ielfs weergoden lopen warm voor Duyfken HEMA Cjroen 'warL-Jexelshet harL, 'vdA wil opheldering college over bedden TEXFJLSE H COjptANT Nieuws van de provincie Open dag KNRM 7 Jan Wolkers teleidopsbouw uit precedenten' T E X E LS E^COU RANT GECOMBINEERDE KRANT MET HEMELVAART Texelse Belang gaat dorpen langs Beursplein 5 drie maanden weg voor groot onderhoud Invalidewagen in sloot na rukwind Texelpop in Ons Genoegen TEXELSE«SCOURANT SUPER DE BOER Kijk in deze krant! V/nV"' GERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 11674 DINSDAG 30 APRIL 2002 erschijnt dinsdag en vrijdag Uitgave van v/h Langeveld de Rooy bv, Postbus 11,1790 AA Den Burg Losse nummers 0,85 Met zijn handen houdt Frits Bunt uit Leeuwarden zich stevig vast aan de stang onder het afdak van de Beurs plein 5. Met bewondering kijkt hij om zich heen over zee, terwijl het water hem om de oren spat. Bunt is één van de velen die zaterdag tijdens de open dag van de KNRM in De Cocksdorp meevoeren op de reddingsboot. Pagina 2 In zijn tijdelijk atelier in de Reijer Keijserstraat vond vrijdag de feeste lijke presentatie plaats van het boek 'Jan Wolkers, schilderijen, tekenin gen en beelden'. Het is het eerste to taal- overzicht van het werk van beel dend kunstenaar Jan Wolkers. Pagina 7 (Advertentie) tr velen was de komst van Méxima een verrassing. Aan publieke belangstelling voor het prinselijk paar heerste zondag geen gebrek. (Foto Diant Kers) Saluutschoten klinken als de Duyfken de haven van Oudeschild binnenvaart. Inform VOC-protocol klonken [verdovende saluutschoten toen |Duyfken zondag klokslag 14.00 de haven van Oudeschild Inenvoer. Daar hadden zich naar hatting tussen de tien- en twaalf- lzend belangstellenden verza- Jld.van wie velen de VOC-replica t eiland hadden zien naderen, pon op de feestelijke aankomst s de aanwezigheid van kroon- |jns Willem Alexander, tot veler jdschap in gezelschap van zijn htgenote Maxima. Dauitburtdige 'herdenking' van 400 TrVOC heeft naast bijval tot nogal nkntiek geleid. Afkeuring die ken- lijkdie niet werd gedeeld door de ergoden, al hielden ze de spanning «el lang in. Nadat uit de grauwe nel zaterdagnacht en zondag- igen bakken met regenwater naar en gevallen trok de lucht kort voor komst van de Duyfken open, leen de zon bij het binnenvaren, meteen na de plechtigheid met- te verdwijnen. Duyfken was een veel kleiner lip dan menigeen zich had voorge el en velen konden het dan ook iweli|ks geloven dat met deze 22 (er lange 'notendop' op drie ocea- de hoogste golven waren getrot- rd. Laat staan om vanuit het itralische Sydney via de VOC- (e een reis van 2000 mijl te heb- gemaakt De zestienkoppige bemanning wachtte een ontvangst die hun stout ste verwachtingen overtrof. 'We zijn met stomheid geslagen', verwon derde een bemanningslid zich over het warme onthaal op de sfeervolle haven. Zeker toen prins Willem Alexander en zijn charmante echtge note zich rond een uur of half twee te voet naar de eretribune begaven. Van het plan om met de Groene Draeck aan te komen was in verband met de barre weersomstandigheden afge weken. Het koninklijke jacht, dat net als de Duyfken de nacht van zaterdag op zondag in de haven van Den Hel der lag, was wel naar Texel gekomen. Prins en prinses kwamen per helikop ter. Vanaf Vliegveld Texel reisden ze per auto naar Oudeschild. De koninklijke stoet arriveerde kort voor 13.00 uur in het vissersdorp, alwaar eerst halt werd gehouden bij het Maritiem en Juttersmuseum. Ze kregen daar, in gezelschap van an dere hoogwaardigheidsbekleders, een rondleiding van directeur Ester Banki en Gerrit Gerrits. Prins en prin ses toonden zich volgens Banki zéér geïnteresseerd, met name in de ar cheologische vondsten. Na afloop werd een lunch genoten in de zaal die aan de Rede van Texel is gewijd. Het Maritiem en Juttersmuseum, dat zon dag een eurodag hield, had met 1.100 bezoekers een goeie dag. Ve len konden het prinselijk paar van dichtbij bekijken, toen ze, begeleid door veiligheidsmensen en burge meester Joke Geldorp, vanaf het museum een wandeling maakte over de haven en even halt hielden bij de afgemeerde Groene Draeck, alwaar de prins een praatje aanknoopte met de bemanning. Prins en prinses be gaven zich daarna naar de eretribune, waar ze van Saskia van der Vis en Marco Witte van de Bruinvisschool geschenken van het eiland kregen. Op de eretribune namen Willem Alexander en Méxima plaats naast Dr Peter Hollingworth, gouverneur generaal van het Australische Geme nebest, diens echtgenote en de bur gemeester. Het fanfare van KTF zorgde voor de muzikale omlijsting van het wachten op de Duyfken, die zich al enige tijd op de Rede van Texel bevond. Het schip werd op de Wad denzee tegemoet gevaren door de loodsbotter Texelstroom. Aanvanke lijk zou die op volle zee een loods overzetten, maar in verband met de krachtige storm was hiervan afge zien. Toen havenmeester Cees Graaf het licht op groen zette, zag het op het havenhoofd en de dijk zwart van de mensen. Het realiteitsgehalte van de aankomst werd verhoogd door het kanongebulder, een eresaluut dat deel uitmaakte van het VOC-proto col. De schietsporters die het kanon bedienden hadden zich in historische kostuums uitgedost. Ze hadden het kanon in bruikleen van schietsport vereniging De Vrijheid in ben Helder. Een echtgenote van een opvarende die bij het begroeten in haar enthou siasme voor de loop ging staan, moest door één van de mannen uit de vuurlinie worden getrokken. Het blin kende schip met zijn voor deze tijd ongebruikelijke vorm, het houtsnij werk, de vele vlaggen en de nog fris ogende verf, maakte op velen een diepe indruk. Maar ook de geringe omvang van het vaartuig wekte ont zag. Onderdeel van het VOC-proto- col en de ontvangstceremonie was het aanbieden van de Artikelbrief, wat in dit geval gebeurde aan Benno van Tilburg, voorzitter van de Stichting Duyfken VOC 2002 Nederland In deze brief staat wat het schip heeft meegenomen. Na de overhandiging werd de bemanning officieel ontslag verleend. De bemanning werd toe gezongen door de Australische zan ger Mike Barnett, met de Kinderen XVII als achtergrond koor, die de 'Ballad of the Duyfken' zongen. De kinderen boden de bemanningsleden later geschenken aan. 'Jullie zien er verfomfaaid, maar blakend van gezondheid uit', consta teerde Dr. Hollingworth in zijn toe spraak. 'Gelukkig hebben jullie niet geleden aan scheurbuik.' Hij noemde de onderneming in meerdere opzich ten een ontdekkingsreis, waarbij hij met name doelde op de bouw van het schip, waarover tevoren weinig be kend was 'Een historische reis, in meerdere opzichten', omschreef burgemeester Geldorp de reis. 'Historisch, omdat jullie de originele VOC-route hebben gevaren en omdat een replica nog nooit zo'n enorme afstand heeft af gelegd.' De burgemeester ging in op de geschiedenis van de Rede van Texel. 'Denk je eens in, een hele ho rizon vol masten en zeilen. Tot op de dag van vandaag worden op de bo dem interessante oude wrakken ge vonden. Het is onze wens die te con serveren en de zeeschatten op het eiland tentoon te stellen.' 'Ik heb waardenng voor jullie moed. vakman schap en timing', prees E. Hessing, voorzitter van de Stichting Viering 400 jaar VOC, de bemanning van de Duyfken. Na afloop van de plechtigheid namen prins en prinses en andere hoog waardigheidsbekleders een kijkje aan boord van de Duyfken en konden ze met eigen ogen zien met welke be perkte middelen en bescheiden ruim ten de bemanning zich een jaar lang had moeten reddenDe verrichtingen van de prins en zijn echtgenote wer den vastgelegd door vele camera's, onder andere van de pers, die ruim was vertegenwoordigd. Er waren onder andere vertegenwoordigers uit Duitsland en Australië. Na afloop van de ontvangst ceremonie wachtte de ruim 300 ge nodigden een banket in de feesttent, dat was bereid door Roland.Visser van het Stoombootkoffiehuis. De maaltijd was samengesteld uit Texelse en Australische gerechten. De gasten toonden zich zeer tevre den. In de tent had duiker Hans Eelman een stand ingericht met ar cheologische vondsten. Van René Geurtsen van Galerie Het Posthuys ontvingen prins en prinses en andere hoogwaardigheidsbekleders een ets over de historische reis van de Duyfken, gemaakt door Leentje Lienders. Dezelfde etsen worden geëxposeerd in Het Posthuys in De Koog. Alle genodigden en opvarenden kre gen van chocolatier Arnold Looyer een speciaal setje bonbons. De op varenden en hun familie schoven 's avonds aan voor een maaltijd in de schuur van viscoöperatie, die was bereid door Ruud Boom en zijn me dewerkers. Volgens de politie deden zich tijdens het evenement geen wanklanken voor en hield het toegestroomde pu bliek zich aan de afspraken. Voor automobilisten was het lastig dat de parkeerplaatsen rond half twee vol raakten, waardoor auto's in de berm werden geparkeerd. Zo stonden er onder meer auto's tot voorbij de Schansweg. Om het allemaal te regu lieren waren zo'n 25 leden van de Sportschutters op de been, enkele tientallen ambtenaren, leden van de brandweer, (waterjpolitie, marine, rondvaartbedrijven en -taxibedrijven en anderen. t/TCT ^mirL jixrl i It het kirt. In verband met het als werk dag uitvallen van donderdag 9 mei, hemelvaartsdag zal, er op woensdag 8 mei een gecombineerde krant ver schijnen. Advertenties voor deze krant kunnen maandag 6 mei tot 17.00 uur worden ingeleverd. Directie Langeveld de Rooy (Advertentie) PvdA wil opheldering van bur- meester en wethouders over ntig slaapplaatsen die achter- ven in jeugdherberg Panorama tie NJHC haar nieuwe grote gdherberg opent op het voor lig sportveld aan de Ifelderweg in Den Burg. De par- wil ook duidelijkheid over schuif met slaapplaatsen die ortkomen uit een kwaliteits betering. deel van de 244 bedden die in de uwe jeugdherberg komen, is af- cstig uit een kwaliteitsverbetering vorig jaar van toepassing werd op 6|ercoogh aan de Pontweg. De fC had toen nog het plan om die Sdherberg (104 bedden) te vergro- naar 150 slaapplaatsen door aliteitsverbeteri ng (25 procent 'a bedden) en door een aantal dden van Panorama naar de vcoogh te slepen. PvdA is bang dat met het ver been van die kwaliteitsverbete- )een precedent wordt geschapen het slaapplaatsenbeleid dat nog Ms moet worden vastgesteld Dr de gemeenteraad 'Er is een illJit van de raad dat met aliteitsverbetering 25 procent mag 'den uitgebreid', zegt PvdA- dslid Eric Hercules, 'en er is ooit tegd dat verplaatsen van bedden lnen een postcodegetued is toege- lan Maar met deze verschuiving "ieeen beleid aan het opbouwen dat uit precedenten bestaat. Straks zou iemand bijvoorbeeld een kwaliteitsverbetering kunnen aanvra gen voor een locatie, dïe verbetering meenemen naar een andere locatie en oude slaapplaatsen achterlaten.' Volgens Hercules heeft juist het slaapplaatsenbeleid behoefte aan duidelijkheid. 'Toerisme en daarmee de slaapplaatsen is de peiler waarop het eiland draait. We willen onduidelijkheid daarover graag voor komen Twintig bedden Over de twintig bedden van Pano rama wil de PvdA van het college weten waarom dat niet is gemeld. Volgens de partij hebben burgemees ter en wethouders niet aan hun informatieplicht voldaan. Volgens gemeentesecretaris Piet Zoon is de politiek wel op de hoogte gesteld van de twintig bedden en heeft de nieuwe fractie van de PvdA dat mogelijk ge mist. Hercules bestrijdt dat. 'We heb ben het vantevoren gecheckt. Binnen de steunfractie was niemand op de hoogte en ook oud-raadsleden vielen van hun stoel toen ze het hoorden. We hebben het zelfs nog nagevraagd bij GroenLinks en die wisten het ook niet. In de raad is daar ook nooit over besloten.' Volgens hem tornt het college met de achterlating van de bedden aan de doelstelling om alle bedden weg te halen uit het landschapsreservaat De Hogeberg. Hercules zegt ook graag duidelijkheid te willen, omdat er grote belangen door elkaar lopen. 'Het wordt ondoorzichtig door de koppe ling van allerlei aspecten. De bouw van de centrale hulppost voor brand weer, ambulance en politie is er bij voorbeeld ook aan gekoppeld. Het is straks niet meer duidelijk waar je ja tegen zegt.' Tijdens de raads vergadering van 9 april stemde de raad in met de grondtransactie tus sen de gemeente en de NJHC. De gemeente verkocht een stuk grond langs de Haffelderweg aan de NJHC die op haar beurt de grond van de Lees verder pagina 5 Texels Belang maakt een begin met het dichter bij elkaar brengen van politiek en burger en het duale stel sel. Op maandag 6 mei begint de partij aan een ronde langs de Texelse dorpen, waarin elke maand bestuurs- en fractievergaderingen worden gehouden. Voorafgaande hieraan houdt de partij spreekuur, waarbjj burgers actuele en andere kwesties met bestuur en fractie kun nen bespreken. In elk dorp heeft de partij contactpersonen. In De Cocksdorp zijn dat Kees Hooyschuur en Paul Kikkert. Als raadslid onder houdt Joop Groeskamp de contacten met de Durpers. Hij doet dat ook in Den Hoorn. Roelie Bakker is het aanspreekpunt voor De Koog en Oosterend, Piet Standaart voor Oudeschild en De Waal. Voor Den Burg onderhoudt Willem Vlas de con tacten. Belangstellenden zijn welkom op de bijeenkomsten, die om 19.30 uur beginnen. Het rondje begint maandag Eierlandsche Huis in De Cocksdorp. De KNRM in De Cocksdorp krijgt eind deze maand tijdelijk een an dere reddingsboot. De Beursplein 5 moet voor groot onderhoud naar een werf in Hoek van Holland. Ze blijft daar ongeveer drie maanden. De Beursplein krijgt onder meer nieuwe motoren. 'Er komen twee nieuwe, krachtigere exemplaren van elk 450 pk in te staan', zegt KNRM- woordvoerder Jaap Groen. De hui dige motoren zijn 370 pk.Met de nieuwe Volvo Penta's moet de Beurs plein straks 35 mijl per uur kunnen varen. De buddysits, de vier zadels waarop de bemanning kan zitten, Een rukwind heeft gisteren een 73- jarige man uit Den Burg en zijn 52- jarige vriendin in de sloot laten be landen. De twee reden op dat moment in een invalidewagentje van de Schorrenweg de Stuifweg op. Door de rukwind kwam het wagentie in de berm, waarna het de sloot in reed. Voorbijgangers kwamen in ac tie om het tweetal uit het water te halen. De man raakte door het onge luk onderkoeld. 'Hij is met een ambu lance naar huis gebracht, waar hij onder een warme douche is gezet', zegt een woordvoerder van de poli tie. Het tweetal had geen lichamelijk letsel. De invalidewagen is waar schijnlijk total-loss. worden vervangen door nieuwe sits die meer vering hebben. 'Daardoor zitten ze wat comfortabeler, waadoor ze minder belasting op de rug krij gen.' Op het dak van de reddingboot komen twee nieuwe zoeklichten. Het is de tweede keer dat de Beursplein weggaat voor groot onderhoud. Dat moet eens in de vijf jaar gebeuren. Het vervangend schip is de Jacoba Elisabeth, een reddingboot die eerder dienst deed in Cadzand. Dat schip rouleert nu tussen KNRM-stations waarvan de schepen voor langere tijd weg zijn. 'Het is een Ant|e-type', zegt Groen. 'Hij is een slag kleiner dan de Beursplein en hij heeft een open stuurhuis in plaats van half open zo als de Beursplein De Beursplein is een Valentijn-type, maar van dat type zijn geen reserve-schepen voorradig. De Jacoba Elisabeth is negen meter lang, drieënhalve meter breed en heeft twee motoren van elk 250 pk. Ze weegt ongeveer zes ton. Texelpop, dat op 24 en 25 mei wordt gehouden, zal dit jaar plaatsvinden in sporthal 'Ons Genoegen'. 'We ver wachten dat daar elke band goed tot zijn recht kan komen', aldus Nils Lely van organisator Stipt. De animo voor het jaarlijkse festival is groot. 'Er heb ben zich al veel bands aangemeld en net zoals in voorgaande jaren is er een grote variatie aan stijlen. De instroom van de |eugd zet door, maar ook de oude garde laat zich niet on betuigd.' Bands die zich nog met hebben aangemeld, kunnen dat tot 5 mei doen door een e-mail naar newslely@hetnet.nl of een briefje naar Nils Lely, Thijsselaan 77, 1791 VG in Den Burg. Met het schip komt ook een ander onderstel tijdelijk naar De Cocksdorp. De tractor wordt niet vervangen. De bemanning hoeft volgens Groen geen aparte opleiding te volgen voor het vervangend schip, omdat het sterk op de Beursplein lijkt. i/nei ^mtrLjiret t it hé Ajrt_ Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE NEE- sticker maar wel geïnteresseerd0 Folder verkrijgbaar op Spinbaan 6 Noord-Holland en Europa win een dagje Brussel Europese bescherming voor korenwolf en i zandhagedis NoordTTVol/oiW (Advertentie) Advertenties kunnen worden ingeleverd t/m maandag 6 mei 17.00 uur bij de advertentiebalie van Langeveld de Rooy, Spinbaan 6, tel. 362600, fax 314111.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2002 | | pagina 1