesting van Texelaars). Onderdeel van de deal is ook dat aanvullende opvang uitslui tend plaatsvindt in Noorderbuurt en dat alleen in extreme situaties (oorlo gen) een opvang in parken mogelijk is en dan alleen buiten het seizoen. Maar daarvoor moet dan wel een gedoogvergunning worden aange vraagd. Alleen de beoogde opposi tiepartijen en het CDA schaarden zich achter het demissionaire college. WD'er Maria van der Spek gaf te kennen het door de provincie aange geven aantal van 73 permanente opvangplaatsen voor asielzoekers voldoende te vinden. 'Waarom moe ten we dan een opvangcentrum voor 250 asielzoekers? Want Noorder buurt biedt al plaats aan 120 vluch telingen.' Piet Standaart (Texels Be lang) voorzag dat een permanent asielzoekerscentrum in een woonwijk problemen geeft. 'Meestal verloopt de integratie moeilijk en als het wel goed verloopt, dan is het een drama als de asielzoekers - die immers nog geen status hebben - moeten ver trekken. Dat kun je de bevolking toch niet aandoen.' Burgemeester Gel dorp bestreed deze stelling. 'De band tussen schoolgaande kinderen in de buitendorpen is vaak nog sterker en geeft bij het vertrek nog meer proble men.' Mocht gekozen worden voor uitbreiding van Noorderbuurt, dan biedt de maatschappelijke bestem ming die mogelijkheid, zo legde Schilling uit. gemeente moet de jeugd uitno- jen om nog eens te praten over t stappen in De Koog. Daar iitte Frans Visman (D66) voor fij ns de raadsvergadering. tt zijn verzoek kwam Visman een 'ofte na die hij deed aan de jeugd lens het verkiezingsdebat eind fe- Jari in Question Plaza. Jongeren 'Jen daar het stappen lang niet al- fijn te vinden en ze hadden kritiek i de dorpswachten, irgemeester Geldorp zei ook met iormalig hotelier Harry Wuis en ugdherbergeigenaar NHJC hebben in principeakkoord gesloten over de verkoop van Panorama. Wuis wil Itet gebouw op de Hogeberg ge schikt maken om te wonen en heeft cu',urele en/of maatschappe- ■ke bedoelingen mee. 'Het is een Krachtige locatie', motiveerde Wuis ■esgevraagd zijn interesse. Maar hij Benadrukt dat de koop pas definitief els gemeente en provincie meewer- en aan wijziging van de bestemming an Panorama en de verhuizing van e jeugdherberg op de Hogeberg en e Eyercoogh naar het B-veld van SV exel. Het beoogde nieuwe Texelse college met daann vier vrouwen (Corrie Heijne, Nel Eelman, Annie Hin-Hln en burgemeester Joke Geldorp is landelijk nieuws. Gisteravond kwam een fotograaf van de Volkskrant speciaal naar Texel om de dames op de foto te zetten. (foto Daan Koopman) Texels Belang, het CDA en de WD hebben vrijdagavond een akkoord bereikt over de portefeuille verdeling binnen het nieuwe col lege. Corrie Heijne van TB krijgt als wethouder de verantwoording over de sectie Middelen (Finan ciën), Civiele Techniek, Grond zaken en Verkeer. Nel Eelman van het CDA richt zich op Ruimte en Wonen, Onderwijs en Milieu. Na mens de WD behartigt Annie Hin- Hin de portefeuille Cultuur, Welzijn, Recreatie en Volksgezondheid. Burgemeester Geldorp behoudt haar huidige taken en wordt verwantwoordelijk voor handha ving. De partijen konden het niet eens worden over de vraag wie Economie gaat doen. Waar partijen in het verleden eerst onderhandelden over de inhoud van het collegeprogramma en daarna de portefeuilles verdeelden, verloopt de formatie ditmaal in omgekeerde volg orde. Coalitiepartners TB en het CDA worstelden door de nipte verkiezingswinst van het 'rechtse blok' met hun keuze voor een derde partner en wilden eerst zekerheid over de wethouderskandidaat binnen de WD. Bij de portefeuilleverdeling was de grootste partij, TB, het eerst aan zet. TB deed afstand van de be langrijke portefeuille Ruimte en Wo nen (R en W), maar de huidige keus is logisch, omdat Heijne als raadslid geen zitting had in de adviescommis sie R en W en wel in Financiën. Nel Eelman had na acht jaar Welzijn al aangegeven in te zijn voor deze por tefeuille. De WD had de laatste keus, waar over volgens 'informateur' Jos Tim mer weinig woorden werden vuil gemaakt. Toen de portefeuilles bekend waren, schoof de WD Annie Hin-Hin naar voren. Zouden de libe ralen Financiën of Grondgebied heb ben gekregen, dan zou Marcel Uriot wethouder zijn geworden. Over de vraag of TB tevreden is over de wethouderskeus. houdt Timmer zich op de vlakte. 'In hoeverre is het aan ons om over kwaliteit binnen een andere partij te oordelen?' Het stemt TB wel tevreden dat de WD met Maria van der Spek en Martin Trap. naast nieuwkomer Arjen Boerhorst, een ervaren fractie krijgt. Het overleg van donderdag verliep volgens Tim mer in goed overleg. 'Eigenlijk waren we er zó uit.' Donderdag komen de dne partijen weer bijeen. Dat wordt gepraat over de invulling van het college programma, waarin de beleidsdoelen voor de komende vier jaar staan. Tim mer verwacht dat het samenstellen hiervan geen al te grote problemen zal hebben. 'We praten eerst over de zaken waarover we het eens zijn, en gaan dan met de verschilpunten aan de slag.' Vraagstukken waarover de standpunten (nog) uiteenlopen be treffen onder meer het kamperen bij de boer, toeristisch gebruik van stol pen, windmolens en het gemeente huis. Uitbreidingsplannen van camping 'De Koorn-aar' vallen niet bij ieder een in goede aarde. De familie Koorn wil het kampeerterrein aan de Grensweg uitbreiden met twee hectare. Omdat er direct naast de camping geen grond beschikbaar is, is het oog gevallen op een stuk agrarische grond verderop aan de Grensweg, dat niet direct aansluit op het kampeerterrein. Vijf perso nen en instanties hebben beden kingen geuit tegen de plannen. Naar aanleiding hiervan vindt don derdag een hoorzitting plaats. De familie Koorn exploiteert de cam ping aan de rand van de Dennen al tientallen laren. Dat gebeurt met veel inzet. Daarbij staat met alleen het ge rief van de gasten hoog in het vaan del. ook het milieu heeft de aandacht. Onlangs kreeg de camping de Gou den Milieubarometer, wat betekent dat aan de hoogste eisen wordt vol daan. Ook de veiligheid van de gas ten is voor de Koorn-aar een belang rijk punt. Toen de gemeente de exploitanten er op wees dat de hui dige afstand tussen de caravans voor het mooie eigenlijk iets zou moeten worden verruimd, had de familie Koorn daar wel oor voor. Wat meer ruimte voor de kampeerders zien de exploitanten best zitten, maar dat zou op het huidige terrein betekenen dat ongeveer eenderde van de stand plaatsen moet worden ingeleverd, wat funest is voor de exploitatie. Maar als het terrein van twee hectare kan worden aangekocht, dan zou de familie twee vliegen in één klap slaan: kwaliteitsverbetering én een moge lijkheid om nog dertig extra caravans neer te zetten, een groei die op basis van de 25-procentsregeling in het bestemmingsplan mogelijk is. Het inmiddels demissionaire college werkte daarom mee aan een proce dure voor wijziging van de bestem ming van het terrein. Voorwaarde van de gemeente is dat een klein stukje grond wordt gebruikt als parkeerter rein voor vakantiepark De Witteberg. omdat auto's bij grote drukte nu aan de overkant van de weg worden neer gezet. 'Door deze uitbreiding toe te staan, ontstaat er een geheel nieuw kam peerterrein, waar binnen afzienbare tijd naar alle waarschijnlijkheid een dienstwoning gebouwd gaat wor den'. schrijven bezwaarmakers Menno Stam en Fridt Blanken van '10 voor Texel'. Ze constateren dat na realisatie het laatste stukje open ter rein langs de Grensweg verdwenen zal zijn. 'En dat terwijl de politieke partijen roepen om voorzichtig om te gaan met ons open landschap en met alles vol te bouwen. De uitbreiding zorgt voor extra inbreuk op de waar den van het omringende landschap.' Stam en Blanken wijzen erop dat de camping deels binnen de grenzen van het Nationaal Park ligt. 'Wat heeft dat voor gevolgen voor de uitbrei ding?' Hun vraag of er wel een landschap pelijke afweging door de gemeente is gemaakt, wordt door een woordvoer der bevestigend beantwoord. 'Dat gebeurt in dit soort gevallen stan daard.' Volgens de bezwaarmakers staat de uitbreiding haaks op een uit gangspunt in de gemeentelijke structuurvisie, om vast te houden aan de uitvoering van de bestemmings plannen. Ze constateren met verba zing dat op bladzijde 112 van het bestemmingsplan Buitengebied staat dat De Koorn-aar de mogelijk heden voor uitbreiding van de opper vlakte al heeft benut. De gemeente ontkent dit niet, maar constateert dat het aantal slaapplaatsen nog wel mag worden uitgebreid. De familie Bij een aanrijding op de kruising Nieuwlanderweg-Kogerweg zijn zondagmiddag vier mensen ge wond geraakt. Een 36-jarige be stuurder uit Heerenveen raakte geblesseerd aan zijn onderrug en zijn 32-jarige mede-passagiere liep een hersenschudding op. Twee kinderen uit De Cocksdorp, van 8 en 9 jaar oud moesten worden op genomen met een pijnlijke rug en een gebroken kaak. Het ongeval gebeurde rond 14.30 uur toen de bestuurder uit Heerenveen vanaf de Kogerweg rechtsaf de Nieuwlanderweg op reed. Van links naderde een personenbusje dat werd bestuurd door een 39-jarige Cocks- dorper, die de voor hem rijdende auto wilde inhalen. Op dat moment sloeg de voor hem rijdende personen wagen plotseling linksaf het Burger- dijkje op. Bij de botsing raakte de personenwagen zwaar beschadigd. De passagier kon het voertuig op ei gen kracht verlaten en werd met de ambulance naar het ziekenhuis ge bracht. De man raakte niet bekneld, maar zou zich wel in bochten moe ten wringen om het wrak te verlaten, wat medisch niet verantwoord werd geacht. De brandweer kwam te hulp om met pneumatisch gereedschap en autodak te verwijderen. Nadat dit was gebeurd, kon het inmiddels ge stabiliseerde slachtoffer uit de auto worden getild en naar het Gemini Zie kenhuis worden overgebracht. In af wachting van vervoer naar het zie kenhuis kregen de kinderen eerste hulp in een nabijgelegen boerderij. Om te zorgen dat ook voor andere calamiteiten ambulances beschikbaar zouden zijn, kwamen vanuit Den Hel der drie ziekenwagens naar het eiland. Hulpverleners ontfermen zich over de bestuurder van de volledig vernielde personenwagen. ,roio Gvrwe

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2002 | | pagina 1