Lot atletiekbaan hangt af van gemeenteraad Cjroen ^warL-Jexels 'in het harL. Koks treffen voorbereidingen voor feestdagen Onzekerheid kampeerboeren over verlengen vrijstellingen M"*' ju gemeente houdt ontheffingen tegen het licht DRUKKERIJ/UITGEVERIJ Kees Dros wordt nieuwe voorzitter Duurzaam Texel Qnder de pomp Plan huizen asielzoekers op laag pitje TEXELSE^COURANT Krantenbezorgster Bootkaartje duurder PvdA boos op b&w Kerstmarkt TEXELS E^COU RANT GEEN KRANT NA KERST gesloten PosthuysTexel VRIJDAG 20 DECEMBER 2002 PGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 11739 nder kampeerboeren die geen of einig agrarische activiteiten meer ebben, heerst grote onzekerheid rer de vraag of ze ook volgend ar nog wel tenten en caravans op un erf mogen hebben. Ze vragen ch af of ze nog wel voldoen aan e criteria die de gemeente stelt an het erfkamperen. Het college an b en w houdt de vrijstellingen ie dit jaar op de nominatie staan m al of niet te worden verlengd «tra scherp tegen het licht. De on- akerheid is dermate groot, dat elen voor 2003 nog geen plaatsen urven te reserveren. amperen bij de boer is bedoeld voor grariêrs, is het uitgangspunt van de meente. Maar in de loop der jaren ebben heel wat kampeerboeren hun grarische activiteiten afgestoten of rondig ingekrompen. 'Het gaat ard', doelt Piet Blom, voorzitter van e Vereniging van Texelse Kampeer- oeren, op het hoge tempo waarin oerenbedrijven de melkveestapel an de kant doen en het aantal scha- en verminderen. 'De boerenstand naakt een enorm moeilijke tijd door.' Wanneer ben je nog boer?', stelt hij e vraag. 'Als je uitgaat van Stan- aard Bedrijfs Eenheden (SBE's) bij 00 schapen nog wel, maar als je er mnder dan 250 hebt, balanceer je olgens die normen op het randje.' liet 200 schapen verkeert de agrariër an Hoeve Vri) en Blij ook zelf in on- ekerheid over de vraag of zijn vrij- telling volgend jaar wel wordt ver- sngd. En met hem vele tientallen, zo oeldt F.J. Hogewind. kampeerboer p Bargen. Hij schreef een bezorgde rief naar de gemeente. De mini- amping die hij met mevrouw Bakker ixploiteert, staat wellicht op de no- ninatie om te worden gesloten, om- lat er geen sprake meer is van groepsmatige agrarische activitei- Maar volgens zijn belan- jenverenignig, de landelijke Vereni- |ing van Kampeerboeren (Vekabo) ;an de gemeente niet zomaar beslui- en de vrijstellingen met meer te ver- sngen. 'In de Wet op de Ruimtelijke )rdening komt het woord agrarisch liet meer voor. Op grond van Wet op Ie Openlucht Recreatie (WOR) die in I994 is aangenomen, kan het stop- >en van een agrarisch bedrijf geen jrond zijn voor het intrekken van de intheffing', vertelt Agan Kuiper, leleidsmedewerker van de Vekabo, vaarbij een stuk of zestien van de achtenzeventig vergunninghouders op Texel zijn aangesloten 'Op basis van de WOR en op basis van jurispru dentie kan zelfs iedereen die in het buitengebied woont en die een flink stuk grond heeft een ontheffing aan vragen. De gemeente kan geen ont heffing weigeren op grond van het argument dat de aanvrager geen agrarisch bedrijf heeft. De ontheffing is niet overdraagbaar aan een ander, maar is gebonden aan het object.' SBE's Maar volgens een woordvoerder van de gemeente stijgt de WOR niet bo ven de bepalingen in het bestem mingsplan uit. 'Elke gemeente heeft tot op zeker hoogte de vrijheid om beleid zelf in te vullen. De gemeente Texel stelt dat kamperen bij de boer bedoeld is voor agrariërs. Elke aan vraag moet daarom vergezeld gaan van een opgave van de agrarische activiteiten, die we dan toetsen aan de regels in het bestemmingsplan. De aanvrager moet aantonen dat hij of zij agrarisch activiteiten uitvoert op het agrarisch bouwblok. Als hulpmiddel hanteren we de normen van de SBE's, maar die zijn met alles zeggend. Je kunt bijvoorbeeld uit bepaalde activiteiten als hobbyboer een inkomen halen. Dat wegen we wel mee in ons advies aan het col lege, dat daarna een besluit neemt.' Ondanks dat dezelfde criteria in het verleden ook golden, zijn toen wel vrijstellingen verleend aan kampeer boeren die er geen agrarische activi teiten meer op nahielden. Bijvoor beeld.uit sociale overwegingen, zo laat de gemeente weten. Maar dit maal zal er scherper naar de criteria worden gekeken. Lastige discussie Piet Blom: 'Als vereniging vinden wij dat de vrijstellingen in principe naar echte boeren moeten gaan. Maar de discussie wie is boer en wie niet is in deze tijd een hele lastige. De ge meente moet de lineaal er met te strak langs leggen en genuanceerd met het begrip SBE's omgaan.' Met de vergunningen die nu in werking zijn, zijn zo'n 1600 toeristische slaap plaatsen gemoeid, het maximum dat voor de kampeerboeren beschikbaar is. Het is volgens wethouder Nel Eelman (Grondgebied) niet de bedoe ling om eventuele ruimte in slaap plaatsen die ontstaat wanneer ont heffingen niet worden verlengd te gebruiken om het aantal eenheden per erf te verhogen van acht naar tien Vrijstellingen die vervallen komen volgens de wethouder ten goede aan boeren die op grond van de criteria wel in aanmerking komen voor het erfkamperen, maar die op de wacht lijst zijn geplaatst. Vertraging De kampeervrijstellingen hebben een duur van vijf jaar, 2002 is het jaar waarin de vergunningen aflopen en dus al dan niet moeten worden ver nieuwd. Maar in veel gevallen is dat nog niet gebeurd, waardoor veel kampeerboeren in onzekerheid ver keren over de vraag of ze volgend jaar nog wel tenten op het erf mogen heb ben. Hogewind: 'De gemeente zou in november uitsluitsel geven, maar dat is er dus niet van gekomen.' Volgens de gemeente hebben de werkzaam heden vertraging opgelopen, maar zullen alle vergunninghouders vóór aanvang van het komende kampeer- seizoen bericht hebben, wat volgens de kampeerboeren die in onzeker heid verkeren eigenlijk veel te laat is. Andere kwestie die de kampeer boeren bezighoudt is hun wens tot verhoging van het aantal eenheden. Vekabo-woordvoerder Kuiper: 'Acht is het absolute minimum. De kampeerboeren op Texel moeten dezelfde voorzieningen hebben als hun collega's elders in het land, die vijftien tenten en caravans op hun erf mogen. Het lage aantal op Texel legt Lees verder pagina 5 kees Dros uit Den Burg wordt de lieuwe voorzitter van de Stichting Duurzaam Texel. Dros wil de stich ting een nieuwe impuls geven door irerdere professionalisering en ook zal onder zijn leiding meer aan dacht worden gegeven aan de communicatie over de activiteiten en projecten van de stichting. Na twintig jaar aan de overkant te hebben gewoond, heeft Dros zich vorig jaar weer op het eiland geves tigd (in het huis van de dames Dijt). Hij werkt onder meer voor Universal Ice Blast Europe, een Texels bedrijf dat een reinigingstechniek met be hulp van scherfijs in Europa vertegen woordigt. Deze techniek werd enkele Bejaarden gaan bij Te so het volle pond betalen. Als de pont dan nog maar vol Er staat hen een paar drukke weken te wachten, de koks van de vele res taurants op het eiland. Zoals Joram Timmerman, werkzaam in de keuken van hotel Greenside in De Koog. 'De kerstperiode betekent hier heel hard werken. Het is voor mij moeilijk om kerst los te zien van m'n werk. Maar omdat er altijd een gezellige sfeer hangt, is het niet erg om juist op zulke dagen in de keuken te staan. Ik ben toch met zo voor die verplichte familievieringen. dus laat mij nou maar lekker achter m'n fornuis.' Op eerste kerstdag schotelt hij zijn gas ten een uitgebreid zevengangen menu voor en op tweede kerstdag staat een buffet vol heerlijkheden klaar. Elders in deze krant klappen Timmerman en twee andere Texelse koks uit de school over hun culinaire kijk op de kerstdagen. Foto Gerand Tmmerman) Het zal van de gemeenteraad afhangen of er alsnog iets te rechtkomt van de kunststof atletiekbaan in het sportpark Den Burg-Zuid. Het college heeft zich afwijzend opgesteld, omdat het plan van initiatiefnemer Atletiek Vereniging Texel (AVT) strijdig is met de oorspronkelijke raadsbesluiten wat betreft locatie en capaciteit en te grote financiële conse quenties heeft. Het bestuur van de atletiekvereniging hoopt dat de gemeenteraad zich anders opstelt en oefent druk uit. Op 23 januari zal blijken of dat succes heeft gehad, want dan spreekt de raadscommissie Welzijn zich uit. Als het fout loopt, kan Texel zijn atletiekbaan wel vergeten. jaren geleden door Jan Heijne en Pieter Daalder vanuit Amerika geïm porteerd. Samen met twee anderen werkt Dros aan het opbouwen van het bedrijf. Na een periode waarin noodgedwon gen weinig activiteiten konden wor den ontplooid, lijkt de subsidie voor de stichting Duurzaam Texel voor de komende jaren veilig gesteld. Daar door kunnen de geplande projecten opnieuw worden opgepakt. Zo zal op 11 februari een presentatiebeurs worden gehouden voor Texels Producten. Hiervoor zijn producenten uitgenodigd om hun artikelen aan de horeca te tonen. Daarnaast is uitwis seling van informatie een belangrijk punt tijdens deze beurs en zal wor den gestreefd naar een nieuw distributiesysteem dat het de horeca makkelijker moet maken Texelse producten te gebruiken. Het draait vooral om de vraag of de atletiekvereniging eigenaar en ex ploitant moet zijn van de baan, zo als de gemeenteraad twee jaar geleden besloot. De AVT is daartoe financieel niet in staat en wil het in handen leggen van de gemeente, die dan een vriendelijke huur aan de AVT in rekening brengt en dus zelf een bedrag (mogelijk tegen de €5.000.- per jaar) op de exploitatie toelegt. Vier lanen Minder problematisch is dat de ge meenteraad destijds een besluit nam over een zeslaans baan, terwijl de atletiekvereniging nu streeft naar een baan met vier lanen. Volgens het AVT- bestuur heeft de vereniging een vierlaans baan altijd al toereikend gevonden, maar was het de ge meente die erop aandrong het 'met een goed' te doen door twee lanen toe te voegen. De baan zou dan vol doen aan de eisen voor een nationale B-baan en daardoor geschikt zijn voor nationale atletiekevenementen. Inmiddels is echter gebleken dat daaraan geen behoefte is. In Neder land zijn twee internationale banen en vijf B-banen als zodanig aangewe zen. Deze bevinden zich in de buurt van grote bevolkingscentra. Volgens de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU) is dat genoeg en zal op het excentrisch gelegen Texel geen B-baan worden aangewezen. De kunststof baan op het eiland wordt derhalve een accommodatie voor gewestelijke evenementen. Ingrijpend Als de baan in eigendom, beheer en exploitatie van de AVT zou komen, zou deze moeten worden aangelegd om het C-veld van het sportpark en omsloten moeten worden met een hek van 1,80 meter hoog om te voor komen dat de jeugd er met (brom)fietsen gaat rijden waardoor schade ontstaat. De aanleg van de baan rond dit terrein heeft echter zeer ingrijpende gevolgen. Om de nodige ruimte te krijgen zal een groot deel van de boomsingels gerooid moeten worden. Mede daardoor zullen de voor rekening van de gemeente ko mende cultuurtechnische werkzaam heden ongeveer €44.000,- bedragen De vereniging zal voor het maken van het hekwerk en het verplaatsen van de lichtinstallatie €37.000.- moeten uitgeven. De totale extra kosten be dragen dus €81.000,- Verlies De vereniging is in staat haar deel van de investering inclusief een lening van €50.000,- te betalen, maar de exploitatiebegroting geeft aan dat de jaarlijkse lasten met kunnen worden Plannen voor het realiseren van wo ningen voor permanente huisvesting van asielzoekers in de geplande nieuwbouw ten oosten van Den Burg, staan op een laag pitje. Wethouder Nel Eelman (Grondgebied): 'Het plan is nog niet van de baan, maar gezien de landelijke ontwikkeling hebben we pas op de plaats gemaakt', doelt de wethouder op het terughoudende beleid van de overheid bij het toela ten van nieuwe asielzoekers. De wet houder heeft overleg gevoerd met de provincie en advies ingewonnen bij de Vereniging van Nederlandse Ge meenten (VNG). 'We kunnen er pas een besluit over nemen als we zicht hebben op verdere ontwikkelingen en dat is nu zeker met het geval opgebracht. Het tekort over het eer ste jaar bedraagt bijna €4 000,-. Het wordt vrij algemeen betreurd als de atletiekbaan er niet zou komen. De mensen van de Welzijnsafdeling van de gemeente hadden het college dan ook geadviseerd de baan om het B- veld te leggen en in eigendom te ge ven bij de gemeente, wat ook de AVT graag wil. De baan wordt dan in op dracht van de gemeente aangelegd en de vereniging geeft de gemeente haar deel van de investering, zijnde de helft van de geoffreerde aanleg- kosten tot een maximum van €200.798.-. Het onderhoud komt dan voor rekening van de gemeente. Als de atletiekvereniging de baan zou huren onder dezelfde condities als Lees verder pagina 5 (Advertentie) WIJZIGING 0PHAALR0UTES HUISVUIL zie pagina 16 (Advertentie) (jmt /mrb Jixrh ia lm bjrt. Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van. L»mco»PWi Folder niet geluid?! Alsnog verkrijgbaar op Spinbaan 6. De bezorgers van de Texelse Courant vormen de laatste schakel tussen het nieuws en de lezer en zijn alleen daarom al onmisbaar. Eenvoudig hebben ze het niet, want ook in weer en wind moeten ze er met zware fiets tassen op uit om hun werk te doen. Marian Krotje uit Oosterend vertelt over haar ervaringen. Pagina 2 Voetgangers van 65 jaar en ouder hebben straks geen korting meer op de boot. Minister R H. de Boer van Verkeer en Waterstaat heeft Teso en de bootdiensten van de andere Waddeneilanden laten weten dat hij de subsidie afschaft. Pagina 3 De PvdA vraagt burgemeester en wethouders openbaar excuus te maken voor de grap over het alcohol verbod voor personen onder de 21 jaar. Volgens de partij heeft deze 'bokkensprong het Texelse imago geschaad' Niet alleen de toeristische sector, ook 'het bestuurlijk gezicht van Texel is gehavend', vindt de PvdA. Pagina 5 (Advertentie) in Den Burg zie onze advertentie op pagina 12 (Advertentie) L/.1./I krn !urt_ In verband met het als werk dag uitvallen van woensdag 25 en donderdag 26 december zal er op vrijdag 27 december geen krant verschijnen. Ons bedrijf is vrijdag 27 december Spinbaan 6, Den Burg j ONDERNEMERSVERENIGING DEN BURG 1 (Advertentie) Hierbij nodigen we u van harte uit voor de einc Jan Sierhuis, schilderijen en Marinus Klap, bronzen binnen- en buitengalerie op zondag 22 december 2002 om 15 00 uur aan de Brink 16 in De Koog De opening geschiedt door dhr J. Sierhuis U wordt verzocht om 15 00 uur aanwezig te zijn. We verheugen ons er zeer op met u een mooi glas vin de fraise Texeloi le recolte 2001 te mogen heffen www.posthuystexel.com - posthuys@texel.com Verschijnt dinsdag en vrijdag Uitgave van v/h Langeveld de Rooy bv, Postbus 11,1790 AA Den Burg Losse nummers 0,85

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2002 | | pagina 1