Storm slaat duin af en haalt boot uit vaart Dorpscommissies blij met Raboton Protest Den Hoorn tegen streekplan Europese steun voor promotie lamsvlees Cjroen ^warLr Jexel het harL, 'Oude' TX 19 ontmanteld TEXEL Een bar, krukken en stoelen Bang om 'slaapdorp' te worden Echtheidsgarantie door certificering Ongeluk fietster kruising De Waal Wolkers kandidaat voor dierenpartij texelse'^courxnt SUPER DE BOER Rabobank Oud-Leerlingen m Stayokay a Boze vissers m Bandstoten Verschijnt dinsdag en vrijdag Uitgave van v/h Langeveld de Rooy bv, Postbus 11,1790 AA Den Burg Losse nummers 0,95 De noordwesterstorm heeft zondagavond heeft bij paal 9, paal 15 en paal 26 flinke stukken duin weggeslagen. De storm viel samen met sprintij waardoor het water extra hoog kwam. Bij paal 26 had een afslag van ongeveer tien me ter breed plaats. Bij paal 15 en paal 9 sloegen stukken van vier meter breed van de duinen af. Teso staakte enige tijd de veerdienst. Rijkswaterstaat voerde gisteren in specties uit op het strand om de schade in ogenschouw te nemen. Bij Westerslag werd ook het laatste deel van het slag naar het strand vernield door het water. Volgens woordvoer der Kees Smit heeft de kust bij De Koog opnieuw goed stand gehouden tegen de storm. 'Er is niks gebeurd. Dat is te danken aan de voor- oeversuppletie die er in 2002 heeft plaatsgevonden.' De golven slaan er volgens Rijkswaterstaat minder hard op de kust, doordat onder water mil joenen kubieke meters zand zijn op gespoten. Doordat er minder is voor het water worden de golven getem perd voordat ze het strand bereiken. Bij de storm van 21 december bleef de kust bij de badplaats eveneens bespaard van schade. Bij de kust voor de Slufter bij paal 26 vindt dit voorjaar onderwatersuppletie plaats. Smit: 'Je kunt merken dat het daar wel nodig is ook.' Rijkswaterstaat stelde zondag vanaf ongeveer vier uur de Stormvloed Waarschuwings dienst in werking vanwege de om standigheden. Volgens Smit hoefde op Texel echter geen dijkbewaking te worden gelopen. De noordwester had een kracht van acht tot negen en ging gepaard met windstoten. Teso moest vanwege het hoge water de veerdienst enige tijd staken. De Schulpengat vertrok nog wel om 20.00 uur richting Den Helder, maar moest op het Marsdiep blijven wach ten, omdat ze in de marinestad niet meer bij de brug kon aanmeren. Als het water boven 2,10 meter boven NAP komt, kan Teso geen gebruik meer maken van bruggen in de fui ken. Het water kwam tot ongeveer 2,30 meter boven NAP. Mensen die voor de laatste boot van 21.00 uur stonden te wachten, konden pas om 22.20 uur van het eiland vertrekken nadat het water weer wat was gezakt. Mensen die nog in Den Helder ston den, arriveerden uiteindelijk om 23.00 uur op Texel. Bellers die voor de laat ste informatie naar het bandje van Teso luisterden, kregen niks te horen over de stremming. Teso had wel het kantoor op 't Horntje bemand om telefonisch tekst en informatie te ver schaffen over de veranderde vertrek tijden. 'En we hadden het aan Teletekst laten weten', aldus woord voerder Alex Cofino. 'Bij zulke geval len nemen wij het over van het callcenter waar de telefoon 's avonds en 's nachts heen is doorgeschakeld. Maar het is lastig om in zulke geval len goed te informeren omdat de getijen snel kunnen zakken De haven van Oudeschild stond zondagavond blank door de stuwing van het water. Bezoekers van vis restaurant 't Pakhuus kregen kap laarzen aangeboden om met droge voeten de zaak te kunnen verlaten. Rijkswaterstaat mat een waterstand van 2,37 meter boven NAP in de ha ven. Bij de Noorderhaven begint het water over de kade te stromen als het 1,40 meter boven NAP is. Volgens een medewerker van het Haven kantoor deden zich geen problemen voor. Enkele kottervissers kregen het advies de trossen van hun schepen wat te vieren. Diverse mensen uit het dorp namen 's avonds even een kijkje bij de haven. Die stond de afgelopen jaren gemiddeld een paar keer per jaar blank. De laatste keer dat dat gebeurde was op 21 december Een nieuwe bar voor het dorpshuis in De Waal, nieuwe barkrukken in 't Skiltje en groot feest op zaterdag 21 februari in De Cocksdorp. En dat allemaal dankzij de Rabobank, die ter gelegenheid van het 100- jarig bestaan €30.000,- beschik baar heeft gesteld voor de Texelse btiitendorpen. De vijf 'grote' buitendorpen elk €5.300,- en het kleinere De Waal €3.500,- leek de Commissie Raboton die het geld mocht verdelen een goede verdeling. Bij de besteding van het geld hadden de dorps- comnrassies een flinke vinger in de pap. Waar de één koos voor een tiviteit, koos de ander voor een ideau. Zo was Koos Zegers van de irpscommissie van Oudeschild landagmiddag met een gloed- luwe barkruk uit het vissersdorp naar de Rabobank in Den Burg geko men, die hij triomfantelijk op tafel zette. Hij vertelde erbij dat meubel maker Casper de Graaf opdracht krijgt er nog eens dertien te maken, zodat de bewoners van het vissers dorp weer 'gnap' kunnen zitten rond de bar in 't Skiltje. Dankzij de gift van de Rabo kan ook de toneelvloer van nieuw tapijt worden voorzien. Een paar kilometer verderop kunnen de bewoners van De Waal straks plaats nemen achter de nieuwe tapkast, die nu al de Rabobar wordt genoemd. De bar krijgt een mooi plaatsje in het dorpshuis, waarvan met het college van b en w een mondeling akkoord is bereikt over de nieuwe inrichting. Enig voorbehoud is dat er nog een procedure moet worden gevoerd. De Cocksdorp houdt van het geld een groot feest in het Eierlandsche Huis, dat begint om 15.30 uur en duurt tot 22.00 uur. Daarna wordt nie- land weggestuurd, maar feesten de lurpers door op eigen kosten. Het feest wordt gehouden in de stijl van een eeuw geleden, wat betekent dat de bewoners verkleed gaan en boe- lènkool, zuurkool of hutspot eten. Omdat geld even geen rol speelt Wordt The Small Buzz ingehuurd voor de muzikale omlijsting en heeft de organisatie een hele ijskar van ijs- boerderij Labora gekocht, waar be- woners een ijsje kunnen kopen voor tien cent, dezelfde prijs die de (overgrootvaders vroeger betaalden. Verder krijgt iedereen twee of drie consumptiebonnen. Voor de jeugd is er vertier in de gymzaal en er staat een kunstkoe, die kan worden gemol ken. Durpers die willen meefeesten, kunnen zich opgeven bij Jos Witte (tel. 311 766), Chris de Lussanet (316005) of hun opgavestrookjes in leveren bij de Plusmarkt of basis school Durperhonk. Ook Oosterend speelde even met de gedachte om van de Rabogift een feest te houden, maar omdat Ooster end Present nog vers in het geheu gen zit, is ervoor gekozen het geld een duurzame bestemming te geven. Die is gevonden in de aanschaf van een lichtinstallatie waarmee de mo numentale Maartenskerk kan worden uitgelicht. Tot dusver gebeurt dat wat provisorisch met een paar bouw lampen, waarbij delen van de kerk onbeschenen blijven. De Strenders hebben een gespecialiseerd bureau in de arm genomen om te bereiken dat de kerk rondom sfeervol wordt belicht. Het college van beheer van de kerk gpat er onder voorwaarden mee akkoord. Ook de dorps commissie van De Koog heeft voor een duurzaam cadeau gekozen. Het bestuur gebruikt het geld om film beelden van de badplaats te digitalis eren, zodat ze beschikbaar komen voor algemeen gebruik. Verder koopt het dorp een nieuwe geluidsinstalla tie voor dorpshuis De Hof, dat ook van een lichtinstallatie wordt voor zien. Dat laatste om karaoke-avon- den te kunnen houden. Spekkoper zijn ook de senioren van Den Hoorn, die tijdens hun soosavondjes in De Waldhoorn voortaan in comfortabele stoelen kunnen zitten. De huidige stoelen in het dorpshuis gaan al der tig jaar mee en hebben hun beste tijd gehad. Dankzij de Raboton kunnen ze worden vervangen door nieuwe. In het rijtje ontbreekt Den Burg. Ten eerste omdat de Texelse residentie geen dorpscommissie heeft, maar vooral omdat de Rabobank ervoor zorgt dat komende zaterdag op de Groeneplaats een kunstijsbaan wordt geopend en Den Burg daarmee dus al ruimhartig is bedeeld. 'Wij willen geen "slaapdorp van Texel" worden!' Dat schrijft de dorpscommissie van Den Hoorn in een bezwaarschrift aan Provinciale Staten over het Ontwikkelings- beeld Noord-Holland Noord, de opvolger van het streekplan. Inwo ners worden opgeroepen het pro test te ondertekenen. Den Hoorn is op dit moment nog 'een uitstekend dorp om te wonen en (deels) te werken', maar er zijn 'trends die deze leefbaarheid bedreigen', schrijven voorzitter Herman Riddermkhof en secretaris Ruud Wilner. Als voorbeelden noemen ze de 'sluipende vermindering' van het aantal beschikbare en betaalbare woningen voor jonge gezinnen, de geringe beschikbaarheid van wonin gen voor senioren die aan de eisen 'van deze en toekomstige tijd' vol doen en de '(on)mogelijkheden' voor startende ondernemers om in of na bij Den Hoorn een locatie te vinden. 'Deze ontwikkelingen bedreigen het voortbestaan van belangrijke voor zieningen binnen ons dorp, zoals de basisschool, de peuterspeelzaal, de sportvereniging en de supermarkt.' Het Onwikkelingsbeeld vormt vol gens de dorpscommissie een bedrei ging voor het voortbestaan van Den Hoorn als 'vitaal en leefbaar' dorp. Woningbouw op 't Zouteland zou volgens het plan onmogelijk zijn, ter wijl alternatieven als het benutten van open plekken binnen de dorpskern niet goed mogelijk zijn 'omdat derge lijke ontwikkelingen het karakter van het dorp ernstig zouden aantasten'. De dorpscommissie schrijft bijzonder verbaasd te zijn over het gebrek aan overleg. 'Hoewel in dit plan gespro ken wordt over "uitgebreide samen werking met burgers en maatschap pelijke organisaties bij de totstandkoming van dit plan" zien wij daar in de visie voor het eiland Texel, De Stichting Stimulering Texels Product (SSTP) heeft de organisa tie Texelse Milieuvriendelijke Natuurproducten opdracht gege ven een plan te maken om het Texels lamsvlees als streekproduct landelijk in de markt te zetten. Hiervoor is steun gevraagd aan het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling Lea der*. De plaatselijke groep die hierover beslist, heeft positief ge reageerd. Te vaak krijgen klanten in horeca zaken lamsvlees uit bijvoorbeeld Nieuw Zeeland voorgeschoteld, ter wijl ze menen dat het om Texels lams vlees gaat. Niet alleen een teleurstel ling voor de klant, maar ook een doorn in het oog van schapen houders en anderen die hun brood verdienen in de sector. Om echt Texels lamsvlees onder de aandacht van onder meer de horeca op het ei land en het vasteland te brengen, is certificering nodig, zodat een echtheidsgarantie kan worden afge geven. Er worden binnen de sector gesprekken gevoerd om tot richtlij nen te komen waaraan moet worden voldaan om voor het predikaat Echt Texels Lamsvlees in aanmerking te komen. Als deze stap is gezet, dan en daarmee in ons geval voor het dorp Den Hoorn, weinig van terug.' Als bijlage bij het bezwaarschrift voegt de dorpscommissie een eigen (concept-)nota, Den Hoorn: groot in het klein, toe, dat wél na 'uitgebreide consultering van inwoners en specia listen op diverse terreinen' tot stand is gekomen. Het bezwaarschrift ligt ter inzage in de supermarkt van Goënga. Inwo ners die het willen ondertekenen, kunnen daar tot en met donderdag terecht. De protesten moeten vrijdag op het Provinciehuis in Haarlem zijn. De Koog De dorpscommissie van De Koog stelt de eigen inwoners tot vrijdag in de gelegenheid bezwaarschriften af te leveren in dorpshuis De Hof en zorgt voor verdere verzending. Het gemeentehuis in Den Burg fungeert als centraal verzamelpunt voor het eiland. kan Texel, met het lamsvlees als streekproduct de boer op. Om echt Texels lamsvlees beter op de (menu)kaart te zetten, werd het lamsvleesseizoen het afgelopen voorjaar voor het eerst op Texel geo pend. Dit gebeurde in aanwezigheid Lees verder pagina 5 Een 19-jarige fietster uit Oosterend is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een ongeluk op de kruising Sommeltjesweg-Laagwaalderweg bij De Waal De vrouw werd aangereden door een 30-jarige man uit Den Burg die vanuit Oudeschild over de Laag- waalderweg reed. Hij verleende vol gens de politie geen voorrang aan de fietser die van links over de Sommeltjesweg reed en voorrang had. De vrouw viel en liep rug- en knieklachten op Voor de TX 19 Elisabeth Cristina van de gebroeders Krijnen uit Oudeschild zit het werk er voorlopig op. De kot ter die in 1990 is gebouwd en die vorig jaar april een nieuwe hoofd motor kreeg, wordt per 1 maart ver kocht aan rederij H. Messenmaker BV uit Katwijk. Het schip gaat verder als de Katwijk 45. Vooruitlopend op de overdracht werd het schip gisteren in Oudeschild ontdaan van onder meer tuigage, waarvoor de gebroeders de hulp hadden ingeroepen van Pietje Kager en zijn telekraan. Naar ver wachting komt de nieuwe TX 19 in mei in de vaart. Dit schip wordt mo menteel afgebouwd. (Foto Bert Konngi De Texelse kampioenschappen biljar ten duren nog voort tot aanstaande zondag, maar de eerste winnaars zijn inmiddels bekend. Frans Bik, Henk Aubertijn en Jan Witte grepen de ti tels in het bandstoten Pagina 7 Jan Wolkers wordt een van de kan didaten op de lijst waarmee de Partij voor de Dieren meedoet aan de Europese parlementsverkie zingen op 10 juni. Wolkers is een van de vele schrijvers en kunste naars die als lijstduwer op de kies lijst willen staan. Samen met Gertie Bierenbroodspot komt Wolkers op voor de zorgen die beeldende kunstenaars zich maken over het welzijn van dieren. De Partij voor de Dieren behaalde vorig jaar bijna een zetel bij de Nederlandse parlementsverkiezingen. De kieslijst wordt zaterdag 6 maart definitief vastgesteld op een partijcongres. Er zijn in totaal negentien kandidaten. Andere bekenden zijn Maarten 't Hart. Mensje van Keulen. Martin Gaus, Belinda Meuldijk en Paul Cliteur. De partij denkt kans te maken op één of meerdere zetels in Brussel. Tot nu heeft geen enkel land Euro pese parlementsleden namens een specifieke dierenbelangenpartij. Wel is de Franse Jagerspartij met vijf par lementsleden in Brussel vertegen woordigd. (Advertentie) (yrnj £won. Jrreti a hé ban. Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE 6 I WONEN TEXEL STICHTING DUURZAAM Folder niet gehad?! Alsnog verkrijgbaar op Spinbaan 6. DINSDAG 10 FEBRUARI 2004 GERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 11852 Geen hoogstaand verhaal, wel goed spel. Dat gold in het kort voor het toneelstuk Een huis vol slapers dat de Vereniging van Oud-Leerlingen zater dagavond opvoerde in dorpshuis De Wielewaal in De Waal. Pagina 2 De rechtbank in Alkmaar betwijfelt of het nieuwe hostel van Stayokay als een groepsverblijf kan worden ge zien. Volgens voorzieningenrechter Zijp rijst de vraag of het toekomstige complex toch niet als een hotel moet worden gekenmerkt. Pagina 3 De Federatie van Visserijverenigingen heeft het vertrouwen in het biologisch visserijonderzoek door het RIVO op gezegd. Volgens voorzitter Ben Daal der leidt de huidige werkwijze van de wetenschappers tot een negatieve spiraal. Pagina 5 Wandelaars bekeken maandagochtend de schade die noordwesterstorm aanrichtte bij Westerslag. Over een breedt van vier meter werd er duin afgeslagen. (Foto's Jeroen van Hattumi rdat het water zondagavond hoger dan 2,10 meter boven NAP kwam in de veerhavens kon Teso geen gebruik meer maken ggen in de fuiken. van de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2004 | | pagina 1