Stichting trekt zich lot latuur en cultuur aan Y Oudeschild wil geen mast op stukje land tussen huizen Cjrocn ^Zwartsjexels 'in het harLJ rexelloterij mikt op 2 miljoen euro Geslaagde vuurdoop noodpomp waterschap Doorgaan fokdag nog lang niet zeker Probleem: 30 dagen-regeling Buurt vindt kleidepot IJsdijk betere locatie Sahara Groots festijn TEXELSE^COURANT De Zalm helpt Duits zeiljacht Fietsendief tweemaal ingerekend BERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 11671 VRIJDAG 19 APRIL 2002 erschijnt dinsdag en vrijdag Uitgave van v/h Langeveld de Rooy bv, Postbus 11,1790 AA Den Burg Losse nummers 0,85 'Dit geeft een goed gevoel.' Dijkgraaf Simon Steltenpool van waterschap Hollands Kroon kijkt met voldoening naar de vier dikke buizen waaruit met grote kracht een enorme hoeveelheid water spuit. Om precies te zijn 75 kubieke meter per minuut. Stelten pool en andere bestuurders en me dewerkers van het waterschap zijn dinsdagmiddag getuige van de ge slaagde vuurdoop van de nieuwe calamiteitenpomp die het water schap permanent op Texel statio neert. Aanleiding was de water overlast in de herfst van 2000, toen de gemalen het vele hemelwater niet konden verwerken. Met name bij ge maal De Krassekeet steeg het water peil snel. Toen duurde het een etmaal voordat extra pompcapaciteit kon worden ingezet, nu klaarden de me dewerkers van het waterschap het binnen vier uur. 'En daar ben ik echt trots op', zegt Steltenpool terwijl hij symbolisch de startknop indrukt van de 300 pk zware dieselmotor, die een zware centrifugaalpomp aandnjft. Daarmee wordt het water vanuit de polder een kleine tien meter omhoog gevoerd, zo de Waddenzee in. Enig probleem is dat om te kunnen pom pen, de leidingen over de weg moe ten worden gelegd, waardoor de IJs elijk is gestremd. Vandaar dat de proef maar kort duurde. Gedurende de onderhoudsperiode van gemaal Krassekeet blijven de leidingen op de dijk liggen, alleen in geval van nood, worden de delen over de weg aan gekoppeld. (Foto Gerara Timmerman) Het is nog niet zeker of dit jaar op de eerste maandag in september weer de traditionele Texelse Schapenfokdag wordt gehouden. De regels die naar aanleiding van de MKZ-krisis van vorig jaar wer den ingevoerd, zijn weliswaar ver soepeld maar er is één bepaling die voor fokkers reden kan zijn om niet aan de fokdag op Texel mee te doen. Die regel komt erop neer dat inzenders 30 dagen vóór en 30 da gen na het evenement op hun be drijf geen dieren mogen aan- of afvoeren. Dat betekent dat iemand die dieren exposeert op de Texelse dag, niet mag inzenden voor be langrijke andere tentoonstellingen zoals die van in Purmerend (half september) of Opmeer (eerste maandag van augustus). Ook het afleveren van dieren die op de fok dag in Den Burg zijn verkocht, zou pas na dertig dagen mogen. Een en ander zou voor veel schapen houders reden kunnen zijn om met aan de dag in Den Burg mee te doen. Binnenkort zal daarover duidelijkheid komen als de fokkers elkaar ontmoe ten om' te zien of er nog genoeg draagkracht is voor de Texelse fok dag. Navraag leert dat de meeste schapenhouders daarover met erg somber zijn gestemd. Dat binnen de genoemde periode niet ergens an ders mag worden geëxposeerd, hoeft geen grote gevolgen te hebben om dat lang met alle fokkers meedoen aan de fokdagen in Purmerend en Opmeer Evengoed worden de an dere beperkingen op de aan- en af voer van dieren op het bedrijf als een flinke drempel ervaren Met de andere nieuwe voorwaarden waaraan moet worden voldaan om de fokdag te kunnen laten doorgaan, valt mogelijk te leven, vooral nu het college heeft besloten de daaraan verbonden extra kosten voor de ge meente met aan de inzenders door te berekenen. In het verleden gaf de gemeente al jaarlijks zo'n f 5.000,- aan de fokdag uit, onder andere voor het na afloop verwijderen van hekken en het schoonmaken van de Groeneplaats.Verder werd f2.000.- bijgedragen in het drukken van de catalogus.Dit jaar moeten er ook ontsmettmgsmatten komen waarover Lees verder pagina 5 Hij dronk onderweg 86 liter water en had een afsluitbare bril nodig tegen de zandstormen. Rob van Beurden deed in Marokko mee aan de Mara thon des Sables. Een week lang hardlopen door de Sahara. Pagina 2 Oudeschild maakt zich op voor een groots festijn. De diverse commissies hebben hun pannen .op het vuur staan en hier en daar begint de zaak al flink te borrelen. De Texelse Cou rant mocht even onder de deksels kijken en verklapt alvast het hoofdge recht: 400 jaar Oudeschild. ledereen mag mee-eten. Pagina 6 (Advertentie) fnu ZmarL-Jrirli I* bit ban. Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: IMSTALLA TIEBEDRUF DE GRAAF NEE- sticker maar we! geïnteresseerd? Folder verkrijgbaar op Spinbaan 6. de snorfiets op het bureau in Den Burg zou melden. De verdachte hield woord en reisde die dag van Leeuwarden per trein (en met de snorfiets) rond het Usselmeer naar Den Helder en verder naar Texel. Toen ze langs de Pontweg richting het politiebureau in Den Burg reed, werd ze gesignaleerd door de toevallig passerende eige naar en verhuurder van de snor fiets. De man sprong bijna uit zijn vel en reed de vrouw klem. Ze ver telde hem dat ze juist op weg was naar de politie, maar de verhuur der vond het verhaal te mooi om waar te zijn en pakte de snorfiets af. Noodgedwongen vervolgde de vrouw haar weg naar het bureau lopend, waar ze het onwaarschijn lijke verhaal nog eens aan de dienstdoende agenten kon vertel len. Ze heeft de achterstallige huur - een bedrag van 262 euro - inmid dels betaald De strook grond langs de opslag van Rijkswaterstaat aan de Laagwaalderweg. Daarover zou een weg aangelegd een antennemast op een stuk landje aan de Vliegweg te bouwen. moeten worden om (Foto's Jeroen van Hattum) bevorderen van het behoud en intwikkeling van natuur en cul- op Texel. Die doelstelling heeft nieuwe stichting 'Het Lot van el' zich gesteld. Het geld hier- r moet komen uit grote fond- zoals de Postcodeloterij, Prins nhard Cultuurfonds, subsidies lonaties, schenkingen erfenis- i en vooral een eigen loterij. De in gaan 12,50 euro kosten, irvoor de kopers ook een uw) Texels tijdschrift of een se- ie ansichtkaarten krijgen. De <oop start komend najaar. Doel m via de loterij per jaar 2 mil- n euro binnen te halen. 3 toeristenbelasting worden inge- voor behoud van het Texelse apenras? Het was die vraag op de isite van de Texelse Courant die initiatiefnemers van de stichting het idee bracht een fonds op te ten ten behoeve van natuur en uur op het eiland, uur en cultuur staan in de belang- ling. 'Aan alle kanten bruist het de initiatieven. Van de Stichting irzaam Texel, Kunst in Zee tot de hting Stimulering Texels Product', js Ruud Kalusche, directeur van stichting gisteren tijdens de pre fatie in Hotel Den Burg. 'Onze ïsten weten de Texelse cultuur op irde te schatten. Dat stelt extra m aan de kwaliteit. Gemeente, rincie stellen meer geld dan vroe- ler beschikking en ook een minis- wil nog wel eens een tonnetje 'nemen. Maar een systematische room is er niet. De financiële mid- in schieten tekort voor onze am is.' Een groepje Texelaars, naast ische bestaande uit Harry Wuis, i Bakker, Hans Roeper, Jan nubst en anderen, besloot dat in verandering moest komen. 'Lo- en en fondsen leveren landelijk 11 ard gulden op. We leven in een tijd vergrijzing, er komen veel erfenis- los. Het probleem is de distribu- van die gelden. Er vloeit hoege- imd mets naar Texel. We zijn op de leerders van deze fondsen afge- pt en hebben aangeboden om ir de distributie op Texel te verzor- ddingboot De Zalm is gister- htend het Duitse zeiljacht Sy ssiopeia te hulp geschoten. Het geveer acht meter lange schip, I op weg was naar de haven van deschild, had problemen gekre- n met de motor. t gebeurde op de Texelstroom der Oosterend. Omdat het mistig s op dat moment, vond de schip- r het met meer verantwoord door varen. Met behulp van De Zalm rd het schip naar de haven ge- icht. De gealarmeerde wipper- ieg uit De Koog had De Zalm daar Ste water gelaten. De reddingboot d bij de reddingsactie vier mensen i boord. Op het Duitse zeiljacht ren twee mensen aanwezig. gen. Dat vonden ze niet zo'n gekke gedachte.' Naast inkomsten uit an dere fondsen, hoopt het bestuur op schenkingen, erfenissen, legaten en fondsen op naam. Met dat laatste kunnen de schenkers of erflaters een specifiek doel aangeven voor hun gift of nalatenschap. Landelijk neemt deze laatste vorm een hoge vlucht. Prijzen Hoofdprijs van de loterij is een milieu vriendelijke auto. Verder maken de deelnemers kans op typisch Texelse uitstapjes, zoals een excursie, rond vaart of andere vermaaksvorm. Dat zijn gezien de kosten van een lot geen gigantische prijzen, maar deson danks verwacht de stichting dat de loten hun weg wel zullen vinden. 'In formatie naar en communicatie met onze gasten vormt de kern van onze acties.' Centraal daarin staan de logiesverstrekkers, die de meeste van hun gasten al jaren kennen Toe risten (en Texelaars) die een lot ko pen, krijgen voor dezelfde prijs een kleurig tijdschrift over het eiland. Daarin komen vooral veel foto's die een hoogwaardig beeld van de na tuur en cultuur op het eiland moet schetsen. Dit kwaliteitsblad wil de stichting ook landelijk in distributie brengen. Lotenkopers kunnen ook kiezen voor een set bijzondere an sichtkaarten. 'We gooien dat met zo maar bij de logiesverstrekkers neer, we begeleiden het verkooptraject zorgvuldig.' Voor de moeite mogen de logiesverstrekkers per lot één euro zelf houden De stichting gaat de lo terij flink promoten. Kalusche: 'We Inwoners van Oudeschild hebben de gemeente opnieuw gevraagd de nieuwe C2000-mast niet op een stukje land achter een aantal ge bouwen aan het Vliegwiel te plaat sen. Het kleidepot van Rijkswater staat (RWS) aan de IJsdijk is volgens hen een veel geschiktere locatie. 'Zie je hier al een telekraan rijden', vraagt Jaap Kreeft, terwijl hij loopt over een stukje zachte grond naast de opslag van Rijkswaterstaat aan de Laagwaalderweg. Aan de ene kant staat een muur van de opslag, aan de andere kant is een sloot. 'Je ziet nu al de diepe sporen in de grond als ze met de sloot zijn bezig geweest.' De strook grond leidt naar een stukje land waar een nieuwe 55 meter hoge antennemast geplaatst moet worden. Het is één van de drie nieuwe mas ten die op het eiland geplaatst wor den voor het nieuwe C2000-systeem van Binnenlandse Zaken. Dat is het nieuwe communicatienetwerk voor brandweer, politie en ambulance. Het gaan er actief mee de boer op. On der meer langs de campings, waar we met een auto en een team gasten zullen benaderen.' Het eerste jaar verwacht het bestuur 50.000 loten te verkopen, wat bete kent dat vijf procent van alle toeris ten (per jaar één miljoen) een lot koopt. Dit genereert een omzet van 625.000 euro, waarvan 375.000 euro (ƒ825.000,-) aan goede doelen wordt besteed. De rest (veertig procent) gaat op aan kosten. In het tweede jaar wordt een verkoop van 100.000 loten verwacht, waardoor 750 000 euro 1.650.000) aan goede doelen kan worden besteed Voor alle duide lijkheid: dit is alleen de verwachte opbrengst van de loterij. Mocht die op een mislukking uitdraaien, dan heeft het fonds altijd nog de beschik king over gelden die via fondswerving zijn verkregen. Voorlopig kan de stichting (in oprichting) aan de slag. Eén fonds heeft al een durfkapitaal van een paar ton (euro) toegezegd. Instanties, musea of personen die voor een bepaald Texels natuur- of cultuurproject geld nodig hebben, kunnen hiervoor een aanvraag indie nen bij het bestuur. Nu nog met, maar zodra dat het geval is, geeft de stich ting hier bekendheid aan. Daarnaast heeft het bestuur ook zelf de be voegdheid om initiatieven te nemen. Gedacht wordt onder andere aan het stimuleren van het behoud van het Texelse schaap op het eiland. Op de website van de Texelse Cou rant (www.texelsecourant.nl) de vraag wat de lezer vindt van de actie 'Het Lot van Texel'. stukje land, omgeven door onder meer de garage/woonhuis van Dik en Jeany Verhagen, het cateringsbedrijf van Ruud Boom en het terrein van Dirk Slik, is moeilijk bereikbaar. Om alle materiaal toch op plaats van bestemming te krijgen, wil de ge meente een aparte weg aanleggen over de strook grond langs de opslag van RWS. Weggegooid geld, vindt de buurt. 'Ik heb uitgerekend dat het zo'n 100.000 tot 150.000 euro extra gaat kosten om hier alleen al een goed gefundeerde weg aan te leg gen', zegt Kreeft die namens de om wonenden spreekt. 'En dan moet er ook nog een duiker komen om aan de andere kant van de sloot op dat stukje land te komen.' De omwonen den zijn ook bang voor de straling van de antennes die in de mast komen te hangen en ze vrezen lawaaioverlast als het hard waait. Pleidooi Tijdens de raadsbrede commissie vergadering die maandagavond in het gemeentehuis werd gehouden, hield Kreeft een pleidooi voor bouw van de mast op het kleidepot van Rijkswaterstaat dat buiten Oude schild aan de IJsdijk ligt. Die locatie is goed bereikbaar, verder weg van de woonhuizen en Rijkswaterstaat heeft er ook geen moeite mee, liet hij de raadsleden weten. Alle partijen vroegen daarop ophelde ring aan demissionair-wethouder Daan Schilling. Die vond het wat vreemd dat er ophef ontstond, om dat de raad vorig jaar een notitie heeft vastgesteld over de plaatsing van antennemasten op het eiland Vol gens hem zou het raar zijn als het college daar nu opeens van zou af wijken. Hij wees de raadsleden die er in de vorige periode ook bijwaren op, dat zij destijds hadden ingestemd met de mastennotitie en daarmee ook de locaties. Kreeft bestreed dat. Volgens hem is de locatie aan de Vliegwiel pas in augustus aan de orde gekomen. De gemeente had de antennemast eerst op het opslag terrein aan de Laagwaalderweg wil len plaatsen, maar dat wees Rijkswa terstaat van de hand. 'Dan hadden we een deel van het terrein moeten missen', zegt woordvoerder Jaap de Wijk. RWS kan zich volgens hem goed vinden in de alternatieve locatie aan de IJsdijk. De partijen lieten weten daar evenmin moeite mee te hebben. 'Als er een fout gemaakt is, kunnen we hem het beste herstellen', zei Jan Koolhof (CDA). Volgens Piet Standaart (Texels Belang) kan het kleidepot ook als bedrijventerrein worden gezien. In de mastennotitie staat dat de C-2000 mast op het bedrijventerrein van Oudeschild moet komen. IJsdijk 'Zie je dit', zegt Kreeft bij het klei depot aan de IJsdijk. 'Hier hoef je geen weg aan te leggen.' In de rechterhoek aan de voorkant van het terrein, net voorbij de ingang, hebben de buurtbewoners de mast in ge dachte. 'Hier woont niemand, er is minder stralingsgevaar en er woont niemand.' Tijdens de commissie vergadering stelde Schilling ook dat er minimaal driehonderd meter tus sen windmolens en een antennemast moet zijn. Kreeft bestrijdt dat. 'Ik heb het nagevraagd en het moet 150 meter zijn.' Uit stukken van de gemeente blijkt dat de antennemast 52 meter hoog wordt met daarop nog een spriet van Lees verder pagina 5 Toeval bestaat' constateert de po- itie deze week in één van de ver- Ier weinig opzienbarende persbe- ichten die op Texel betrekking tebben. Het betreft de belevenis- ten van een 27-jarige vrouw uit .eeuwarden, die medio maart on- ter valse naam een snorfiets tuurde bij een Texels bedrijf. De weewieler had een dagwaarde ran 1000 euro. De vrouw nam de luit mee naar haar woonplaats, verwijderde de stickers van het verhuurbedrijf en was stellig in de overtuiging dat ze op goedkope tvijze een snorfiets had bemach tigd. Helaas voor haar was ze op net eiland op het voertuig gezien boor iemand die haar ware identi teit kende. Deze getuige, een be kende van de verhuurder, meldde zich bij de politie, die een onder zoek instelde. De verdachte werd benaderd en gaf de verduistering tee Met haar werd afgesproken Jatzezich op dinsdag 9 april met

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2002 | | pagina 1