looibroei: van rookpluimpje tot grote brand chade ondanks plan om populatie te verkleinen rauwe gans sterk in aantal gegroeid Cjroen ^warL-Jexels in het harL, Badmeesters paal 15 en 17 halen drenkelingen uit zee Droge weer speelt akkerbouwers in de kaart Brandweer kan loods behouden Rein Stam Onder de pomp Menster gewond door op hol geslagen paard Inspectie kondigt taxicontroles aan Arrestaties wegens mishandeling KNRM eruit voor vastgelopen schip TEXELSE^COURANT m Charles Janko Dode zeehonden rschijnt dinsdag en vrijdag Uitgave van v/h Langeveld de Rooy bv, Postbus 11,1790 AA Den Burg Losse nummers 0,85 tgm van de hooibrand. Uit de hooibalen kringelt een pluimpje rook omhoog. Alarmfase 2: brandweerlieden richten de eerste waterstralen op de inmiddels brandende hooiberg. De brandbestrijding is in volle gang. Terwijl brandweerlieden volop actie ondernemen komt uit de schuur een grote hoeveelheid rook naar buiten. <foios Gerard Timmerman) iad maar weinig gescheeld of irij nieuwe loods van de fami- in Leeuwen op 'f Horntje was lag in rook opgegaan. Een ankelijk weinig alarmerend van hooibroei op hoeve Fak- jroeide in korte tijd uit tot een nige brand, waarvoor de dweer alle zeilen moest bijzet- loor de bestrijding werd groot meel ingezet. Om blusmid- paraat te houden voor een ituele tweede brand op het ei- werd hulp ingeroepen van de leer uit Den Helder. i hooi in de schuur aan de Iwaren afkomstig van de eerste legras en stonden er al geruime tijd opgestapeld. Dat de temperatuur in de hooiklamp aan de hoge kant was, was de familie Van Leeuwen bekend. Met thermometers hielden ze het hooi al geruime tijd in de ga ten, maar van een alarmerende situa tie was volgens Piet van Leeuwen tot dusver geen sprake. Maar toen de typische broeilucht steeds doordrin gender werd, en vennoten Piet-Wim en Jacco van Leeuwen het niet meer vertrouwden, besloten ze dinsdag rond de middag het hooi naar buiten te rijden. Omdat broeiend hooi dat in aanraking komt met de buitenlucht vlam kan vatten, verzochten ze de brandweer een blusploeg bij de schuur paraat te houden. Dat bleek een verstandig besluit. Al bij aan komst kringelde er uit de hooiberg een pluimpje rook omhoog, dat in korte tijd in omvang toenam. Toen brandweerlieden met perslucht maskers de hooiberg verkenden, schoten de eerste vlammen al uit de berg. Zo'n situatie kwalificeert de brandweer als een 'grote brand', wat voor de officier van dienst het sein was extra hulp in te roepen. Spuit gasten schakelden in de hoogste versnellingen, de eerste waterstralen werden op de hooiberg gericht. Ge lijktijdig spoedde al het beschikbare blusmateriaal zich naar de Prins Hendrikpolder. Daaronder ook de wagen met de nieuwe dompelpomp, waarmee over grote afstand een enorme hoeveelheid water kan wor den ingezet. Omdat het gevaar be stond dat de loods en een belendend gebouw vlam zou vatten, werd ook de nieuwe ladderwagen paraat ge houden. Met de boot van half drie kwamen een tankautospuit en een verbmdingscommandowagen uit Den Helder naar Texel, inclusief acht brandweerlieden. Dit is een proce dure die standaard is in dergelijke si tuaties. De overkantse hulp - de laat ste keer ingeroepen bij de duinbrand op camping Loodsmansduin - is be doeld om hulp te bieden als zich op het eiland een tweede incident voor doet. Dat leek het geval te zijn toen brandweerlieden gelijktijdig naar De Cocksdorp werden gedirigeerd, waar voorbijgangers meenden dat er brand was bij het bedrijf van Meyert Boon.Vermoedelijk betrof het een wolk cementstof, die was aangezien voor rook, want van brand was geen sprake. Zodra dat bekend was, maakten de brandweerwagens rechtsomkeert naar 't Horntje. Toen ze daar weer arriveerden was het grootste gevaar inmiddels geweken. In de loop van de middag konden de balen hooi naar buiten worden gere den, om op het erf te worden nageblust. De actie had een nare bijkomstigheid voor één van de brandweerlieden, die bij het in werking zetten van een pomp door een op spanning ko mende slang uit zijn evenwicht werd gebracht. Hij kwam daarbij onzacht in aanraking met de pomp. Hulp van de ambulance werd ingeroepen, omdat de vrees bestond dat hij z'n been had gebroken. Uiteindelijk bleek dat niet het geval. 'TX65,14-8, Phoca'. Met een water vaste stift zet stagiaire Bibi Boerkamp van EcoMare de tekst op de witte plastic verhuiszak. In de zak het ka daver van een dode zeehond. Het dier krijgt zijn eigen code, voordat hij in de vriescontainer verdwijnt die de zeehondenopvang op het terrein ach ter Alterra sinds vier weken gebruikt om dode robben te bewaren. Pagina 5 Vijfentwintig jaar geleden werd hij van de ene op de andere dag barkeeper in café In den Grooten Slock van toenmalig eigenaar Jan Koomen. Binnenkort neemt Rein Stam (50) uit De Koog afscheid van de horeca. Over twee weken is hij, samen met zijn partner Marielle Kleuskens. ex- ploitant-af van café De Kuip, waar hij de laatste tien jaar werkte. Pagina 7 ndbouw op Texel lijdt in toe- Bnde mate schade van over- erende grauwe ganzen. In het aar van 2001 werden nog 1200 iplaren geteld, inmiddels zijn rmeer dan 3000. Ze zorgen schade in onder meer weilan- graan- en aardappelpercelen, ukken instanties hebben een abeheersplan opgesteld met oei de populatie terug te bren- naar 1200, maar vooralsnog is lij lange na niet gelukt. lename van het aantal grauwe en is mede het gevolg van het |ven van beheersmaatregelen Is broedsels te beperken. Waar il verleden eieren nog werden hud of geprikt, bleef dat in 2001 S2 achterwege. In 2001 omdat band met MKZ broedgebieden natuur niet mochten worden den. Dit jaar doordat de provin- sn vergunning heeft afgegeven, tt het ganzenbeheersplan nog «as goedgekeurd. Met als ge- een sterke uitbreiding van de enpopulatie, die zich onder an- voedt met landbouwgewassen. melkveehouder Ineke Hin leOttersaat het afgelopen voor een koppel grauwe- en rot en op bezoek, dat zich tegoed aan de eerste snee gras. De de werd getaxeerd op 3500 Ook tijdens de zomer werd 'and van haar aangevreten. Hin: amend probleem is dat koeien !'as waar ganzen hebben geze- "et lekker vinden. Na een dag «izeer niet meer van.' buurman Thijs Witte van hoeve Julia ondervindt schade als gevolg van de grauwe gans. 'Ze komen vanaf Drijvers Fienweid het land op. In het voorjaar pikken ze het pas- gezaaide graan uit de grond, waar door kale plekken ontstaan. Je kunt het zien aan het onkruid dat boven het graan uitsteekt. Ook vreten ze pas geplante potaardappelen op. Het probleem is dat ze 's morgens zó vroeg komen, dat wij nog in bed lig gen. Verjagen is dus een probleem.' Als schade dreigt of zich voordoet, dan geeft de provincie afschot vergunningen af. Maar voor de Wild beheereenheid, die zorg draagt voor het afschieten en verjagen van de ganzen, is het vechten tegen de bier kaai. Voorzitter R. Braspenning: 'De eerste keer kun je een koppel ganzen op een bepaald perceel nog wel ver rassen. Maar de volgende keer vlie gen ze er met een grote boog om heen en strijken ze neer op een andere akker. Dan kunnen we weer van vooraf aan beginnen. Het aantal geschoten ganzen neemt dus nau welijks toe, maar de hoeveelheid ganzen is wel gegroeid. Beperkend is ook dat slechts ganzen mogen wor den geschoten bij dreigende schade of schadepercelen. Op percelen waar dat niet het geval is, is dus geen wild- beheer toegestaan. Het aantal schadegevallen is flink toegenomen.' Bureaucratie De nieuwe wet op de Flora en Fauna heeft het wildbeheer er volgens Braspenning niet eenvoudiger op gemaakt. 'Voorheen konden wij als er problemen waren als WBE afschotvergunningen aanvragen. Te genwoordig moeten grondgebruikers dat zelf doen. Er moet heel wat wor den afgebeld en geschreven, een papierwinkel, waarop boeren niet zit ten te wachten. Want landbouwers hebben tegenwoordig al genoeg pa pieren rompslomp. Vóór het bejagen moet aan het Milieukantoor telefoni sche worden doorgegeven waar en welke beheersmaatregelen worden genomen en door wie. En na afloop moet er aan de provincie worden gerapporteerd welke effecten dat heeft gehad. Een enorme toename van bureaucratische handelingen, waar bij komt dat iedereen ook heeft moeten wennen aan het omgaan met de nieuwe wet. Afschotvergunningen moeten bijvoorbeeld eerst worden gepubliceerd. Het komt de slagkracht van boeren en jagers niet ten goede. Als jagers worden we er ook een beetje moe van. Het was altijd een hobby. Wij beheerden de fauna voor de boeren. Daar hadden zij profijt van en wij hadden aardigheid in het jagen. Maar door de vernieuwing van de wet zijn er nog maar zes diersoorten bejaagbaar: hazen, konijnen, fazan ten, duiven, wilde eenden en patrij zen, hoewel de laatste soort niet mag worden bejaagd. De overige dier soorten zijn beschermd. Bejagen is alleen mogelijk met een speciale, aanvullende vergunning.' Taxatie Bijkomend probleem is volgens Braspanning de taxatie van de schadegevallen. 'De WLTO is niet gelukkig met de bedragen die daar uit komen. Schade is een discussie tussen het Faunafonds, dat moet uit keren, de grondgebruikers en de taxateurs.' Hin: 'Als mijn hooiland met de helft wordt ingekort, moet ik het evengoed maaien. Die kosten blijven hetzelfde, terwijl de opbrengst de helft is. Dat wordt niet meegerekend.' Volgens Witte duurt het ook veel te lang alvorens de schade wordt ver goed. 'Ik heb ongeveer een jaar op het geld moeten wachten De vergoeding van de schade wordt volgens Braspenning een steeds gro ter probleem Hoe meer grauwe gan zen, des te meer schade er moet worden uitgekeerd. Stelling is dat zeven ganzen per dag net zoveel gras verorberen als één koe. Als je be denkt dat vreterij door grauwe gan zen niet alleen een Texels probleem is, begrijp je dat er flink aan het fonds wordt getrokken. Ik krijg signalen dat bij het beheer van schadelijk wild een andere methodiek zal worden ge volgd. Bijvoorbeeld een landelijke vrijstelling. De huidige manier van werken kost de gemeenschap veel geld' Platform Intussen heeft het faunabeheersplan, bedoeld om de populatie overzomer- ende grauwe ganzen terug te bren gen naar 1200, nog nauwelijks effect gehad Een platform bestaande uit de WBE, de WLT (landbouwers), Staats bosbeheer, de Vogelwerkgroep en Lees verder pagina 5 Een vrouw uit Den Burg heeft zich woensdagavond met blauwe plek ken en schaafwonden bij de dienstdoende huisarts gemeld, nadat het paard dat ze mende op hol was geslagen en zijzelf ten val kwam. Een bijrijdster werd even eens van de kar gegooid, maar bleef ongedeerd. Het ongeluk gebeurde op de Leem kuil, even buiten Den Burg, waar het paard in een kuil stapte. Het dier schrok daar van en begon te trappen en te steigeren. Een deel van de tui gage raakte los, waarna de vrouwen van de kar vielen. Het paard sloeg op hol, de kar achter zich aanslepend. Na een lange vlucht kon het dier pas op het Schilderend tot stoppen wor den gedwongen. Voor zover kon worden nagegaan, heeft het onder weg geen schade aangericht. Wie toch meent benadeeld te zijn, wordt verzocht contact op te nemen met de politie. ten zuiden van de zuidpier in moei lijkheden geraakt. De twee werden met een lijnredding uit zee gehaald, aldus badmeester Jasper Pessers. Volgens Van Bruchem stond er de hele dag al een 'bizarre stroming' en was er een sterke zuigende werking in het water. 'Je moest de hele dag al mensen waarschuwen als ze bij de muien kwamen. Je voelt dan ook dat er iets gaat gebeuren.' De badmees ter kregen na de voorvallen borden van de gemeente om gevaarlijke stro mingen bij de muien aan te kunnen geven. De badmeesters van het Utrechts Studentencorps hebben dinsdag middag bij paal 15 en paal 17 zes drenkelingen uit het water ge haald. De zes kwamen bij afgaand tij in een mui en konden daardoor het strand niet meer bereiken. De badmeesters van paal 15 haalden vier drenkelingen uit het water. Twee jonge meisjes en een man en vrouw van middelbare leeftijd waren iets ten noorden van Westerslag in de proble men gekomen. De badmeesters brachten ze met hun boot naar de kant. Volgens badmeester Djurre van Bruchem waren de twee kinderen te ver gegaan. 'De twee oudere mensen waren er achteraan gegaan, maar zij konden daardoor ook met meer te rugkomen.' Ze lagen ongeveer aan het einde van de branding. Een van de meisjes was behoorlijk overstuur. De man dacht dat er nog een vijfde persoon in water moest liggen, waar door de badmeesters met de boot het water opgingen om te zoeken. Volgens Vgn Bruchem berustte de vermeende aanwezigheid van een vijfde drenkeling echter op een mis verstand. De vier hadden de Duitse nationaliteit. De badmeesters van paal 17 haalden aan het eind van de middag een Duits meisje van een jaar of zestien en een oudere man uit het water Die waren De taxivervoerders op het eiland kunnen de komende maanden op extra controles rekenen. Dat heeft de divisie Vervoer van de Inspectie Verkeer en Waterstaat aangekon digd. Bedrijven die er 'slecht uitko men', worden tijdens een bedrijfs- onderzoek nader onderzocht. De controles worden uitgevoerd in samenwerking met de politie en het GAK. Tijdens de wegcontroles controleert de Divisie Vervoer op de wettelijke veiligheidseisen, zoals de aroeius- en rusttijden, de keuringseisen van de taxi en taxameter en de aanwezigheid van vergunningbewijs en chauffeurs pas. Daarnaast kijken de controleurs naar de overige voor het taxivervoer geldende wet- en regelgeving, zoals het gebruik van de werkmap en dag- rittenstaten. Ook moeten de chauf feurspas, het vergunningsbewijs en de gehanteerde tarieven duidelijk zichtbaar voor de klant worden ge toond. De wegcontroles worden verricht op verschillende tijdstippen en locaties, verspreid over het eiland. De inspectiedienst zegt met deze actie te streven naar een 'nog beter en veili ger taxivervoer'. Drie mannen van 19 en 20 jaar uit de provincie Utrecht zijn in de nacht van maandag op dinsdag in de Dorps straat in De Koog aangehouden we gens openlijke geweldpleging. Ze hadden kort ervoor een viertal jon gens mishandeld. Drie slachtoffers raakten licht gewond. Twee van de drie verdachten konden door een portier van een horecabedrijf en een medewerking van een beveiligings bedrijf worden aangehouden en over gedragen aan de politie. De derde geweldpleger werd door de politie zelf in de kladden gegrepen. De drie werden voor nader onderzoek vast gehouden. Reddingboot de Jacoba Elisabeth uit De Cocksdorp is dinsdagmiddag uit gevaren om hulp te bieden aan een vastgelopen zeiljacht. Dat zat ter hoogte van het Langegat, circa vier mijl ten noordoosten van de vuurto ren, aan de grond. Daadwerkelijke hulp hoefde de reddingboot niet meer te verlenen, omdat sleepboot De Typhoon van Terschelling het jacht al had vlot getrokken. De schipper had voor hulp van de sleepboot ge kozen. De Jacoba Elisabeth arrt- veerde rond 17.30 uur, ongeveer een uur na de alarmering, weer op het station. (Advertentie) Wisselvallige zomers zijn doorgaans goed voor de groei van de akkerbouwgewassen, voor de oogst is het een ramp. 'Je moet het stelen van het land', zeggen de boeren dan. Er gaat niets boven droog weer. Wat dat betreft heeft de landbouw de laat ste dagen niet te klagen. Elke dag kan er volop worden gewerkt, zoals hier op het land van de firma de Lugt in Eierland. Medewerker Koos Zegers bestuurt al dagen de combine, om 110 hectare tarwe en gerst te oog sten. Op de foto dorst hij een akker aan de Limietweg. 'Elke dag wordt het iets droger, elke dag gaat het wat beter' Des te droger het graan in de schuur wordt gehaald, des te meer droogkosten bespaart zijn werkgever zich. Over de opbrengst van zo'n 7,5 ton per hectare is Zegers met onte vreden. iFoto Gerard Timmerman) </»w« Zwart Jrirli ui bóI kirt Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant de NEE- sticker maar wel geïnteresseerd? Folder verkrijgbaar op Spinbaan 6. PERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 11703 VRIJDAG 16 AUGUSTUS 2002 Charles Janko is een artistiek dubbel talent. In de gemeentelijk expositie ruimte Tusse de Banke is vanaf van daag een expositie van zijn hand te zien met tekeningen van de veer haven. Pagina 3

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2002 | | pagina 1