»e vreze des HEEREN is et beginsel der wijsheid' 'Invasie' van kunstenaars op het eiland Politie houdt omvangrijke alcoholcontrole op Texel Cf roen kwarts Jexels 'in het harL. Nieuwe impuls nodig bij werving strandbewakers Acht mensen met teveel drank op weg ^reformeerde school start met acht leerlingen Voorbijgangers halen Duitse adgasten uit zee Bejaarde vrouw breekt heup Badseizoen afgesloten met examens Zoekactie naar vermiste surfer Festival m Bergbeklimmers Tijdrit Inbraak TEXELS E^COU RANT SUPER DE BOER X EBICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 11708 DINSDAG 3 SEPTEMBER 2002 rschijnt dinsdag en vrijdag Uitgave van v/h Langeveld de Rooy bv, Postbus 11,1790 AA Den Burg Losse nummers 0,85 js gisteren heeft Texel er een school bij. Het is basis ooi Timótheüs die met acht leerlingen, precies verdeeld rtwee groepen, van start is gegaan op het adres Harke- irt 3 bij Oosterend. Dit gebouw is een deel van het Irijfscomplex van SnelStart Software van W. Ploeg, arin tot voor kort het Texels Centrum voor Automatise- (TCA) was gehuisvest. In de oude staat was het gebouw indeling al geschikt voor het nieuwe doel. Er hoefde or Bouwbedrijf Duin) slechts een kleine interne verbou- g te worden uitgevoerd, het aanbrengen van enkele toi- sn. De twee ruime lokalen waaruit de school voorname- bestaat, zijn fraai en knus ingericht en voorzien van alle en speelmiddelen die tegenwoordig op een basis ooi worden gebruikt. icht leerlingen zijn afkomstig drie reformatorisch rechtzin- gezinnen, waarvan de vaders kzaam zijn bij SnelStart. Die glen als schoolgeld een bij- je naar vermogen, maar dat is niet genoeg om alle kosten te ken. De exploitatie wordt vol- shet bestuur sluitend gemaakt rgiften van verschillende kan- Op de algemeen heersende mderstelling dat het leeuwen- komt van geestverwant W. tg van het softwarebedrijf dl commentaar geweigerd. sssen worden gegeven door di- sjr T. van Middelkoop en zijn ;genote. Beiden kennen elkaar ie pedagogische academie in l Ze zijn tien jaar verbonden ijest aan de soortgelijke, maar 'grotere Eben-Haëzerschool in nen. terwijl ze in Veenendaal rden. Ze hebben inmiddels een ig in Oost. Voordat ze naar de i groep mensen op het strand 12 heeft zondagmiddag Duitsers uit zee gehaald. De e waren in afgaand tij bij de pier Ie muistroom geraakt en kon- lopeigen kracht niet meer naar kant komen. Lamens merkte de twee als ile op. 'Ze lagen er al een paar alen en ze bleven maar op de- Je plaats liggen. Dan weet ie dat niet klopt', vertelt de regelmatig Texel verblijvende Amsterdammer gevraagd na afloop. Met zijn Isurfboard schoot Lamens de te hulp. Terwi|l hij via de pier ze toeliep, alarmeerde Texelaar Vermuë via 112 de Kustwacht. In water bood Lamens de drenke- en met zijn surfboard een beetje chutting tegen de golven. Ook den ze even uitrusten. Volgens «ns lagen ze op dat moment al kwartier in het water. 'Ze waren bei doodmoe van het zwemmen, hadden geprobeerd tegen de istroom in toch naar de kant te mmen. Ze hebben zich met één aan de plank vastgehouden en «ld ze ook allebei vast.' Hij schat de twee ongeveer honderd me- uit de kant lagen, waardoor ze 'af het strand niet snel opvielen, stond er een flinke golfslag. De dingsbrigade was niet meer actief, "door er geen badmeesters wa an op te letten. tens hield de twee ongeveer vijf tien minuten bij zich. Mensen van strandhuisjes zochten ondertus- stukken touw bij elkaar, zodat ze elkaar gebonden de nog deels Jer water staande pier konden °pen. Vanaf de pier werden de itsers vervolgens uit het water ge- W. Volgens Lamens hielden ze al- wat schaaf- en snijwonden over het voorval. 'Ze waren verder niet derkoeld.' Vermue, die het over- ht bewaarde, belde opnieuw de stwacht om te melden dat de hulp ade inmiddels gealarmeerde wip- 'ploeg van De Koog met meer no- was. Het KNRM-station werd 'b kwart voor vijf gealarmeerd, geveer een kwartier later werd de «mg ingetrokken. Lamens heeft Duitse gasten na afloop niet meer spraken 'Anderen hadden zich 6rhen ontfermd. Ik ben zelf eerst 1 voeten gaan verzorgen, want ik book snijwonden.' baan op Texel solliciteerden, hadden ze al connecties met het eiland om dat Van Middelkoops schoonzus in Oosterend woont. Daardoor waren ze al vroeg op de hoogte van de plan nen om daar een school op gerefor meerde grondslag van de grond te brengen en wisten ze ook dat dit ini tiatief nogal omstreden was. Van Middelkoop, die de laatste zeven jaar in Rhenen adjunct-directeur was, werd als adviseur bij de plannen be trokken. Opdracht Nadat de advertentie was versche nen solliciteerden ze, volgens eigen zeggen omdat ze het als een roeping, een opdracht beschouwen. Van Middelkoop: 'Bovendien zien we het als een onderwijskundig mooie op dracht. Ik wilde graag terug naar de werkvloer en ook het mooie en rus tige wonen op Texel heeft ons getrok ken'. De twee leerkrachten die tot voor kort te maken hadden met klas sen van 25 tot 29 leerlingen, hebben bijzondere belangstelling voor het werken met kinderen met leer- en gedragsproblemen en voor remedial teaching, dus het 'bijspijkeren' van leerlingen die om een of andere reden een achterstand hebben opgelopen of een specifiek leerprobleem heb ben. Ze hebben daarvoor aanvul lende opleidingen gevolgd. De zeer kleine klassen van de Oosterender mimschool schrikken hen dan ook niet af, want ze achten daardoor een voortdurende zeer individuele bena dering van de leerlingen volop moge lijk. Overigens gaf de directeur zater dag toe dat deze kleinschaligheid ook nadelen heeft. Wat de keus van vrienden en vrienden betreft, zijn de leerlingen beperkt en een balletje trappen met anderen is ook niet een voudig Hij meent echter dat er ge noeg goeds tegenover staat. Groei Van Middelkoop verwacht met dat de Timótheüs-school spoedig veel meer leerlingen zal tellen. In tegenstelling tot een gebied als de Veluwe met veel aanhangers van de gereformeerde gemeente en andere rechtzinnig pro testantse kerkgenootschappen, is van Texel niet veel toeloop te ver wachten. Het zal vooral moeten ko men van nieuwe gezinnen die zich hier vestigen. Voor hen kan de aan wezigheid van de school een reden zijn om hier te gaan wonen en wer ken. Mede kijkend naar aanstaande leerlingen uit de Texelse kring, ver wacht Van Middelkoop dat het leerlingental van zijn school over een jaar of vijf zal zijn verdubbeld. Letterlijk In het lesprogramma van de Timótheüs-school neemt de religie uiteraard een dominante plaats in. Dagelijks wordt geleerd uit de Bijbel, die als het onfeilbare woord van God letterlijk wordt genomen. Het wordt belangrijk gevonden dat de kinderen op school dezelfde interpretatie te horen krijgen als in de kerk en thuis. Er wordt vanuit gegaan dat ze de Heidelbergse Catechismus uit het hoofd kennen als ze de school verla ten. Bij de officiële opening van de school vertelde de directeur dat dit met ten koste gaat van het onderwijs in de 'gewone' vakken. Het niveau daarvan moet minstens zo hoog zijn als op andere scholen wordt bereikt. In groep vijf wordt al begonnen met Engels. Opening De officiële opening van het veelbe sproken schooltje begon zaterdag middag met het zingen van het tweede en zesde vers van Psalm 25 door de enkele tientallen genodig den. Dominee T.M. van Dijk van de gereformeerde gemeente Oosterend, Lees verder pagina 4 «op*sSSsfis Een invasie van kunstenaars. Zeven tien Texelse en overkantse artiesten lieten zich vrijdagmorgen per landingsboot van het Korps Mariniers op de Hors afzetten. Terwijl mariniers een rookgordijn legden, stapten de kunstenaar tot hun middel het water in om naar het strand te waden. Het betrof de ludieke openingsstunt van het project Cabanes, waarbij zeven tien strandhuisjes op het Jan Ayeslag compleet werden getransformeerd tot kunstwerk. 'Een offensief voor de kunst', omschreef deelnemer en or ganisator Ene Hercules het project, dat zich mocht verheugen in een grote belangstelling en ook de aan dacht van de landelijke media haalde. Dat was vooral te danken aan de aan kondiging van Wouter Jansen dat hij zijn dementerende moeder zou expo seren. Meer over de expositie verder in deze krant. (Foto Gerard Timmerman) Een bejaarde vrouw uit Wormerveer is zaterdag met een hoofdwond en een gebroken heup naar het Gemini Ziekenhuis in Den Helder gebracht. De vrouw wandelde rond 11.00 uur over de Mokweg bij Den Hoorn, toen ze door een 51-jarige vrouw uit het Belgische Kesselare met de fiets werd aangereden en lelijk ten val kwam. De fietster trof weinig blaam. Ze moest uitwijken voor een groep wandelaars en maakte daarbij een ongelukkige manoeuvre. Op en bij het strand van De Koog deden zondag 25 kandidaten met gunstig gevolg examen voor het strandbewakingscertificaat A of B. De deelnemers waren allemaal le den van de Texelse Reddings brigade, die ook het afgelopen sei zoen was belast met de bewaking van de stranden van paal 19,20,21 en 28. Ze moesten op zowel theo retisch als praktisch gebied bewij- De politie heeft afgelopen week einde acht automobilisten en bromfietsers van de weg gehaald die teveel alcohol hadden gedron ken. Dat gebeurde tijdens een grootscheepse controle op diverse plaatsen, waarbij weggebruikers bijna vijfhonderd keer moesten blazen. De hoogst uitgedeelde boete was voor een 34-jarige man uit Luxemburg die zo'n 2,5 keer boven de toegestane waarde zat. Hij moest €600,- betalen. De controle werd uitgevoerd door het verkeerhandhavingsteam van de po litie Noord-Holland Noord. Het was de eerste keer dat dat team, dat sinds maart actief is, op Texel was. De vijf tien controleurs waren afwisselend aanwezig in de Dorpsstraat en op de Boodtlaan in De Koog, op de Schilderweg tussen Den Burg en Oudeschild en bij de kruising Ooster- enderweg/Laagwaalderweg in De Waal. Er werd telkens op twee plaat sen tegelijk gecontroleerd. De Luxemburger werd betrapt in de Dorpsstraat. Bij een ademanalyse op het bureau in Den Burg bleek hij 555 ugl te blazen. Ugl staat voor de hoe veelheid microgram alcohol per liter uitgeademde lucht. De maximaal toe gestane hoeveelheid is 220 ugl (voor heen 0.5 promille in het bloed). De man kreeg de transactie van €600,- aangeboden door twee medewer kers van justitie in Alkmaar die voor de gelegenheid aanwezig waren op het bureau. De man hoefde met zijn rijbewijs in te leveren, omdat hij daar voor net onder de limiet bleef. Wel kreeg hij een rijverbod voor een paar uur. In de Dorpsstraat werd ook een 50-jarige automobilist uit Wijk bij Duurstede betrapt. Hij blies 330 ugl, wat hem een boete van €410,- ople verde. Op de Boodtlaan werden twee men sen betrapt, een 20-jange vrouw uit De Koog en een 31-jarige man uit België. De vrouw kreeg een boete van €400,-, nadat bij, haar een hoeveel heid van 280 ugl was vastgesteld- De Belg blies 365, wat hem een boete van €500,- opleverde. De vier brom fietsers kregen boetes die varieerden van 100 tot 160 euro. Drie van hen kwamen uit Oosterend en de vierde was een 27-jarige man uit het Poolse Gdansk. De drie Oosterenders waren 16 tot 19 jaar oud. De controle duurde van ongeveer 22.00 tot 05.30 uur. Ze viel samen met het Sea and Street Festival in De Koog De controle ging daar als een lopend vuurtje rond. Volgens een politiewoordvoerder vertonen de re sultaten op Texel geen afwijking met resultaten elders na een omvangrijke alcoholcontrole. Het landelijk gemid delde ligt op zo'n twee betrapten per honderd gecontroleerde weg gebruikers. Meer over de controle elders in deze krant. De Dorpsstraat was één van de plekken waar de politie in de nacht van zaterdag op zondag op alcohol in het verkeer controleerde. Toto Jeroen ven Hollum) zen effectief en snel te kunnen optreden als baders en zwemmers in nood raken. De kandidaten voor het B-certificaat, die het A-certifi caat al eerder hadden gehaald, moesten vooral aantonen dat zij in geval van nood aan hun mede redders leiding kunnen geven. Voldoende gediplomeerden zijn no dig voor optimale bemensing van de reddingsposten, een verantwoorde mix van ervaren en minder ervaren redders De examens werden afge nomen door vijf examinatoren van de Koninklijke Nederlandse Bond tot Redding van Drenkelingen (KNBRD). de landelijke organisatie waaronder de Texelse brigade ressorteert. Het Texelse' karakter van de club is ove rigens betrekkelijk. Praktisch alle le den komen van het vasteland en worden voor een één of meer weken geworven onder kust- en binnen- Lees verder pagina 5 Een vermiste surfer bij Huisduinen heeft zaterdag aan het eind van de middag vier reddingboten en een helikopter van de marine in actie gebracht. De Jacoba Elisabeth en De Meerval uit respectievelijk De Cocksdorp en De Koog waren bij de zoekactie betrokken. De man bleek uiteindelijk gewoon op de wal te zijn. De reddingbrigade bij Huisduinen had de Kustwacht gealarmeerd, na dat zij de surfer uit het oog waren verloren. Het was op dat moment afgaand tij. De reddingsboten werden opgeroepen om in de omgeving van het Molengat en de Razende Bol te gaan zoeken. De zoekactie werd rond half acht 's avonds gestaakt, nadat een andere surfer bij het Kustwacht centrum had gemeld dat de surfer alweer veilig op het droge was. 'Dit komt vaker voor', zegt een woord voerder van de Kustwacht. 'Dan heeft een surfer zelf de kant weer kunnen bereiken en is zich dan verder niet bewust van alle commotie die inmid dels is ontstaan.' De andere twee reddingsboten die uitvoeren, waren de Dorus Rijkers uit Den Helder en De Geul uit Callantsoog De Jacoba Elisabeth was iets na achten weer terug op het station. Ineens was hij er. Verkleed als Willem Teil liep artiest Malabarista zaterdag middag met een bezem op het Dorpsplein van De Koog om te ve gen. Hij was een van de artiesten van het negentiende Sea and Street Fes tival. Pagina 2 Bergbeklimmers die trainen op Texel Het lijkt een beetje een flauwe grap. Toch waren leden van de 'Klimploeg Terschelling' afgelopen weekeind op het eiland om zich voor te bereiden op hun expeditie naar het Andes- gebergte. In januari hopen ze in Zuid- Amerika de 6962 meter hoge Aconcagua te beklimmen. Pagina 5 Gehinderd door een krachtige zuid westen wind won Robbert Boersen vrijdag de negende tijdrit in de com petitie van Wielervereniging Texel, Pagina 5 Een woning aan de Dorpsstraat in De Koog kreeg zondag tussen 19.00 en 20.40 uur ongenood bezoek van on bekenden. Ze kwamen binnen door de achterdeur te forceren en door zochten de hele woning. Er werd een geldbedrag buitgemaakt. (Advertentie) (jnre ^mut-Jrarli f» bit bert. Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE Texels Centrum voor Automatisering NEE- sticker maar wel geïnteresseerd? Folder verkrijgbaar op Spinbaan 6.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2002 | | pagina 1