Speciale aandacht voor 'knelpunten' or Alcoholverbod voor jongeren tot 21 jaar... Cjrocn 2rwarLrJ~exels in het harL, Burgemeester mikpunt van spot fïlets 'Stapeling' rioolkosten blijft, maar... Nieuws van de provincie Wij wensen u...* Gemeentelijk grap haalt landelijke pers Woningstichtingen Uw Kerst- en v Nieuwjaars wenst Woningen St. Jan zijn opgeleverd Water qoedkoper Als het aan burgemeester Joke Geldorp ligt, zal het in de komende zo- Onder de pomp Brede steun voor kamperen op sportvelden Veerdienst toont interesse voor bedrijf Heijne Kinderdagverblijf TEXELSE'^COURANT DUINKER ELEKTROTECHNIEK OIO Ondernemers vereniging Oosterend Kijk in deze krant! OPGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 11737 VRIJDAG 13 DECEMBER 2002 Verschijnt dinsdag en vrijdag Uitgave van v/h Langeveld de Rooy bv, Postbus 11,1790 AA Den Burg Losse nummers 0,85 De gemeenteraad is dinsdag akkoord gegaan met het plan voor riolering van het buitengebied, inclusief de financie ring ervan door middel van een baatbelasting die voor de aan te sluiten particulieren €3.000,- zal bedragen en voor bedrijven €6.000,-. Alleen Frans Visman van D66 stemde tegen. Hij wil dat de aanlegkosten worden omgeslagen over alle Texelaars, dus ook degenen die al riolering hebben. Heikel punt bleef de stapeling van kosten die ontstaat als op een per ceel niet alleen een woning of een bedrijf, maar bijvoorbeeld ook nog zomerwoningen staan of waar sprake is van kamperen bij de boer. De baatbelasting kan dan oplopen tot een veelvoud van de genoemde bedragen. Praktisch alle fracties hadden daar in de vergadering van de raadscommissie bezwaar tegen gemaakt, wat voor het college aan leiding was geweest om een on derzoek toe te zeggen om deze stapeling te voorkomen. In de raadsvergadering werden bij dat laatste nogal wat vraagtekens gezet, omdat het college duidelijk liet blijken met van de stapeling te willen afzien, zodat het de vraag is wat zo'n onder zoek zou kunnen opleveren. Uit wat het college hierover zei viel op te maken dat men iets wil doen als door de stapeling onredelijke situaties ont staan, mogelijk in de vorm van een financiële tegemoetkoming. De knel punten zullen per geval worden be keken, telkens als de riolering van een der deelgebieden van Texel aan de orde komt. Maar het is niet de bedoeling een vast systeem te han teren bij het oplossen van een pro bleem. 'Wij kunnen geen regeling maken voor uitzonderingen'. De raad ging met in op brieven van Jan Hennink uit De Koog en Willem Hart uit Zevenhuizen, die een laatste poging hadden gedaan om de raad ervan te overtuigen dat het aanleg gen van het kostbare persriool niet de juiste oplossing is voor het verwerken van het afvalwater van het buiten gebied Hennink had voorgesteld in plaats daarvan het afvalwater op te halen en Hart vond dat alle percelen moeten worden voorzien van een verbeterde septische tank of een IBA. Eén bedrag In de discussie werd aanvankelijk nog hevig tegen de gevreesde kosten- stapeling gefulmineerd Maria van der Spek van de WD: 'Het moet bij één bedrag blijven'. Ze merkte ook op dat nog onderzocht moet worden hoe veel percelen zullen aansluiten naast de percelen die in verband met de korte afstand móeten aansluiten, zo dat nog met bekend kan zijn hoeveel alles gaat kosten Jan Koolhof van het CDA liet een soortgeli|k geluid ho ren en Alfred Schaatsenberg van de PvdA vond dat het stapelen beperkt moest blijven. Ook Hennie Festen van GroenLinks zei zoiets, maar voegde eraan toe dat het financiële tekort dat dan mogelijk ontstaat niet op de andere Texelaars mag worden afgewenteld. Maximum Joop Groeskamp van Texels Belang had tegen het stapelen op zichzelf geen bezwaar, maar wilde een maxi mum gesteld zien aan het totale be drag. Hij vond dat de financiële ge volgen daarvan eerst bekeken moeten worden. Wethouder Corrie Heijne legde uit dat het te heffen bedrag aan baat belasting vast ligt, ook als de riolering goedkoper zou uitvallen dan zich nu laat aanzien. Het voordeel komt dan ten goede van het rioolegalisatie fonds. Of een object als woonhuis dan wel als bedrijf wordt aangemerkt, is uitsluitend afhankelijk van het be stemmingsplan en daar valt dus niet over te twisten. Bovendien zijn de nu gehanteerde bedragen niet uit de lucht komen vallen. Ze worden als redelijk aangemerkt en daarover is ju risprudentie. De problemen die zich in sommige gevallen voordoen door het stapelen van belasting zullen in dividueel worden bekeken, telkens als een bepaald gedeelte van Texel voor riolering aan bod komt. Solidariteit Het college had het idee van Frans Visman om de kosten van de riolering over de hele Texelse bevolking om te slaan van de hand gewezen, omdat de bewoners van de reeds gerioleerde delen van het eiland daar voor al hebben betaald. Die kosten zijn namelijk verwerkt in de grond- pnjs. Visman vond dat dit alleen geldt voor nieuwbouw in reeds gerioleerde gebieden. Toen in de dorpen riolering werd aangelegd is dat betaald uit de algemene middelen. Het zou dus niet onlogisch zijn uit te spreken dat dit ook thans voor het buitengebied moet gelden. Visman gaf ook nog in overweging om de riolering uit de Onroerend Zaak Belasting betalen, maar kreeg hiervoor geen steun. De burgemeester sloot de discussie af met de opmerking dat de riolering van het buitengebied in de eerste plaats goed is voor het milieu, maar dat het project ook een welkome sti mulans is voor de eilandeconomie. n (Advertentie) Dat veel speulers het maken van een voorstelling voor Ouwe Sunderklaas op de laatste dag laten aankomen, bleek dit jaar uit de vele uitbeeldingen die betrekking hadden op de 'grap' van burgemeester Joke Geldorp over de 'drooglegging' van Texel. Maar ook het vrouwencollege, de koffietest in het raadhuis en andere veel be sproken zaken werden 'gespeuld'. De variatie was groot en de kwaliteit hoog in de meeste dorpen, al was het aantal voorstellingen gemiddeld niet bijster hoog. De winterkou zal onge twijfeld een rol hebben gespeeld, waardoor met name in de dorpen waar buiten werd gespeeld ook het aantal toeschouwers niet hoog was. Elders in deze krant staat een uitge breid overzicht van de viering van Ouwe Sunderklaas. (Foto Maren Hegoen) De laatste woningen van Sint Jan, het nieuwe woonzorgcomplex aan de Beatrixlaan, worden deze week opgeleverd. Alle 17 huurapparte- menten worden inmiddels be woond, de eigenaars van de vijf tien koopwoningen krijgen deze week de sleutel. Met de oplevering van het complex is een bescheiden volksverhuizing op gang gekomen. De 17 huurwoningen in Sint Jan zijn op één na allemaal betrokken door senioren die al in een huurhuis woonden. Door hun vertrek kwamen er dus 16 huurwoningen vrij. De andere huurwoning is betrokken door een Texelaar die een koop woning had. Op een enkele na heb ben de koopwoningen in Sint Jan een Texelse koper gevonden. Veel eige naars hebben hun oude woning in middels verkocht, maar niet in alle gevallen is dat gelukt. Reden voor twee eigenaars te overwegen het door hen gekochte appartement in Sint Jan weer te koop te zetten, zo laat Paul Kuip van Texel Vastgoed weten. mervakantie verboden zijn om alcoholhoudende dranken te verstrek ken aan jongeren tot 21 jaar. Ze ziet deze rigoureuze maatregel als een eerste stap om een eind te maken aan het alcoholmisbruik onder het jeugdige vakantiepubliek en de daaruit voortvloeiende overlast voor mensen die op rust zijn gesteld. Blijkens een in de maak zijnd college voorstel krijgt een reclamebureauopdracht om voor €50.000,- de voor genomen 'drooglegging' onder de aandacht van een breed publiek te brengen 'op zodanige wijze dat het imago van Texel als gastvrij eiland wordt hersteld zonder het toeristisch bezoek te verminderen'... We laten de grapjes voortaan wel aan de gemeente over Het PWN waterleidingbedrijf Noord- Holland verlaagt met ingang van 1 januari het drinkwatertarief met ge middeld 5%. De prijs van drinkwater gaat hiermee voor het tweede achtereenvolgend jaar omlaag en komt voor gezinnen op EUR1,34 per m3. Voor bedrijven hangt de tarief- wi|ziging af van de omvang van de aansluiting, maar gemiddeld be draagt de verlaging ook hier 5%. Het lagere tarief is het gevolg van het steeds efficiënter werken van het PWN. Een ruime meerderheid (64 pro cent) van de bezoekers van de website van de Texelse Courant vindt dat het kamperen op sport velden tijdens toernooien niet mag worden verboden. Burgemeester Geldorp had tijdens de jaarverga dering van Horeca Texel de sug gestie gedaan om die activiteit aan banden te leggen. Volgens Geldorp wordt tijdens 'be paalde' toernooien meer alcohol ge dronken dan de bal geraakt. Ze legde een direct verband met recente on geregeldheden in De Koog en ver telde dat de organiserende clubs moeten worden gebonden aan ver gunningen met stringente voorwaar den. Dat kwam haar te staan op af keurende reacties van onder meer ZDH en SV De Koog, die stelden hun zaakjes prima op orde te hebben. CDA'er Jan Koolhof nam het dinsdag in de rondvraag van de gemeente raad op voor de clubs en betoogde dat het geen pas geeft evenementen die al jaren naar tevredenheid verlo pen aan te pakken. Geldorp rea geerde door te stellen dat het heel nuttig kan zijn ook traditionele zaken eens tegen het licht te houden. Op Texel werd met ongeloof en ver bijstering gereageerd op de voor genomen drooglegging. Terecht, want het was een grap die het col lege had uitgehaald ter gelegen heid van Ouwe Sunderklaas. Het idee was ontstaan in de vergade ring van de Stichting WV Texel- promotie. De bestuursleden daar van waren dus op de hoogte. Ook de wethouders (met uitzondering van de zieke Nel Eelman), politie chef J. Pluimert en enkele ambte naren zaten in het complot. De lo kale media kwamen op de hoogte van het absurde plan door een 'lek'. Dinsdagavond kregen ze van een anonieme afzender een envelop met het ontwerp collegevoorstel dat er bedrieglijk echt uitzag en waarin de voor Nederland unieke maatrègel omstandig werd toegelicht. Bij de Texelse Courant geloofden ze er aan vankelijk niets van, vooral toen bleek dat de tekst van het collegevoorstel voor een groot deel overeen kwam met een wedstrijdopdracht van het PR-bureau Hulzen. Daarin werd een denkbeeldig Waddeneiland te berde gebracht waarvan het gemeentebe stuur had besloten een alcohol verbod in te voeren. De deelnemers aan de wedstrijd hadden de taak een promotievërhaal te maken om deze opmerkelijke maatregel naar buiten te verkopen. Goed gespeeld Toen de journalisten woensdag ochtend tijdens de wekelijkse pers conferentie in het raadhuis het collegestuk toonden en informeerden wat ervan waar was, reageerde se cretaris Piet Zoon geschokt over het uitlekken van het verhaal, weigerde commentaar en verwees naar de burgemeester als verantwoordelijk collegelid. Die zat op dat moment in de auto op het vasteland en kreeg het ene na het andere telefoontje te ver werken. Ze lichtte het droogleggings- voorstel aannemelijk toe, maar toonde zich erg boos over het feit dat het veel te vroeg op straat was geko men. Dat had pas mogen gebeuren na overleg met de horecasector en andere betrokkenen... Woedend Voorzitter Jook Nauta van de Texelse afdeling van Horeca Nederland kreeg ook d(e nodige telefoontjes van de pers, die van hem commentaar wilde hebben. Nauta zat met in het complet en reageerde woedend. Hij vond het alcoholverbod een absurde maatre gel, sprak van een met geslaagde grap en zei het optreden van de burgemeester te voelen als een dolk stoot in de rug, vooral omdat de horecasector de laatste tijd met de burgemeester in een uitstekende overlegsituatie had verkeerd ten aan zien van de openbare ordepro blemen. Hij verspreidde het college voorstel onder horecamensen, waarna ook van die kant reacties kwamen die voor de burgemeester weinig vlijend waren. De zaak kreeg intussen ook landelijk publiciteit. Opheldering Gisterochtend vond het college het welletjes en verspreidde een persbe richt waarin stond dat het college voorstel over de drooglegging van a tot z uit de duim was gezogen. Uit gelegd werd dat dit was gebeurd ter gelegenheid van Ouwe Sunderklaas 'om de speulers extra inspiratie te geven voor een prikkelende voorstel- ling'.(...) Doorgaans is de gemeente het onderwerp van diverse voorstel lingen op 12 december, ditmaal wilde het college aan de vooravond van het feest met een ludieke actie de nodige publiciteit veroorzaken en zo als het ware zelf meespeulen'. Tenslotte. 'Met dit persbericht wil de gemeente de ludieke actie beëindigen. Het col lege verontschuldigt zich bij deze voor het feit dat een aantal mensen op het verkeerde been is gezet. Maar in het kader van Ouwe Sunderklaas meent het college dat een grap toch zou moeten kunnen. De overige 364 dagen van het jaar zullen wij eenieder weer serieus te woord staan'. Kwalijk? Op een aansluitende persconferentie in het raadhuis, waarbij ook TV Lees verder pagina 5 Veerdienst Teso heeft belangstelling voor het fietsenverhuurbedrijf van de familie Heijne op de veerhaven van 't Horntje. 'We zijn flauw geïnteres seerd', reageert directeur Rob Wor tel op het gerucht dat de overname al in kannen en kruiken zou zijn. Wor tel. 'Er zijn gesprekken geweest, maar nog geen handtekeningen ge plaatst. Daarvoor moet nog wel wat meer worden gepraat.' Het belang van een goede fietsenverhuur op 't Horntje en het houden van grip op eventuele toekomstige ontwikkelin gen op het haventerrein zijn volgens Wortel de reden dat Teso belangstel ling heeft getoond voor het te koop staande fietsenverhuurbedrijf Mocht het daadwerkelijk tot een overname komen, dan wil Teso bedrijf en bovengelegen woning verpachten. De Stichting Wonen Texel (SWT) is een samenwerkingsverband aange gaan met de Algemene Woning bouwvereniging Nieuwediep (AWN) in Den Helder. Beide partijen beogen daarmee de kwaliteit van de dienst verlening aan huurders te verbeteren en de kwetsbaarheid van beide orga nisaties te verminderen. Pagina 5 Kinderdagverblijf Het Zwin brengt volgend jaar het aantal groepen terug van vier naar drie. Er zijn momenteel te weinig kinderen om vier volwaar dige groepen te laten draaien, 'Soms zijn er dagen dat er maar vier kinde ren in een groep zitten', motiveert vestigingsmanager Nel Pijlman het besluit. Pagina 5 Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: Folder niet gehad?! Alsnog verkrijgbaar op Spinbaan 6. (Advertentie) rte.»«eS Varkensmest als energiebron voor scheepswerf provincie past op vuurwerk 2003 boerderijenjaar zorg op de boerderij Noord IDollond (Advertentie) De TEXELSE^COURANT van 2# december wordt een sfeervolle en gezellige KerstUrant. inde TEXELSE^COURANT? Lever t/m maandag 16 december a.s. uw tekst in bij onze advertentieafdeling Spinbaan 6 - Den Burg Telefoon 36 26 00 Fax 31 f 1 11

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2002 | | pagina 1