Klojo en gras toont nieuwe pakken Texels Mannenkoor Leerlingen biechten zonden op tijdens diploma-uitreiking 2 teso 'Gentechvrije' expositie in Het Posthuys Agenda Blik vanger - Colofon Hoogwater te Oudeschild .TEXELSE COURANT" '/lnT/n/n////m<m /Of/Hf7" haar werken allemaal als i f} i ff/Zh Tt—i D 'oe dat het niet moe'''ik is om dat te •Biechtvader' Henk de Vries. Weer een boek van een Texelse au teur! "In de ban van de Hoornder Ring".Een vrolijk gek boek dat ie dereen eigenlijk al een beet|e kent vanuit de voorstelling Het houdt maar met op met die auteurs op Texel, langzamerhand beginnen we op IJsland te lijken waar bijna ieder een schrijft en ook uitgeeft en ver volgens voorleest. Bij zoveel gebrek aan licht in de winter worden de verhalen steeds spannender, maar ook bij zoveel overdaad aan licht in de zomer, is er eveneens een merk waardige lichtvoetigheid waar te nemen. Klojo en tante Ko. uit" In de ban van de Hoornder Ring", zijn vro lijke vagebonden en wie moet met aan ze denken in een zomer als deze. Want we reizen wat af en ko men steeds terug. Komen voortdu rend op Texel terug en zuchten dan vanuit onze vervulde buiken dat het eiland, ons eiland, Texel dus, echt de allerheerlijkste plek van de we reld is. Zo mooi en wijd is het ner gens. Waarom willen we dan toch altijd weer weg? Horizon verbreden, noe men ze dat. even mets bekends, om dan daarna het bekende weer he lemaal in je hart te sluiten De zomer is eigenlijk nog maar net begonnen en toch lijkt het al maanden te duren.De horecawereld werkt zich een slag in de rondte, de rest slui mert en bezint en droomt weg. Zelf vertoef ik eigenlijk voortdurend in gras.Het gras in mijn tuin is geel, een soort hooi, maar het oogt warm, een okeren bed waarin het heerlijk liggen is. Met boeken, met muziek, met heerlijke hapjes en drankjes. Het geurt zo zonovergoten dat je niet meer weet soms of die zon nu vanuit de grond op je schijnt of van uit de lucht zijn stralen over je heen smijt. Als je er een oog voor ontwikkelt is er eigenlijk overal wel gras, langs alle weggetjes en wegen zijn er van die aanlokkelijke sprietenvelden vol, geflankeerd door klaprozen of wilgenroosjes, bezet door jonge zwanen, jonge eenden, jonge meer koeten. En alles friemelt, de atalanta die er opeens zit, de mieren die er een spoor trekken, de vliegen die er rond zoemen, de spinnen die er verdwalen. En altijd weer die sap pige grasspriet in je mond terwijl je in het groene bed je lectuur door neemt en hier en daar een gewich tige streep trekt. Laatst hebben we vergaderd op het gras. geen stoelen, nee, hup ge woon contact met de grond zoals onze prinses Irene met haar bomen En het werkte. Alles werd losser, de zinnen rolden sneller uit de mond, de besluiten volgden met een ze kere nonchalante toon en steeds viel er weer iemand even achterover languit in de groene sprieten. Waarom eten we eigenlijk geen gras, zei iemand tijdens die verga dering Er ontstond een diepzinnige mijmering. Ja waarom eten we ei genlijk geen gras. Vervolgens kauw den we allemaal op een grasspriet en sommigen slikten die uiteindelijk ook door. Daarna ging alles nog sneller en vooral vaardiger. Dus is het een mogelijke idee om de dis cussie over het gemeentehuis op het gras te voeren, zonder stoelen en in volle zon. We worden er aard ser van, toleranter en vooral meer geïnspireerd Want laten we eerlijk zijn wie heeft er nou echt nog zin om zich met deze ondoordringbare materie be zig te houden Hebben we eigenlijk wel een gemeentehuis nodig? Zou die vraag nieuw vuur brengen in de tobberige zoektocht? En dan de haan, die weer terug is op de kerktoren in Oosterend, op nieuw verguld bij Texdok in Oude- schild, prijkt hij in alle pedantheid die in hem is. De haan ontroert mij. Het is pure nostalgie, mijn grootva der was koperslager en dus ook hanenmaker en van zijn hand prij ken vele hanen op vele kerktorens in Nederland. Ik heb het heel erg lang vol gehouden als kind om te zeggen dat ik ook hanenmaker werd, net als hij. Zelf raadde hij het af, hanen zijn zulke ongelooflijk pik kers, zo verwaand en zo overdre ven, zei hij altijd. Hij glimlachte, hij maakte hele mooie hanen, pronk stukken, die hij tentoonstelde op het gras in zijn tuin voordat ze naar de verschillende torens vertrokken. Een haan en een hen, er zitten we relddelen tussen, peinsde mijn grootvader. Hij liet zich verder mets ontvallen. Ik rende vrolijk tussen de hanen op het grasveld, toen al ver zot op gras. We kunnen in Ooster end weer te kerke en op Texel kun nen we overal te gras. Dan laten we het zand gewoon even voor de toe risten. Dana Rover kerk van De Koog, een theekavond gehouden. In Cinema Texel draaien Almighty (aanvang 13.30, i(. 21.30 uur), De Kameleon (1i 16.15 uur) en 2 fast 2 (16.00, 19.15 en 21.45 uur) Vrijdag 4 juli In dorpshuis De Bijen* Oosterend start om 20.00 voorverkoop van de 4-dag; voor Oosterend Present, f noodzakelijk. In Cinema Texel draaien Almighty (aanvang 13.30, i; 21.30 uur). De Kameleon (1, 16.15 uur) en 2 fast 2! (16.00, 19.15 en 21.45 uuij Om de drukte het hoofd tet zet TESO geregeld een exti in en verzorgt dan in die j ieder half uur een afvaart, vanuit Den Helder als vanal Dat gebeurt donderdag en dag van 9.35 tot 16.05 uur, van 6.35 tot 20.05 uur, zi van 8.35 tot 15.05 uur, zond 14.35 tot 20.05 uur. Desoi moeten automobilisten ra houden met wachttijden, i moet op Texel tussen 10 13.00 uur en in Den Helder; 12.00 en 17.00 uur mogel uur worden gewacht. 2a bedraagt de wachttijd in Dr der tussen 11.00 en 14.00u verwachting een half uur i andere dagen worden in pi geen wachttijden verward dere informatie kan wordeni gen via tel. 0222-369600o! info@teso.nl. De veerdieits ook een eigen website teso.nl. Uitgave van Uitgeverij v/h Langeveld de Rooy bv Verschijnt op dinsdag en vrijdag® Redactie: Warmoesstraat 45 1791 CN C Postbus 11 1790 AA Den Buigl Telefoon 0222 - 36 26 20 Telefax 0222 - 32 30 00 E-mail redactie@texelsecwsf Gerard Timmerman (hoofdreda& Joop Rommets Jeroen van Hattum Harry de Graaf Louise van der Sluis Buiten werktijd: Jeroen van Hattum Telefoon 31 60 89 of 06 - 13 67i Advertenties en abonnementen Spinbaan 6 1791 MC Den 8ura Telefoon 0222 - 36 26 00 Telefax 0222-31 41 11 E-mail info@lenr.nl Op al on2* advcrtentl«contracten en aanbel loe zijn van toepassing de Regelen voor Nd wezen van de Stichting ROTA, gevestgd toi zoals gedeponeerd bt| de Kamer van Koof bneken to Amsterdam onder nummer exemplaar van de Regelen voor het Ad. wordt op uw verzoek kosteloos toegezonden Abonnementsprijzen 2003: Per hal» jaar 32.20 30.70 Per jaar 62,70 60.70 Bij verzending naar het buitenl; portokosten verschuldigd Beëindiging abonnement: Uitsluitend schriftelijk en 4 we ken afloop van de abonnementsperio Roeper en Jan Vlaming krt voorzitter Ko Vinke een spe worpen huldeblijk opgesp het eind van het concert wi tentiële leden opgeroepi vooral eens langs te kome !o< repetitie. De eerste na het! zoen wordt op vrijdag 29 au n het muziekcentrum van Of1^ gehouden en duurt van 21.30 uur. (Foto March Ho'inen) Een bomvolle hervormde kerk in Den Burg heeft zaterdag de nieuwe kos tuums van het Texels Christelijk Mannenkoor kunnen bewonderen. Het gezelschap werd het gebouw binnengelaten door Annie Hin, die als wethouder (subsidiegever) de ge meente en de sponsors vertegen woordigde, waarna de leden zich presenteerden in een zwart pak, dat een - volgens de kenners - subtiel zwart biesje langs de broekspijp heeft. Daaronder droegen ze een wit overhemd, een wit strikje en een witte pochet. Presentatrice Dinie de Reu ver-de Goede wees het publiek ook op de mooie ruime opstelling van het koor, dat mogelijk was geworden doordat Adrie van der Vliet een gro ter podium had gemaakt. Maar niet alleen het podium was verbreed, on der leiding van dirigent Piet de Reu ver heeft ook het repertoire meer om het lijf gekregen en worden niet meer uitsluitend religieuze liederen gezon gen. In de meeste liederen was de kwaliteit van het koor goed te horen. Ook bariton Rob Manse, die het koor als solist (met een zwart overhemd onder een wit met zwart gestreept gilet) tweemaal voorging, kwam goed tot zijn recht. Halverwege het pro gramma was tijd ingeruimd om een groot aantal jubilarissen te huldigen. Sommige leden waren er al bij de op richting in 1969 bij. Oud-leden Dirk Dinsdag 1 juli Op de wielerbaan in Den Burg begint om 19 00 uur een wedstrijd van Wielervereniging Texel. In de hervormde kerk van De Waal begint om 20.15 uur een concert van harpisten Meija Blok en Janneke van der Lugt. De toegang is gratis, na afloop wordt een in zameling gehouden ter bestrijding van de gemaakte kosten. In Cinema Texel draaien Bruce Almighty (aanvang 13.30,19.00 en 21.30 uur), De Kameleon (14.00 en 16.15 uur) en 2 fast 2 furious (16.00, 19.15 en 21.45 uur). Woensdag 2 juli Om 12.00 uur begint in EcoMare de poppenkastvoorstelling 'Jonas Jan en het ei', speciaal voor kin deren van 4 tot en met 8 jaar. Om 14.00 uur begint in EcoMare het kinderprogramma 'Zeehond binnenstebuiten', voor kinderen van 9 t/m 12 jaar. Deelname kost €4,50, opgave bij EcoMare, tel. 317741. Van 19.30 tot 20.30 uur wordt inde Schuilhut, naast de hervormde kerk van De Koog, een biblio- theekavond gehouden. In dorpshuis De Bijenkorf in Oosterend begint om 19.45 uur een bridgedrive, ledereen is wel kom. Deelname kost €2,50. In hotel De Pelikaan aan de Pelikaanweg nabij De Koog begint om 20.00 uur de jaarvergadering van de WLTO. Om 20.00 uur begint in de Burge meester De Koninghal in Den Burg een openbare discussieavond over de toekomst van het Texelse gemeentehuis. In Cinema Texel draaien Bruce Almighty (aanvang 13.30,19.00 en 21.30 uur), De Kameleon (14.00 en 16.15 uur) en 2 fast 2 furious (16.00, 19.15 en 21.45 uur). Donderdag 3 juli Om 12.00 uur begint in EcoMare de poppenkastvoorstelling 'Jonas Jan en het ei', speciaal vopr kin deren van 4 tot en met 8 jaar. In zwembad Molenkoog in Den Burg wordt vanaf 14.00 uur bingo gespeeld. Deelname kost €0,20 per kaart, een toegangsbewijs voor het zwembad is noodzakelijk. Van 19.30 tot 20.30 uur wordt in de Schuilhut, naast de hervormde Di. 1 10.35 en 22:25 u. Wo. 2 11.16 en 23.05 u. Do. 3 11.34 en 23.50 u. Vr. 4 12.14 en - u. Za. 5 0.17 en 12.54 u. Zo. 6 1.00 en 13.34 u. Ma. 7 1.34 en 14.15 u. Di. 8 2.10 en 15.17 u. Aan het strand is het ongeveer een uur eer der hoogwater De zon komt 6 juli op om 5.26 uur en gaat onder om 22.00 uur, 7 juli eerste kwartier. In dorpshuis De Bijenkorf end start vrijdag de voon/s de 4-dagenkaart voor OosS sent. De kaarten kosten C' moet een pasfoto worden men. De voorverkoop 20.00 uur. Oosterend Pr* gehouden van woensdag met zaterdag 26 juli. iv; ea let in lie etc DINSDAG 1 JULI 2003 Een kleine 140 examinandi van OSG De Hogeberg namen vrijdag in de Burgemeester de Koninghal hun diploma in ontvangst. Dat ge beurde tijdens een drukbezochte feestelijkheid, die het thema biech ten had meegekregen. Rector Henk de Vries maakte zijn entree op een ludieke manier. Verkleed als biechtvader betrad hij het podium. Daarmee legde De Vries de link met het eerder gehouden examen- feest waarin hij de biecht afnam van verschillende leerlingen. De heimelijk gemaakte opnamen daarvan, gefilmd door leerlingen van het organisatiecomité, werden tot hilariteit van velen in de zaal tij dens de diploma-uitreiking ver toond Tot ieders verrassing hees de rector zich na zijn openingswoorden in een ander jasje en liet de zaal daarbij zien dat het best mogelijk is meerdere rol len te vervullen. 'Ik begon de avond als biechtvader, maar ik ben ook va der, hoofd van dienst van het voort gezet onderwijs, sportleider en zo kan ik nog wel even doorgaan. Ook jullie spelen allemaal een rol. Op school zijn jullie leerling en als er op zaterdag wordt gewerkt zijn jullie bij voorbeeld vakkenvuller en op zater dagavond tijdens het uitgaan mis schien wel versierder', zo hield De Vries de leerlingen voor. De zaal legde onmiddellijk de link met het 'petten- verhaal' van de rector. Recentelijk werd De Vries publiekelijk op de vin gers getikt door burgemeester Gel dorp, omdat hij als rector contact had Hidde Nieuwland neemt trots zijn diploma m ontvangst. Deze zogeheten doorstromer legde in vijfjaar drie examens af. Via MAVO en HAVO slaagde hij uiteindelijk voor het VWO. Foto March Hennen) gezocht met de Texelse politiek, om te voorkomen dat de OSG gebruik zou moeten maken van de Redmer IJskaschool om het ruimtetekort op te lossen. Omdat De Vries ook hoofd van dienst is van de gemeente had hij dat volgens Geldorp niet mogen doen. De rest van de avond bleef De Vries in zijn 'rol' van rector. Het col lege van b en w was overigens niet aanwezig. Burgemeester Geldorp, die plaatsvervangend portefeuille houder op Onderwijs is, had zich wegens omstandigheden afgemeld en ook de overige collegeleden wa ren verhinderd. Het was voor het eerst in vele jaren dat het college niet vertegenwoordigd was op de di ploma-uitreiking. Goede score Als vanouds boekte de Texelse scho lengemeenschap uitstekende resul taten. Het slagingspercentage van HAVO en VWO bedroeg dit jaar zo'n 90 procent. De VMBO-kandidaten hadden de primeur. Zij vormden de eerste lichting examinandi van deze nieuwe onderwijsopzet. Deze combi natie van VBO en MAVO is enkele jaren terug ingevoerd om een betere aansluiting te krijgen op het vervolg onderwijs. Vooraf werd landelijk ge rekend op een slagingspercentage van zo'n 80 procent., omdat werd verwacht dat het niveau voor veel leerlingen aan de hoge kant zou zijn. Scholen werden daarom in de gele genheid gesteld zelf accenten te leg gen in de leerstof. De Hogeberg hield echter vast aan de norm en boekte een slagingspercentage van maar liefst 98 procent. In totaal behaalden 138 van de 146 eindexamen kandidaten hun diploma. Biechten Het thema biechten liep als een rode draad door het programma. Presen tatoren Peter van Neijen en Marijke Bakker lazen onder meer verhalen voor uit het biechtboek, het jaarlijkse herinneringsboek dat elke klas bij houdt. Daarin vertelt een van de leer lingen dat zij in haar komende oplei ding verpleegkunde het liefst op de kinderafdeling wil werken. 'Ik moet er niet aan denken later de kont van mijn (oud-)leraren te moeten wassen', zo schrijft zij. Het thema liet ook ruimte (Foto March Heqnen) voor serieuze momenten. Zo werd stilgestaan bij het overlijden van Leonie Boersen-Hoogenbosch, de moeder van examenkandidate Linda Boersen. Fenneke Lap en Liese Schreurs droegen een zelfgemaakt gedicht voor, waarna Maaike van der Knaap een stuk op de piano uit voerde voor Linda Boersen. Ondanks de dramatische gebeurtenis slaagde het meisje wel voor haar diploma. De trotse examinandi werden éen voor één op het podium geroepen, waarna zij het felbegeerde papiertje kregen overhandigd. De avond werd opgeluisterd met optredens van leer lingen uit de onderbouw. - - - De Kunstkring Lelystad presenteert y JI I L J III U Lf L gentechvrij', omdat zowel het katoen C7 als het hout met gemanipuleerd. Or- ff m ganisator Miep Bos geeft wel gelijk f 17 f I If I I f /v7V7lC'/ zeggen.'Er geldt in Europa een mo ratorium op de invoer van genetische een tijd te zien in Rotterdam. Voor Texel liet een aantal het afweten, omdat het voor hun iets te ver was. Bos: 'We hebben mensen die uit Vlissingen en Hengelo komen Tus sen de twaalf zit één Texelaar, Leo van den Berg uit Den Burg. Van zijn hand hangen drie werken in Het Posthuys. De 'gentechvrije' exposi tie is daar tot 27 juli te bezichten (Foto Jeroen van Hattum) 'Het is niet moeilijk om een tomaat koudebestendig te maken door het gen van een poolvis erin te plaat sen. Maar je doorbreekt wel de sa menhang van de tomaat en we missen het inzicht in wat de gevol gen daarvan zijn.' Met een lezing over de risico's van genetische manipulatie leidde weten schapper Jan Storms zondagmiddag de 'gentechvrije expositie' van Kunst kring Lelylstad in kunstgalerie Het Posthuys in De Koog in. Wieteke van Dort, één van de twaalf deelnemers, opende de expositie door als haat alter ego Tante Lien een lied te zin gen tegen genetische manipulatie. Storms, die een eigen adviesbureau in Haarlem heeft en medewerker was van de voormalige Natuurwetpartij, betoogde dat stil moet worden ge staan bij de gevolgen die genetische manipulatie van stoffen en voedsel met zich mee kan brengen. 'De ge schiedenis leert dat elke nieuwe ont dekking tot onbedoelde schadelijke neveneffecten leidt. Toen bijvoor- beeld de nucleaire technologie werd ontdekt, had men nog geen idee van gammastralen.' Hij uitte zijn twijfels bij de gedachte gang dat dat de prijs is die wordt betaald voor vooruitgang. 'Dat hoeft helemaal niet zo te zijn.' Ter illustra tie verwees hij naar een oude Phoenische kennistraditie waarin volgens hem veel meer werd gekeken naar 'het geheel'. 'Veel was toen ge richt op de innerlijke ontwikkeling Wat zij deden was in overeenstem ming met de noden van het geheel. Wij doen nu het tegenovergestelde. Alles is gericht op het ontwikkelen van ingenieuze hulpstukken die bui ten ons liggen, waardoor we gefragmentariseerd kennis opdoen.' In die lijn moet volgens Storms ook genetische manipulatie worden ge zien. Er gebeurt wat, maar wat is niet duidelijk, omdat daarvoor de kennis met toereikend is. 'Duidelijk is wel dat het een storende invloed heeft op je lichaam. Het risico is dat misschien pas over tientallen jaren zichtbaar wordt wat de gevolgen zijn en dan is het nog zo moeilijk terug te leiden naar waar het vandaan kwam.' gemanipuleerd katoen en met hout wordt alleen in de Verenigde Staten op beperkte schaal geëxperimen teerd.' Galeriehouder René Geurtsen liet weten persoonlijk met per se te gen genetische manipulatie te zijn. 'Er kunnen ook goede dingen uit voort komen.' De kunstenaarsgroep begon in Vlissingen met 22 deelnemers aan de expositie. Daarna waren de werken Wieteke van Dort trad op in Het Posthuys na de opening van de 'gentechvrije' expositie.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2003 | | pagina 2