Chow chow Vita Texla Susi werpt tienling Gemeente werft fondsen voor 'museaal paviljoen' Cjrocn '^warLr Jexels 'in het TEXELSE H COULANT Nieuws van de provincie C'BriaarèéP1^ let machine stemmen over locatie raadhuis Texelse Media Maquette 'Rede' met onderwaterarcheologie? Duderwets handwerk bij bouw Lidl-supermarkt texelse'^courant Woningkrant Kijk in deze krant! Kookwedstrijd Autodiefstal Te veel gedronken Amsing spoedig naar Oudeschild m Jeugd in de krant Ambassadeur Malta Texelaar opgepakt Aanleg rotonde bij De Waal gaat van start Bijzettentjes onder druk door veiligheidsregel OPGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 11863 TEXELSE VRIJDAG 19 MAART 2004 COURANT Verschijnt dinsdag en vrijdag Uitgave van v/h Langeveld de Rooy bv, Postbus 11,1790 AA Den Burg Losse nummers 0,95 Lfrut 2,'marLjrxtli a ba ban. Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: «•IC Folder niet gehad?! Alsnog verkrijgbaar op Spinbaan 6. ^ees et Regio Alkmaar veiliger en beter bereikbaar 0>/er ^.epaévrva Scholieren debatteren op provinciehuis ..an de ..WaOO Advertenties voor de Voorjaarsspecial, die wordt gecombineerd met de eerste Vakantiekrant, kunnen worden ingeleverd t/m woensdag 24 maart 17.00 uur bij de advertentiebalie van Langeveld de Rooy, Spinbaan 6, tel. 362600, fax 314111. Op de Groeneplaats in Den Burg is woensdag een auto gestolen. Het gaat om een witte Fiat Doblo met het kenteken 25-BH-NJ. Volgens de po litie moet de wagen tussen midder nacht en het middaguur zijn ont vreemd. De auto was niet afgesloten. Een 24-jarige automobilist uit Joure viel woensdag rond 2.00 uur door de mand bij een alcoholcontrole in de Parkstraat in Den Burg. De man blies 495 ug/l, waar 220 nog net is toege staan. De drankrijder had de aan dacht van de politie getrokken door dat zijn auto nogal slingerde. Hij kreeg een boete en een rijverbod van vijf uur. Recyclingbedrijf Amsing is het eerste bedrijf dat zich vestigt op de uitbrei ding van het bedrijventerrein in Oude schild. Voor de nieuwbouw wordt volgende maand bouwvergunning verwacht en daarom hebben b en w opdracht gegeven tot het bouwrijp maken van de benodigde grond. Dit werk bestaat uit het over 150 meter doortrekken van het Vliegwiel, het dempen en vergraven van sloten en het slechten van een deel van een dijk op het terrein dat van De Vries en Van de Wiel is aangekocht. De kosten zijn begroot op €121.000,-, exclusief BTW. Verwacht wordt dat de kosten van de grondexploitatie ruimschoots worden gedekt uit grondverkopen. (Advertentie) (Advertentie) (Advertentie) lende onderdelen van dit 'museaal paviljoen' en wat de kosten ongeveer zullen zijn. Bij de tweede workshop komt de locatie aan de orde, rekening houdend met de conclusies die hier over door de stuurgroep in het verle den zijn getrokken. De mogelijke locaties en exploitatiemodellen wor den vergeleken en de keus die daar uit voortkomt wordt gepresenteerd aan de bevolking tijdens een informatieavond. Daarbij blijkt of er genoeg acceptatie is. Dat leidt tot een globaal programma van eisen dat ter goedkeuring aan college en raad wordt voorgelegd, waarna de bro chure wordt gemaakt en de lobby eind oktober kan beginnen. De even tueel noodzakelijke planologische procedures die voor de bouw nodig zijn kunnen dan ook van start gaan. Leerling-kok Peter Rikkenberg uit Oudeschild is winnaar geworden van de kook- en bedieningswedstrijden die het ROC hield tijdens de Horecabeurs. Marieke Kneppers uit Schagen werd uitgeroepen tot beste gastvrouw. Pagina 3 Wat moet er gebeuren om Texelse jongeren te stimuleren de krant te le zen? De redactie meent het antwoord te kennen, laat jongeren zelf in de krant schrijven over onderwerpen die hen bezighouden. Pagina 5 Het eiland kwam vertrouwd op hem over, al was hij er nog nooit geweest. Adrian Strickland, de ambassadeur van Malta in Nederland, bracht woensdag een informeel 'staats bezoek' aan Texel Pagina 7 Een 24-jange man uit Den Burg is van de week door de politie in Den Hel der opgepakt wegens doorrijden na een aanrijding. De man was 's nachts op de Nieuweweg van de weg ge raakt en had daarna twee paaltjes geraakt. Toen de politie hem zag, wilde hij wegrijden. Agenten moesten een ruitje intikken om hem te kunnen aanhouden. De Texelaar was na de aanrijding in zijn auto gaan slapen. et het nieuwe raadhuis op het tormalige B-veld van SV Texel of de ijsbaan komen? Als de ge- enteraad ermee akkoord gaat, illen alle kiesgerechtigde Texe- ar hun voorkeur kunnen uitspre- n op 10 juni, de dag waarop de rkiezingen voor het Europese irlement worden gehouden. Met izelfde machine als waarmee zij in stem voor Europa uitbrengen, nnen zij de beste plaats van het adhuis aanwijzen. hnisch is dat geen probleem, int met de machine kunnen twee 'kiezingen tegelijk worden gehou- n en het is de meest eerlijke, wet- ijk waterdichte en voordeligste snier om de meningen te peilen, or de raadhuisstemming worden i| aparte oproepkaarten verzonden. ;e kiezer krijgt dus twee kaarten, t een uitgave van €600,- betekent, verband met de extra drukte die I op de stembureaus geeft, wordt I wenselijk gevonden de bureaus it één persoon extra te bemensen isten €1.254,-) en er moet ook het dige gebeuren op het gebied van prlichting. De totale kosten komen ardoor uit op €3.354,-. Bijkomend srdeel is dat door deze combma- de opkomst voor de Europese ver zingen zal worden verhoogd. Veel insen lopen voor Europa niet erg irm, maar mogelijk wel voor de :atie van het raadhuis. Als ze er ;h zijn, zullen ze ook hun stem voor dé Europese parlementariërs willen «brengen. Schriftelijk E|is een kleine kans dat bij de ver- kiezing van het Europees Parlement ook een referendum over de Euro pese Grondwet zal worden gehou den. De stemming over de plaats van het raadhuis kan dan met per ma chine gebeuren, want dat apparaat kan voor slechts twee functies tege lijk dienen. In dat geval moet een schriftelijke stemming worden ge houden. De kiezers zouden daartoe moeten worden opgeroepen, in com binatie met uitleg over de procedure en de wijze waarop de gemeenteraad met de uitslag van de stemming zal omgaan. Door er een antwoord- envelop bij te doen (gratis porto) kan de respons worden gestimuleerd. De totale kosten daarvan belopen €9.300,-. Voordeel is het brede be reik, want men hoeft niet naar het stembureau. Nadeel is dat er geen controle mogelijk is op de stemmer wat betreft identiteit en volmachten. Voor de meningspeiling zou ook een aparte echte verkiezing kunnen wor den georganiseerd, maar dat zou ongeveer €27.000,- kosten. Zoals het er nu naar uitziet zal 'de raadhuisstemming op 10 juni per machine kunnen gebeuren. Omdat de Europese grondwetsbespre kingen van 13 december j.l. zijn mis lukt, wordt verwacht dat het referen dum op de lange baan wordt gescho ven. Op 21 april komt daarover zekerheid. Het college geeft de voorkeur aan het Texel-veld als locatie voor het raad huis. De kleinst mogelijke meerder heid van de gemeenteraad stemde daarmee in op 28 oktober vorig jaar Gezien het minieme verschil sprak de -raad vervolgens uit dat de bevolking het maar moet zeggen via een meningspeiling. nnemer Daalder Alkmaar BV be- t maandag met de aanleg van rotonde op de plek waar de isterenderweg, de Laagwaalder- ig en het Hogereind bij elkaar men. De werkzaamheden moe volgens planning in de laatste lek van mei (de week voor Pink- iren) worden afgerond. De aannemer zorgt er in die periode voor dat steeds tenminste één baan van de Oosterenderweg begaanbaar blijft. Het verkeer tussen Den Burg en Oosterend wordt met verkeerslichten geregeld. De Laagwaalderweg wordt wel afgesloten. Verkeer tussen Oude schild en Eierland en De Cocksdorp wordt via Spang en Bargen omgeleid naardeZaandammerdijk. Bovendien wordt het Hogereind afgesloten. De Bomendiek vormt daardoor tot eind mei de enige toegangsweg tot De Waal. Opmerkelijke gebeurtenis in Eierland, waar de chow chow Susi van de fa milie Van Slageren is bevallen van tien puppies. Een zeldzame gebeurtenis, want vanaf de introductie van het ras in Nederland in 1920 wierp een chow chow-teefje slechts vier keer eerder een tienling. Voor Susi is het welis waar de eerste worp, baasjes Nel en Henk van Slageren zijn wel gewend aan puppies. Ze hebben vier kort- harige honden en hun kennel Vita Texla behoort tot de kleine groep van geregistreerde fokkers in Nederland. Chow chow is een ras dat een paar duizend jaar geleden al geliefd was in de hogere kringen in onder meer Mongolië. Het soort staat bekend om zijn intelligentie, initiatief en dominan tie. 'Het baasje hoort stevig in de schoenen, anders bepaalt de hond wat er gebeurt', aldus de twee fok kers, die bij het afstaan van de pup pies zeer selectief te werk gaan. De vier volwassen dieren op het erf aan de Oorsprongweg hebben een vrien- delijk karakter. Omdat het tweeën- eenhalfjarige teefje met de officiële naam Vita Texla Susi te weinig tepels heeft om de grijze, zwarte, ree- kleurige en rode puppies tegelijk te zogen, vult Nel van Slageren de te korten drie keer per dag aan met de fles. (Foto's Gerard Timmerman) wettelijk brandweervoorschrift Jeten tenten en andere kam ermiddelen tenminste vijf meter elkaar staan. Aangezien dit ook Idt voor zogeheten bijzettentjes, lekent dit dat deze tentjes bij het kamperen nog maar beperkt of lemaal niet meer mogelijk zijn. De gemeenteraad besloot in septem ber vorig jaar dat het aantal bijzet tentjes bij gewone tenten (of cara vans) niet meer is gelimiteerd. Door de veiligheidseis die wordt opgeno men in de vrijstelling voor 'kamperen bij de boer' zal het aantal bijzettentjes toch beperkt blijven. Bij een grote caravan of grote bungalowtent kan helemaal geen tentje meer worden geplaatst. Er is een gebouw nodig voor de maquette van de Rede van Texel in de zeventiende eeuw. Het moet een onderkomen worden met 'uitstraling en ambitie', dat volgens wethouder Nel Eelman wel eens vijf tot acht miljoen euro zou kunnen kosten. Dat is veel meer dan de €1,2 miljoen die de gemeen teraad voor dit project heeft gereserveerd, zodat een be roep moet worden gedaan op externe fondsen. Grontmij Advies Techniek BV krijgt opdracht voor het maken van een wervende brochure waarmee het gemeentebestuur de boer op kan. De Grontmij zal ook een onderzoek doen naar de meest gewenste plaats voor het museumgebouw en de exploitatiemogelijkheden bestuderen. Het onderzoek en het produceren van de brochure kosten €45.000,-. medewerker van aannemer ms uit Avenhorn hanteert enthou- st de schop op een terrein aan de adel. waar de werkzaamheden 5r de bouw van de nieuwe Lidl- ermarkt een aanvang hebben omen en de eerste fundamenten gelegd. 'Op deze zandgronden is makkelijk werken. Waar we ge wend zijn om eerste heipalen te slaan, hoefden we de grond hier slechts vlak te maken, de harde lagen op te zoeken en aan te trillen. Dat scheelt een hoop geld', vertelt uit voerder Ed Rus. Helemaal vanzelf ging het overigens niet, want voordat het fundament kon worden aange bracht, moest eerst een stelsel van rioleringen in het terrein worden ver legd. Het is de bedoeling dat de su permarkt na de bouwvak wordt op geleverd. Daarna volgen acht appartementen en kantoorruimtes. Ooms voert het werk uit in opdracht van het bedrijf van Ed Momberg. (Foto Gerard Timmerman) Het gebouw moet een dependance worden van het Maritiem en Jutters Museum. Wat de plek be treft, zijn er verschillende mogelijk heden, maar wethouder Eelman zou graag zien dat het op de zee dijk van het Bolwerk wordt gezet, dus met het gezicht op de huidige rede van Texel. In hetzelfde ge bouw zou dan een expositie moe ten komen die betrekking heeft op de scheepswrakken die bij Texel zijn gevonden. Overigens is de maquette alleen al spectaculair. Als aan de reeds op Texel aanwe zige twee eerste delen volgend jaar het derde deel wordt toege voegd, ontstaat het grootste histo rische zeediorama ter wereld. Het exposeren van droge spullen is in elk geval een haalbare kaart, want het Nederlands Instituut voor scheepsarcheologie (NISA) in Lelystad is bereid om allerlei bij Texel opgedoken voorwerpen in bruikleen af te staan. Nog mooier zou het zijn als tevens een compleet wrak in natte toestand geexposeerd zou kunnen worden, maar of dat mogelijk is moet nog blijken. In elk geval moet dit on derdeel van het Maritiem en Juttersmuseum tot de verbeelding spreken en veel mensen trekken, zo dat het geen schip van bijleg wordt maar wezenlijk bijdraagt aan de toe ristische aantrekkelijkheid van Oude schild en daardoor van economische betekenis is. Bij het onderzoek van de Grontmij zullen de gemeenteraad, het museumbestuur en de bevolking worden betrokken. Workshops De Grontmij begint het onderzoek met twee workshops met raadsleden en mensen van de Stichting Texels Museum. De uitkomsten daarvan zullen bij een afvaardiging van de lo kale bevolking ter discussie worden gesteld. In de eerste workshop ko men exploitatie, vorm en functie aan de orde, waarbij wordt geschat hoe veel ruimte nodig is voor de verschil-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2004 | | pagina 1