Cjroen CCwarC-Jexeh 'in het harL, HEMA Gemeente stopt met iepziektebestrijding College mag verder met plan Zouteland Scholier krijgt aangespoelde tv aan praat Veel belangstelling Texels housefeest Gratis ruit repareren? ~'Dit gevecht is niet te winnen' Kleinkunstfestival m Gifvaten Mini's Tevoko Ganzenexcursie Tangodansers zoeken elkaar op texelse'^courant Wonen+Slapen! SUPER DE BOER Politie schrijft bekeuringen uit Politiek verontrust over plannen Oost Ontslagaanvraag medewerkers van Welzijnsstichting Geschrokken automobilist over de kop Kookcursus DINSDAG 13 JANUARI 2004 IPGERICHT 15 SEPTEMBER 1087 - NR. 11844 Losse nummers 0,90 Een goed jaar. Dat was in het kort het oordeel van de jury over de negen optredens die jonge cabaretiers don derdag, vrijdag en zaterdag gaven tij dens de voorrondes van het Amster dams Kleinkunst Festival in Klif 12. Pagina 2 Drie mijnenjagers en een hydro grafisch vaartuig zijn gisteren begon nen met het zoeken naar de 63 losse vaten met arseenpentoxide die de Andinet verloor tijdens de storm van 21 december. Pagina 5 De najaarscompetitie is voor de mi ni's van volleybalvereniging Tevoko op een daverend succes uitgelopen. Tijdens het beslissende eindtoernooi, dat zaterdag in de Waldervaarthal in Schagen werd gehouden, wisten de Texelse teams beslag te leggen op een eerste en een tweede plaats. Pagina 7 De Vogelwerkgroep Texel houdt za terdag 17 januari de jaarlijkse ganzenexcursie naar Friesland. Er wordt vertrokken met de boot van 8.00 uur, deelnemers dienen zelf een lunchpakket mee te nemen. Rond 18.00 uur neemt men de boot terug. De excursie staat onder leiding van Bernard Spaans, opgeven kan bij Gerrit Visch. De tango wint aan populariteit. Ook op Texel wordt de Argentijnse dans regelmatig beoefend en bestaat er interesse om deze onder de knie te krijgen Er zijn zelfs Texelaars die re gelmatig naar Alkmaar reizen, voor het bijwonen van tangosalons. Eén van hen is Susanne 't Hart, die samen met Christien Frateur Texelse tango dansers of hen het die willen leren met elkaar in contact wil brengen voor het houden van tangoavonden. 'Het is leuk om te leren. Als je het eenmaal kent, is het leuk om regel matig te dansen. Anders verlies je het gevoel. Bij voldoende belangstelling kunnen we ook een tangoleraar naar Texel halen en hier tangosalons hou den.' Geïnteresseerden, met of zon der danspartner, kunnen contact op nemen met 't Hart, tel. 316 672, of Frateur, tel. 318 549. Op 30 januari staat in restaurant De Worsteltent een Argentijnse avond op het pro gramma, waarbij ook tango wordt gedanst. (Advertentie) Zie onze adv. op pag. 6 (Advertentie) CfTw 7wtrt_ J<x,l> te bé btTL. Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE Folder niet gehad?! Alsnog verkrijgbaar op Spinbaan 6. Verschijnt dinsdag en vrijdag Uitgave van v/h Langeveld de Rooy bv, Postbus 11,1790 AA Den Burg Bolier schat dat er ongeveer 250 Texelaars op het feest zijn afgeko men. 'En we hadden nog een groep uit Den Helder, een groep uit Amster dam en aanhang bij de DJ's. De be zoekers waren tussen de zestien en de veertig tot vijfenveertig jaar.' De politie kwam nog even langs, na dat was geklaagd over geluids overlast. De DJ's hadden extra geluidsapparatuur meegenomen, waardoor vooral de bassen ook el ders in de omgeving waren te horen. 'We zijn daarom al om tien over drie gestopt, iets eerder dan we eigenlijk van plan waren.' Er waren verder geen onregelmatigheden. Volgens Bolier is de houseparty voor herha ling vatbaar. 'Maar dan wel over een paar maanden. Het meet niet te vaak gebeuren, want dan is het met bijzon der meer.' De overkantse DJ's waren DNS, Rudeboy, 2Junxion, The Vinyl Junk en MC Syco. Bij een donderdagavond gehouden verkeerscontrole op de Pontweg na bij 't Horntje heeft de politie twee fiet sers bekeurd omdat zij geen of geen goede verlichting voerden. Een auto mobilist ging op de bon omdat hij een rood verkeerslicht negeerde. Ja een gevecht van 25 jaar tegen le iepziekte stopt de gemeente net de geldverslindende bestrij- ling die in 2003 financieel volledig lit de hand is gelopen. Wethouder Jorrie Heijne kreeg gisteravond jeen steun voor haar plan om iekte ten koste van meer dan een liljoen euro in drie jaar tijd uit te jeien. 'Een verloren zaak', ver woordde Jan Koolhof (CDA) de tienlng van de raadscommissie Srondgebied. Bomen die al zijn ge- nerkt, worden nog wel geruimd. De wethouder, die het budget voor de "jestrijding in 2003 (€152.638,-) met »)ijna vier ton had overschreden, ^treeg de wind van voren. 'Onaan- yaardbaar', vond Arthur Oosterbaan u'GroenLmks). Ook Frans Visman ~fD66) vond dat de wethouder heel «at had uit te leggen. 'De raad stelt iet budget vast. Het college moet zich daar aan houden en mag er al- een met toestemming van de raad Bverheen. Waarom zo'n gruwelijke overschrijding?' Alfred Schaatsen- Berg (PvdA), die aanden geleden al Ben vergeefs pleidooi hield om te Stoppen met de bestrijding: 'Een |nvalijke zaak.' Heijne liet doorsche meren dat één van de oorzaken was pat er meer bomen zijn omgezaagd lan was afgesproken. 'Er zijn met de lannemer geen goede afspraken Ifemaakt.' Voor haar plan om de komende jaren nog vele duizenden bomen te kap pen, kreeg ze van gedeputeerde Patrick Poelman de toezegging dat de provincie een kwart van de kos ten zal betalen, met een maximum van één euroton per jaar. Maar dat zou betekenen dat de gemeente zelf altijd nog €5,5 ton moet ophoesten. Met uitzondering van Texels Belang, wilde de politiek daar niets van we ten. 'Ik wil geen overschrijdingen meer', vond Oosterbaan. 'Zelfs voor zoveel geld kunnen we de bomen niet redden.' Schaatsenberg repte over een bodemloze put. Visman: 'Iep- ziekte is onomkeerbaar. Aan die strijd moet je niet beginnen, je wint het gevecht nooit.' Dat was ook de me ning van boswachter en inspreker Erik van der Spek, die er namens Staatsbosbeheer voor pleitte de ziekte te laten uitwoeden. 'We betwij felen of de ziekte tot een zeer be perkte omvang is terug te dringen. Zelfs na de maximale inzet in 2003 is het niet meer beheersbaar. 'Ervarin gen elders leren dat staken van de bestrijding niet direct tot massale sterfte van de iepen leidt. Geleidelijk aan gaan ze dood, maar nauwelijks sneller dan in de periode waarin er wel werd bestreden. Wel ontstaat er kritiek als beplanting rigoureus wordt gerooid.' Hij becijferde dat SBB vo- Lees verder pagina 5 Bewoners van de Naalrand in Den Hoorn die uitkijken op 't Zouteland waar de gemeente 19 woningen wil bouwen, worden op 20 januari op nieuw bij de gemeente uitgenodigd voor een gesprek. Dit nadat bij een vorige bijeenkomst slechts twee aanwonenden kwamen opdagen. De rest was verhinderd of wegens een andere reden afwezig. Wethouder Corrie Heijne incasseerde I'een pluim van Jan Koolhof (CDA). 'Het is goed dat de gemeente al in zo'n vroeg stadium met belangheb- 7 benden om te tafel gaat. In het verle- den gebeurde dat met, met als resul- '5 taat dat de bewoners zich tegen het Jplan keerden.' 'Maar pok een ge sprek betekent nog niet dat de bezwaarmakers van toen nu wél ak- koord gaan', temperde Heijne het optimisme. Tenminste één bewoon ster liet al doorschemeren niet blij te zijn met de gang van zaken. Bedoeling is dat de woningen ver deeld over tien jaar worden ge bouwd, omdat sneller bouwen strij dig is met beleid van de provincie. Óf Gedeputeerde Staten hun toezeg ging dat er mag worden gebouwd nakomen, moet nog blijken. In de toekomstvisie van de provincie ont breekt 't Zouteland. Maar in datzelfde plan staat wel dat toezeggingen uit het verleden worden nagekomen. Binnenkort heeft de gemeente hier over een gesprek met de provincie. Martin Trap (WD) kon zich niet vin den in de situering van de vrije sec tor woningen. 'In dit plan kijken die tegen de sociale woningen aan. Deze mensen betalen meer geld voor de grond, dan mogen ze ook een duur zaam vrij uitzicht.' Joop Groeskamp (TB) verkondigde een progressiever standpunt. 'Moet de sociale sector dan tegen de vrije sector aankijken?' Ook de vraag van Trap om Hoornders die in het verleden een verzoek aan de gemeente hebben gericht voor een bouwkavel, viel niet in goede aarde. Ditmaal bij Arthur Oosterbaan (GL). 'Je moet de kavels uitgeven op basis van het bestaande beleid. Brie ven uit een ver verleden geven geen recht op dit moment. De aanvrager kan inmiddels wel een huis hebben gevonden.' De raadscommissie Grondgebied adviseerde het college gisteravond het plan in procedure te brengen. Beeld en geluld zijn goed bij de aangespoelde televisie die de 16-jarlge Folmer Jager uit De Koog na behandeling werkend kreeg. De 16-jarige Folmer Jager uit De Koog heeft één van de eind vorig jaar aangespoelde televisies aan de praat gekregen. Sinds zater dagavond kan de familie Jager tv kijken op het toestel dat op het strand werd gevonden door zijn broer René Jager van strand paviljoen paal 9. Door alle onderdelen in het toestel goed af te spoelen en vooral goed te laten drogen wist de OSG-scholier het toestel aan de gang te krijgen. 'De kap is eraf geweest en we hebben alles schoongemaakt. Vooral van de printplaat was het belangrijk dat er geen zout meer op zat. We hebben hem ongeveer veertien dagen lang laten drogen. Eerst in de schuur, maar daar was het toch te vochtig, dus toen hebben we hem binnen neerge zet.' Bij de aan- en uitknop verving Jager een kroonsteentje dat hij niet meer vertrouwde, maar verder hoefde er volgens hem niet veel te worden gedaan. Met een stofzuiger werd het zand uit het toestel gezo gen. Zaterdagavond werd de tv, voorzien van een verlengsnoer, buiten in de tuin voor het eerst getest. Tot verras sing van Jager en de andere aanwe zigen waren zowel beeld als geluid prima. De test werd buiten gedaan voor het geval zich problemen zou den voordoen. Gisteren had de oor spronkelijk tv van de familie in de woonkamer plaatsgemaakt voor de Seg, type Peladium die op zondag 21 december overboord sloeg bij de Mukaddes Kalkavan. Het apparaat wordt bediend met een oude af standsbediening van het merk D- Vision dat Jager nog had liggen. Volgens vader Jaap Jager wordt er voorzichtig omgegaan met de aange spoelde tv. 'We laten hem in ieder geval niet op de stand-by staan. En het is maar afwachten hoe lang hij meegaat. Het kan drie weken zijn, maar het kan ook twee jaar zijn.' Gis teren konden nog alleen via de an tenne de drie publieke netten worden bekeken, maar Jager wil het toestel aansluiten op de schotel. Dat hij de tv werkend kreeg, is voor hem een opsteker. 'Ik wil graag de elektro technische kant uit gaan.' Het was volgens hem wel een heel gesjouw om de loodzware tv van het strand te krijgen. 'Een volgende keer zou het leuk zijn als er een video of DVD-spe- ler aanspoelt.' Voor zover bekend is de 16-jarige Jager één van de eersten die een van de breedbeeld-tv's heeft aan gekregen. Strandvonder Maarten Jan Boon lukte het eerder ook, maar zijn tv hield het na vijf minuten voor ge zien. Twee andere die hij had gevon den zijn naar Rob Brouwer van Audio Video Telecom in Den Burg gegaan. Brouwer bekijkt wat er nog mee kan worden gedaan. Volgens Boon moe ten mensen die zelf met de tv's in de weer zijn goed opletten wat ze doen. 'Het is levensgevaarlijk om ermee te Niet alleen bewoners van Oost, ook de politiek volgt met argus ogen de ontwikkelingen rond de bouw van woningen op het veldje in het midden van het buurtschap. Menno Stam van '10 voor Texel' was duidelijk: 'Dit is nou typisch zo'n plekje waar iedereeen met z'n poten vanaf moet blijven!' Stam kaartte de bouwplannen van Piet Jan Kooger en Danny Wester- laken gisteravond aan in de raads commissie Grondgebied. 'Oost is nog één van de weinige plekjes die niet is verpest met zomerwoningen en overdadige recreatie. Oost mag geen recreatiepark wordenIDe burge meester die in de krant roept dat we zuinig moeten zijn op Texel en op ons open landschap en dat we meer van Texel moeten gaan houden, moet eens bij zichzelf te rade gaan of ze wel van Texel houdt. Ik geloof er geen barst van, anders stel je niet voor om aan de andere kant van de weg in Oost bebouwing toe te staan. Wan neer daar eenmaal huizen staan komt er vanzelf een garage bij een carport, vervolgens komen er meerdere aan vragen. Weg is het karakteristiek van Oost!' Jan Koolhof (CDA) maakte de vergelijking met de bouw van vakantiehuizen aan de Pontweg door Gerard Zoetelief. 'We hebben met z'n allen toch afgesproken dat we niet meer zouden meewerken aan het uit- ponden van interne slaapplaatsen. Als we meer woningen willen, dan bij Oosterend.' Ook Frans Visman (D66), Alfred Schaatsenberg (PvdA) en Arthur Oosterbaan (GL) stelden zich zeer kritisch op. 'Buurtschappen moet je laten zoals ze zijn', aldus stunten. Als de stekker erin zit, kun nen de tv's tot zelfontbranding ko men. Er zit zand in en dat is een ge leider Verzekeringsagent Gerard Weijers laat desgevraagd weten dat het verzekeringstechnisch een lastige kwestie wordt als er schade ontstaat door een aangespoelde tv. 'Je moet er bewust mee bezig zijn, want grove nalatigheid en moedwil zijn niet ver zekerd.' De producent van de televi sie kan volgens hem in ieder geval niet worden aangesproken. 'Het is een lastig hoofdstuk. Je moet er heel erg voorzichtig mee zijn.' De strandvonders hebben in totaal ongeveer zestig televisies van het strand gehaald. Volgens secretaris Rom van Schaik van de strand vonderij zijn die als afval in speciale containers opgeslagen bij Ge meentewerken en worden ze of zijn ze al vernietigd. Ook hij waarschuwt voor de omgang met aangespoelde televisies die zijn achtergebleven. 'Je moet er goed mee oppassen.' Schaatsenberg. TB toonde zich bij monde van Joop Grpeskamp 'verontrust'.WD'er Martin Trap dacht er anders over. 'Allerminst alarme rend, juist een kwaliteitsverbetering. Recreatiewoningen worden opge knapt, het is goed voor de leefbaar heid van het dorp.' Voor de plannen moet een artikel 19-procedure wor den gevolgd, wat betekent dat het laatste woord er nog niet over is ge zegd. De Welzijnsstichting heeft ontslag aangevraagd voor directeur Bart Heijnen en medewerkster Nora Verheij. Als reden geeft het bestuur op dat er na het afstoten van het dorpshuis met voldoende werk meer voor beiden is. Wat resteert zijn taken die verband houden met de culturele doelstelling van de stichting, zoals de organisatie van de uitreiking van de Dubbele von Sion, het zomerse bouwdorp voor kinderen, het Lokaal Compliment en de erganisatie van de schouwburgreizen. Het is nog niet bekend of, hoe en door wie deze ac tiviteiten in de toekomst worden uit gevoerd. In dienst van de stichting blijven medewerkers Carla Schrama van het Jeugdwerk en Robert Huis man. de beheerder van jongeren centrum Time Out. Datzelfde geldt voor Rite Kuiper, die het schoon maakwerk verzorgt. Eind vorig jaar maakte het zittende bestuur bekend te zullen aftreden, maar later werd besloten om in afwachting van het aantreden van een nieuw bestuur de lopende zaken af te handelen. Een nieuw bestuur is nog niet gevormd. Zo'n 350 tot 400 mensen hebben het housefeest bezocht dat vrijdagavond in discotheek de J'elleboog in Den Burg werd ge houden. Het was de eerste keer dat een dergelijk (professioneel) festijn op het eiland werd gehou den. Vijf bekende DJ's, onder wie Texelaar Joram van der Spek die vorig jaar het Texels Mix DJ-kampioenschap won, voorzagen de bezoekers tot diep in de nacht van verschillende soorten housemuziek. Ook was er een spec taculaire licht- en lasershow. De bezoekers waren enthousiast over het feest. 'Was geweldig lekker beuqen, Texei trilde op z'n grondves ten' en 'Was zeer rag weekendje!! De beuk zat er goed in', zijn enkele reac ties die terug te vinden zijn op de website www.purehardstylez tk van de Texelse organisatoren Peter Bolier, Willem-Jan Selen en Hans Mennings. Een 22-jarige man uit De Cocksdorp is vrijdagmorgen rond 7.50 uur met Sijn bestelwagen over de kop gesla gen. Het ongeluk gebeurde op de Postweg, tussen de Oorsprongweg en de Slufterweg. Nadat de man een tegenligger was gepasseerd, doem den plotseling enkele loslopende paarden voor hem op. Hij probeerde de dieren te ontwijken en belandde I daarbij in de berm, waarna hij de con trole over het stuur verloor. Het voer tuig kwam op het naast gelegen fiets pad tot stilstand. De bestuurder bleef ongedeerd, maar de auto raakte vol ledig vernield. De Stichting Welzijn Ouderen Texel (SWOT) start op woensdag 28 januari een kookcursus voor gevorderden. De lessen zijn een vervolg op de cur sussen voor mannen, die zelf hun potje leren koken. In de nieuwe cur sus komen meer uitgebreide bereidingswijzen aan bod en worden andere ingrediënten gebruikt dan btj de eenvoudige maaltijden. Een cur sus bestaat uit zes lessen, steeds van 16.00 tot 19.00 uur. De kosten zijn (exclusief ingrediënten) €40,-. Aan melden bij de SWOT, tel. 312 696. Zo'n 350 tot 400 mensen bezochten het eerste professionele housefeest dat vrijdagavond werd gehouden m de J1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2004 | | pagina 1