e Krim verrast et maïsdoolhof Penningmeester Kotex doet greep in clubkas De nieuwe im Cjrocn '^tmrL-Jexels 'm het harL, sxr rontale botsing fietspad ontweg roept vragen op Nieuwe hulpstrandvonder van 'onbesproken gedrag' De Wit Cape Holland ^loonjlairo. ^lieuw asfalt voor psteldekken Teso Onbekenden plassen over kleuter heen Onderzoek naar verkrachtingszaak Staatsbosbeheer knapt Krimweg op TEXELSE^COURANT Moerbeek SUPER DE BOER Overtreders bij snelheidscontrole Lezing Dik Haker in bieb JL Afval gedumpt op meierblis Zaalvoetbaltitel m Visserskoor Streekplan PGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 11871 TEXELSE DINSDAG 20 APRIL 2004 COURANT erschijnt dinsdag en vrijdag IKrim opent de komende zomer maïsdoolhof. Het initiatief Lrtoe is afkomstig van Paul van In/vaarden en Erwin van der jde, die op het terrein van de Irmalige driving range op zo'n [hectare een labyrint van maïs |n aanleggen. 'Een prachtige gevoegde waarde voor het vindt Krimdirecteur Iwan lothuis, die niet uitsluit dat het plhof in 2005 een vervolg krijgt. len vorig jaar in het maïsdoolhof osterend geweest en vond het leuk', vertelt Groothuis 'Een itant succes', overtreft Van Heer- irden de attractie, die vorig jaar in dagen tijd bijna vierduizend be kers trok. 'We hebben hele leuke :ties gehad. Eén vrouw vertelde ze nu eindelijk eens zag hoe maïs leit. Want ze kende maïs alleen ir van een cellofaantje in de su- Hmarkt Een stukie beleving en la- I inde kindergezichtjes, daar doe ik voor.' Samen met Erwin van der I de trok de makelaar uit Den Burg I stoute schoenen aan en bena- I de de Krimdirecteur met het ver- zo ik of ze op een terrein dat als trap- I vliegerveldje in gebruik is, hun Ihof een vervolg mochten geven. Saillant is dat het veld ligt aan de andere kant van de Krimweg, waar ze eerder zonder succes probeerden hun plannen te verwezenlijken. Waar dat plan onder meer wegens het ont breken van de juiste bestemming en parkeerfaciliteiten geen medewer king kreeg van de gemeenteraad, is de benodigde recreatieve bestem ming in dit geval al een feit. Om ideeén op te doen bezochten Van Heerwaarden en Van der Linde de afgelopen winter het congres van Europese maïsdoolhof-eigenaren in Engeland. Ze hebben Adrian Fisher, de tekenaar van het doolhof bij Oosterend, al een ontwerp laten ma ken, de uitvoering zal binnenkort be ginnen. 'Wat het precies wordt hou den we nog even geheim, maar het is anders dan vorig jaar en toch een heel Texels ontwerp. Geen Efteling, maar gewoon terug naar de natuur.' Het maïsdoolhof zal naar verwach ting van juni tot de herfstvakantie geopend zijn. De entree ligt rond de €2,50. De ambitie van Van der Linde en Van Heerwaarden beperkt zich overigens niet tot Texel. Van Heer waarden: 'We hebben contacten voor een doolhof in Zeeland en zijn bezig met een project op de Veluwe.' 20-jarige bromfietser uit De ig en een 13-jarige fietser uit .terend zijn vrijdagnacht ge ïndgeraakt toen ze op het fiets- langs de Pontweg frontaal te- elkaar botsten. De fietser reed het linker fietspad en zat dus L De tegemoetkomende brom- :er reed wél op de goede lok, maar een alcoholcontrole :s uit dat hij 505 ug/l alcohol in bloed had, aanzienlijk meer 1 is toegestaan. Oosterender keerde terug van een I oolfeest in De Koog, toen hij om I 5 uur frontaal werd aangereden do >r de Koger, die op een scooter I d. De klap was aanzienlijk, want I fiets en de scooter werden later op rtig meter afstand van elkaar ge- ■tden. De fietser had onder meer I etsuren aan het hoofd en aan de Extra pijnlijk was dat een vriendje rmee hij gelijk op reed na het I jeluk gewoon was doorgefietst. I t zijn mobiele telefoon wist de ,vonde jongen zijn ouders te waar- luwen. Hij herstelt inmiddels goed. bromfietser - die zijn helm verloor eld er schaafwonden aan het been het hoofd aan over. Omdat hij te- I ilhad gedronken, krijgt hij een pro- I i verbaal. Opmerkelijk is dat de fietser zich niet realiseerde dat hij in overtreding was. In de verkeerswet staat weliswaar dat - als er twee fietspaden zijn - het meest rechtse fietspad moet worden gebruikt. Maar het voorgeschreven gebruik staat nergens aangeschre ven, waardoor met name toeristen die bijvoorbeeld vanaf de Pelikaan- weg, via de Pontweg naar De Koog rijden niet eerst oversteken, maar vaak meteen het linker rijwielpad ne men. Vaak realiseren ze zich niet dat er ook aan de andere kant van de Pontweg nog een fietspad loopt. Begrijpelijk, want de Pontweg is de enige weg op Texel met aan beide zijden een fietspad. Ook veel Texelse fietsers en bromfietsers rijden vaak op het verkeerde fietspad, bijvoor beeld omdat de bosjes langs de an dere strook meer luwte geven. Zorgen over deze situatie bestaan er al enige tijd, onder meer bij 3VO, de opvolger van Veilig Verkeer Neder land. In overleg met politie, de ge meente en de provincie is besloten op korte termijn bij kruisingen bord jes te plaatsen die duidelijk maken welk fietspad moet worden gevolgd. Om dit breed onder de aandacht te brengen, wordt gelijktijdig met de plaatsing een campagne gestart. kswaterstaat start vanavond I it asfalteringswerkzaamheden I de veerhavens van Teso. In Den I Her worden de op- en afrit en II boven opsteldek voorzien van 9 n nieuwe asfaltlaag. Op Texel I irdt het asfalt vervangen van de 1 - en afrit en de afvoerweg van I tbenedendek. I est wordt de Helderse veerhaven I gepakt. Daarna is de Texelse veerhaven aan de beurt. Het werk bestaat hoofdzakelijk uit het verwij deren van de oude asfaltlaag en het aanbrengen van een nieuwe laag. De werkzaamheden zullen ongeveer drie weken in beslag nemen. Passagiers van Teso zullen volgens Rijkswater staat weinig hinder van het werk on dervinden, omdat de meeste werk zaamheden op rustige tijdstippen in de avonduren en 's nachts zijn ingepland. In overleg met bootdienst Teso is gekozen voor deze periode, omdat nu het vervoersaanbod 'lager Is dan anders'. 1 4-jarig jongetje uit de Duykerdam togelijk het slachtoffer geworden In een, volgens de politie- Jordvoerder, 'walgelijke pesterij' lor een aantal nog onbekende kna kt- Het kind kwam afgelopen week- jd huilend thuis, waar uit zijn verhaal pek dat jongens over hem heen idden geplast. De geschokte 'ders schakelden onmiddellijk de Mie in en gingen zelf in de buurt op lek naar de daders. Die werden thter niet gevonden. Volgens buurt- iwoners is het Soedanese gezin 'hoorlijk van de kaart door de af- Jtte. 'De ouders spreken nauwelijks jlederlands, dus het is moeilijk voor |f om te verwoorden wat er met hun ■od is gebeurd', aldus een buurt bewoonster. Volgens de vrouw zijn de ouders bang dat hun kind nog meer overkomt en hebben zij het jochie daarom van school thuisgehouden. De Texelse politie is een onderzoek gestart naar de verkrachting van een vrouw. Politievoorlichter Hielke Vogelzang bevestigt dat er aangifte is gedaan van een verkrachting die heeft plaatsgevonden aan de Schumakersweg op vrijdag 2 april. Waar dat exact is geweest, wil de woordvoerder niet prijsgeven. Wel zijn er inmiddels verschillende perso nen gehoord. In het kader van het onderzoek en de bescherming van het slachtoffer wil de politie geen ver dere mededelingen doen. Uitgave van v/h Langeveld de Rooy bv, Postbus 11,1790 AA Den Burg Losse nummers 0,95 Erebaantjes zijn op Texel met heel dik gezaaid en je kunt er doorgaans met naar solliciteren. Zo is het ook met de strandvonderij, daar moet je voor worden gevraagd. Dat overkwam Fulps Duinker van NieUweschild, die zich sinds woensdag hulpstrandvon der mag noemen. Hij neemt het stokje over van vader Piet, die vanaf 1982 verantwoordelijk was voor de kuststrook tussen De Schorren en 't Horntje. De oostkust staat er welis waar niet om bekend dat er regelma tig grote of waardevolle zaken aan spoelen, zo nu en dan komt er nog wel eens iets voorbij dat de moeite waard is. 'Ik heb bijvoorbeeld wel een stuk of wat containers op de kant gehaald', vertelt de nu 78-jarige Duinker. 'De meeste waren leeg, maar ze moesten wel worden gebor gen.' Nog gevuld was een container die bleef steken op De Schorren. Als zoveel zaken die op oostelijk Texel aanspoelen, was deze via het Eierlandse Gat het wad op komen drijven. De container zat vol met si garetten, van het merk Holywood, dat veel Texelaars nog bekend in de oren zal klinken. 'Door het tij konden we er zo snel niet bijkomen. Via de vuurto ren kreeg ik het bericht dat een bootje onderweg was naar de container, vermoedelijk om deze te plunderen. Ze konden op de radar zien dat het scheepje er nog anderhalve kilome ter vandaan zat. De vuurtoren belde toen naar de douane in Amsterdam. De nieuwe hulpstrandvonder Fulps Duinker (links) neemt het stokje over van zijn vader Piet Duinker, die 22 jaar verantwoordelijk was voor zaken die aanspoelden aan deTexelse OOStkUSt. /toto GtrarV Tvnnwmar) door Commissaris van de Koningin Harry Borghouts: De vinder heeft recht op tien procent, tot een maxi mum van €908,-.' De loonwerker uit Nieuweschild werd - zoals dat hoort - gevraagd voor zijn nieuwe functie. 'Het is wel een eer. Uit dit officiële stuk maak ik op dat je van onbesproken gedrag moet zijn Daar voel ik me best door gevleid', glun dert hij. De vraag die op de lippen brandt, is of de Oosterender op zijn traditionele klompen de kamer van Commissaris van de Koningin Borghouts is binnengestapt. Hij ont kent: 'Op een gegeven moment zag ik zoveel pluche, toen heb ik ze toch maar uitgedaan.' Fulps Duinker be hoort tot de zes hulpstrandvonders die Texel rijk is. In opdracht van Staatsbosbeheer is vandaag gestart met het opknappen van de Krimweg. Het deel van de weg dat binnen het nationaal park Duinen van Texel ligt, wordt hersteld. Eerst wordt de deels verbrokkelde asfalt- verharding met een kitlaag aan elkaar verbonden, waarna een nieuwe slijtagelaag wordt aangebracht. Van wege de benodigde temperatuur kon het werk niet eerder worden uitge voerd. Daarom werd gewacht tot de relatief rustige periode na de Paasda gen. Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten voor autoverkeer De werkzaamheden zijn geraamd op €32.000.- en worden uitgevoerd door aannemersbedrijf De Vnes en Van der Wiel. Van Vlieland vertrok vervolgens een snelle rubberboot van de douane, die hem de pas heeft afgesneden. Maar ze waren er al eerder geweest, want de container was al opengebroken.' Sterke verhalen hierover worden nog regelmatig verteld door Maarten Boon, die naar eigen zeggen samen spande met broer Sil. Duinker kwam ook in actie toen in 'zijn' gebied een zeilbootje aan spoelde en een boei, die afkomstig bleek uit de Noordzee ter hoogte van Belgie. 'Dat had nog een hele na sleep, want de vinder eiste zijn vindersloon en zo'n boei vertegen woordigt nog een heel kapitaal.' Op volger en zoon Fulps, die woensdag in het provinciehuis werd beëdigd Bij een controle van de meierblis in Oudeschild werd vnjdag afval aange troffen dat niet op de brandstapel thuishoort. Na enig speurwerk kon de politie de dader van de illegale dump achterhalen De man verklaarde dat het afval er abusievelijk op terecht was gekomen en zegde toe dit zelf weer te verwijderen (Advertentie) De penningmeester van Kleindier- sportvereniging Kotex heeft enkele duizenden euro's verduisterd uit de clubkas. Dat werd eind vorige week bekend. Het bestuur heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie. De fraude werd in maart ontdekt tijdens een controle door de kascommissie. Al geruime tijd bestond argwaan over het functio neren van de penningmeester. Zij is met onmiddellijke ingang uit het bestuur gezet. Volgens voorzitter Toon van Haastrecht heeft de vrouw de verduistering bekend. Nauwelijks bekomen van alle con sternatie licht voorzitter Van Haast recht het clubdrama toe. 'Vorig jaar hadden wij al een vermoeden dat er iets niet klopte. We hebben diverse keren om opheldering gevraagd, maar steeds zei zij dat er niks aan de hand was en dat de boeken prima in orde waren. En als je dan geen be wijzen hebt dat dat niet zo is, ver trouw je er maar op. Na tien jaar, want zo lang is ze al penningmeester, is er toch ook een zekere vertrouwens band', aldus de voorzitter. Tijdens de kascontrole in maart viel de fraude rende penningmeester door de mand. De kascommissie, bestaand uit de leden Kelly Hooijberg-Jansen en Aagje van Haastrecht, ontdekte dat er iets met klopte. 'We vertrouw den het niet en zijn gaan doorvragen. We wilden nota's en bonnetjes zien, maar die liet ze niet zien. Steeds draaide ze erom heen', aldus Van Haastrecht. Hooijberg, opgeleid tot boekhoudster, prikte uiteindelijk door het opgetrokken rookgordijn heen en ontdekte al snel dat de boeken met klopten. 'Het was een grote puin hoop.' Boeken weg Toen KotexTsecretaris Finka van der Kraan en Hooijberg, die al was aan gesteld als tweede penningmeester, de financiële administratie nauwkeu rig uitplozen, ontdekten zij dat er en kele duizenden euro's misten. Daarop werd een professionele boekhouder ingesteld, die eveneens vaststelde dat de financiën niet deugden. Hoe groot het verduisterde bedrag precies is, is vooralsnog met bekend. 'We hebben alleen de boekhouding van 2002 tot en met dit jaar kunnen ach terhalen. De rest is spoorloos. Zij zegt dat die boeken er met meer zijn', al dus Van Haastrecht. Dat de fraude pas nu is ontdekt, is volgens de voor zitter met onlogisch. 'We stellen ieder jaar een kascontrolecommissie in. maar dat zijn amateurs en geen pro fessionele boekhouders. Die hebben niet doorzien dat het niet klopte, want op het oog leek alles in orde. Helaas voor haar was dat dit jaar anders, want Kelly Hooijberg heeft er wél ver stand van. Daarom viel ze pas nu door de mand.' Volgens Van Haast recht zijn in het verleden ook wel eens twijfels gerezen over de betrouwbaar heid van de penningmeester. 'Het vorige bestuur had ook al z'n twijfels, maar kon niks bewijzen. Bovendien ben je als club blij dat je tegenwoor dig nog vrijwilligers voor het bestuur kunt vinden, dus moet je daar ook voorzichtig mee omgaan.' De vrouw heeft na lang aandringen de fraude uiteindelijk bekend. 'Toen kwam er ook steeds meer boven. Ze blijkt re gelmatig geld te hebben gepind en er zaten bonnetjes in de boekhouding van winkels die kinderkleding en speelgoed verkopen.' Terugbetaling Volgens het bestuur heeft de vrouw schriftelijk toegezegd al het achterovergedrukte geld terug te be talen. 'Er is proces-verbaal opge maakt, maar ze wordt alleen vervolgd als ze de gemaakte afspraken niet nakomt.' De club vermoedt dat er in de afgelopen periode, ook vóór 2002, veel meer geld is verdwenen. 'Maar dat kun je niet hardmaken, dus dan kun je het ook niet terugvorderen', aldus Van Haastrecht. De leden wer den afgelopen donderdag tijdens een inderhaast bijeengeroepen leden vergadering ingelicht. Zij reageerden Lees verder pagina 5 Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: Slijterij - Wijnhandel ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE WlM iTTI Tl I Folder niet gehad?! Alsnog verkrijgbaar op Spinbaan 6. (Advertentie) Een snelheidscontrole van een half uur leverde de politie donderdag twee overtreders op. Tussen 16.30 en 17.00 uur werd op de Pontweg ge controleerd, op het deel waar een maximumsnelheid van zestig kilome ter per uur geldt. Een auto met aan hanger passeerde de radar- apparatuur met 86 kilometer per uur en ging op de bon. Ook een andere automobilist die met een snelheid van 104 kilometer voorbijstoof, krijgt een schikkingsvoorstel thuisgestuurd. Wieler-wereldreiziger Dirk Haker ver zorgt donderdag een lezing in de openbare bibliotheek. Aan de hand van zijn dialezing De Wereld Rond neemt Haker zijn toehoorders mee naar de verre oorden die hij met de fiets doorkruiste. De reis voert onder meer van het zuidelijkste punt van het continent tot ver boven de poolcirkel en van de Rocky Mountains tot op Bali. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en de toegang bedraagt één euro, inclusief koffie of thee. Een eigenzinnig directeur in een bijzonder hotel. In de nieuwe Texeltoerist onder meer een portret van Cees den Ouden van Grand Hotel Opduin. In een zinderende laatste wedstrijd is Klif er vrijdag voor het eerst in zijn bestaan in geslaagd het zaalvoetbal- kampioenschap van Texel te verove ren. Onder een ouderwets grote pu blieke belangstelling maakten Klif en J'elleboog er een spektakelstuk van. De beslissing viel pas twee minuten voor het einde. Pagina 7 De klompen gepoetst, strak in het pak, met bas en tenor, het Oude schilder Visserskoor. Aldus de aan kondiging van spreekstalmeester Willem Snoek, zaterdagavond in een bomvol 't Skiltje Pagina 2 Het moet wel héél gek gaan, wil Ge deputeerde Staten in het nieuwe streekplan de mogelijkheden voor woningbouw op Texel niet verruimen. Die verwachting spraken leden van de Statenfractie van de PvdA vrijdag uit bij een bezoek aan Texel. Pagina 5

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2004 | | pagina 1