Raad houdt vast aan bouw nieuw raadhuis Doek valt definitief foor Medische Post Cjroen '/warL-Jexels in het harL, Om te bewaren! Onze nieuwe telefoonnummers Oudste en jongste SVO leggen eerste steen Geen steun voor motie D66 huisartsen zeggen huur op mih Vrachtwagen ramt gevel van woning Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten in één kantoor Snelheidsduivel verliest rijbewijs binnen maand Drankrijder TEXELSE^COURANT SUPER DE BOER Wonen+Slapen! Vermiste Georgiërs Bouwsector taant Oud-strijder bij herdenking Rabobank (PGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 11875 DINSDAG 4 MEI 2004 Verschijnt dinsdag en vrijdag s gemeenteraad houdt vast aan laar beslissing van 28 oktgber i om een nieuw raadhuis te Lwen op de ijsbaan van Den Lg of op het voormalige A-veld n Texel aan de Emmalaan. Een otie van Frans Visman (D66) om it besluit te herroepen en te kie- voor verbouw van het be- aande raadhuis aan de Groene- aats kreeg gisteravond geen ikele steun van de andere poli- >ke partijen. sman stelde voor toch te kiezen ior verbouw naar aanleiding van de scussie die is losgebarsten over de aag waarom er een nieuw raadhuis oet worden gebouwd. 'Ik heb on- lorstelbaar veel reacties gehad van ensen die zich afvroegen waar we e bezig zijn', aldus de D66'ei. Voi re zijn partij is het mogelijk om de sen die aan een nieuw gemeente- ns worden gesteld ook te verwe- nlijken op de Groeneplaats. De ndige locatie is volgens D66 goed ireikbaar en de kosten voor ver- luw of nieuwbouw (rond de 12,5 iljoen euro) ontlopen elkaar niet el. ilgens Piet Standaart is dat voor ixels Belang juist één van de reden n voor nieuwbouw te kiezen. 'Bij (bouw valt het altijd tegen en op it eind krijg je toch nog extra kos- n.' Texels Belang herkende zich niet de uitspraken van Visman dat veel ensen vraagtekens zetten bij de luwbouwplannen. Volgens andaart heeft zijn partij zowel vóór s na 28 oktober 2003 naar de be- Ifcng geluisterd en hebben zowel l achterban als de leden met ge- I om herziening van het besluit. Ij komen daar dus ook met op te- We hebben zowel financieel ais janisatorisch voor nieuwbouw ge- zen.' 1 Koolhof (CDA) noemde de motie nD66 een sympatieke motie, maar in wel voor mensen die weinig van s gang van zaken rond het nieuwe adhuis afweten. Volgens Koolhof is keuze voor nieuwbouw welover wogen gemaakt op basis .van infor matie die het college heeft verstrekt. Hij was het eens met Standaart dat verbouw waarschijnlijk leidt tot gekunstel. 'Het wordt nooit zoals je het wil hebben, terwijl je met nieuw bouw kunt voldoen aan de eisen van deze tijd en het levert ook kwaliteit voor de burgers op.' Koolhof bracht in herinnering hoe zijn partij had ge worsteld met de sloop van St. Jan aan de Beatrixlaan en de bouw van het huidige St. Jan, maar uiteindelijk zeer tevreden was over de nieuw bouw. 'Ais je nu ziet hoeveel levens vreugd die nieuwe woningen geven, dan moet je naar mijn mening voor nieuwbouw gaan.' De fractievoorzit tervan het CDA sprak alleen namens zichzelf en Marian Merkelbach Par tijgenoot Gerard Weijers gaf, net ais op 28 oktober, wel de voorkeur aan verbouw. Op basis van geluiden uit zijn eigen achterban stelde hij dat aanpassen van het huidige raadhuis goedkoper zou moeten kunnen dan tot nu toe is voorgesteld. Maria van der Spek (WD) wees Vis man erop dat de raad al jaren bezig is met het gemeentehuis en dat het onderwerp niet kortgeleden uit de lucht is komen vallen. De keuze voor een nieuw raadhuis is voor haar par tij een bewuste en weloverwogen beslissing geweest. Ook tijdens de ledenvergadering werd de fractie daarin gesteund. 'We gaan nu dus voor het zoeken naar de locatie.' Zij hoopte dat de discussie over het raadhuis niet opnieuw gaat spelen, omdat er al sinds 1996 over het on derwerp wordt gepraat. Oppositie partijen PvdA en GroenLinks verde digden eveneens hun keus voor een nieuw raadhuis. Volgens Eric Hercu les had de PvdA in 2002 in haar verkiezingsprogramma opgenomen dat er een optimale service aan de bevolking moet worden verleend en dat ambtenaren optimaal moeten kunnen functioneren en wordt met een nieuw raadhuis aan die voor waarden voldaan. Henny Festen (GroenLinks) liet weten dat Visman Lees verder pagina 3 it doek is definitief gevallen voor Medische Post in De Koog. De uren blijven gesloten, de huur is gezegd. Volgens de voorzitter de Stichting Medische Post De og, Jacquelien Dros, zien de xelse huisartsen die het bestuur "tien van de stichting, geen an- re mogelijkheid dan de post op heffen. Het tekort op de begro- g is in de loop der jaren flink op lopen. Voor dit jaar werd zelfs n tekort van zo'n €20.000,- ver kilt. De huisartsen weigeren g langer alleen de verantwoor- ig te nemen voor de medische Ipverlening aan toeristen. atuurlijk hebben wij onze verant- fordelijkheid, maar wij staan hierin 'alleen. Ook de gemeente. Univé de Texelse logiesverstrekkers zijn rantwoordelijk. Als die het laten af ten, dan houdt het op', aldus Dros. laar lang ving de artsenpost in de dplaats jaarlijks tussen de 2400 en toeristen op tijdens de negen •ningsweken. Hoewel de post bestaansrecht al snel had bewe- bleef de voorziening een schip bijleg. Zeker de laatste jaren «st er flink worden geïnvesteerd, ''oorbeeld door de koppeling aan centrale huisartsenpost in Den Mer. Daarvoor moest de automa- ehng worden aangepast en boven- ■o mocht er niet meer worden ge- 1 met basisartsen. 'We moesten partsen in dienst nemen en dat "atuurlijk meer. Bovendien werd steeds lastiger om geschikte 'svesting te vinden voor deze art- aldus Dros. De gemeente "ale zich vorig jaar bereid om de ™li|dende post financieel bij te a" en besloot de huisvestings- 5 en van de post en de artsen op te nemen. Dat bedrag is echter ,?5ei'<end voor een sluitende ex- a"e Ziektekostenverzekeraar Univé kwam terug op een eerdere garantstelling en overleg met de Texelse Vereniging van Logies verstrekkers (TVL) leverde niets op. Terug bij af Door de sluiting van de artsenpost zijn de artsen in feite terug bij ah toe risten die een dokter willen zien, zul len zich weer tot de reguliere huisart sen wenden. 'Dat is zo, maar wij nemen die verantwoordelijkheid niet meer. De bij ons ingeschreven patiën ten en spoedeisende gevallen gaan voor. De overige patiënten moeten maar afwachten of ze terecht kunnen', aldus Dros. Dat kan volgens de huisarts betekenen dat patiënten enkele dagen of misschien wel een week moeten wachten, alvorens zij in een huisartsenpraktijk terecht kunnen. 'Dan is het wellicht handiger om toch naar de eigen huisarts te gaan of een arts in Den Helder.' On derling hebben de huisartsen geen scenario's voor de zomerperiode be sproken. 'Dat willen we juist niet doen, omdat je dan toch de verant woordelijkheid op ie neemt. Wij wil len het probleem niet meer oplossen. Iedere huisarts doet het op zijn eigen manier', aldus Dros. Zij erkent dat die situatie waarschijnlijk zal leiden tot klachten en boze patiënten. 'Er zul len zeker patiënten boos worden en het met leuk vinden dat ze worden weggestuurd, maar ook voor ons en voor onze assistentes is dat niet leuk. Dat is de prijs die wij én de toerist die naar Texel komt, moeten betalen.' Gemeente Hoewel de medische post volgens burgemeester Geldorp geen ge meentelijke taak is en als zodanig ook met in de begroting is opgenomen, heeft zij afgelopen donderdag wel een gesprek gehad met een deel van de Texelse huisartsen. 'Er zijn diverse Lees verder pagina 3 Uitgave van v/h Langeveld de Rooy bv, Postbus 11,1790 AA Den Burg Losse nummers 0.95 Het oudste voetballende lid van SV Oosterend, de 62-jarige Bep Vonk, kijkt lachend toe hoe het jongste lid, de 5-jarige Hans Daalder junior, de tweede steen van de nieuwe kantine legt. Links voorzitter Ewald Witte, rechts collega-bestuurslid Lia Duinker. (Foto joop Rommet») Het oudste en het jongste voetbal lende lid van SV Oosterend hebben zaterdag de eerste twee stenen van de nieuwe kantine gelegd. Dat gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst, waarvoor niet alleen de meeste leden, maar ook veel dorpsgenoten waren uitgelopen. De jeugdspelers waren allemaal inge schakeld bij de officiële handeling. Zij vormden een lang lint, dat van de in gang van het terrein dwars over het hoofdveld naar de in aanbouw zijnde kantine liep, en gaven daarbij twee stenen door. De eerste werd gelegd door de 62-jarige Bep Vonk, die te genwoordig alleen nog maar in het recreatieteam voetbalt, maar voor wiens talrijke andere verdiensten voorzitter Ewald Witte ook de aan dacht vroeg. 'Je hebt hier heel wat voetstappen liggen De ouderen we ten daar alles van, de jongeren moe ten daar nog maar eens naar vragen.' Vonk was onder meer achttien jaar lang trainer voor SVO. Het jongste voetballende lid was de 5-jarige Hans Daalder junior, speler van de F2-pu- pillen. In totaal telt de vereniging on geveer 150 leden. Overigens was de steenlegging vooral symbolisch, want de mede werkers van metselbedrijf VooRuyt hebben de afgelopen weken al aar dig wat metselwerk verricht Het bouwwerk is 27 meter lang en 9 me ter breed en bevat naast een nieuwe kantine ook vier kleedkamers. De opening staat voor 1 december ge pland. Veel werk zal nog gaan zitten in de afwerking. De bouw zelf wordt verricht door bouwbedrijf Elko Vermeulen en enkele onderaan nemers, het binnenwerk moet wor den geklaard door vrijwilligers. Vol gens planning zullen zij samen zo'n tweeduizend uur werk verrichten, noodzakelijk om de toch al niet ge ringe kosten - €240.000,- - niet ho ger te laten worden. De oude kantine wordt gesloopt, de kleedkamers blij ven staan als extra faciliteit voor toer nooien en andere grotere evenemen ten. Een tot dusver onbekende vracht wagen heeft zaterdag rond 17.45 uur de gevel van de bedrijfswoning Laagwaalderweg 37 in De Waal ge ramd. Zowel de buiten- als de binnenmuur scheurde en werd in gedrukt. Ook het platte dak van het gebouw werd ontzet. Herstel van de schade zal duizenden euro's kosten. De woning die hoort bij de winkel van het Service Centrum Texel van Stiehl wordt sinds september bewoond door Jonathan Stiehl en Tineke Tim mer. Zij waren niet thuis toen het on geluk gebeurde. Aan de hand van sporen en van wat buren hebben gezien staat vrijwel vast dat het gaat om een wijnrode, 15 meter lange op legger uit Tsjechië, die uit de richting Eierland kwam. In kenneli|ke haast op weg naar de boot stuitte de chauffeur op de in aanleg zijnde rotonde, waar hij enkele betonnen onderdelen raakte en vernielde. Hij moet toen achteruit het erf van Stiehl zijn opge reden en raakte bij het keren de ge vel. Bij de aanrijding moet ook de achterkant van de vrachtwagen (waarvan het kenteken bekend is) schade hebben opgelopen. Voordat de gewaarschuwde politie de wagen had kunnen aanhouden, was deze al van het eiland vertrokken. Staatsbosbeheer en Natuurmonu menten op Texel delen sinds deze week één kantoor aan de Molenstraat 83. Natuurmonumenten heeft de ruimte die zij in Oudeschild huurde inmiddels verlaten. Door deze sa menwerking worden de huisvestingskosten gedrukt, wat ten goede komt aan het beheer van de terreinen. De verwachte meerwaarde van het gezamenlijk gebruik is meer samenwerking bij het beheer van de verschillende terreinen, het delen van kennis en het gezamenlijk gebruiken van machines. Texel is de enige locatie waar van een dergelijke nauwe samenwerking sprake is. Beide organisaties hebben nu als postadres Molenstraat 83, 1791 DK Den Burg. De telefoonnummers blij ven ongewijzigd: Staatsbosbeheer, tel. 312228; Natuurmonumenten 312045. Een 18-jarige automobilist uit Den Burg heeft weinig plezier van zijn rij bewijs gehad. Toen politieagenten hem in de nacht van zondag op maandag op de Pontweg wilden aan houden voor een alcoholcontrole, bleek de man maar liefst 132 kilome ter per uur te rijden op een stuk waar hoogstens 80 km/u is toegestaan. Omdat hij de maximumsnelheid met meer dan 50 km/u overschreed, werd zijn njbewijs 'automatisch' ingeno men. Het bleek minder dan een maand geleden, op 7 april, te zijn af gegeven. De man had geen alcohol genuttigd. 620 ug/l gaf het testapparaat aan, nadat een 30-jarige van drankgebruik verdachte automobilist uit De Cocksdorp in de nacht van vrijdag op zaterdag op de Postweg had moeten blazen De uitslag lag bijna drie keer zo hoog als toegestaan, reden voor de politie hem een njverbod op te leggen en zijn rijbewijs in te nemen. In het bericht over de herdenking die vanmiddag op begraafplaats Loladze wordt gehouden, venmeldden wij een te vroeg tijdstip. De (korte) plechtig heid begint niet om 16.00 uur maar om 16.30 uur. De herdenking zal ook worden bijgewoond door de 84-jange Georgiër Pokro Pagaria, die heeft meegedaan aan de opstand van april 1945. De in traditioneel kostuum ge stoken oorlogsveteraan arriveerde zaterdag volkomen onverwacht op Texel, in gezelschap van een vriend. Hij is vanavond ook aanwezig bij de algemene herdenking in de her vormde kerk en bij de monumenten op de algemene begraafplaats aan de Kogerstraat. (Advertentie) CjTMi 'ZgarL-Jtrrii It hü han_ Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE i7(T f Folder niet gehad?! Alsnog verkrijgbaar op Spinbaan 6. Over de Georgische opstand in april 1945 is al veel gezegd en geschre ven. Toch komen er bijna zestig jaar later nog steeds nieuwe aspecten aan het licht. Zoals het opmerkelijke verhaal van de nu 80-jarige Johannes Crébos uit de Noordoostpolder. Hij zegt op de dag van de opstand een groep van vijftig van Texel afkomstige Georgiërs in zijn schuur in het oost- Groningse Nieuw-Beerta te hebben gehad. Pagina 5 De bouwsector op Texel zit in zwaar weer. Door de tanende economie en het ontbreken van grote bouw projecten dreigen er diverse bedrijven in problemen te komen. 'De super- jaren zoals we die tien jaar geleden hadden, zijn voorbij. Mensen houden de centen in de zak', aldus Jan- Jacob Rab, voorman van de sector bouw van het TVO. Pagina 9 Algemeen telefoonnummer 36 77 00 Fax 36 7799 Bedrijven 36 77 66 Verzekeringen 36 77 77 Fax 36 7797 Jonathan Stiehl bij de gescheurde gevel van zijn woning. (Foto Horry Graaf) Financieel advies/huis- hypotheekadvies Fax 36 7733 36 7798

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2004 | | pagina 1