Notulen bewijzen: raad wist van 20 edden Panorama wem Cjrocn ^warLr Jexels in het Zonnig optreden Big Band in bos sluit Texelfair af Geschil Bakker toch weer voor de rechter DOP TI'XFJ.SE IS COLTRANT Brouwer Raad niet akkoord met eis Jos Bakker schapenfokdag /ordt vervroegd Pinksterevenement mikpunt vandalen Koopprijsgrens geldt ook voor geërfde woning Broadway 'Herinrichting parkeerterrein AH gaat door' Komst jeugdherberg verontrust bewoners van Haffelderweg TEXELSE^COURANT SUPER DE BOER Onder de pomp p//f/c/ kampen met geheugenverlies Oude trekkers ERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 11679 DONDERDAG 23 MEI 2002 fEXELSE COURANT Uitgave van v/h Langeveld de Rooy bv, Postbus 11,1790 AA Den Burg Losse nummers 0,85 schijnt dinsdag en vrijdag brige gemeenteraad wist wél He twintig toeristische slaap- fsen die zouden achterblijven norama na de verhuizing van tee jeugdherbergen naar de tlderweg. Dat valt op te maken tt besprekingsverslag van een tten bijeenkomst van de tcommissies Ruimte, Wonen Economie op 20 november Vijf van de zes aanwezige Meden wisten het zich echter |e herinneren. Ichterblyven van twintig slaap- ken in Panorama zorgde voor commotie. Voor PvdA'er Erik Lies kwam het bericht als een [erslag bij heldere hemel. Hij ver burgemeester en wethouders Ie niet aan hun informatieplicht en voldaan. De WD stuurde aan en actie om niet in te stemmen Sit onderdeel van het verzoek om Idden te verplaatsing. 'We had- begrepen dat alle slaapplaatsen [zouden gaan bij Panorama en |et een andere bestemming zou In', zei Maria van der Spek. Maar besprekingsverslag van 20 no- ler spreekt dat tegen. 'Hoe zit net de slaapplaatsen van jeugd- Irg Panorama?', vroeg ■links-raadslid Arthur Ooster- I Wethouder Schilling: 'Dat It een familiehotel met twintig Iplaafsen, de rest gaat mee naar weuwe Eyercoogh.' Dinsdag- li. toen het college de raad om Is vroeg over de bedden- Batsing, confronteerde b en w ladscommissie Grondzaken er- I Die was met stomheid gesla- J'lkben het echt vergeten', be- |e Oosterbaan, de destijds [ezig was bij de besloten zitting. Frans Visman (D66) zei het zich |e kunnen herinneren. Navraag [dat ook oud-raadsleden Anja Ier Heide (CDA) en Hans Roeper Whet zich niet konden herinne- patzelfde geldt eveneens voor pvan der Spek, die zich dinsdag- ki liet vervangen door Harry bur. Gistermorgen reageerde ze ps. 'Ik baal hier zo ongelofelijk van. Daan Schilling heeft steeds vol gehouden dat de slaapplaatsen van de Hogeberg verdwenen om het ge bied te ontlasten. En nu zouden wij ervan hebben geweten dat er een familiehotel komt. Aan de hand van peilingen wist hij dat wij niet akkoord zouden gaan als er slaapplaatsen achter zouden blijven. Het verslag van deze bijeenkomst hebben we nooit onder ogen gehad. Anders wa ren we beslist niet akkoord gegaan.' Van der Spek gaf aan vraagtekens bij het besprekingsverslag te zetten. Ze kondigde aan het college een gepe perde brief over deze kwestie te zul len sturen. Alleen voormalig Texels Belang- raadslid Dick Drijver herinnerde zich de uitleg van Schilling nog goed. 'Daan hield mets achter en vertelde open en eerlijk hoe het er voor stond. Ik vond het een goed voorstel, mede omdat een teruggang naar twintig slaapplaatsen een aanzienlijk lagere belasting van het Hogeberggebied betekent. Ik verbaasde me erover dat de rest van de aanwezigen het zich met meer herinnert. Zó bijzonder van geest ben ik nu ook weer met.' Visman stak de hand in eigen boe zem, maar stelde ook vast dat de communicatie niet goed is verlopen. Hij doelde ook op tiet antwoord op de vraag van raadslid Joop Groeskamp (Texels Belang) tijdens de raads vergadering van 9 april, die om ver duidelijking van het aantal slaapplaat sen vroeg. Daaruit viel niet op te maken dat in Panorama 20 slaap plaatsen achterbleven. Visman hield een pleidooi om herhaling te voorko men. 'Raadsleden dienen scherp te zijn en als iets niet duidelijk is vragen te stellen. Het maakt met uit hoe laat het is.' Ondanks de bedenkelijke gang van zaken, gingen de meeste raadsleden akkoord met de verplaat sing van bedden, om tot één (jeugd)herberg aan de Haffelderweg te komen. 'De overheid dient be trouwbaar te zijn', motiveerde Harry Schreur. Alleen Jan Koolhof (CDA) stemde tegen. 'Ik bedank ervoor om hieraan mee te werken.' Wegens succes geprolongeerd On der leiding van dirigent Jan Kühne gaf Big Band Texel zondag een open luchtconcert in de Dennen. Het was de afsluiting van de Texelfair die af gelopen weekeinde voor de tweede keer werd gehouden. Het optreden werd bijgewoond door veel bezoe kers. Net als vorig jaar was het een geslaagd slot van de Texelfair. Dat was één van de vele evenementen die in het Pinksterweekeinde werden gehouden Meer daarover elders in deze krant. (Foto Jeroen van Haltum) Het ziet er naar uit dat rechter mr. Vrakking van de rechtbank in Alkmaar alsnog uitspraak moet doen in het geschil tussen Jos Bakker en de gemeente Texel. De gemeenteraad weigert akkoord te gaan met de door Bakker geëiste goot- en nokhoogte van 6 en res pectievelijk 10 meter. Als de raad daarmee had ingestemd, zou het geschil van tafel zijn geweest. organiserende Texels apenstamboek breekt met de itie om de schapenfokdag op erste maandag van september auden. Met het oog op de zo- )emde 30 dagen-regeling it het jaarlijkse evenement op iroeneplaats in Den Burg veer- dagen vervroegd, zodat de e van dit jaar op maandag 19 JStus plaatsvindt. Dat heeft Zwagerman, voorzitter van het 'Is Schapenstamboek, na over- net de gemeente bekend ge- ikt. besluit om de schapenfokdag te roegen, is noodgedwongen, ver- Iwagerman. Aangezien bedrijven aan een fokveedag of tentoon- ng meedoen daarna dertig da geen dieren mogen afvoeren, Jen nogal wat fokkers aangekon- I niet te zullen meedoen in Den I Aan de overkant begint het leizoen op 1 oktober, wanneer de Lees verder pagina 5 Een groep vandalen heeft de orga nisatie van het geslaagde Pinkster evenement van de Oude Trekker en Motorenvereniging (OTMV) een bittere nasmaak bezorgd. In de nacht van zaterdag op zondag werd een reeks vernielingen aan gericht op het feestterrein tussen Den Burg en De Koog. Daders zijn zo goed als zeker Texelaars die ontevreden waren over de uitslag van de trekker trekwedstrijden. 'Zeer ernstig vandalisme', omschrijft OTMV-voorzitter Simon Stark de ver nielingen. Er werden drie aluminium vlaggenmasten tegen de grond ge trokken, verkeersborden vermeld en raampjes van de kassawagen inge gooid. Ook werden de sjorbanden waarmee een trekker op een dieplader was verankerd losgetrok ken. 'Gelukkig dat het werd ontdekt, want je moet er niet aan denken dat de trekker onderweg van de dieplader zou zijn gevallen.' Verder werd uit de friteskraam van Lange Ben mayonaise weggenomen en op auto's gesmeerd. Een met veel in spanning gemaakt sponsorbord bij de ingang van het terrein werd aan splinters getrapt, er werd water in de brandstoftank van een trekker gego ten en andere vernielingen aange richt. Stark heeft aangifte gedaan bij de politie. De namen van enkele ver moedelijke daders zijn inmiddels be kend. Stark: 'Dit muisje zal voor deze lieden een hele lange staart krijgen.' De daders, die naar verluidt het no dige aan alcohol achter de kiezen hadden, zouden hebben gehandeld uit onvrede over de uitslagen van de trekker trekwedstrijden. Daarbij gin gen de meeste prijzen naar overkantse deelnemers Stark. 'Ons wordt verweten dat er te weinig klassen waren, waardoor de Texelaars niet aan bod kwamen. Maar het waren er wel tien. Als het er veel meer waren geweest, dan zou den er per klasse slechts een stuk of drie deelnemers zijn geweest en had iedereen dus een prijs gehad. De kansen waren gelijk, ledereen wist al vijf jaar dat de trekker trekwedstrijden er aan zaten te komen en had meer dan voldoende tijd zich goed voor te bereiden.' Bij de vijf woningen die Bakker in Den Burg West mag bouwen streeft hij naar variatie, en dat kan volgens hem niet als hij zich aan de bestaande bouwhoogtes van gangbare 4,5 (goot-) en 9 meter (nokhoogte) moet houden. Maar dinsdagavond tijdens de raadscommissie Grondgebied, waar deze kwestie aan de agenda was toegevoegd, kwam niet één frac tie tegemoet aan die eis. 'De maxi male hoogte van 4,5 en 9 meter die met instemming van het Texels Ver bond van Ondernemers (TVO) is vast gesteld, moet gelden voor het hele gebied', vond Arthur Oosterbaan (GroenLinks). 'Door tegemoet te ko men aan de wens van TVO gaan we al hoger dan de bedoeling was', was constateerde Jan Koolhof (CDA) 'Als we voor Bakker een uitzondering maken, doen het plan Den Burg West tekort', verwoordde Joop Groeskamp het standpunt van Texels Belang. 'Met een afwijkende hoogte kunnen in de toekomst problemen ontstaan. Die moeten we zien te voor komen en daarom moeten we ons houden aan het beleid dat we met elkaar hebben afgesproken', deed Frans Visman namens D66 een duit in het zakje. Ook de PvdA en de WD hielden vast aan het bestaande maxi mum. Na het aanhoren van de raad concludeerde burgemeester Joke Geldorp dat haar niets anders restte dan rechter Vrakking te laten weten dat het geschilpunt tussen Bakkeren de gemeente overeind bleef. 'Dit had den we verwacht', zei mevrouw Bak ker. 'In de rechtszaal verraste de bur gemeester ons met de mededeling dat ze de raad zou vragen alsnog met Oud-Texelaars die op het eiland een permanente woning erven met een waarde beneden de koopprijs grens van €272.727,- 600.000,-), mogen daar niet in wonen. Dat advies gaf de raadscommissie Grondgebied, die een verzoek van die strekking afwees. 'We hebben met elkaar afgesproken dat we goedkopere woningen voor de Texelaars moeten behouden, hoe vervelend dat voor anderen dat ook is', verwoordde Frans Visman (D66) de mening van de raads commissie Grondgebied. Aanleiding tot de discussie was een aanvraag van een ex-Texelse die in het verleden een woning heeft geërfd en die jarenlang permanent heeft ver huurd. Haar verzoek was om er nu zelf in te mogen wonen. Dat is ech ter 'strijdig met de huisvesting verordening. 'Bij elke regeling loopje de kans dat je mensen dupeert In dit geval is dat met een hele kleine groep mensen het geval', vond Joop de door ons gevraagde hoogte ak koord te gaan. Maar via de advocaat van de gemeente liet ze ons een dag na de zitting al laten weten college en raad te adviseren niet met de verho ging in te stemmen. Het college heeft van begin af aan duidelijkheid over de juridische positie gewild. Tegen onwil valt met te vechten Van het door mevrouw Bakker ge noemde negatieve advies van de burgemeester aan de raad is overi gens niets terug te vinden in het stuk dat de politici dinsdagavond kregen uitgereikt. Daarin werd uitsluitend om een uitspraak over de goot- en nok hoogte gevraagd. Menig overkantse liefhebber kwam speciaal voor het Pinksterevenement van de Oude Trekker en Motoren Ver eniging naar het eiland. Onder hen veel verzamelaars. De familie Rijnen uit Wintelree. vlakbij Eindhoven, had er zelfs een reis van elf uur voor over om naar het eiland te komen. 'Ik ben wel eens met de vrachtwagen geko men, maar met de trekker is veel leu ker' Pagina 5 Bij de eerste twee afleveringen waren de reacties laaiend enthousiast, maar moest er geld bij. Hoewel de balans nog niet is opgemaakt, lijkt Broadway Den Hoorn 2002 ook financieel uit te kunnen. Een nieuw huiskamer- festival. in 2004, staat dan ook al bijna vast. De Texelse finale van de playbackshow wordt waarschijnlijk volgend jaar al herhaald Pagina 9 De herinrichting van het parkeerter rein bij Albert Heijn gaat gewoon door. Dat verzekert de gemeente, naar aanleiding van berichten dat de grootgrutter overhoop zou liggen met grondeigenaar Frits Langeveld. 'Het werk wordt niet stilgelegd', aldus Bert Dennenberg van de afdeling Civiele Techniek dinsdagavond naar aanlei ding van een vraag van Jan Koolhof (CDA). (Advertentie) Groeskamp (Texels Belang), wiens partij er mets voor voelt een uitzon dering te maken voor gepensioneer den die om emotionele redenen op Texel willen wonen. PvdA'er Alfred Schaatsenberg wilde vasthouden aan de huisvestingsverordening, wat ook gold voor de overige fracties. GroenLinks twijfelde als enige. 'Al leen oud-Texelaars met poen kunnen dus naar het eiland terugkeren', was een geluid dat in de GL-steunfractie had geklonken. 'Maar aan de andere kant willen we de goedkopere wonin gen voor de Texelaars beschikbaar houden', twijfelde Oosterbaan. De balans van zijn partij sloeg door naar de ontvangers van een erfenis. 'Ze mogen er in wonen, mits het huis niet als vakantiewoning wordt verhuurd.' Toen bleek dat een meerderheid in de raad geen uitzondering wilde maken voor deze groep, sloot Oosterbaan de gelederen Bewoners van de Haffelderweg vre zen grote overlast te ondervinden de verhuizing van jeugdherberg de Eyercoogh en Panorama. 'Het is een gehorige straat. We hebben al pas serende scholieren, voetballers van het Pinkster-toernooi en straks ook passerende vakantiegangers op weg naar het centrum. De belasting wordt te groot', waarschuwde buurt bewoner Jan Moens, die een handtekeningenactie aankondigde. l/nn Jhrli it btt Ljrt Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE ^^udio ^^/ideo J J^elecom Mi DEGI ROIMDE OIV1 TEXEL Uo'lA i fjiifctt fe* ïkt Ciito Twpi» NEE- sticker maar wel geïnteresseerd? Folder verkrijgbaar op Spinbaan 6 (Advertentie) PcfiapenVOCdag Het terrein van het Pinksterevenement van bovenaf gezien. De oude trekkers staan opgesteld in de twee cirkels. Zaterdag was het rustig, maar zondag, tijdens de trekker trek wedstrijden liep het storm. <Fot° Gerard TimmermanI Advertenties kunnen worden ingeleverd t/m maandag 3 juni 17.00 uur bij de advertentiebalie van Langeveld de Rooy, Spinbaan 6, tel. 362600, fax 314111.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2002 | | pagina 1