Raad krijgt informatie chter gesloten deuren )pnieuw ervaren ara verongelukt loog water noodlottig voor jonge lepelaars wem bruncj ZWANGER? m Cjrocn TwarLsJexeh in het harL, DOP Kinderen brengen watervaten naar Oudeschild cJëoParenta VARA Radio over Texel Vandalen houden huis bij Paal 21 Folder over zeehondenvirus Studenten m Jan Vlaming TEXELSE ^COURANT SUPER DE BOER Taxichauffeur verliest rijbewijs texelse'^coiirant BEZORGER m/v Roggeslootweg, Vuurtorenweg, Krimweg en omgeving (0223) 54 OO 88 Kraamzorg, goed geregeld JERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 11690 DINSDAG 2 JULI 2002 rschijnt dinsdag en vrijdag Uitgave van v/h Langeveld de Rooy bv, Postbus 11,1790 AA Den Burg et college de raad wil informe ler de voortgang van de zo len kanjerprojecten, dan mag loortaan achter gesloten ge en. De commissie Werkwijze die gisteravond voor het bijeen kwam, stemde in met Dorstel van burgemeester Gel- Meteen na afloop van deze ibare bijeenkomst trok de vol- e commissie zich terug in de er van de burgemeester om een kanjerproject te worden ipraat. esloten informatiebijeenkomsten en uitvloeisel van de dualisering je politiek, waardoor college en gescheiden zijn. 'Waar informa- ■er bepaalde zaken in het verle- via de lijnen die de politiek met ithouders onderhield vanzelf bij ladsleden terecht komt, verloopt iroces nu anders. Als college en we wel de plicht om de raad brmeren. Soms zit ik met het di- m dat bepaalde informatie nog naar buiten kan, terwil de raad ,el hoort te weten', aldus burge ter Geldorp. Ze gaf aan dat de kans bestaat dat de media er bepaalde aspecten of on derdelen uitlichten, waardoor er vol gens haar een onvolledig beeld zou kunnen ontstaan. Ze benadrukte dat het haar bedoeling is om 'bij wijze van uitzondering' dergelijke besloten bij eenkomsten te houden. Daarin kan het college de raad over de gecom bineerde hulpverleningspost, een nieuw gemeentehuis, huisvesting van de welzijnsinstellingen of andere kanjerprojecten bijpraten. De bijeen komsten hebben volgens Geldorp ook een 'opiniërend' karakter, zodat de politiek zich een mening over be paalde zaken kan vormen. Hoewel vertegenwoordigers van alle fracties benadrukten te hechten aan het begrip openbaarheid, gaven ze aan prijs te stellen op de besloten informatiebijeenkomsten, mits dit tot een minimum beperkt zal blijven. 'En het met aan het eind van een open bare vergadering gebeurt, maar dat er een aparte bijeenkomst voor wordt belegd', vond Frans Visman (D66). Maar ook hij zag er gisteravond na afloop van de openbare bijeenkomst geen bezwaar in om in de kamer van Geldorp in beslotenheid over be paalde zaken te worden geïnfor meerd. Alfred Schaatsenberg (PvdA) hamerde erop dat het wel van groot belang is dat de politici de informa tie met alsnog naar de pers laten 'lek ken'. Overleg of informatieverstrekking achter gesloten deuren is overigens geen nieuw fenomeen. Vorige week nog werd een verslaggever van deze krant na afloop van de openbare raadscommissie Grondgebied ver zocht de vergadering te verlaten, zo dat in beslotenheid kon worden door gepraat. Bekend is ook het seniorenconvent, waarin de fractie voorzitters over bepaalde 'gevoelige' zaken worden bijgepraat en waarin de standpunten worden gepeild. Nog maar kort geleden deed een beslo ten bijeenkomst van vorig jaar veel stof opwaaien. Het betrof die waar bij raadsleden werden ingelicht over de toekomst van jeugdherbergen Panorama en Eijercoogh. Daarin werd ook het achterblijven van de twintig bedden van Panorama ge meld. iet vliegveld is zaterdag een irige parachutist uit Utrecht ijelukt. Het is het tweede do- ongeval bij het Para- rn binnen een maand. De ik van het ongeluk is nog «kend. De Dienst Luchtvaart et Korps Landelijke Politie- slen (KLPD) stelt een onder in. Bij het paracentrum over- st het gevoel van machte- leid. in vreemde manoeuvre op en- neters boven de grond landde irachutist op hoofd en borst, igens werd hij in allerijl met een «helikopter overgebracht naar HJ-ziekenhuis in Amsterdam, bleek dat hij zwaar hersenletsel had opgelopen. Nadat een zwelling in de schedel operatief was verwij derd, werd de parachutist buiten be wustzijn gehouden. Uiteindelijk be zweek hij maandagochtend aan zijn verwondingen. Directeur van het Paracentrum Simon Woerlee toonde zich geschokt: 'Het is echt even slikken. Zo gebeurt er twee jaar mets noemenswaardigs en dan opeens twee ongelukken met drie slachtoffers. Op gebroken enkels of schouders uit de kom na, deed zich nooit iets ernstigs voor. Alle slachtoffers kwamen de volgende dag aanhinken, om te zeggen dat al les goed met ze was. Dit is echt een behoorlijke klap.' 'We weten met precies hoe dit heeft kunnen gebeuren. Ooggetuigen za- combinatie van springtij met ^westenwind kracht 8 en he regenval is vrijdagmorgen llottig geworden voor 112 e lepelaars op De Schorren, de hoge waterstand kwamen mge vogels door verdrinking inderkoeling om het leven, hts 8 jongen kwamen er le- Ivanaf. Ook de nesten van 500 zilvermeeuwen, 40 paar ileksters, 30 paar tureluurs en aar graspiepers zijn wegge- ild. week berichtte Natuur talenten nog dat het zo goed met de lepelaars. Sinds de it van het eerste paar naar De "en, zo'n twintig jaar geleden, de populatie zich daar uitge- tot 72 paren. Uit tellingen voor 'zoek kwam een aantal van 120 lepelaars, waarvan een deel geringd. Het broedgebied aan rand van De Schorren, de •ndijkse kwelders aan de oost- "an Texel, is een rustige, maar - nd is gebleken - ook een riskante Toch heeft zich nog nooit een it'ofe van deze omvang voorge- Waar nesten van andere vogels Schorren wel vaker ten prooi "aan de hoge waterstand, kwa- de zo geliefde lepelaars er on- bonden vanaf. 'oedterrein aan de rand van het J9gedeelte van De Schorren ligt D centimeter hoger dan de an alen, waardoor de lepelaars het Weem hoge vloed vaak net 5 hielden. Bovendien nam ""monumenten soms het zekere hst onzekere en verhoogde de 5,1 door er plakken stro en gras- ionder te leggen. Maar toen de vloed op 27 april van dit jaar onver wacht hoog kwam opzetten, was er geen tijd meer om de broedplaatsen de verhogen en gingen zo'n twintig nesten verloren. Vrijdag is ook de tweede leg, samen met een kleine vijftig andere nesten weggespoeld. 'Heel triest en domme pech', aldus opzichter Eckhard Boot van Natuur monumenten. Verwijten dat het drama te voorkomen was geweest als de nesten waren verhoogd, be strijdt hij. 'Hier was niets tegen te doen. Het verhogen van nesten werkt prima, zolang de eieren nog in het nest liggen. Maar met, zoals nu het geval, als de jongen er al inzitten. Die vluchten van het nest en verdrinken alsnog. Van boven af kwam de regen Lees verder pagina 5 gen de parachute enkele meters bo ven de grond plots naar beneden duiken,' weet Woerlee 'Die duik is moeilijk te verklaren. Het kan het materiaal zijn, de turbulentie of een beweging die door de parachutist zelf werd ingezet. Het is een raadsel. Voor zover wij hebben gezien was de pa rachute in orde. Ook turbulentie lijkt me sterk, want hij landde in open veld. We denken aan een inschattingsfout.' Woerlee denkt dat'de gevolgen voor het Paracentrum met rampzalig zijn. 'Mensen die echt willen springen blij ven dat doen. Daarbij hebben we een goede naam. Ook na het ongeval van vorige maand bleef iedereen komen. Het is zaak goed voor ons personeel te zorgen. We hebben een aantal jonge cursisten die je gewoon moet steunen. De mensen gaan er tot nu heel goed mee om, we praten er veel over. Voordeel is dat we allemaal mensen met een grote kennis heb ben. Dat betekent een solide basis om mee door te gaan.' Water uit de Wezenputten, op weg naar Oudeschild. Gekleed in historische kostuums varen de neven Koos Boersen en Thijs Vonk (beiden 13 jaar) vrijdag middag twee vaten water over de Skilsloot naar Oudeschild. Drie waterinkopers hebben de vaten (okshoofden) zojuist bij de Wezen- putten gekocht van pachter Ben Breen van Brakenstein. Het historisch Wezenputtenspel was één van de onderdelen van de viering van het 400-jarig bestaan van Oude schild. Nadat de waterinkopers het onder toeziend oog van het publiek met de pachter eens waren gewor den over de prijs, werd het water symbolisch uit de putten in de vaten gepompt. In Oudeschild werden de vaten met paard en wagen naar ha ven vervoerd, waar ze aan boord van loodsbotter de Texelstroom werden gebracht. Het Havenvisfestijn trok zaterdag middag tussen de vijf- en tienduizend bezoekers. Vissers deelden er gratis vis uit. Het voorspelde slechte weer bleef achterwege. De sfeer op de ha ven was gezellig, 's Morgens voer bijna de gehele kottervloot uit met bezoekers aan boord. Tussen het Molengat en de Kaap bij Oosterend werd een vlootshow gehouden. Slechts één kotter was met in de ge legenheid mee te doen. Vrijdagavond nuttigden 320 Oude- schilders in de grote tent langs de Zuiderhaven een historische maaltijd Eric Menkveld van Natuurmonumenten toont enkele van de verdronken onge lepelaars. VARA Radio zendt deze week da gelijks een programma met een Texels onderwerp uit in het pro gramma Halte 747. Het thema 'Dagboek veranderend Nederland' wordt van 1 tot en met 5 juli ingevuld met de onderwerpen zeehonden, jutters, zwerfvuil, vogels en visserij. Woensdag worden er op- Onbekende daders hebben vrij dag- en zaterdagnacht grote ver nielingen aangericht bij Paal 21ter hoogte van de Badweg in De Koog. Strandhuisjes en een reddings sloep raakten zwaar beschadigd. De eerste nacht werd de deur uit een toiletgebouw vermeld en werd er ge sleept met een reddingssloep, die daardoor flink beschadigd raakte. De tweede nacht maakten de vandalen het nog bonter en veroorzaakten grote schade aan veertien vakantie huisjes. Ramen werden ingegooid, deuren en ligstoelen vernield. De politie kon in beide gevallen alleen de misdrijven constateren en stelt een onderzoek in. names gemaakt met Kees Smit, de projectleider Westkust. Hij zal iets vertellen over het onderhoud van strand en duinen, zoals dat op Texel plaatsvindt. Halte 747 is te beluisteren op 747 AM en wordt dagelijks tussen 12.00 en 14.00 uur uitgezonden. Naar aanleiding van de recente uit braak van de 'zeehondenziekte' heeft het ministerie van Landbouw, Natuur behoud en Visserij (LNV) een informatiefolder uitgegeven. Daarin staat onder meer hoe gehandeld moet worden wanneer men een dode of zieke zeehond vindt. B en w heb ben de folder in samenwerking met de VW gestuurd aan de leden van het Texels Verbond van Ondernemers (TVO) en de Texelse Vereniging van Logiesverstrekkers (TVL) met het ver zoek de informatie door te geven aan vakantiegangers en andere bezoe kers van de bedrijven Wie extra fol ders wil hebben, kan contact opne men met de VW of de gemeente. Publiek kan voor informatie ook te recht bij de speciale (gratis) infolijn van LNV (0800-2233322) of de website van LNV www.minlnv.nl Op Texel wordt de opvang van dode en zieke zeehonden gecoördineerd door de gemeente in samenwerking met EcoMare. Losse nummers 0,85 Zeventien studenten uit de Derde Wereld waren afgelopen zaterdag op Texel om de plaatselijke landbouw technieken onder de loep te nemen. Met name het machinale gedeelte van de arbeid maakte indruk op de Afrikanen en Aziaten. Pagina 5 Jan Vlaming, zestig jaar geleden ge boren en opgegroeid op een boerde rij onder de rook van Oosterend. had het ideaal om net als zijn vader boer te worden. Hij werd wiskundeleraar op de OSG. Na 35 jaar neemt hij af scheid van zijn vak. Pagina 7 (Advertentie) C/"H £te»rt_ Jrarlt te ba bart- Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: OEGI ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE www.bruna.nl altijd actueel NEE- sticker maar wel geïnteresseerd"7 Folder verkrijgbaar op Spinbaan 6. (Advertentie) (Folo Jeroen van Hattum) met onder meer kapucijners, bonen en gort. Oorspronkelijk had de maal tijd bij molen De Traanroeier moeten plaatsvinden, maar daarvoor was het weer vrijdag te onbestendig. De vie ring werd zaterdagavond afgesloten met een groot feest in de tent op de kade. De organisatie was in handen van diverse werkgroepen uit het dorp, de dorpscommissie en de ondernemersvereniging. Elders in deze krant meer over het 400-jarig bestaan. Een Texelse taxichauffeur is zondagnacht zijn rijbewijs kwijtge raakt, omdat hij meer dan vijftig kilometer per uur te hard reed. De man reed met een veel te hoge snelheid vanaf de Kogerweg de Pont- weg op. De politie hield hem aan omdat hij, ondanks het door de regen belemmerde zicht, 137 kilometer per uur reed op een plaats waar maxi maal 80 is toegestaan. <fT»« ^mirL- Jhrli u bd barj_ Wij zijn op zoek naar een die voor ons de krant wil bezorgen op de route Hier wonen ongeveer 60 abonnees. Het bezorgen is het eenvou digst voor iemand die in deze omgeving woont. De kranten worden dinsdag en vrijdag rond half 5 ge bracht. Geïnteresseerden kunnen voor nadere inlichtingen terecht bij de balie van de Texelse Cou rant aan de Spinbaan. - LongevHd de flooy Spinbaan 6 1791 MC Oen Burg - lexel Telefoon 0222 - 362600 Fax 0222 - 314111

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2002 | | pagina 1