Monumentale boom dames Dijt geveld Texels kinderboek van voorleesopa 's en -oma 's CO Raad akkoord met aankoop rond Eijercoogh aan Pontweg Cjrocn 2 rwarL-J~exelshet harL, mantje -ees voor overlast Zuidhaffel en Haffelderweg ikort aan geschikt voedsel ïidt tot sterfte eidereenden Meimaand Natuurmaand Schoenen erra onderzocht vierhonderd dode vogels j)nder de pomp Nationaal Park 1 mei definitief Drie offertes bij bedragen boven 25.000 euro Oudeschilder verbrandde illegaal afval Talk of the Town Peter Bakker a EaglesRanch Winnubst Optiek TEXELSE^COURANT ERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 11669 VRIJDAG 12 APRIL 2002 schijnt dinsdag en vrijdag Uitgave van v/h Langeveld de Rooy bv, Postbus 11,1790 AA Den Burg Losse nummers 0,85 emeente kan de Eijercoogh en inderliggende grond aan de weg in Den Burg kopen. De eenteraad heeft een bedrag E1.200.000,- voor de aankoop loop van de jeugdherberg be- kbaar gesteld. GroenLinks en toonden zich tijdens de svergadering wel bezorgd geluidsoverlast op Zuidhaffel e Haffelderweg als de nieuwe dherberg aan de Slingerweg in Burg staat. iIJHC wil op het voormalige B- van Texel'94 een jeugdherberg 240 bedden bouwen. Het nieuwe irkomen vervangt de bestaande dherbergen Panorama en coogh. Panorama wordt ver- it aan Harry Wuis, de gemeente it de Eijercoogh en de onderlig- le grond om een gezamenlijk uw voor brandweer, politie en ulance te kunnen bouwen. Dins- werd de deal tussen de ge- ite en de NJHC over de Doogh goedgekeurd. lemeente koopt een lap grond 17.490 duizend vierkante meter de Pontweg en betaalt daarvoor 1.077.728,- aan de NJHC. De Iherbergcentrale koopt van de ente een stuk grond van negen- ind vierkante meter aan de lerweg voor de bouw van de «jeugdherberg en betaalt daar- EUR1.021.050,- 'Er is goed irtiandeld', oordeelde Frans Vis- (066). Ook de andere partijen stemden in met de deal. 'Het is goed dat er straks geen hulpposten meer in woonwijken zitten', stelde Joop Groeskamp (Texels Belang). Hij wees erop dat de gemeente een groot deel van de uitgave nog kan terug verdienen met de vrijkomende locaties van de hulpverlenmgs- posten. Ook kan volgens hem naast de bouw van de centrale hulpverleningspost meer gedaan worden met de 1,7 hectare grond. Overlast Arthur Oosterbaan (GroenLinks) stelde dat een jeugdherberg op het B-veld geluidsoverlast kan opleveren voor omwonenden. 'Nu is er geluids overlast op het Schilderend, straks verplaatst die zich naar Zuidhaffel en de Haffelderweg.' Jan Koolhof (CDA) deelde die vrees. Alfred Schaatsen- berg (PvdA) pleitte ervoor nog eens goed te kijken naar de infrastructuur van de nieuwe route die gasten straks afleggen tussen het centrum van Den Burg en de nieuwe jeugdherberg. Burgemeester Joke Geldorp en de- missionair-wethouder Daan Schilling wezen erop dat de gemeenteraad zelf voorwaarden kan opstellen om die overlast te beperken. Dat is mogelijk via de artikel-19 procedure die de gemeente nog moet voeren bij de provincie om vrijstelling te krijgen voor de bouw van de nieuwe jeugd herberg. Die procedure kan gestart worden als de gemeente de bouw plannen binnen heeft. Twee architec ten maken momenteel ontwerpen. Annie Hin (WD) maakte als enige bezwaar tegen de nieuwe locatie. Zij haalde aan dat de Zilvermeeuw een goed alternatief zou zijn, omdat die momenteel te koop zou staan. Wet houder Schilling zei dat dat onbespreekbaar is. Een dag later bleek overigens dat de Zilvermeeuw niet te koop staat. Zorgen dat door de bouw niet meer voldoende ruimte overblijft voor de eventuele bouw van een nieuw ge meentehuis wuifde Schilling weg. 'De jeugdherberg komt tegen het zwem bad aan te liggen. Dan blijft er ruimte over voor nog wel twee gemeentehui zen. Die grond houden we ook zelf in de portefeuille.' Verslepen Het 'verslepen' van de bedden van Panorama en de Eijercoogh naar de nieuwe locatie leverde geen discus sie op. Oosterbaan en Koolhof had den eerder gesteld dat verslepen mogelijk moet zijn, mits de bedden binnen hetzelfde postcodegebied blijven en niet richting buitengebied gaan. Aan die voorwaarden is vol daan. Schilling erkende dat er nog steeds geen beleid is voor het versle pen van bedden. Daarvoor ligt een conceptnotitie op de plank die poli tiek nog behandeld moet worden. Tijdens de vergadering bleek overi gens dat in besloten vergaderingen al meermalen gesproken is over de plannen van de jeugdherberg. De partijen werden daarin op de hoogte gehouden van de onderhandelingen met de NJHC. luidige sterfte onder eidereen- wordt waarschijnlijk veroor- ;t door een tekort aan voedsel geschikte kwaliteit. Dat blijkt onderzoek dat onderzoeks- tuut Alterra in samenwerking drie andere organisaties heeft icht voor het ministerie van dbouw, Natuurbeheer en Vis- Het instituut onderzocht vier- derd gestorven vogels. huidige sterfte lijkt veel op de fte in de winter van 1999/2000', onderzoeker Bruno Ens van ra. In die winter stierven 21.000 ■eenden. Naar verwachting over- deze winter in totaal meer dan luizend eidereenden. Sinds eind jaar worden dagelijks veel dode m langs de kust aangetroffen, iet onderzoek, verricht met ID itad, de Universiteit van Utrecht iet bureau CSR Consultancy, dat de eenden opnieuw brood- er zijn en vol darmparasieten, licolus botuli, zitten. De ■eenden krijgen die binnen als zij gaan tot het eten van strand- betjes. De parasieten blijken er niet, zoals twee jaar geleden verondersteld, de hoofdoorzaak de sterfte te zijn. 'We hebben ook >nde eidereenden onderzocht en ileken die parasieten eveneens in darmen te hebben', zegt Ens. De inde eidereenden waren gescho- door een jager in Denemarken, mderzoekers stellen dat de oor- meer gezocht moet worden in akort aan voedsel van geschikte liteit. In de Waddenzee zijn vol- Wat vind jij nou van die beelden- nn? 9e beuk erin. doende mossels beschikbaar, maar de vraag is gerezen of de locatie en de kwaliteit wel voldoende zijn. 'In de oostelijke Waddenzee is een rijke mosselzaadval geweest. De meeste mosselen groeien daar echter op droogvallende platen. Die hebben een dikkere schelp dan mosselen die onderwater liggen, waardoor de eidereend meer kalk binnen krijgt.' De dieren slikken een mossel of kokkel in zijn geheel door en verwerken het daarna in de maag. Veel kalk en wei nig vlees eten is met bevordelijk voor de eidereend. De kwaliteit van de mossel als voedselbron staat onder druk door dat het een zachte winter is geweest. 'Een mossel is een koudbloedig dier. Dat betekent dat hij zijn energie be ter vasthoudt naarmate het kouder is. Het klinkt paradoxaal, maar als er sprake is van een zachte winter ver liest een mossel sneller zijn energie. Dat heeft weer gevolgen voor de eidereend.' Een ander signaal dat de eidereenden niet voldoende geschikt voedsel kunnen vinden, is de aanwe zigheid van grote groepen op de Noordzee. De dieren kunnen daar geen mosselen vinden, wel Spisula (afgeknotte strandschelp). De onder zoekers beschouwen dat als een tweede keus voor de dieren. In 1999/ 2000 weken eveneens veel eidereenden uit naar de Noordzee Maag Het is niet duidelijk wat de invloed van mechanische schelpdiervisserij is op de huidige sterfte. Over de invloed van de schelpdiervisserij op de sterfte van 1999/2000 lopen de meningen uiteen. Het NIOZ en Alterra vinden dat er invloed is, het Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (RIVO) betwij felt dat. Alterra wil de magen van de vier honderd vogels nog nader laten on derzoeken op mogelijke maag problemen. Ens: 'Het kan zijn dat de eidereend maagpijn heeft, waardoor hij gestopt is met eten als gevolg van infectie met de maagparasiet (amidostodum acutum). Het is met waarschijnlijk, maar het is ook nog niet uit te sluiten als oorzaak.' Vervui ling, virusinfecties of bacteriële infec ties worden, net als in 1999/2000, wel uitgesloten. Ens pleit voor nader onderzoek naar het soort voedsel dat de eidereend wel en met kan hebben. 'We moeten bekijken waar zijn grenzen liggen. Lees verder pagina 5 Het nationaal park Duinen van Texel wordt woensdag 1 mei defi nitief ingesteld. Dat gebeurt om 11.00 uur door ir. A. Grijns (direc teur Noordwest van het Ministerie van Landbouw en Visserij) samen met 'Jac. P. Thijsse' bij de boskiosk op Het Turfveld. Tevens zal het bij behorende Overlegorgaan worden geïnstalleerd en wordt het start sein gegeven voor de manifestatie Meimand Natuurmaand. De monumentale beuk van de da mes Dijt aan de Weverstraat in Den Burg is geveld. Onder veel belang stelling ontdeed aannemersbedrijf Tatenhove de boom dinsdag middag van alle zijtakken. Vol gende week wordt ook de stam verwijderd. De operatie leidde tot veel teleurstelling bij toeschou wers en voorbijgangers. De beuk moest weg, omdat de wor tels ernstig zijn aangetast door reuze paddenstoelen (meripilus giganteus). De bomendienst van Arcadis Heide- mij adviseerde eigenaren Kees en Alice Dros vorig jaar de boom om te zagen voordat hij opnieuw in het blad zou komen. Het risico dat de beuk om zou vallen, was te groot. Voor veel Texelaars is het verdwijnen van de boom een gemis. De beuk. geplant tussen 1880 en 1890, hóórde bij de Weverstraat. Het is nog met duidelijk of er een nieuwe boom terug komt. De familie Dros wil graag een nieuw exemplaar in de tuin planten, maar wil niet alleen voor de kosten opdraaien. 'Het kost tussen de tien- en twintigduizend gulden om een nieuwe boom te plan ten', zegt Dros. Hij heeft een beroep gedaan op de gemeente en de erven van de dames Dijt om mee te beta len 'Het is in de loop der jaren toch een gemeenschappelijk bezit gewor den.' Het omzagen van de boom, dat meer dan 4.500 euro kostte, heeft de familie voor eigen rekening genomen Burgemeester en wethouders willen wel meebetalen aan een nieuwe boom. 'Het college heeft een posi tieve grondhouding', laat demissio- nair-wethouder Peter Bakker weten. Dros moet nog een plan bij de ge meente indienen. Het is niet bekend wat de erven van de dames Dijt - Natuurmonumenten, de doopsge zinde kerk in Oosterend en Vogel bescherming - willen. Meer over het vellen van de boom elders in deze krant. Gewoonlijk wordt een nationaal park geopend door de staatssecretaris van LNV, maar mevrouw Geke Faber is verhinderd. Toch zal zij te zien en te horen zijn tijdens de activiteiten rond de opening. Dat gebeurt in de vorm van een videoboodschap. Op het Turfveld zijn diverse stands ingericht met informatie over het na tionaal park en er worden van alles georganiseerd, zoals natuurtheater. kinderactiviteiten en mini-excursies. Na het openingsritueel gaat het ge zelschap naar 'Het paradijs' elders in de Dennen, waar een tent is opge steld. Hier is een lunchbuffet met theatercabaret, speeches en de videoboodschap van de staatssecre taris. 'Het is zondagmorgen. Bas ligt nog in bed. Hij hoeft niet naar school van daag. Toch is hij al lang wakker. Hij woont vlakbij de kerktoren van Oosterend en heeft Jakob de klokkenluider horen lopen over het grint. Jakob gaat in de toren aan het klokkentouw trekken. Bim bam bim bam, hoor je dan.' Deze zeer Texelse zinnen vormen het begin van 'De droomreis van Bas', geschreven door zogeheten voorleesopa's en -oma's. Normaal lezen zij voor op basisscholen - in het kader van het project '50+ leest voor' van de Stichting Welzijn Ouderen Texel (SWOT) en de openbare bibli otheek. Maar nu hebben ze zelf de pen ter hand genomen om een boekje te schrijven. Ze deden dat in estafettevorm. Henk Snijders, de di recteur van de SWOT, nam het eer ste hoofdstuk voor zijn rekening, de anderen volgden hem om de beurt op. Dat heeft geresulteerd in een alleraardigst kinderboekje, over het Oosterender jongetje Bas, die op een zondagochtend niet zijn vader en moeder in het ouderlijk bed vindt, maar een bok. Het dier neemt hem mee op zijn rug, naar het luchtkasteel van koning Dondron en de Kumultjes. Daar beleeft het tweetal de meest wonderlijke avonturen, allemaal dus ontsproten aan de breinen van voorleesopa's en -oma's Lenie Bremer, Nel Collou, Dirk Haker, Janme Makelaar, Hennie Hilgers, Riet Roelofs, Afke Roest, Klaasje ter Haar, Nel van Hoorn, Grietje Medema, Ineke de Porto, Thea Haak, Diewertje Boonstra, Christien Dijker, Maaike Lobato, Tineke Vlaming, Petronella Kooij, Augustijn Pool en Henk Snijders. Tineke Vlaming voorzag het boekje van illustraties en schreef het 'Kumultjesvolkslied'. Het boekje, dat werd uitgegeven door Langeveld en de Rooy - ook de lay out en druk waren in handen van dit bedrijf -, werd woensdag op feeste lijke wijze gepresenteerd in de bibli otheek. Koning Dondron was zelf in levende lijve aanwezig, vergezeld door Kumultjes en andere figuurtjes uit 'De droomreis van Bas'. Onder leiding van Tineke Vlaming werden allerlei liedjes gezongen. De middag kreeg een feestelijk besluit, toen alle aanwezige kinderen enkele boekjes meekregen voor de bibliotheek van de school waarop ze zitten. Binnenkort zal de gemeenteraad zich opnieuw beraden over de werkwijze die gevolgd wordt bij gemeentelijke aankopen en aanbestedingen. De thans geldende regeling dateert van 1984 en zal daarom het komende najaar worden geevolueerd en zo nodig herzien. Een kleine aanvulling op de huidige regeling zal echter al direct worden ingevoerd. Deze betreft het aantal te vragen offertes. In het algemeen moeten dat er drie zijn, maar bij kleine projecten is het praktisch om daar vanaf te kunnen wijken. De onder grens wordt gelegd bij 25.000 euro Bij aankopen of aan te besteden wer ken boven dat bedrag moet offerte worden gevraagd bij tenminste drie bedrijven. Het is niet toegestaan zich hieraan te onttrekken door een be drag in kleinere bedragen te 'knip pen'. De bewoner van een boerderij aan de Middellandseweg nabij Oudeschild kreeg maandagavond de politie op bezoek toen hij afval aan het verbran den was. Doordat er plastic in het afval zat, was de brand in de wijde omgeving merkbaar. Ook zijn eigen boerderij stond in de rook. De agen ten wezen hem erop dat de verbran ding illegaal was en dat hij dus op een boete kon rekenen. Het vuur moest hij doven. MEDEDELING Wil Evers moet onmiddellijk stoppen met de exploitatie van restaurant Talk of the Town. Dat eisten Henk Krop en Johan Kok, eigenaren van het even eens aan de Dorpsstraat gevestigde restaurant Tumbleweeds woensdag in een kort geding voor de rechtbank in Alkmaar. Pagina 5 'Wat moeten we met zo'n pacifist in de gemeenteraad?', vroeg de geves tigde orde zich af toen Peter Bakker van de PSP in 1982 een zetel vero verde. Na twintig jaar neemt hij af scheid van de lokale politiek. Pagina 6 Hoeve de Arend aan de Westerboers- weg in Waalenburg lijkt op enige af stand een normaal boerenbedrijf. Maar schijn bedriegt. De familie Zoetelief heeft de melkkoeien ver kocht en zich toegelegd op het fok ken van American paint horses en het opfokken van veulens uit alle delen van het land. Tijd voor een rondlei ding over de EaglesRanch. Pagina 7 (Advertentie) Koning Dondron zelf gaf woensdag acte de presence bij de presentatie van het boekje 'De droomreis van Bas'. Tot verwondering van de aanwezigen bleek hij erg te lijken op Henk Snijders, de directeur van de Stichting Welzijn Ouderen Texel. (Foto Joop Rommets) Door onze fout zijn per abuis een aantal 'Maggezien'-folders van een collega-opticien verspreid in plaats van de folders van uw opticien Wij excuseren ons voor deze fout bij u en bij Winnubst Optiek te Den Burg. Team Nijhuis, Borne (jrm 'ZmorL-J'rrfii Iw kd ikirt. Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: NEE- sticker maar wel geïnteresseerd? Folder verkrijgbaar op Spinbaan 6.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2002 | | pagina 1