De nieuwe fexeltuertst togeltuin Eureka lag open blijven i TVO waarschuwt voor te veel concurrentie in centrum Den Burg Cjroen Twartsjexels 'in het harL, Voorjaar verkrijgbaar- 'Geen gedegen onderzoek Metaaltechniek VMBO doet al examen 'Resultaat De Koog beneden verwachting' Gecombineerde krant na Pasen TEXELSE^COURANT n Met uitvouwbare kaart van Nationaal Park Duinen van Texel Luilak in 2004: jankbus en vertier Irritatie over /laggedrag Teso Koger loket voor softdrugs is strafbaar Plan Den Burg Robbenjager a Schilders 40 jaar Zussen per 1 juni beheerders van Eierlandsche Huis Vogelexcursie OPGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 11869 VRIJDAG 9 APRIL 2004 Verschijnt dinsdag en vrijdag Uitgave van v/h Langeveld de Rooy bv, Postbus 11,1790 AA Den Burg Losse nummers 0.95 T E X E LS E s§COU RANT tj'cf I ut b4 kjrt. In verband met het als werkdag uitvallen van maandag 12 april, 2e Paasdag, zal er op donderdag 15 april een gecombineerde krant verschijnen. Advertenties voor deze krant kunnen dinsdag 13 april tot 17.00 uur worden ingeleverd. Directie Langeveld de Rooy Lftt ^tttrLjrrH j u ba bjn. Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant een folder van: %J vakantiekra Folder niet gehad?! Alsnog verkrijgbaar op Spinbaan 5. A omstreden vogelshowtuin in Tincentrum Eureko mag open blij- in. Daartoe heeft het college van [en w beslist op advies van de pmmissie Bezwaarschriften. Die Crdeelde dat door de vogeltuin tt gebruik van de vogeltuin niet is Iwijzigd en dat de gemeente de lilie De Ridder op onjuiste gron- in een aanschrijving heeft ge- jurd om te tuin de sluiten. Ridder startte de 600 vierkante iter grote vogelshowtuin onder ■erom het tuincentrum aantrekke- ;er te maken, zodat er meer klan- naar Het Noorden komen. Het iatief stuitte op verzet van de ge- lente, die Eureka vorig jaar een angsom oplegde, omdat het in- ihten en gebruiken van een vogel- lowtum van 600 vierkante meter in hpt tuincentrum en het heffen van itree zou afwijken van de agrarische stemming. Daarmee handelde de leente voorbarig, zo constateerde voorzieningenrechter, die eerst in oordeel wilde van de commissie izwaarschnften. ize heeft geen goed woord over Jor de wijze waarop de gemeente in ^ze kwestie heeft gehandeld. Zo iltdecommissiedat 'er in het cen trum al vogels te bezichtigen en te koop waren toen het bestemmings- buitengebied nog moest worden vastgesteld. 'Het enkele feit dat deze vogels in een andere behuizing zijn ondergebracht en het aantal soorten vogels is toegenomen, maakt nog niet dat er van een wijziging of uitbrei ding van het gebruik sprake is.' De bezwaarschriftencommissie toont begrip voor het streven van De Rid der om zijn bedrijf aantrekkelijker te maken. 'Doordat een en ander ge paard gaat met een wijziging van het assortiment, wijzigt het gebruik als tuincentrum niet.' Het verkopen van dieren rekent de commissie tot een normale activititeit binnen tuincentra, die de laatste ja ren een sterke ontwikkeling hebben doorgemaakt. Het heffen van entree is volgens de commissie ook geen reden voor de gemeente om sluiting af te dwingen. 'Entreeheffing is be doeld om de investering en de kos ten die voor de showtuin zijn gemaakt te dekken. Landelijk zijn diverse voor beelden te vinden waarbij entree wordt gevraagd.' Dat het door de vogeltuin veel drukker zou worden op Eureka, dan volgens de bestemming is toegestaan, trekt de commissie in twijfel. 'Het college heeft een aantal van 10.000 extra bezoekers ge noemd. Het is volstrekt onduidelijk waarop dit aantal is gebaseerd en een onderbouwing ontbreekt. Het college heeft hier geen gedegen on derzoek naar verricht.' Vfn vernielen en besmeuren naar «aai en plezier maken. Met dat bel opent de gemeente voor Lui- «k (de nacht van 28 op 29 mei) een Tlbliciteitsoffensief, met instructie lor het maken van een jankbus en Jn activiteitenprogramma op de oeneplaats. Verder worden on- brnemers bijgepraat over de ge- llgen van verkoop van zeep en Iter aan jeugd en beschadiging In eigendommen. tilak verloopt de laatste jaren ieds negatiever, een ontwikkeling moet worden gekeerd om een oudbare situatie in de toekomst 'oorkomen', aldus het college van in w. In 2003 werd voor €700,- lade aangericht aan basisscholen Ir en der op Texel is irritatie ont- lan over het vlaggedrag van lo. Op het terrein van de boot- inst wapperen de Nederlandse de Texelse en de Teso-vlag. 'ral tijdens de periode van rouw het overlijden van prinses liana zou de Nederlandse drie- lur niet zijn gestreken. Verder iden de vlaggen ook regelmatig zonsondergang in top wappe rs i en zien de vlaggen er volgens 1 erse Texelaars regelmatig ar- m ledig en rafelig uit. gens de algemeen geldende vlag- "ructie mag tussen zonsonder- ig en zonsopgang geen vlag wap- -n. Alleen op uitdrukkelijke stemming van het staatshoofd |g daarvan worden afgeweken. A 9gen die versleten of vervuild zijn, I nen zo spoedig en onopvallend '■/v mogelijk gereinigd en gerepareerd te worden. Volgens Teso-woordvoerder Alex Cofino houdt de veerdienst zich aan de voorschriften. 'Ons beleid is erop gericht dat de vlaginstructies worden gevolgd. Dat betekent dat iedere avond de vlaggen worden gestreken en dat ze tijdens speciale gebeurte nissen, zoals de dodenherdenking, halfstok gaan.' Cofino erkent echter dat het tijdens de rouwperiode van Juliana mis is gegaan. 'Er is in het weekend van 27 en 28 maart een klacht binnengekomen over het feit dat de vlag toen niet halfstok hing. Daar is meteen actie op onderno men.' Verder is het volgens Cofino mogelijk dat de verkeersleiders, die verantwoordelijk zijn voor het hijsen en strijken van de vlag, dat wel eens vergeten. Hij beaamt dat de vlaggen er door de soms extreme weersom standigheden snel versleten uitzien. 'Ze worden zeer frequent vervangen, maar zeker met nat weer slijten ze snel.' en alleen al het schoonmaken van de woning van de burgemeester heeft €420,- gekost. Ook andere particu liere woningen werden buiten propor tioneel besmeurd. Om Luilak in 2004 een positieve impuls te geven is een werkgroep samengesteld uit mede werkers van de gemeente, Sport service Texel en het jeugdwerk. Het resulteerde in een instructie voor het maken van een jankbus, die via de scholen, dorpscommissies. Sport service, de gemeente en Time Out wordt verspreid. De wat oudere jeugd kan zich van 4.00 tot 8.00 uur verma ken op de Groeneplaats. Het pro gramma omvat playback en karaoke, straatvoetbal, rodeostier berijden, spijkerbroek hangen en gratis limo nade, thee en Luilakbollen. Verder is er verscherpt toezicht op vandalisme en baldadigheid. Het is weliswaar nog begin april, op OSG De Hogeberg zijn de eerste exa mens al een feit. Leerlingen metaal techniek van de VMBO-opleiding Kaderberoepsgericht hadden met hun praktijkexamen deze week de primeur. Dinsdagmorgen kregen ze opdracht om met behulp van de computer een technisch ontwerp te maken, dat daarna in de praktijk moest worden uitgevoerd. Bedoeling was om het onderstel zodanig aan te passen, dat een caravan een stukje hoger van de grond kwam. Geen gemakkelijke opgave, vond ook do cent Fred Wigman. De theorie-exa mens voor alle afdelingen van de OSG (VMBO-HAVO-VWO) gaan woensdag 19 mei van start. (Foto F rod Wigman) s diverse Texelaars zijn de vlaggen die op hel Teso-terreln bij 't Horntje wapperen I" rafelig en smoezelig. iFoto Loulw m, sim 'Het rendement van een aanzienlijk deel van de detailhandel en horeca in Den Burg is niet van dien aard, dat de omzet die er is, gedeeld kan worden door nog meer onderne mers.' Die waarschuwing liet voor zitter Ries Swanink van het Texels Verbond van Ondernemers (TVO) dinsdag horen in de raads commissie Grondgebied, die het 'plan van aanpak' voor de her inrichting van het centrum van Den Burg besprak. Swanink betoogde dat TVO op voor hand 'ernstig bezwaar' maakt tegen de verkoop van grond op de Groene plaats. Niet uitgesloten is dat die ver koop na de sloop van het gemeente huis noodzakelijk is om de herin richting van het plein en omgeving financieel mogelijk te maken. De TVO-voorzitter schetste twee doem beelden, die een afname van de leef baarheid in Den Burg tot gevolgen zouden hebben. 'Eén: er vestigen zich daar avonturiers of seizoens zaken, die in de winter of na verloop van één jaar de Groeneplaats deso laat achterlaten. En twee: er vestigen zich één of meer bekende franchisers of grootwinkelbedrijven, met als ge volg dat er in de rest van het centrum zaken failliet gaan en lege plaatsen achterblijven.' Volgens Swanink heeft TVO 'niet vol doende vertrouwen' in landelijke bu reaus die de mogelijkheden voor on dernemers op Texel onderzoeken. Hij wees daarbij op een distributie plano logisch onderzoek van een paar jaar geleden voor De Koog. 'Dat gaf aan leiding tot de ontwikkeling van win kels en horeca aan de Nikadel. Het resultaat is ver beneden verwach ting', aldus Swanink. 'Triest verhaal' Het betoog van de TVO-voorzitter werd door de meeste leden van de commissie Grondgebied kritisch ont vangen. 'Een triest verhaal', vond Frans Visman (D66), die vertelde in zijn functie als bankmedewerker da gelijks ondernemers te spreken die 'schitterende ideeën' hebben voor de Groeneplaats. Arthur Oosterbaan (GroenLinks) noemde de visie van TVO 'niet erg opbouwend' en zei bij het woord ondernemers vooral te denken aan 'kansen grijpen' en met aan 'er mag helemaal niks gebeuren'. Steun kreeg Swanink wel van Maria van der Spek (WD): 'We moeten zien te voorkomen dat de situatie in Dën Burg straks gaat lijken op die in De Koog. Want die is dramatisch.' Wet houder Nel Eelman benadrukte dat een nieuw distributie planologisch onderzoek nodig is, om na te gaan hoeveel ruimte er is voor nieuwe on dernemers. Maar ze waarschuwde Swanink 'niet bang' te zijn en de dis cussie 'met open vizier' aan te gaan. Swanink erkende met zijn waarschu wing 'een schot voor de boeg' te hebben gegeven. Maar niet zonder reden, volgens hem. 'De onderne mers in Den Burg zijn met bang, maar je moet wel goed uitkijken met wie je in zee gaat en wat er besloten wordt.' Swanink zei dat het gemeentebe stuur zich goed moet realiseren dat Texelse ondernemers bij grote aan kopen in het centrum van Den Burg niet kunnen opbieden tegen lande lijke franchisenemers. Plan van aanpak Over het door burgemeester en wet houders voorgestelde 'plan van aan pak' voor de herinrichting van het centrum van Den Burg waren de commissieleden het redelijk snel eens. In dat plan hebben zowel des- Lees verder pagina 5 Een ondernemer die vandaag aan de Nikadel in De Koog een afhaal- punt voor cannabisproducten wil openen, heeft van de gemeente te horen gekregen dat zo'n loket strafbaar is. Niet lang geleden is op Texel gedis cussieerd over de vraag of er al dan niet een legaal verkooppunt voor softdrugs moest komen. Uitkomst was toen dat het weliswaar een pu bliek geheim is dat er op Texel flink wordt gedeald, maar dat een coffeeshop of afhaalpunt voor jeugd drempelverlagend zou werken, waar door het gebruik zou kunnen toene men. De gemeenteraad heeft er mede daarom voor gekozen om op Texel de zogeheten nul-optie te han teren, wat betekent dat er geen soft drugs mogen worden verkocht. Niet in een coffeeshop, met vanuit een loket, niet op straat of op een andere plek. Dit in tegenstelling met bijvoor beeld Den Helder, waar in de Alge mene Plaatselijke Verordening (APV) expliciet is opgenomen dat er op een gelimiteerd aantal punten, onder be paalde voorwaarden cannabis mag worden verkocht. De ondernemer die in De Koog, in combinatie met souvenirs, piercings en andere waren de softdrugs wil gaan verkopen, meldde zich woens dag bij de gemeente met het verhaal dat hij een softdrugsloket wilde ope nen. Dit leidde tot overleg met de burgemeester, waarna de gemeente in samenwerking met de politie heeft laten weten dat hij daarmee strafbaar zou handelen. Een agent en een ambtenaar deelden hem gisteren persoonlijk mee dat de burgemees ter zou ingrijpen als het afhaalpunt daadwerkelijk wordt geopend. Burgemeester Joke Geldorp wist de raadscommissie Middelen gistera vond te melden dat de man met zijn plannen vooral de bedoeling had een politieke discussie op gang te bren gen over het gebruik van softdrugs en het toestaan van afhaalpunten op Texel. Volgens Geldorp moesten de raadsleden er eens goed over naden ken of ze hem op basis van die handelswijze wel als serieuze ge sprekspartner zouden kunnen zien. De commissie ging inhoudelijk met op de plannen voor het afhaalpunt in. Wethouder Nel Eelman wil het (ontwerp)bestemmingsplan Den Burg, dat sinds afgelopen maandag ter visie ligt, nog vóór september aan de provincie voorleggen. Tot die tijd is het oude streekplan nog van kracht, op basis waarvan het gebied aan de oostkant van Den Burg mag worden uitgebreid. Pagina 5 De verbouwde Robbenjager van de familie Groen is heropend als grandcafé/restaurant. Het voorma lige campingrestaurant op de noord punt van het eiland is uitgegroeid tot een volwaardig restaurant dat zelf standig van de camping opereert. Pagina 6 De Geallieerden werden ze genoemd. De Verenigde Schilders, het bedrijf dat veertig jaar geleden werd opge richt toen een stel kleine schilders de koppen bij elkaar stak en de krach ten bundelde. Pagina 9 (Advertentie) (Advertentie) De zussen Annemiek van Beek en Evelien Koorn uit De Cocksdorp worden met ingang van 1 juni de nieuwe beheerders van het Eierlandsche Huis. Ze nemen de exploitatie over van Nico en Els Ooijevaar, die het dorpshuis 22 jaar hebben gerund. Voor Van Beek en Koorn Kwam het toch nog tamelijk onverwacht. Toen ze de vacature in de krant lazen, ver keerden ze in de veronderstelling dat de Stichting Exploitatie Eierlandsche Huis (SEEH) op zoek was naar een echtpaar. 'Daarom hebben we niet gesolliciteerd. Pas toen we later hoor den dat het niet noodzakelijk een echtpaar hoefde te zijn, hebben we ons alsnog aangemeld. Maar toen was de termijn eigenlijk al verstre ken.' Er bleken zich wel andere solli citanten te hebben aangemeld, maar die hadden niet de voorkeur van de sollicitatiecommissie. Toen het bij een gesprek maandag met de twee zus sen bleek te klikken, kwam het snel tot een akkoord. Van Beek en Koorn wonen beiden in De Cocksdorp en voelen zich betrokken bij de Durper gemeenschap, hebben beiden drie kinderen en een werkende echtge noot 'Onze mannen staan er vierkant achter, maar houden wel hun baan aan. Dat betekent dus flink aanpak ken Maar we hebben er alletwee veel zin in.' De Vogelwerkgroep Texel geeft maandag tweede paasdag een ex cursie door Waalenburg. Om 10.00 uur wordt gestart bij boerderij De Reiger aan de Westerboersweg (Advertentie) (Advertentie) zie pagina 8 WIJZIGING 0PHAALR0UTES HUISVUIL

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2004 | | pagina 1