•tapper moet eerder reg naar café vinden Cjroen '2warLrJ~exels 'tn Bungalowterrein Kustpark oogt als slagveld TEXELSE Hl COURANT la maart geen disco leer in Question Plaza Gemeente eist betaling dwangsom van 27 mille Vrijkomende boerderijen 'een moeilijk probleem' Werken bij Cape Holland! OpfianrAélCttd0, \nderzoek vervroegen uitgaan 'Verhuurpunt' ïag niet groter Jan strandhuisje mQnderdt pomp Containers Beach park nog niet weg Vluchtdeur draait in verkeerde richting Mestopslag in orde TEXELSE^COURANT HORECA BEURSKRANT Safehouse Texel Folder niet gehad?! Nico Dros Hogeberg m Architectuur Meierblis Kijk op www.capehnlland.nl J rpc-Jclui"* i aA- 1PGEI ERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 11861 VRIJDAG 12 MAART 2004 T E X E LS E^COURANT Verschijnt dinsdag en vrijdag lemeente wil onderzoeken met voor maatregelen het uit- isleven weer eerder op gang lorden gebracht. Ze lijkt daar- een voorstel van Jook Nauta e pakken. Hij pleitte vorig jaar ijn afscheid als voorzitter van ■ca Nederland afdeling Texel een plan van aanpak. hopen de spiraal dat mensen js later uitgaan te doorbreken, eigenlijk is niemand blij met die lie', zegt woordvoerder Rom van lik van de gemeente. Het is de aeling dat het probleem de ko- je 'convenantsperiode' wordt irzocht. Gemeente, horeca, po- m justitie ondertekenen dinsdag nieuwe versie van het in 1999 itelde convenant Veilig en Leef- Texel, zodat de afspraken de nde jaren weer bij de tijd zijn. lit de horeca werd er bij eerdere rekken op aangedrongen dat de iente als onafhankelijke partij teste naar maatregelen kon kij- bitgaansleven op Texel gaat mee landelijke trend dat mensen eeds later naar het café gaan. Vol- jns voorzitter Rein Stam van oreca Nederland afdeling Texel aafi mensen in de winter over het jemeen pas na half twaalf naar het fé. 'In de zomer is het wel iets vroe- jtion Plaza staakt met ingang volgende maand de disco- iteiten. Hiertoe is besloten st de discotheek volgens het igement niet meer past in de lidige exploitatie van het hotel en istaurants. Door het besluit taat meer ruimte voor evene ten, folk, bruiloften, partijen en Jrele en andere activiteiten. lisco is volgens woordvoerder >e Weberwei rendabel, maar bij- ir arbeidsintensief. 'Zo'n zes, weken lang in het seizoen zijn lensen in touw voor de disco- Drie tot vier portiers, bezoe- erden met de bus opgehaald, Ier meer uit Oudeschild, De :sdorp en De Koog, en ga zo door. Bovendien is met het pro- ima dat we bieden veel geld ge- Als je zoals wij DJ's van Ra- 38 laat komen, dan is dat een Investering. Ander punt is dat de itheek, waarin nogal wat geluid It geproduceerd, niet zo goed ineert met het hotel, dat vooral iekers trekt.' lion Plaza nieuwe stijl versterkt ns de directie de activiteiten in IBndeboom. ■bedrijf gaat door als party- Tttunm^venemente^ dit tot dusver al gebeurde naast de disco. Te denken valt aan jaarlijkse festivals zoals die in Den Burg wor den gehouden, folk, bruiloften, par tijen, bedrijfsfeesten, open podium, school-, afscheids- en andere fees ten, toneelvoorstellingen en jaren '70- en '80-party's. 'In het verleden heb ben we helaas veel mensen die cul turele voorstellingen en activiteiten in Question wilden organiseren, moeten teleurstellen, met name in de week ends. De disco kreeg altijd voorrang. Wij zijn dan ook verheugd dat wij straks weer gehoor kunnen geven aan deze vragen. We denken de leus in het logo van De Lindeboom Hart van Texel eer te kunnen aandoen.' Er bestaan plannen om Question op een andere manier in te richten, maar concreet kon Weber daar gisteren nog niets over zeggen.' De verandering betekent dat er bin nen het bedrijf geen werk meer is voor een aantal medewerkers van de disco. In bepaalde gevallen gaat het om tijdelijke banen, anderen zijn in vaste dienst. 'Met de betrokkenen zijn we op zoek naar een nieuwe in vulling, bij De Lindeboom of elders op het eiland. Ze hebben hun hele ziel en zaligheid in dit bedrijf gestopt en het is niet eenvoudig dit op te geven.' jndexploitant Gerard Zoetelief de verhuur van zijn strand jes bij paal 20 regelen vanuit Bigebouwtje dat qua grootte en voering aansluit bij de be lande strandhuisjes. Voor een >tere kiosk zijn voorlopig geen ^gelijkheden. 'aar gaan we nou in de toe- yaaii wc li komst stappen? That's the question Uitgave van v/h Langeveld de Rooy bv, Postbus 11,1790 AA Den Burg ger, zeker bij toeristen die simpele ac commodatie hebben, maar over het algemeen blijft het dan toch ook laat.' Volgens zowel Stam als Van Schaik is Texel vanwege de eilandpositie een goed gebied om te onderzoeken hoe de trend kan worden doorbroken. Van Schaik: 'Het is een stuk afgeba kende grond. Mensen kunnen met naar een buurgemeente om daar te gaan stappen.' Nauta sprak bij zijn afscheid soortgelijke woorden. Volgens Stam kan een vervroeging van het uitgaan leiden tot minder nachtelijke overlast op straat. 'De meeste overlast wordt veroorzaakt door mensen die een café moeten verlaten, maar nog niet zijn uit- gefeest.' Vier tot vijf uur wordt gezien als de gemiddelde staptijd. In de win ter moeten horecagelegenheden op het eiland nu om 4.00 uur leeg zijn. In de zomer is dat om 3.00 uur. De prijzen verlagen, is volgens Stam niet de oplossing. 'Je hebt de jonge ren die thuis of in een caravan voor drinken en dan pas gaan stappen, maar dat is een kleine groep. Het zijn juist de oudere jongeren die ook steeds later komen. Die blijven liever voor de tv hangen.' Volgens Van Schaik hoeven er niet op stel en sprong maatregelen op tafel te lig gen. 'Gedragsveranderingen duren meestal een tijd.' A Alsof er een bom is ontploft, zo oogt een deel van het bungalowterrein van Kustpark Texel bij De Koog, waar medewerkers van aannemer Willem Bakker korte metten hebben ge maakt met de verouderde huisjes. De sloop maakt deel, uit van de grote vernieuwing- en herinrichting van de voormalige Turkse Tent. Er wordt op veel fronten gewerkt. Zo zijn op het vakantiepark aan de Bosrandweg in middels 60 van de beoogde 115 deels rietgedekte bungalows gerea liseerd De stacaravans hebben plaatsgemaakt Voor 137 chalets, een terrein waarop ook nog 22 bestaande vakantiewoningen worden gereno veerd. Op het terrein dat op bij gaande foto is afgebeeld, komen nog eens 25 bungalows, die volgens general-manager Sjors Hoppen brouwers plaats bieden aan zes per sonen, in Texelse stijl worden ge bouwd en ook worden verkocht aan particuliere eigenaren. De bouw start volgende maand en het is de bedoe ling dat de bungalows voor Kerstmis in gebruik worden genomen. De ver nieuwing en herinrichting van het park wordt naar verwachting in mei Aldus hebben b en w besloten na nieuwe pogingen van Zoetelief om groen licht te krijgen voor de kiosk die hij het komende seizoen weer op het strand wil exploiteren. Verder is be paald dat deze toestemming geldt voor één seizoen en dat vanuit het gebouwtje geen detailhandel mag worden gedreven. Het college wil dus niet afwijken van de regel dat bij paal 20 niet meer dan twee paviljoens/ kiosken worden toegelaten. Het bestemmingsplan kent geen verhuurpunten. Het gebouwtje dat Zoetelief overnam van mevrouw Burgman-Eelman werd dus eigenlijk strijdig gebruikt. Het probleem was niet zozeer dat Zoetelief daarmee wilde doorgaan, maar dat hij het ge bouwtje door een groter verving en van daaruit ook spullen ging verko pen. De gemeente trad daar tegen op. Zoeteliefs lobby om daarvoor als nog toestemming te krijgen heeft dus een mager resultaat opgeleverd. Het is overigens niet uitgesloten dat hij op termijn ruimere mogelijkheden krijgt, want de gemeente heeft een nieuwe strandnota in de maak waarin zal worden geregeld welke mogelijkhe den een verhuurpunt voor onder meer huisjes, strandstoelen en lig bedden mag bieden. Het college heeft al laten doorschemeren dat het voor detailhandel weinig voelt, omdat in de kiosken op het strand al vol doende mogelijkheden zijn voor de De vereniging van eigenaren van het Beachpark Texel staat bij de gemeente in het krijt voor niet min der dan €27.000,-. Dat is de tot het maximum opgelopen dwangsom die aan de vereniging werd opge legd om enkele illegaal geplaatste kantoorcontainers weg te krijgen. De dwang heeft echter niet tot het gewenste resultaat geleid, want de containers staan er nog. Het col lege heeft nu besloten bestuurs dwang toe te passen. Als de con tainers op 1 mei niet alsnog zijn opgeruimd, zal de gemeente ze Bij de recentelijk uitgevoerde veran dering van de zijgevel van de Voordeelland-winkel aan de Heems- kerckstraat in Oudeschild is een vluchtdeur aangebracht die naar bui ten draait. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar het is strijdig met het Bouw besluit omdat de deur uitkomt op een voetpad zodat voorbijgangers er te genop zouden kunnen lopen als de deur wordt opengezet. De bouwver gunning voor de gevelverandering werd daarom afgewezen. Probleem is dat de verbouwing al was uitgevoerd voordat er vergun ning was, zodat de fout draaiende deur al is gerealiseerd. Voordeelland ging tegen de afwijzing van de bouw- aanvraag vergeefs in beroep. De bezwaarschriftencommissie vond dat het college de aanvraag terecht heeft afgewezen. De deur zal dus veranderd moeten worden. Belang rijk punt voor de commissie was dat de deur er niet alleen is voor nood gevallen, maar ook voor de gewone bevoorrading van de winkel, dus re gelmatig wordt gebruikt. verkoop van 'strandgerelateerde' producten. Bovendien wordt de uit straling die zo'n detailhandel heeft temidden van de gewone strand huisjes ongewenst gevonden. Het ontwerp voor de nieuwe strand nota wordt in juni aan de raads commissie Grondgebied voorgelegd, maar wanneer hij van kracht wordt is niet te zeggen, omdat het afhangt van de reacties die erop komen. weghalen op kosten van de vere niging. De gemeente heeft de dwangsom beschikking ingetrokken, maar eist betaling van de 27 mille. Het ziet er naar uit dat ook bij de invordering van dat geld dwang zal worden toege past. Als regel leidt het opleggen van een dwangsom tot snel resultaat. Vóór het verstrijken van de 'begunstigings termijn' waarna er betaald moet wor den, zorgen betrokkenen ervoor dat de gemeentelijke eisen worden inge willigd. Meestal gaat het om een ge bouw of bouwwerk dat illegaal is ge plaatst en waarbij achteraf legaliseren met mogelijk is, zodat het moet wor den gesloopt. Tot dusver hebben zich enkele gevallen voorgedaan waarbij de betrokkene geen krimp gaf en de dwangsom tot het maximum liet op lopen. Wat de hoogte van het bedrag betreft, is het geld dat Beachpark moet betalen geen record. Het telecommunicatiebedrijf Dutchtone liep wegens het zonder vergunning plaatsen van een hijskraan die als antennemast werd gebruikt een nog hoger bedrag op en heeft dat ook betaald. In de gemeentebegroting is met der gelijke inkomsten geen rekening ge houden en het is dus een extraatje. Het gemeentebestuur overweegt het geld te gebruiken voor versterking van de afdeling handhaving. Momen teel zijn er te weinig mensen om op korte termijn alle overtredingen die op Texel worden geconstateerd onge daan te maken waardoor de indruk kan ontstaan dat de een wordt aan gepakt en de ander niet. Op het Beachpark stond aanvanke lijk ook een illegaal geplaatste schaft- keet. Deze is op last van de gemeente wel verwijderd, maar de kantoor- Lees verder pagina 5 Een agrariër uit Den Burg heeft er als nog voor gezorgd dat de mestopslag bij zijn bedrijf aan de Kogerweg vol doet aan de wettelijke voorschriften ter bescherming van het milieu. De dwangsom die hem in verband daar mee boven het hoofd hing, is daarom van de baan, zo heeft het college besloten. 2005 voltooid. Daarna wordt het ter rein rond zwemparadijs Calluna aan gepakt. Daar wordt een groot par keerterrein aangelegd en een hotel gebouwd met nieuwe centrale voor zieningen en waar voor parkgasten recreatiefaciliteiten komen. Eind 2006 moet alles gebruiksklaar zijn. (Foto Honk van kVyfy (Advertentie) fym# TvarLiJrxtti n htt hart. Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: L\STA LIA TIEBEDRIJF DE GRAAF Alsnog verkrijgbaar op Spinbaan 6. Losse nummers 0,95 Een vervolg op zijn debuutroman Noorderburen zit er niet in. Wél is hij van plan de komende jaren 'een groot Texels dramatisch werk' te schrijven. Dat vertelde Nico Dros woensdag avond bij de opening van de natio nale Boekenweek. Pagina 2 De gemeente heeft Manan Ran uit Den Burg ten onrechte een bouwver gunning geweigerd voor het maken van een kap op de twee schuren op de Hogeberg. Pagina 5 Heeft Texel een eigen architectuur en moeten we, met name in de vakante- parken, terug naar een authentieke, nostalgische en gevaneerde bouw stijl? De vraag werd gesteld tijdens de promotieavond van de WV, maan dag in Question Plaza. De meningen bleken verdeeld, waardoor de aan wezigen in de zaal niet tot een eind oordeel kwamen. Pagina 6 Particulieren die een meierblis wil len ontsteken, moeten die bij de gemeente melden. Meldings formulieren zijn verkrijgbaar bij de publieksbalie Grondgebied in het gemeentehuis. Aanmelden kan tot en met vrijdag 23 april. Toegestaan is het storten en verbran den van schoon afvalhout, snoeiafval en slootruigte. Het storten en ver branden van schadelijke of gevaar lijke stoffen en voorwerpen is ten strengste verboden. Particuliere meierblissen mogen direct na mel ding worden opgebouwd. Voor de grote dorpsmeierblissen geldt dat deze pas vanaf eind maart of begin april mogen worden opgebouwd. De precieze datum hiervoor wordt nog door de gemeente bekend gemaakt. (Advertentie) (Advertentie) Er komt op korte termijn een brede, maatschappelijke discussie over de vraag wat er met vrijko mende agrarische bedrijven moet gebeuren. Momenteel zijn er al 90 A (agrarische)-blokken in het buitengebied die niet agrarisch worden gebruikt, een aantal dat snel toeneemt. Een kleine meer derheid van de bezoekers van de promotieavond van de WV vindt dat de boerderijen beschikbaar moeten komen voor groeps- accommodatie. Op Texel komt het steeds vaker voor dat vrijkomende boerderijen worden gekocht door particulieren die er in gaan wonen. De gemeente Friesland gaat nog een stapje verder. Daar mogen boerderijen zelfs in gebruik worden genomen als groeps- accommodatie. Ook de provincie Noord-Holland zou willen toestaan er een hotel of pension in te vestigen. Stof voor discussie voor het forum tijdens de VW-avond. Wethouder Nel Eelman van Ruimtelijk Ordening toonde zich terughoudend: 'Voor groepsaccommodatie in boerderijen is op Texel geen ruimte. Het is met de bedoeling dat de resterende slaap plaatsen worden opgesoupeerd door boerderijen.' Architect Ronno Honingh wilde de mogelijkheid niet bij voorbaat uitsluiten. 'Boerderijen zijn beeldbepalend voor het eiland, het is belangrijk om stolpen te behou den.' Jan-Paul Bron. van Zeelenberg Architectenbureau, ging nog een stapje verder en pleitte er voor de bebouwing op boerenerven in ge bruik te nemen voor recreatie- doeleinden. 'Mits in authentieke stijl gebouwd, kan er een fraai geheel ontstaan.' Eelman omschreef het verschijnsel van vnjkomende boerde rijen als een 'moeilijk probleem'. 'We moeten er als de donder met elkaar over gaan nadenken. Rechtaf als groepsaccommodatie in gebruik ne men is geen oplossing, we moeten het per geval bekijken.' Advertenties voor de Voorjaarsspecial kunnen worden ingeleverd t/m woensdag 24 maart 17.00 uur bij de advertentiebalie van Langeveld de Rooy, Spinbaan 6, tel. 362600, fax 314111.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2004 | | pagina 1