ZWANGER? Cjrotn TwartjJexehin het harL, 'Stille krachtenvan zilveren Ronde om Texel Gedeputeerde komt wandelen op Texel Dansers geven stijlvolle uitvoering aatregelen ministerie egen zeehondenvirus zorg wintig slaapplaatsen van 'anorama moeten terug' Iille kritiek WD op oud-wethouder W overlegt met deskundigen Folder voor toerist over verkeersregels Informeel praten over recreatie Spannende tijd Melkveehouderij Politie Orkest a Professor Boom m Zaalvoetbaltoernooi TEXELS E^COU RANT SUPER DE BOER i GEMEENTE TEXEL Begroting 2003 Kies. Bel voor informatie (0223) 611 200 kom op zaterdag 15 juni (0223) 54 00 88 Kraamzorg, goed geregeld C?> vr.0 Parenta SERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 11684 DINSDAG 11 JUNI 2002 rEXELSE^COURANT I Foto March Hoi/non) gaat erom spannen tijdens de eenteraadvergadering van ivond. De kans bestaat name- lat het college de deal met de ;rlandse Jeugdherberg- rale (NJHC) over het achter en van twintig slaapplaatsen in jrama moet terugdraaien. L en de WD hebben aange- ligd het niet eens te zijn met de I van zaken en ook het CDA niet akkoord. 'Alles of niets', ioordt Jan Koolhof het stand van zijn fractie. hristen-democraten zijn ver ver- ird van de opstelling van hun ouder Nel Eelman, die de gang :aken onlangs nog verdedigde, lof kan daar niet mee zitten.'Dat bi] het nieuwe dualistische sys- waarin raad en college ge iden zijn. Die twintig slaapplaat- noeten gewoon terug.' 'Wij lijden - tan collectief geheugenverlies en in niet zitten slapen', reageert van der Spek (WD) op de on- i opgedoken notulen van de be- i'i n bijeenkomst over de jeugdher- waarin wél over de twintig ,ll|>plaatsen werd gerept. In een aan het college uit ze felle kri- ipoud-wethouder Schilling: 'Wij niet te worden gemanipu- door middel van een genoemd h een verslag waar het juiste sal niet in staat. Wethouder Eng heeft ons een verkeerde stelling van zaken gegeven.' Vol- Van der Spek heeft de WD bij iplaatsing van het voormalige De Kogerhoop naar Calluna kit aangegeven dat er zonder geen bedden meer worden aatst, om handel in slaapplaat voorkomen. 'Volgens Schilling il bij de jeugdherbergen heel >.0ns is steeds verteld dat de Panorama meer als familie- zou exploiteren. Op een ander moment heeft Schilling ook nog ge zegd dat het mooi zou zijn alle slaap plaatsen daar weg te hebben om het gebied te ontlasten. Dan volgt er een periode van onderhandeling, waar je als raad niet bij betrokken bent. Er volgen vragen in de raad van april waarop geen duidelijke antwoorden werden gegeven. En dan ineens heb ben we 20 slaapplaatsen toegestaan voor Panorama in de nieuwe vorm met de nieuwe eigenaar. Nou mooi niet. Dit is handel in slaapplaatsen. Wat betreft de WD gaat dit niet door. Het is alles naar de NJHC of helemaal niet.' GroenLinks GroenLinks distantieert zich van de brief van de WD. 'Er verdwijnt een groot recreatief object uit een landschapsreservaat, de jeugdher berg komt bij sportaccommodaties en er komt een vrijwel perfecte locatie voor de hulpverleningsdiensten en andere zorgverleners. Het onderhandelingsresultaat weegt dus ruimschoots op tegen de twintig slaapplaatsen. De jeugdherberg komt immers bij de sportaccommodaties.' GL vindt de brief van de WD bene den alle peil. 'De wetenschap dat oud-wethouder Schilling zich in de raad met tegen deze beschuldigingen kan verdedigen, geeft de brief een extra giftig karakter.' GL vraagt zich af in hoeverre de geuite beschuldigin gen invloed hebben op de verhoudin gen binnen het college. Overigens is GL er wel een voorstander van dat een discussie over de verplaatsing van slaapplaatsen in het algemeen moet worden aangezwengeld. De PvdA dient vanavond een motie in, waarin staat dat het college de besluitvorming moet terugdraaien en opnieuw aan de raad voorleggen. Het CDA stemt daar wel mee in, maar niet met het door de PvdA voorgestelde slaapplaatsenbeleid. 'Dat is ons te kort door de bocht.' i ministerie van Landbouw, urbeheer en Visserij (LNV) maatregelen voorbereid voor leval het phocine distemper (het 'zeehondenvirus') over- naar het Nederlandse deel de Waddenzee. Het virus, dat ie maand opnieuw werd ge dateerd bij het Deense eiland uit, leidde in 1988 tot de dood testig procent van de zeehon- in de Waddenzee. (ssecretaris Geke Faber heeft 'en overleg gehad met het ondenplatform over de dreiging iet virus. In het platform zitten igenwoordigers van het RIKZ instituut voor Kust en Zee), dare, Pieterburen, de Wadden- ni9ing, onderzoeksinstituut 'a en de universiteiten van Rot- imen Utrecht. laatssecretaris wil zeehonden orden getroffen laten opvangen nog levensvatbaar zijn. Afge ven is dat dierenartsen aange- "e zieke zeehonden per stuk onderzoeken op het virus. Heeft 9oinfecteerd dier overlevings- sn, dan wordt het naar de op- van EcoMare of Pieterburen acht. Heeft een zeehond geen kans meer op overleving, dan krijgt het een spuitje. De zieke honden die naar EcoMare of Pieterburen gaan, krijgen daar de gebruikelijke behandeling. 'Daar ver andert weinig aan', zegt verzorger Henk Brugge van EcoMare. 'Maar je houdt wel in het achterhoofd dat het virus er is en daar stel je je behande ling op af.' Bij EcoMare werden zee honden al standaard ingeënt tegen het phocine distemper virus. Op de eerste dag van de opvang, na tien dagen en tien dagen voor uitzetting krijgen ze er een injectie voor. Brugge noemt het goed dat het ministerie maatregelen treft. Lees verder pagina 5 (Foto GerarQ Ttmmarman) Ronde-vrijwilligers Willem Hulzinga, Dirk Grit, Leo Beekhuls en Johan Hin (vlnr) nemen al jaren een week vrij, om zich in te zetten voorde Ronde om Texel. Leo Beekhuis is al zo'n vijftien jaar als vrijwilligers bij de Ronde om Texel betrokken en Johan Hin vanaf 1993. 'Die blauwe trui, dat was mijn eerste.' 'Die eerste van mij, daar kun je inmid dels wel garnalen mee vissen', spot Willem 'Pluis' Huizinga, medewerker van het eerste uur en dus 25 jaar betrokken bij de organisatie van de Ronde, waaraan zo'n 450 vrijwilligers meewerken. 'Ik zat eerst op het wa ter en toen op het strand. Als je ziet wat er nu wordt gebouwd, in verge lijking met toen. Aan het Westerslag stond een eenvoudige legertent en een ouwe keet. De meeste boten sleepten we met de hand naar zee, trekkers waren toen niet. Ik weet nog dat ik met wijlen Piet Wit naar de start stond te kijken. Er voeren dat jaar zo'n tachtig boten. "Het moeten er ook met meer worden", zei hij toen. Niet eens zoveel jaren later voeren er meer dan duizend boten mee. Of het toen leuker was? Nee, we werken nu met een hele leuke groep. We doen de tent, het geluid, leggen leidingen aan, doen transport en bouwen des noods een hele trekker om. Je ont moet dankbare mensen. Het leverde gisteren nog een lekkere fles wijn op.' Huizinga bewaart thuis nog vlaggetjes, de armband van dokter Coutinho en andere souvenirs van de vroegste edities van het rondje. Zelfs nog een oud Rondeblad. 'Vol met zwartwitfoto's. Je lacht je rot.' Huizinga zit vol anekdotes. 'We ston den eens we bij de finish te wachten tot de eerste boten vanuit het zuiden arriveerden. Maar toen kwamen er opeens 500 boten uit de richting van de vuurtoren. De stroming was dat jaar sterker dan de wind. In 2000 had je weer golven van drie tot vier meter hoog en werd het rondje afgelast. Toch waren er zeilers die zo nodig weg moesten. Ze kwamen terug, maar wel met de hele boel in puin.' 'Als strandploeg helpen we elkaar en maken een hoop lol. Bijvoorbeeld met de cateraar. Het ene moment stonden we te praten met de barkee per en het volgende lag hij om. Hij dacht dat hij ons met het drinken van whisky kon bijbenen. Hij lag zes uur gestrekt. We hebben ook de hele bar eens om gehad. We hebben heel wat cateraars zien komen en gaan. Som migen maakten er echt een zootje van, maar nu gaat alles keurig en pro fessioneel. Er kwam eens op de avond vóór de Ronde met de laatste boot een gammele truck met 550 blikken bruine bonen. Toen de laad klep open ging, kwamen de blikken gelijk mee. Verkeerd geladen. We hebben ze gelijk maar onder gespit. Ik denk dat ze er nog liggen. We heb ben eens een frituur van het strand moeten slepen, die moest en zou meteen na het rondje weg. Met ko- De gemeente en verkeersorga- nisatie 3VO, afdeling Texel hebben een folder uitgebracht, waarin toe risten wordt gewezen op de ver keersregels op Texel. 'U bevindt zich nu op een eiland, maar ook hier gelden dezelde verkeersregels als in de rest van Nederland', meldt de folder. De gemeente en 3VO hopen daar mee het verkeersgedrag van toeris ten te verbeteren. In de folder wordt het gebruik van de drie verschillende soorten fietspaden beschreven, het wel of met betaald parkeren in Den Burg en de verschillende maximum snelheden. De folder worden ge plaatst bij de VW, het havengebouw van Teso in Den Helder en in het folderrek op het gemeentehuis. Men sen die bij de VW aan de balie ko men, krijgen er één mee en diverse logiesverblijven zijn verzocht de fol ders als proef aan de gasten uit te delen. Ze zijn opgesteld in het Neder lands en in het Duits. Zo'n tachtig leerlingen van docenten Klarina Combé en Miranda den Butter werkten zaterdag mee aan de jaarlijkse dansvoorstelling van Mu ziek- en Dansschool Texel. Ze schotelden de vele toeschouwers in de Burgemeester de Koninghal een vlotte show voor, waarbij de jongste kinderen vooral vertederden door hun grote enthousiasme maar de oudere jeugd en de volwassenen af en toe stijlvolle staaltjes lieten zien. zuivelverwerker in Lutjewinkel, de Texelse melkveehouders hun (everen, staakt nog niet, maar «eren op het eiland houden er ekening mee dat dit gebeurt. Dat Jeap Hin van de WLTO, die el(l van een 'spannende tijd'. 6ns zijn informatie beperkte de "9 een gevolg van een arbeids- zich gisteren nog tot het 'en van het land. Het zag er gis- wid naar uit dat de tanks in die Jnnen ^orte ''idtot de ranci zijn '.waardoor boeren melk moe- n weglopen. Hin: 'Grote coö- zoals Frico Domo en "na Melkunie, zijn kwetsbaar.' Gedeputeerde Hans Schipper van de provincie komt in het najaar wandelen op Texel. Onderweg kunnen mensen met hem praten over recreatie in de open lucht. De kersverse provinciebestuurder startte kortgeleden met het maken wandelingen door heel Noord-Hol land om informele gesprekken te voeren. Hoofdmoot van de gesprekken vomit de nieuwe nota openluchtrecreatie die de nieuwe gedeputeerde moet opstellen. Schipper, een liefhebber van wandelen, koos ervoor om dat onderwerp tijdens wandelingen met de bevolking te bespreken. Mensen die willen, kunnen meewandelen en een gesprek aanknopen met de provinciebestuurder. Texel ontbrak echter op het lijstje van uitgestip pelde wandelingen. Voor burgemeester en wethouders aanleiding om vorige week een brief te sturen aan de gedeputeerde, met daarin een specifieke uitnodiging voor een Texelse wandeling. Het col lege schrijft het te betreuren dat Schipper het eiland met heeft uitge kozen. 'Binnen onze gemeente zijn talloze mogelijkheden om een uniek stukje Noord-Holland te leren ken nen, zeker wanneer dat te voet ge beurt.' Volgens een woordvoerder van Schipper had de gedeputeerde in eerste instantie voor wandelingen op het vasteland gekozen, omdat daar een grotere doelgroep kan worden bereikt. Texel was echter niet verge ten. Zonder de brief van het college was de gedeputeerde volgens hem ook wel naar het eiland gekomen. Hij komt waarschijnlijk in de tweede helft van september. In de nieuwe nota openluchtrecreatie wordt beschreven hoe er voor de grote recreatiegebieden in de provin cie moeten worden gezorgd. In de brief wijzen burgemeester en wet houders de gedeputeerde erop dat de Texelse gemeenteraad vorig jaar het wandelpadenplan heeft vastge steld. Het college schrijft te hopen dat Schipper sporen van het Texels be leid opneemt in de nieuwe nota open luchtrecreatie. De provincie bestuurder heeft inmiddels twee wandelingen gemaakt. Komend weekend is hij in Spaarnwoude en in Den Helder. Oogverblindende decors, gillende zwaailichten, komische liedjes en een quiz. Ze zijn onderdeel van de kinder- muziek-theatershow die Circus Custers donderdagavond geeft in samenwerking met het Nederlands Politie Orkest. Pagina 2 'Ijzer, meester der metalen?', is het motto van de oratie die oud-Texelaar prof. dr. Rob Boom vrijdagmiddag houdt ter gelegenheid van zijn ambts aanvaarding als hoogleraar in de fa culteit Technische Natuurweten schappen aan de Technische Universiteit Delft. Pagina 3 'Sporthal Ons Genoegen bood zater dag voor de derde keer onderdak aan het door het Jongerenwerk georga niseerde zaalvoetbaltoernooi voor jeugdhonken en jongerencaravans. Het doel om jongeren van diverse groepen met elkaar in contact te brengen werd gehaald. Pagina 7 (Advertentie) kend vet en al. Het ging onderweg zo tekeer, het vet zat op de lantaarnpa len en al. Gezellig is het hier ook vaak. As we 's avonds gezellig nazitten, dan begin ik moppen te tappen. Die vrou wen lachen zo hard, de mascara tot hun kin zakt. Het mooist was wel die steelband die hier ooit speelde. Die moest dezelfde avond na het optre den nog van het strand. We hebben ze midden in de nacht naar de par keerplaats gesleept en daar de in strumenten voorzichtig in het busje geladen. Daarna ben ik hier in m'n nest gekropen, want ik slaap altijd op het strand. Hoor ik plotseling gebons op de deur. "Héé maaan", hoorde ik buiten. Ze hadden van die zeven klappers gerookt en waren met het busje bij hoeve Uit en Thuis het wei land in gereden. We hebben met z'n allen het busje overeind gezet en al les viel weer op z'n plek. Starten en wegwezen.' (jrtfi 2wanjJhrdi U km kjrt. Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: ALTIJD OP ZOEK NAAR HET IESTE NEE- sticker maar wel geïnteresseerd? Folder verkrijgbaar op Spinbaan 6 (Advertentie) Nog geen keuze gemaakt? voor één van de beroepsopleidingen van hetROC Kop van Noord-Holland. en tussen 11.00 - 14.OO uur langs op het Centraal Bureau, Middenweg 157R, Den Helder. (IM-advertentie) Ontstaan uit Kraamzorg van Regionale Thuiszorg en Kraamcentrum Noordhollands Noorden. Kraamzorg op maat, 250 gediplomeerde medewerkers, dag en nacht bereikbaar. rschijnt dinsdag en vrijdag Uitgave van v/h Langeveld de Rooy bv, Postbus 111790 AA Den Burg Losse nummers 0,85

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2002 | | pagina 1