Via parcours juttertjes door het lint Marathon is heel wat anders dan hardlopen Cjvocn 'ï{tmrLr JexeIs het L. College handhaaft neeste bezuinigingen Texelaars starten zondag in New York Pompstation PWN vanaf volgend jaar onbemand fTlets Beker Wampex is boven water mantje Schoenen Tweede rotonde Bernhardlaan College zwakt legesverhoging af tot 2,35 Qnder de pomp m Vogelwerkgroep Henk Janssen Grote opbrengst Hoornder markt Eén bekeuring bij snelheidscontrole 'Sleutelfiguren' krijgen info over hulpcentrum Aansturing leidingwater vanaf overkant TEXELS E^COU RANT DIO VRIJDAG 1 NOVEMBER 2002 >GERlCHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 11725 en w houden vast aan de meeste n de door hen voorgestelde be- linigingen. Op de voorstellen die raadscommissie Middelen op oktober deed om van een aan- bezuinigingen af te zien, wordt Bchts in een enkel geval positief ireageerd. noodcamping mag van het col- blijven, maar de kosten 25.000.-) mogen niet langer voor kening van de gemeente komen en oeten door de kampeersector zelf jrden gedragen, in overleg met VW Recron. ok het commissievoorstel inzake it schoolzwemmen wordt door het illege met overgenomen. Conform it advies van de schoolinspectie ordt gesteld dat kinderen met vol lende zwemvaardigheid niet meer aanmerking hoeven te komen voor it schoolzwemmen. Alleen de groe- m 4 en 5 krijgen nog zwemles. Een jkomende overweging is dat kinde- n uit de buitendorpen veel ti|d kwijt jn voor het meedoen aan de zwem- sin Den Burg. Naast de besparing edit verminderde schoolzwemmen ilevert, moet ook rekening worden ihouden met €17.000,-minder in- imsten voor het (gemeentelijke) nembad Molenkoog. esubsidie voor de Werkgroep Anti- scnminatie blijft wat het college etreft op dit moment ingetrokken, aar het geld komt weer beschik- aar als de groep een bestuur heeft, lat betreft de subsidie voor de His- nsche Vereniging Texel voor het bruik van het gebouw aan de eneplaats gaat het college wél i met de raadscommissie. De ver- igmg kan dus blijven zitten. Wat treft de huidige expositieruimte use en Banke zal een andere invul- ig worden gezocht in overleg met Rabobank, die eigenaar is van het ebouw. et schrappen van de subsidie voor Ie Lindeboom (jaarlijks €15.478,-) nog even in beraad. Eerst zal orden nagegaan hoe het zit met de ontractuele verplichtingen in deze. let schrappen van de steun voor de sugdtandverzorging gaat door, laar wordt met een jaar uitgesteld, anaf 2004 zal de jeugdtand- erzorging het zonder gemeentelijke ubsidie moeten stellen, tok wat betreft het eigen budget oor de dorpscommissies (€2.269,- er commissie per jaar) laat het col- ige zich niet vermurwen. Deze sub- idie is ingaand volgend jaar van de baan. Wel kunnen de commissies als ze geld nodig hebben incidenteel aankloppen bij de gemeente, waarna de urgentie en mogelijkheden beke ken zullen worden. lepziekte B en w willen met stoppen met de bestrijding van de iepziekte. Wel zal worden bekeken of een deel van de kosten kan worden doorberekend aan particulieren. De ziektebestrijding wordt nodig gevonden omdat anders op Texel het grootste deel van de 500.000 iepen binnen tien jaar verlo ren zal gaan. Daarvan staan er 100.000 op gemeentegrond. Het ver wijderen van dode en kwijnende ie pen kost €80,- per boom. Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam heeft uitgewezen dat met-bestrijden Lees verder pagina 5 Het ziet ernaar uit dat er binnen af zienbare tijd een rotonde komt op de kruising Waalderstraat-Bern- hardlaan. Gisteren kreeg de ge meente duidelijke signalen dat de €225.000,- kostende verkeers- voorziening, die was aangemeld voor een bijdrage van het Rijk, op een subsidie van vijftig procent kan rekenen. Voorwaarde is dat de ro tonde vóór december wordt aan besteed. Het bericht over de aanleg van de rotonde moet veel weggebruikers die dagelijks de kruising passeren als muziek in de oren klinken. Nu staan er regelmatig flinke wachtrijen op de Waalderstraat. Bovendien wordt de kruising door de snelheid waarmee verkeer over de Bernhardlaan pas seert als onveilig ervaren. Dagelijks steken er veel scholieren uit De Mars en uit de noordelijk gelegen buiten dorpen over. Genoeg redenen voor de gemeenteraad om de aanleg van de rotonde op te nemen in het Verkeersveiligheidsplan, waarin ook tal van andere voorzieningen zijn op genomen, zoals het fietspad Wester- weg en de herinrichting van het Schil derend. De raad had al geld gereserveerd voor de rotonde, zodat geen aanslag op de schaarse finan ciële middelen van de gemeente wordt gedaan Omdat de rotonde strijdig is met het geldende bestem mingsplan, is het college een artikel 19 lid 2-procedure gestart. en w zijn iets tegemoetgekomen lan de bezwaren tegen het voor tel om de gemeentelijke louwleges te verhogen van 1,96 ot2,65 procent. He college stelt nu 'oor de verhoging te beperken tot !,35 procent. Om toch kosten- lekkend te zijn zal de efficiency op Ie afdelingen die met de ifhandeling van bouwaanvragen fijn belast worden verbeterd met 10%, wat een jaarlijkse besparing Jetekent van €67.000. Met het voorstel tot een minder dras tische verhoging loopt het college voor op de nog uit te voeren efficiencyoperatie bij de gemeente. Hoe de besparing wordt bereikt staat nog niet vast. Het zou kunnen door twee arbeidsplaatsen te schrappen, ft De bouwleges zijn tot goot- hoogte gestegen De duiker in het Eierlandse kanaal in De Cocksdorp is klaar. Gisteren werd er de laatste hand aan gelegd in de vorm van het inzaaien van gras in de taluds. De duiker werd aangelegd door KWS uit Heerhugowaard. bijge staan door lokale onderaannemers Dros, Tatenhove en Westerlaken. Hij heeft de plaats ingenomen van de oorspronkelijke brug, wat een finan ciële reden had. Toch heeft hij maar liefst €122.000,- gekost, wat aanzien lijk meer is dan de gemeente oor spronkelijk had geraamd. Evengoed zou een nieuwe brug veel duurder zijn geweest. De duiker werd gisteren op ludieke wijze geopend door een mar kante inwoner van De Cocksdorp, de 79-jarige Harm Hottentot. Met zijn fiets reed hij door een lint, via een parcours dat afgebakend was met glaasjes Juffertje. De glaasjes werden vervolgens geheven en leeggedron ken door de mannen die bij het plech- tigheidje waren betrokken. (Foto Harry 06 Graaf) Het begon ooit met een clubje vogel liefhebbers als Adriaan en Lieuwe Dijksen, Cor Smit. Giel en Hans Witte. Dick Schermer, Gerard Nieuwland en Marcel Groenendaal. Zij besloten een werkgroep op te zetten die zich met vogels bezig zou gaan houden. Dit jaar bestaat de vereniging 20 jaar. Pagina 2 Een paar jaar Texel en dan weer eens ergens anders kijken. Met die ge dachte in het achterhoofd kwam de uit Renkum afkomstige Henk Jans sen in 1977 als leraar op de School met de Bijbel (tegenwoordig De Ak ker) in Oosterend op Texel. Zijn ont moeting met Zeger Heikamp, volks dansen en het strand en de zee deden hem anders besluiten Pagina 6 Dankzij een gezellige drukte en een flinke kooplust heeft de laatste rommelmarkt in Den Hoorn een flink bedrag opgebracht. De netto-op brengst, bestemd voor de restaura tie van het Hoornder kerkje, bedroeg €4300,-. De organiserende restaura tiecommissie schrijft het resultaat toe aan de vele trouwe vrijwilligers en de mensen die bereid waren hun tweedehandsspullen beschikbaar te stellen en neer te zetten in de achter ste schuur van Axel Lap aan de Witte- weg. Inmiddels is alweer begonnen aan de voorbereidingen voor de eer ste markt in het nieuwe jaar, die in april wordt gehouden. maar ook andere besparingen zijn denkbaar. Mogelijk hangen deze sa men met de recente samenvoeging van de sectoren Gemeentewerken en Ruimte en Wonen tot de nieuwe sec tor Grondgebied. Ook de nieuwe Woningwet en de invoering van de centrale publieksbalie kunnen gevol gen hebben voor de kosten die door de leges moeten worden gedekt. De bedoeling is de ontwikkelingen over een jaar te bekijken en aan de hand daarvan een nieuw kostendekkend tarief vast te stellen. Het Texels Ver bond van Ondernemers vindt ook deze verhoging onterecht en pleit juist voor een verlaging van de leges. Meer over de hoogte van de bouwleges elders in deze krant. De politie heeft woensdag een snelheidscontrole op de Schilderweg gehouden. Daarbij werd slechts eén overtreding geconstateerd. Een auto mobilist reed 96 kilometer per uur, waar een maximum geldt van 80. Komend voorjaar worden omwonen den van het toekomstige hulp verleningscentrum op de plaats van de huidige Eyercoogh in de gelegen heid gesteld om kennis te nemen van de plannen. Het college heeft beslo ten lang vóór die tijd een afvaardiging van deze bewoners bij de plannen te betrekken. Momenteel wordt uitge keken naar 'sleutelfiguren' die een voor de omgeving representatieve groep vormen. Zes Texelaars zijn donderdag op het vliegtuig gestapt met maar één missie: het volbrengen van de ma rathon van New York komende zondag. Voor Cees en Rose Gos- linga, Gauke van Lingen, Martien Witte en Paul Krugers wordt het de vuurdoop, want nooit eerder liepen ze een marathon. Pieter Jan Kooger, de routinier in het gezel schap, heeft er al meerdere vol bracht. 'Het mooie van de mara thon is dat het een gevecht is tegen jezelf. Om die te overwinnen, daar doe ik het voor.' Gauke van Lingen staat bekend als een echte sportman, die fietst, zwemt en hardloopt. Toch is juist hij er niet zeker van de finish te halen. 'Marathonlopen is heel wat anders dan hardlopen. Ik moet twee, drie stappen rustiger lopen dan ik normaal doe. Dat is een hele omschakeling.' Rose Goslinga: 'Als je het tempo van de tien kilometer zou aanhouden, hoef je er met op te rekenen dat je het 42 kilometer volhoudt.' Aan de voor bereiding zal het niet liggen Beiden hebben er, net als Roses echtgenoot Cees Goslinga, achttien weken inten sieve trainingsarbeid op zitten. De trainingsschema's plukten ze van het internet. Rose: 'Achttien weken lang, zes dagen per week aan de bak. Soms een uurtje, maar ook wel drieëneenhalf uur. Net wat het trainingsschema aangeeft. Zelfs op vakantie gingen de loopschoenen mee.' De ontbering lijkt nog groter als de dame in het gezelschap het tijd stip noemt waarop ze aan haar dage lijkse rondjes begint: 'Zes uur 's mor gens. Met kinderen en een baan, dan moet je wel. Voor mij zat er geen an der tijdstip op. Ik loop altijd samen met Erna Kuip en Yvonne Stoffer. Zij hebben me erdoor gesleept. Ze zou den eigenlijk om en om meegaan, maar lopen al vanaf het begin elke dag mee. Yvonne heeft nu inmiddels zo'n conditie dat ze zondag heeft meegedaan aan de marathon van Etten Leur.' Door de storm mocht ze de marathon van de organisatie ove rigens niet uitlopen Rose: 'Aan het begin van die achttien weken heb ik er enorm tegen op gezien, maar ze zijn omgevlogen. We lopen de hele weg te kletsen en komen gewoon tijd tekort. Nu zit ik in de afbouw, want vanaf twee weken voor de marathon moet je rustiger aan gaan doen. Gis teren liep ik nog een kilometer of tien en vanmorgen zes.' Het avontuur voor Rose Goslinga begon toen haar man Cees met zijn loopmaatjes Paul Krugers. Martin Witte en Gauke van Lingen afsprak dat ze mee zouden doen aan het eve nement dat bekend staat als de 'ma rathon der marathons'. Gauke van Lingen: 'We werken allemaal bij RAB Met dit ploegje doen we al jaren mee aan hardloopwedstrijden in het land. Pieter Jan loopt ook wel eens mee. Op een bepaalde moment hebben we gezegd: laten we nu maar eens meedoen aan New York.' Lees verder pagina 3 De beker van de Wampex is te recht. De trofee die zaterdag was gewonnen door het team van Pieter Jan Kooger blijkt te zijn 'ont voerd'door Peter Wiersma, lid van de groep die op de 22ste plaats eindigde. Hij omschrijft zijn daad als een ludiek bedoelde 'kwajongensstreek', die is ontstaan tijdens het zogeheten vijfde blok, het met bier aanzuiveren van het vochttekort dat is opgelopen tij dens de Wampex. 'Tijdens het nazitten vroeg ik mijn zwager (en teamgenoot Perry Bakker, red.) of hij Theo Maassen kende. Zijn ant woord was positief' "Uiteraard, de man die de UEFA cup van PSV had ontvreemd.Dat kan ik ook, heb ik toen gezegd. De Wampex-beker heeft in de kantine van manege Akenburg minimaal een half uur onder tafel gestaan. Daarna heb ik hem ontvoerd, en mee naar huis genomen. Ik heb dit puur gezien als een stunt in de sfeer van de Wampex. Het was zeker niet de bedoeling om mensen een naar gevoel te geven. Volgens Wiersma was iemand van het team Kooger op de hoogte van de 'diefstal'. Dat was teamlid Jan Zi/m. die zag dat Wiersma de be ker in zijn tas stopte en ermee aan de haal ging. Na overleg met zijn ploeggenoten werd een telefoon tje gepleegd naar de dader, die daarop de beker terugbezorgde. Dat was echter voorbijgegaan aan Niels Leijen. bij wie de redactie van de Texelse Courant navraag had gedaan over het verloop van de Wampex Wiersma is vastberaden zijn stunt volgend jaar te herhalen, maar dan op een andere manier. 'Dan gaat mijn team de Wampex gewoon winnen Cees en fiose Goslinga. Martien Witte. Pieter Jan Kooger en Gauke van Lingen treilen in ae uennen ae laaisie vuurue,ew.„ye„ deelname aan de marathon van New York. Niet op de foto deelnemer Paul Krugers. Waterleidingmaatschappij PWN verplaatst de aansturing van het leidingwater op Texel naar haar pompstation in Andijk. Het pomp station aan de Westerweg is vanaf volgend jaar niet meer bemand. De huidige vijf medewerkers op Texel krijgen een 55-plusregeling, waar door zij niet naar de overkant hoe ven voor ander werk binnen het zelfde bedrijf. Op het pompstation aan de Wester weg wordt dagelijks de hoeveelheid leidingwater op het eiland in de ga ten gehouden en rondgepompt. Ook zorgen de medewerkers ervoor dat de voorraden bijtijds worden aange vuld. Als er veel toeristen op het ei land zijn, kent het pompstation zowel 's morgens als aan het eind van de middag pieken, 's Morgens als toe risten opstaan en aan het eind van de middag als mensen terugkomen van het strand en een douche nemen. Vanaf 1 januari wordt de aansturing van het water verricht vanaf de over kant. 'Ze kunnen nu al meekijken van uit Andijk en straks gaat de hele be diening daar naartoe', aldus medewerker Willem van Leersum van het pompstation. Volgens woord voerder Han de Vries van PWN wordt op het moment vanuit Andijk de wateraansturing voor Westfriesland en het gebied boven Schagen ver zorgd 'Texel komt daar straks dus bij Het pompstation wordt volgens hem zeker niet gesloten. De vijf medewerkers gaan op 1 ja nuari ook niet direct weg bij het sta tion. Naar alle verwachting worden zij nog enige tijd ingeschakeld om bij te springen als er storingen zijn aan de Lees verder pagina 5 (Advertentie) (feut JWrL' Jirtii h bd bjrt. Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: '<rRFFr - WELZIJNSSTICHT1NG TEXEL NEE- sticker maar wel geïnteresseerd? Folder verkrijgbaar op Spinbaan 6 Verschijnt dinsdag en vrijdag Uitgave van v/h Langeveld de Rooy bv, Postbus 11,1790 AA Den Burg Losse nummers 0,85

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2002 | | pagina 1