wetKoop i: Dubbele vreugde bij overdracht TX 34 Gemeente eist dat 3akker grond levert Cjrom 'wartsjexeh in het harL, lexaco GESLOTEN onflict grond Den Burg West escaleert Verzetsstrijders onthullen straatnaambord SM menu :t ^chcMcöLuys Ons bedrijf is vrijdag 10 mei I tadm/umau I TEXELSE^COURANT SUPER DE BOER 'J Tessel Flower Iiefstal mobieltjes, elefoonkaarten amera's en laptop Tweetal in actie tegen sluiting van postkantoor Gestolen auto snel terecht Agrarisch Texel Nieuwe Skuul Para's gewond Wherever you go, go Texaco GERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 11676 WOENSDAG 8 MEI 2002 erschijnt dinsdag en vrijdag Uitgave van v/h Langeveld de Rooy bv, Postbus 11,1790 AA Den Burg Losse nummers 0,85 Vrijdag liep de Sola Gratia voor het eerst de haven van Oudeschild binnen. (Foto's Harry de Graai) IIP Oud-verzetsstrijders Wim de Bloois, Adrie Buis, Piet Beemsterboer en Huug Snoek onthulden zaterdag het straatnaambord 'Verzet- straat 1940-1945' (Foto Gerard Timmerman) Spinbaan 6, Den Burg (Advertentie) Cjrttt ^merL-Jhrrii m hé btrt. Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE Mi DE GROEN EN DOEN WINKEL Bloemisterij NEE- sticker maar wel geïnteresseerd? Folder verkrijgbaar op Spinbaan 6. rekers hebben afgelopen week- een flinke slag geslagen in de kei van Expert Schoorl BV aan de alderstraat. Ze kwamen het ge- iw binnen door een deur (niet de irdeur) te forceren en gingen er idoor met alle mobiele telefoons alle belkaarten. 'Qua volume stelt buit niet zoveel voor, maar de Irten vertegenwoordigen een grote arde', aldus directeur Gert Jan loorl, die ook aangifte heeft ge in van diefstal van alle digitale nera's en een laptopcomputer, der namen de inbrekers een Isje met geld mee. Hoe groot de ade exact is, viel maandag nog tte zeggen. Wel dat het bedrijf er voor is verzekerd. De insluipers iben vermoedelijk in de nacht van erdag op zondag hun slag gesla- omdat buren toen gestommel Men gehoord, zo bleek uit buurt- derzoek door de politie Bij de overdracht van de TX 34 'Sola Gratia' vloeiden zater dag tranen. Dat was niet alleen uit vreugde over de prach tige kotter waarover Hans, Klaas-Jan en Johan Daalder nu beschikken, maar ook omdat er dankbaarheid was voor iets nog belangrijkers. Anderhalve week tevoren zag het ernaar uit dat het hele feest moest worden afgelast in verband met een ernstig ongeluk binnen de familie. Het 4-jarig zoontje Hans van Klaas-Jan en Brenda Daalder was tijdens het spelen in de huiskamer van de veranda op de tegelvloer gevallen en had daarbij hoofdletsel opgelopen dat zich levensgevaar lijk liet aanzien. Het kind werd met spoed naar Den Helder en vervol gens Amsterdam gebracht met verschijnselen die aan een schedelbasis- of schedelbreuk deden denken. Het ongeluk en de spanning over de afloop vormden een ware nachtmerrie, maar het kind herstelde wonderbaarlijk snel. Zaterdag was Hans junior aan boord toen de nieuwe 34 de offi ciële overdrachtvaart maakte. Hij mocht de vlag 'Sola Gratia' helpen hijsen, nadat Klaas Hoekman uit Urk de vlag van de werf had neer gehaald. Nummer 6 De Sola Gratia is de zesde kotter van het in 1966 opgerichte visserijbedrijf van Daalder. De voorgangers waren tweedehands, maar het nu in gebruik genomen schip is gloednieuw. Het is es Boekei en Jenny Ellen zijn s actie gestart tegen de sluiting e het postkantoor in Pen Burg. idanks toezeggingen van be urder Postkantoren BV, dat het genoeg volledige diensten- kket blijft gehandhaafd, zijn de ee er niet gerust op dat dit ook derdaad het geval zal zijn. 'We Trachten dat er behoorlijk wat bblemen zullen ontstaan.' augustus vorig jaar werd bekend 'het postkantoor zou sluiten en dat verlenen van postale en aanver- Ws diensten aan een particulier u worden overgedragen Maar skwart jaar verder is nog steeds "duidelijk door wie dat zal worden "aan. 'Texel is een eiland en als er aks geen postkantoor meer is, Mt u doorverwezen naar de over- n' Dat is nu al de ervaring na de opheffing van de Primatoonwinkel', schrijven Boekei en Ellen in een e- mail die ze aan een paar honderd Texelaars hebben verstuurd. 'Waar moet je straks je auto parkeren als je veel pakketten hebt, zijn de mensen in een winkel wel vakkundig en kun nen ze omgaan met het post geheim?' Ook vragen ze zich af of kentekens straks nog via het post kantoor kunnen worden overge schreven. 'Of moet je als je zelf een auto verkoopt straks naar een ga rage? En hoe zit het met aangete kende stukken of vragen over bijzon dere zendingen?' Ook zijn ze bang dat met name ouderen worden ge troffen door de bezuiniging. 'Het is tijd dat we de mentaliteit van het zal wel loslopen maar eens hele maal opzij zetten.' Ze willen er bij TPG op aandringen om voor Texel een uitzonderingspo sitie te maken. De twee vragen om steun voor hun actie, in welke vorm dan ook. Boekei is te bereiken via e- mail info@boekel-it.nl of 0621224260, Ellen via info@abcdesign.nu. een zogeheten Eurokotter van be scheiden omvang: 24 meter lang en 6,80 breed. De vangstcapaciteiten zijn beperkt, wat alleen al blijkt uit de boomkornetten die slechts 4,5 meter breed zijn en de motor die een ver mogen heeft van 300 PK. Daar staat tegenover dat de exploitatielasten aanzienlijk lager zijn en dat niet alleen op volle zee maar ook binnen twaalf mijl van de kust mag worden gevist, zodat er toch een goede boterham mee is te verdienen. De Sola Gratia is geschikt voor diverse soorten vis serij, zoals het twlnhggen waarbij met twee netten met een bord wordt ge vist. Het schip is ontwikkeld volgens het Padmos-concept, genoemd naar de Machinefabriek Padmos uit Stellendam, die een centrale rol speelde bij de organisatie van de bouw. Het casco werd gebouwd in Polen en de afbouw had plaats op de werf van A. en L. Hoekman in Urk. De volgende Eurokotter waarbij Padmos is betrokken is ook voor Texel be stemd en wordt de komende zomer geleverd aan Ben Daalder en zoon. De firma Daalder van de TX 34 telt drie vennoten vader Hans Daalder (55) die de zaken op de wal behartigt, en de zoons Klaas-Jan (34) en Johan (22). De twee laatstgenoemden zijn respectievelijk schipper en reserves- chipper. De bemanning bestaat ver der uit Jan Vijzelaar en Bart Tuitman. Koorzang De proefvaart met overdracht en de daarop volgende receptie in het CIV- gebouw werden bijgewoond door een grote schare familieleden, zaken relaties en andere genodigden. Het Texels Christelijk Mannenkoor, waar- Lees verder pagina 5 Een bewoner van de Markgrave in Den Burg is zijn auto, een Volvo, in de nacht van vrijdag op zaterdag korte tijd kwijt geweest. Terwijl hij aangifte deed, kreeg de politie het bericht dat elders in Den Burg een auto was aan getroffen die voldeed aan het signa lement. Al snel bleek het inderdaad om hetzelfde voertuig te gaan. Het stond op slot toen het werd ont vreemd. Vielen vorig jaar de mooie plannen in duigen door de MKZ-crisis, dit jaar gaan ze er met vernieuwde krachten tegenaan. Agrarisch Texel laat zich van zijn beste kant zien en wil zich laten zien. Toensten gaan op Texel de duinen en het bos in, fietsen langs de dijk of op één van de mooie fietspa den op ons eiland. Pagina 7 Zo'n tachtig tot honderd mensen van de overkant worden jaarlijks opgeno men in de Nieuwe Skuul, de alcohol kliniek bij 't Horntje. In de stolp boerderij aan het Molwerk krijgen ze de kans hun leven weer in de hand te nemen. Zelfinzicht, niet verzwelgen in zelfmedelijden en leren initiatieven te ontplooien zijn er kernbegrippen. De Texelse Courant liep een paar dagen mee. Pagina 11 (Advertentie) gemeente heeft Jos Bakker uit Koog gedagvaard omdat hij i perceel grond op de hoek itweg-Gasthuisstraat weigert everen. Bakker weigert dit om- t de gemeente volgens hem de lalingen in het voorlopig koop- mtract niet nakomt. Hij zegt zijn trouwen in de gemeente volle- te zijn verloren. Een bemid- ingspoging door onder meer t Standaart (Texels Belang) liep niets uit. Dinsdagmiddag dient de rechtbank in Alkmaar een t geding over deze zaak. ipril 2000 ondertekende Bakker voorlopige koopakte. Daarin itdat hij bijna een hectare grond de gemeente verkoopt en dat hij andere percelen houdt, waarop letgoedkeunng van de gemeente woningen mag realiseren. Bakker t dat toen hij zijn handtekening e het toenmalige college al plan had voor de bouw van een ge- mschappelijke hulpverlenings- t op de grond die hij verkocht, ar dat hebben ze toen verzwegen, wisten dondersgoed dat ik er an- i nooit mee zou hebben inge- nd. In het koopcontract staat dat peiceel dat ik verkoop aan de ge- ante in overeenstemming met mij atworden ingevuld. Daar gaan ze aanvoorbij.' Dat de gemeente in- lie en ambulance verleenden andagmiddag hulp aan een para- itist die bij zijn eerste sprong in i sloot aan de Postweg was te- itgekomen. De para landde onge lig en raakte gewond aan het in De springer werd per ambu- :e overgebracht naar het Gemini cenhuis. Vrijdag moest een En- se parachutist naar Den Helder den overgebracht. De man raakte ilesseerd aan zijn arm. middels voornemens is om de hulp post op het perceel van de Eyercoogh te bouwen, is voor Bak ker geen reden alsnog te leveren. 'Er is mij geen enkele toezegging ge daan.' Verder komt het college de toezegging om zich optimaal in te spannen voor realisatie van de wo ningen niet na. Verder accepteert Bakker niet dat de gemeente hem beperkingen oplegt ten aanzien van de goot- en nokhoogte van de wonin gen die hij wil bouwen. Ook is hij niet te spreken over de grote waterpartii die hij van de gemeente op zijn per ceel nabi| de Pontweg moet aanleg gen. 'Het is geen logische plek en niet volgens de afspraken.' Stagnatie In de dagvaarding schrijft" de ge meente Bakker op alle mogelijke ma nieren tegemoet te zijn gekomen, bij voorbeeld door het ontwerp bestemmingsplan 'zo spoedig als mogelijk in procedure te brengen'. Het perceel van Bakker zal daarbij worden betrokken. Ambtelijk vooro verleg heeft volgens de gemeente aangetoond dat bouwen in Den Burg West niet haaks staat op provinciaal beleid. Maar aan onherroepelijke toe zegging waagt het college zich niet. Volgens de gemeente zijn door Bak kers weigering om de grond te leve ren de plannen voor ontwikkeling van Den Burg West met twee jaar gestag neerd. Het gekochte perceel is vol gens b en w van essentieel belang. Gelet op het aantal woningzoeken den en het aantal gegadigden voor een woning en de overspannen situa tie op de woningmarkt, schrijft de gemeente dat verdere stagnatie niet langer kan worden geduld. Bakker: 'Stagnatie? In 1981 werd al voor het eerst gesproken over Den Burg West. We zijn nu ruim twintig jaar verder en het is nog niet rond. En dat is mijn schuld? Kom nou. Nu ineens haast, terwijl de gemeente vele maanden de tijd nam om mijn brieven te beant woorden.' Geëscaleerd Bakker, die raadsman Maurice Frantzen al ruim twee jaar in de arm heeft genomen, heeft vorige week een beroep gedaan op de politiek om er via overleg met de gemeente uit te komen. Piet Standaart: 'Ik heb met Jos gesproken en kreeg een hele stortvloed aan narigheid over me heen. Ik heb ook met wethouder Nel Eelman en haar ambtelijke onder steuning gepraat. Over en weer is sprake van wrijving. Deze zaak is geëscaleerd. Maar als je alle narig heid buiten beschouwing laat, liggen de partiien zakelijk gezien niet ver uit elkaar. Dat geschil over de goot- en nokhoogte, daar zit maar een halve meter tussen. Dat moet te overbrug gen zijn. Maar consensus is niet het uitgangspunt van de gemeente. B en w willen weten wat hun juridische positie is. Ze zeggen dat ze een con tract hebben en dat Bakker zich daar aan moet houden. Ik heb gezegd dat ze er goed over moeten nadenken, omdat er veel op het spel staat. Het is een waardevol gebied. Maar het is te laat, de trein is al vertrokken. De zaak is lang voorbereid en met zo maar terug te draaien. Dan handelt het college tegen haar eigen besluit in. Als er meer tijd was geweest, had ik misschien iets kunnen doen. Het is jammer, want als het fout gaat heeft de gemeente een groot probleem.' Volgens Bakker speelt de gemeente hoog spel. 'Ze staan niet sterk. Maar ik hoop dat door deze rechtszaak een eind komt aan deze slepende kwes tie. Maar als er met de gemeente opnieuw met valt te praten, dan wil len we van de overeenkomst af. Dan draait de gemeente op voor de kos ten die ik heb gemaakt. En dat is in middels een héél bedrag.' Het bordje langs het doodlopende weggetje aan de westkant van Den Burg staat er nog wat verloren bij, de naam klinkt fier. 'Verzetstraat 1940- 1945', een naam die door de vorige gemeenteraad bepaald met als hamerstuk werd afgedaan. Lang werd gediscussieerd over de vraag of er nu wel of geen prominente verzets strijder moest worden vernoemd. Waar dat in veel gemeenten wél ge beurde, verkoos een meerderheid van de raad op Texel de verzetsbe weging in z'n algemeenheid te eren. Burgemeester Joke Geldorp toonde zich verheugd met dat besluit, liet ze zaterdag bij de onthulling blijken. 'Texel heeft na de oorlog zes of ze ven burgemeesters gehad en zeker twaalf verschillende gemeenteraden en kenneli|k hebben die het nooit nodig geacht om een verzetsstrijder te vernoemen.' Ze benadrukte dat het bord meer is dan alleen een eer betoon aan het verzet tijdens de Tweede Wereldooriog. 'Het staat ook symbool voor het verzet dat wordt geboden als er wordt getornd aan onze vrijheid van meningsuiting, handelen en spreken.' Het bord werd plechtig onthuld door oud-verzetsstrijders Huug Snoek, Wim de Bloois, Adrie Buis en Piet Beemsterboer. De locatie, pal naast het kantoor van makelaar Jan Duin, riep enige vragen op. Aanwezigen verkeerden namelijk in de veronder stelling dat de nog aan te leggen Verzetstraat aan de andere kant van de Keesomlaan is gepland en dat het hier de Molenstraat betreft. Maar dat is volgens de gemeente een misvat ting. De Verzetstraat begint bij de Molenstraat, vlakbij de nieuwe wo ning van Tinie Ellen, loopt langs het kantoor van Duin, waarna het tracé aan de andere kant van de Keesomlaan verder in noordelijke richting gaat, verzekerde een ambte naar die ter plaatse bekend is. po Kijk volgende week in dit huis-aan-huisblad voor een uniek aanbod.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2002 | | pagina 1