Exploitatie atletiekbaan nog een flinke hindernis Kinderen let op! Cjrotn Tjwartsjexeh in het harL, 00 TEXFJ.SE mCOURANT Geldorp: kamperen op sportvelden aan banden Havenmonding Oudeschild weer bijna op diepte mantje Gemopper over modderig Skillepaadje ATV heeft geld voor aanleg bij elkaar, maar: Vlobieltje duikt op n maag kabeljauw Qnder de pomp r* Voordrinken Alterra Piet Zoon zesde op lijst WD Economie woningen TEXELSE'^COURANT Leijdekkers Gemeentegids Wie Wat Waar op Texel 2003 t-tm. - iw.v. Zie de Sint-actie van de Parkstraat op pagina 12 MM Verschijnt 20 december 2002 JGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 11733 VRIJDAG 29 NOVEMBER 2002 Verschijnt dinsdag en vrijdag Uitgave van v/h Langeveld de Rooy bv, Postbus 111790 AA Den Burg irgemeester Joke Geldorp wil (kamperen op sportterreinen tij- ns voetbal- of andere toernooien n banden leggen. Aanleiding tot maatregel vormt een vechtpar- afgelopen zomer, waarbij aange- hoten leden van voetbalteams ,|e meededen aan een toernooi in I Koog met elkaar op de vuist I igen. heb het idee dat er tijdens be- alde toernooien meer drank wordt muttigd dan de bal wordt geraakt', rtelde de burgemeester dinsdag- ond tijdens de jaarvergadering van ireca Texel. Ze gaf aan er moeite =e te hebben dat de toernooien aan eind van het seizoen worden ge- jikt om de drankomzet op te krik- n en daarmee de clubkas te spek- Een drankje na aan training of etbalwedstrijd is oké, maar als het ankgebruik in kantines buitenspo- e vormen aanneemt, dan vind ik I dat met kan.' Clubs proberen het or overkantse teams aantrekkelijk maken, door ze op de sport- reinen te laten kamperen. Daarmee ook een bezoek aan de kantine ser voor de hand. Volgens Geldorp er op het eiland voldoende groeps- andere accommodatie beschik- ar om de teams onder te brengen, ilemaal uitsluiten wilde ze het kam- iren op sportvelden overigens niet. et name over het verloop van het utentoernooi van Tevoko was ze led te spreken. Maar sport- iremgingen moeten wel met een él goed verhaal komen om nog in aanmerking te komen voor kampeer- activiteiten op het veld. Toernooien worden gebonden aan een vergun ning, waarin stringente voorwaarden worden gesteld aan maatregelen ter voorkoming van het verstoren van de openbare orde te voorkomen. Mocht het kamperen op sportvelden niet meer worden toegestaan, dan is dat voor de clubs een flinke tegenval ler. Joop Rommets, secretaris van SV ZDH, heeft weinig begrip voor de maatregel. 'ZDH houdt al zolang ik me kan herinneren toernooien waar bij overkantse teams op het veld kamperen. We zorgen dat ze ontbijt krijgen en ze krijgen een pakket vlees voor de barbecue na afloop. Een soort arrangement, waarvoor we ze een bescheiden vergoeding vragen. Onder voorwaarde dat ze geen krat ten bier meenemen naar het veld. Daar houden ze zich keurig aan. Maar de gasten hoeven zich van ons echt niet te laten vollopen in de kantine. Dat gebeurt ook niet. Ze willen toch uit in De Koog. Zo'n toernooi is voor de spelers een mooie afsluiting van het seizoen. Als er niet meer mag worden gekampeerd op het veld, gaat de sjeu er toch een beetje vanaf. Het is toch al moeilijk om genoeg teams naar Texel te krijgen.' Op de website van de Texelse Cou rant de vraag: moet het kamperen op sportvelden worden verboden? - Wat nu, een vis aan de lijn? Losse nummers 0,85 Cafés die vroeg op de avond vol stromen, waar gezelligheid heerst, die een gezonde omzet hebben en waar het publiek tijdig huiswaarts keert. Een beeld dat veel horeca-on- dernemers op Texel graag zouden zien. Maar realiteit is dat het uitgaans publiek steeds later op pad gaat en dat het voordrinken meer gemeen goed wordt. De horeca maakt zich zorgen. Pagina 2 De medewerkers van onderzoeks bureau Alterra zijn verhuisd naar een nieuw onderkomen in de gebouwen van het NIOZ. Na meer dan twintig jaar is de voormalige mossel- verwaterplaats aan de Zuiderhaaks verlaten. Dozen staan nog her en der door de gang en ook de weg naar de kantine moet nog even worden ge vonden. Pagina 7 (Advertentie) Kotters met een flinke diepgang kon den alleen bij hoog water nog de ha ven van Oudeschild binnenvaren. Oorzaak is een laag slib van één tot twee meter, die zich na verloop van tijd ophoopt voor de havenmond. Reden voor Rijkswaterstaat elk jaar opdracht te geven om de vaarroute uit te baggeren Vorig jaar gebeurde dat nog met een hopperzuiger, waar mee het opgezogen slib verder in zee werd gedumpt. Dit jaar maakt Baggerbedrijf De Boer uit Sliedrecht voor het eerst gebruik van een zoge heten airjet, waarmee een mengsel van lucht en water in het neergesla gen slib wordt geblazen, waardoor dit gaat zweven, met de stroom wordt meegevoerd en elders neerslaat. Het bedrijf verwacht twee weken nodig te hebben om de bodem voor de havenmonding op het afgesproken niveau van zes meter beneden NAP te brengen. Op de foto wordt het vaartuig geassisteerd door peilschip Area. (Foto Bert Koreng) Foto Gerard Timmerman) fie mist een knalgele Siemens mo tie telefoon? Werner Bol, werktuig- ouwkundige aan boord van de lage uiplijncoaster Tideway trof het mo- ielt|e aan in de maag van een grote tbeljauw die hij in mei aan de haak oeg in de tweede vaargeul in de oordzee, ter hoogte van de ierlandse vuurtoren. 'Ik zat me wat vervelen en gooide mijn hengel uit. ort daarna had ik beet, en niet zo'n lein beetje ook. Ik haalde een flinke tbeljauw uit het water. Toen ik de vis choonmaakte, kwam er uit de maag en mobiele telefoon tevoorschijn. Ik eb het apparaat helemaal uit elkaar ehaald, schoongemaakt en weer in 'kaar gezet. Hij doet het nog prima, teen het geheugen werkt niet en aardoor kan ik met achterhalen van ie hij geweest is', meldde de vinder ich bij de redactie van de Texelse lourant. 'Ik had ook naar de politie lunnen gaan, maar denk dat een proepje in de krant effectiever is.' lol is te bereiken via de rederij waar- nor hij vaart. Het faxnummer is 076- 2073 48. Atletiekvereniging Texel (ATV) is er in geslaagd de helft van de aanleg- kosten voor een de nieuwe atletiekbaan (€200.798,00) bij el kaar te krijgen. Daarmee is voldaan aan de voorwaarde om tot de aan leg over te gaan, waarbij is afge sproken dat het andere deel door de gemeente wordt bekostigd. Omdat de financiële en organisa torische lasten te groot voor de vereniging zouden worden, wil ATV dat de gemeente de baan gaat ex ploiteren. Dit wijkt echter af van het raadsbesluit dat in 2000 over de baan is genomen. De kunststof atletiekbaan wordt voor de vereniging als 'een must' be schouwd, niet alleen voor de 154 le den van ATV, een aantal dat na de aanleg naar verwachting nog met een kwart zal toenemen. Ook scholieren kunnen er bij hun gymnastieklessen gebruik van maken en bovendien verhoogt de baan het toeristisch aan bod. Met dat laatste doelen de initia tiefnemers op de aanstaande bouw van de jeugdherberg aan de Haffelderweg, waardoor atletiek- arrangementen mogelijk zijn. Mo menteel geeft Cees Timmer trainin gen op de verouderde baan rond het B-veld, waarvan bij nat weer alleen de hoger gelegen delen bruikbaar zijn en het risico op blessures niet denk beeldig is. Alle reden dus voor de atletiek vereniging om de afgelopen twee jaar Piet Zoon uit Den Burg staat defi nitief op de zesde plaats van de lijst waarmee de WD volgend jaar de provinciale verkiezingen ingaat. Lokale afdelingen van de liberalen in Noord-Holland hebben de lijst woensdagavond in Uitgeest vast gesteld. Over de plaats van Zoon was geen discussie Hij stond ook al op de zesde plaats van de advieslijst. Zoon, gemeentesecretaris en raadsgriffier, doet voor de vierde keer mee aan de provinciale verkiezingen. Vier jaar geleden stond hij zevende op de kandidatenlijst, daarvoor tiende en zeventiende. Een nieuwe ronde staat bij voorbaat al vast. Met-24 van de huidige 79 zetels in Provinciale Sta ten is de WD de grootste partij in Noord-Holland. Gedeputeerde Henry Meijdam is opnieuw lijsttrekker voor de liberalen. De provinciale verkiezin gen worden volgend |aar 11 maart gehouden. veel energie te steken in het bijeen- sprokkelen van de benodigde gelden. Er kwam een hardloopwedstrijd aan boord van de Tesoboot, een bedrijvenestafette, een loterij, een statiegeldactie, Andri Binsbergen verdiende al hardlopend geld door vogels te tellen en onlangs werd een veiling gehouden. Ook gaf ATV certi ficaten uit, waarbij een groot aantal bedrijven waardepapieren afnam. Maar ondanks de grote inspanning waren de bedragen die werden bin nen gehaald niet toereikend en sloeg de onzekerheid toe. Maar de leden gaven het bestuur dit voorjaar een duidelijke opdracht: realisatie van de nieuwe baan moet doorgaan. Het plan wordt volgens de club breed gedragen door de Texelse bevolking, de raad heeft ermee ingestemd, het bedrijfsleven gaf met gulle hand en de sporters maken zich er sterk voor. Met de gemeente werd afgesproken dat de atletiekvereniging vóór 1 de cember uitsluitsel zou geven. Aan die afspraak heeft het bestuur zich ge houden. Dinsdag overhandigde be stuurders het rapport aan het college van b en w. Drie opties Resultaat is dat zo'n driekwart van het benodigde geld via sponsoring of op andere wijze is binnengehaald en dat voor het resterende deel een le ning bij de Rabobank kan worden afgesloten, mits de gemeente hier voor garant staat. In de eind rapportage is ook de exploitatie en onderhoud van de baan onder de loep genomen. In het rapport wordt gerept over drie varianten. Eentje waarbij de baan eigendom wordt van de atletiekvereniging, tevens de duur ste optie. Daarin komt de baan rond het C-veld van Texel'94, waarvoor bomen moeten worden gekapt en het B-veld een meter of 15 moet worden verlegd. Omdat de club niet voor de kosten van eventuele vernielingen wil opdraaien, moet rond de baan een hekwerk van 1.80 meter hoog wor den aangebracht en moet er verlich ting komen. Deze versie kost €437.274,-, een bedrag waarin het kappen van de bomen en het verleg gen van het voetbalveld nog met is meegenomen (€44.000,-). Ontwatering In de tweede versie wordt de baan aangelegd in opdracht van de ge meente, die ook het onderhoud uit voert. ATV verstrekt de gemeente een renteloze lening ter grootte van 50 Lees verder pagina 5 B en w hebben op verzoek van de Stichting Wonen Texel twee nog te bouwen woningen in De Cocksdorp aangemerkt als economiewoning. Dat wil zeggen dat deze woningen bij voorrang kunnen worden toegewe zen aan van elders aangetrokken werknemers. De woningen horen tot de zes huizen die worden gebouwd aan de Kikkertstraat/Langeveldstraat ter vervanging van vier reeds ge sloopte woningen. Dit project had een geraamd exploitatietekort van €282.000,-, Door twee woningen tot economiewoningen te verklaren zou dat zakken naar€188.000,-. Het col lege wil echter in de exploitatiekos ten niet bijdragen. Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: Juwelier Opticién Folder niet gehad?! Alsnog verkrijgbaar op Spinbaan 6. (Advertentie) Openingstijden winkels in Den Burg zie onze advertentie op pagina 6 (Advertentie) C\2E?\EV.Ek'S'. E-E'. 3 '.3 DE'. 3.-3 (Advertentie) €10 (iclflig l>ij Itesli'fling vanaf 2f> ui do winkels in l>on Burg pii IV Koog. Maximaal 1 ln»n |kt artikel. Niet van toepassing «>p aanbiedingen Schoenen SPOEDT (Advertentie) Inwoners van Oudeschild klagen over de slechte staat van het Sklllepaadje. (Foto Jeroen van Hattum) Inwoners van Oudeschild hebben er moeite mee dat het Skillepaadje weer plassen en modderige plek ken begint te vertonen. Dat kwam naar voren tijdens de bijeenkomst van de dorpscommissie met bur gemeester en wethouders. Meer dere mensen klaagden over de slechte staat van het veelgebruikte pad tussen Oudeschild en Den Burg. Staatsbosbeheer, eigenaar van het pad, beraadt zich op de situatie. Vol gens woordvoerder Erik van der Spek is het Skillepaadje een pad waar al veel aan wordt gedaan. 'De afgelo pen zeven jaar is er twee keer groot onderhoud geweest. Maar we heb ben een paar natte jaren gehad en de kleischelpen hebben ook met de tijd gehad om af te harden. Er wordt in tensief gebruik gemaakt van het pad.' De combinatie van klei en schelpen heeft volgens Van der Spek tijd no dig om een stevig hard laagje te wor den. 'Eigenlijk zou je het pad daar voor een paar maanden moeten afsluiten, maar bij het laatste groot onderhoud bleek dat zelfs een week niet werkte. De mensen wilden er door blijven fietsen tijdens de werk zaamheden.' Volgens hem weet Staatsbosbeheer nog niet welke op lossing het beste is. 'Een beton- fietspad zou een optie kunnen zijn, maar dan verander je het karakter van het landschap nogal. Het is ook las tig, omdat |e aan beide kanten een sloot hebt, dus je hebt weinig ruimte om er met machines te komen. Aan de andere kant is het landschappe lijk misschien wat minder fraai, maar als een pad hebt dat vol plassen staat, heb |e ook er ook niks aan.' Burgemeester en wethouders beloof den de inwoners van Oudeschild het punt aan te kaarten tijdens overleg met Staatsbosbeheer, Advertenties kunnen worden ingeleverd t/m maandag 2 december 17.00 uur bij de advertentiebalie van Langeveld de Rooy, Spinbaan 6, tel. 362600, fax 314111.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2002 | | pagina 1