Wachttijd loopt op tot circa vier uur Vakantiekrant Groen '~[warL- Jexels in het harL, sterke stijging aantal {aanrandingen Texel Teso boekt bijna dagrecord College werkt mee aan huisvesting seizoenpersoneel Bevalling op volle zee Rijkswaterstaat verlegt monding van de Slufter TEXELSE^COURANT Gecombineerde krant met hemelvaart 1 SUPER DE BOER TEXELSE^COURANT Promskoor a Ontucht a ZDH scoort 8 keer yie uwe cijfers in 'Misdaadmeter' Texelse Courant houdt enquête over raadhuis ^Bejaarde man in sloot verdronken herschijnt dinsdag en vrijdag Uitgave van v/h Langeveld de Rooy bv. Postbus 11,1790 AA Den Burg Losse nummers 0,95 Na de voltooiing van het opstelter rein op 't Horntje verkeerde menig een in de veronderstelling dat de lange wachtrijen tot Den Burg tot het verleden zouden behoren. Een misvatting, zo bleek vrijdag, toen de file zelfs tot het tankstation van Kievit nabij de Akenbuurt reikte en de wachttijd in de middag opliep tot omstreeks vier uur. 'Een excessieve hoeveelheid auto's, die we met konden voorzien', ver klaart Teso-woordvoerder Alex Cofino. 'We hebben vanaf Texel vrij dag 4.150 auto's overgezet, een aan tal dat in de buurt van het dagrecord komtHet slechte weer van vrijdag was er volgens Cofino debet aan dat het vervoersaanbod zich die dag concentreerde. 'Veel mensen die aanvankelijk de bedoeling hadden zaterdag te vertrekken, zijn vermoe delijk vrijdag al gegaan. Dat blijkt ook uit de cijfers van zaterdag, toen het aantal auto's lager uitpakte dan onze prognose.' De veronderstelling dat asfalteringswerkzaamheden de oor zaak van de wachtrij waren, berust op een misverstand. 'Dat gebeurde woensdag en donderdag.' Wat wel voor opstoppingen in de rij zorgde, was het grote aantal auto's dat met pech kampte 'Dertig stuks. We heb ben geholpen bij startproblemen en we hebben zelfs de hulp van de wegenwacht moeten inroepen. Ook de politie heeft een aantal automobi listen geholpen.' Verder bleek dat het laden en lossen dusdanig veel tijd in beslag nam, dat Teso regelmatig extra motor vermogen moest inzetten om tijdig aan de overkant te zijn. Bijvoorbeeld toen rond 15.00 uur een bestuurder met op tijd op het autodek was, waar door vertraging ontstond. Ook het grote aantal caravans en vrachtwa gens. die veel plaats innemen, droeg bij aan de extra drukte. Ondanks de wachttijd is Teso niet ontevreden over het verloop van de vrijdag. Cofino: 'Op zich was alles voldoende bezet, al waren er wel wat kleinere operationele zaken die zijn te verbeteren. Maar niet structureel. De inzet van het opstelterrein, dat als je alle stroken achter elkaar legt in to taal een lengte heeft van 2300 meter, gebeurde naar tevredenheid. En de politie heeft adequaat gereageerd.' Op een enkele klacht na hebben Teso Een bijzondere gebeurtenis vrij dagmiddag aan boord van Teso- boot Molengat, waarom 16.49 uur Mikki Hemelraad werd geboren. Haar bevalling kondigde zich al eerder aan. maar omdat haar moe der Regina Luiken uit Oudeschild er maar met in slaagde haar tweede kind thuis ter wereld te brengen, werd besloten haar over te brengen naar het Gemini Zie kenhuis Onder politiebegeleiding reed haar ambulance langs de file naar de veerhaven, waarna ze de boot op werd gereden. 'Een ritje met de ambulance en een stukkie varen, meer was er kennelijk niet Rijkswaterstaat is vandaag gestart met het verplaatsen van de mon ding van de Slufter. Eerst wordt een kleine geul aan de zuidzijde van de strandvlakte gegraven. Het vrijkomende zand wordt gebruikt om vervolgens de geul aan de noordzijde van de monding af te dammen. De werkzaamheden du ren nog de hele maand. Het werk is volgens Rijkswaterstaat geen ontevreden geluiden bereikt. 'We kregen een reactie van een vrouw die 3,5 uur in rij had gestaan. Ze vond dat het allemaal zo goed was geregeld Matroos en kenner van de Teso-geschiedenis Dirk Kuiter weet te melden dat een wachttijd van vier uur sinds de ingebruikname van de dubbeldeks afmeerinrichting op 19 juni 1986 niet meer is voorgekomen voor nodig', vertelt Regina Luiken, die ruim halverwege een baby van 3340 gram ter wereld bracht. Dat gebeurde met hulp van verloskun dige Theda Niehoff en een sta giaire. 'Het was een heel gedoe in dat kleine hok|e en behoorlijk warm. Zelfs de camera besloeg ervan.' Reden voor de stagiaire om op het autodek te vragen of ze van iemand een toestel mocht lenen. 'Dat lukte, alleen weten we nog met of de foto's zijn geluktGiste ren deed de trotse vader Jeroen Hemelrijk in Den Helder aangifte Want het Burgerlijk Wetboek schrijft voor dat bij een bevalling aan boord de geboorteakte moet worden opgemaakt op de plek waar het schip als eerste ligplaats kiest. (jrttZmjrt Jrtrli ba bjrL. In verband met het als werkdag uitvallen van donderdag 20 mei, hemelvaartsdag, zal er op woensdag 19 mei een gecombineerde krant verschijnen. Advertenties voor deze krant kunnen maandag 17 mei tot 17.00 uur worden ingeleverd. Directie Langeveld de Rooy Cffta "ZwarL'Jnth i» ba bart_ Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE Folder niet gehad?! Alsnog verkrijgbaar op Spinbaan 6. GERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 11877 DINSDAG 11 MEI 2004 Auch mit deutschem Text Gratis bijlage TEXELSE_^t Advertenties voor de Vakantiekrant kunnen worden ingeleverd t/m woensdag 19 mei 12.00 uur bij de advertentiebalie van Langeveld de Rooy, Spinbaan 6, tel. 362600, fax 314111 B en w hebben besloten door te gaan met twee planologische pro cedures tegelijk om het mogelijk te maken dat Yvonne Boom op haar terrein aan de Krimweg huisves tingsmogelijkheden krijgt voor het personeel van haar strandpavil joens. De artikel 17-procedure, gericht op het gedurende maximaal vier jaar toestaan van 14 caravans op het ter rein, verkeert al in de slotfase. Het college heeft de daartegen inge brachte bezwaren van buurtbewo ners op één na ongegrond verklaard en zal de vrijstelling volgende week afgeven. Tegen deze afgifte kunnen gedurende de termijn van zes weken dat het besluit ter inzage ligt opnieuw bezwaren worden ingediend, waarna het college - rekening houdend met deze bezwaren - het besluit herover weegt na advies te hebben ingewon nen bij de bezwaarschriftencom missie. Tegenstanders kunnen de bestuursrechter tevens vragen om een voorlopige voorziening, wat een snel oordeel zou kunnen opleveren. Intussen gaat de artikel 19-procedure van start, gericht op vergunning voor het blijvend huisvesten van het seizoenpersoneel in een daartoe te verbouwen bestaand gebouw op hetzelfde terrein. De gemeente wacht op de daarvoor benodigde bouw- aan vraag. Onzeker Yvonne Boom en het college hopen dat de artikel 19-procedure binnen vier jaar rond is, dus voordat de vrij stelling krachtens artikel 17 zijn gel digheid verliest. Dat is echter aller minst zeker. Veel zal afhangen van de buren, die zich tot dusver zeer kntisch hebben opgesteld tegen de huisves ting van seizoenpersoneel bij de woning van Boom, mede naar aan leiding van de ervaringen die ze heb ben opgedaan nadat de gemeente het huisvesten gedoogde en waarte gen zij met succes de rechter inscha kelden. Tegen de nu af te geven tijdelijke vrij stelling werd door drie personen een zienswijze ingediend. Van de daarin opgenomen bezwaren heeft het col lege er één gegrond verklaard. Die hield in dat er in dit geval geen sprake is van objectief begrensde tijdelijk heid. Immers, het staat niet vast dat binnen vier jaar de artikel 19-proce dure voor een definitief onderkomen is afgewerkt. De andere bezwaren zijn van de hand gewezen. Beperkingen De 14 caravans voor maximaal 28 personen mogen van 15 maart tot en met 31 oktober op het terrein staan. Alleen personeel dat bij Boom zelf in dienst is, mag er gebruik van maken. Het college geeft toe dat van het on derbrengen van de seizoenwerkers enige hinder is te verwachten, maar rekent erop dat Boom gedragsregels zal stellen en dat deze regels ook zullen worden nageleefd. De ge meente zal erop letten dat de voor waarden waaronder de vrijstelling wordt verleend in acht worden geno men en zo nodig handhavend optre den. Boom heeft een aantal caravans in middels geplaatst. Ze staan op slechts 30 meter afstand van haar woning, zodat ze snel kan optreden als zich hinder voordoet. De door buren geuite vrees dat door de cara vans waardevermindering van hun huizen zal optreden, wordt door de gemeente met gedeeld, gezien de periode van slechts vier jaar dat de caravans er mogen staan. (Advertentie) Een ongeveer 110 mannen en vrou wen tellend gelegenheidskoor oe fende zondagmiddag in het muziek centrum in Oosterend op de stukken die ten gehore worden gebracht op het Promsconcert. Het was pas de tweede keer, maar desondanks toonde zich dirigent Betty Bakker zich tevreden over hun verrichtingen. Pagina 2 Een 56-jarige Cocksdorper die vol gens de politie van 1992 tot 1996 ontucht heeft gepleegd met zijn neefje is vrijdag veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur. waarvan hij er 150 daadwerkelijk moet verrichten. Verder moet de man een intensieve therapie volgen. Pagina 5 ZDH heeft een geslaagd seizoen zon dag besloten met een even grote als verdiende overwinning op De Koog Was de 1 -5 in de eerste wedstrijd aan de Boodtlaan destijds nog wat geflat teerd, zondag lieten de Hoornders de kans liggen om hun gasten met een nog veel grotere nederlaag naar huis te sturen. Het werd uiteindelijk 8-1. Pagina 7 (Advertentie) Op het terrein van Yvonne Boom aan de Krimweg is men begonnen met het opstellen van de caravans voorde seizoenkrachten. De caravans zullen uiteindelijk in eikaars verlengde in een cirkel worden gezet op brandveilige onderlinge afstand. Vanaf de weg zijn ze nauwelijks te zien, doordat ze worden afgeschermd door het gebouw (links) dat uiteindelijk het definitieve onderkomen voor de seizoenkrachten moet worden. (Foto uarry oo Graat) noodzakelijk, om te voorkomen dat de monding te groot wordt en de duinen aan de noordzijde worden aangetast De monding van de Sluftergeul verplaatst zich steeds naar het noorden. Dit wordt veroor zaakt door de kronkelende bewegin gen van de geul. Wordt de ruimte tus sen de duinen te breed, dan bestaat de kans dat de zanddijk die polder Eierland tegen de zee beschermt het bij een stormaanval niet overleeft. Maar ook voor de natuur is een grote opening tussen de duinen niet ge wenst, omdat zand dan makkelijker naar binnen stuift en specifieke be groeiing als lamsoor zou kunnen stik ken. Het is ongeveer zes jaar geleden dat Rijkswaterstaat de monding van de Sluftergeul voor het laatst heeft verplaatst. (Advertentie) tel kent landelijk gezien relatief [grootste stijging van aantal aan- jften van aanranding. In 2003 Ird acht keer aangifte gedaan, (en één keer in 2002. Dat blijkt [de Misdaadmeter 2003 die het hemeen Dagblad heeft opge- |ld op basis van gegevens van de Kentwintig politiekorpsen in het |d. iel deelt samen met Leusden de ■ste plaats van de lijst van gemeen- waar de aangiften van aanrandin- het sterkst toenamen. Vier van de it aanrandingen deden zich voor ie Koog. Twee werden genoteerd 'en Burg en twee in Oudeschild. Misdaadmeter vermeldt ook twee igiften van verkrachtingszaken in Koog en eén in Den Hoorn. In De cksdorp werd twee keer aangifte daan van ontucht met een minder- in Den Burg één keer van in- iten zowel in De Koog als in Den rg was eén keer sprake van open- re schennispleging. De meeste ren zijn niet door de politie zelf naar ten gebracht. Volgens een politie- ordvoerder wordt bij zedenzaken must een terughoudend beleid voerd vanwege de privacy van de chtoffers'Het speelt zich vaak af luiselijke kring. We maken er alleen ding van als we op zoek zijn naar uigen of als het een sterke maat- appelijke relevantie heeft.' :elscoort ook hoog in een lijst van neenten waar het aantal gevallen zakkenrollerij relatief gezien het ikst steeg. Het aantal nam met 0 procent toe van 9 in 2002 naar «2003. Het leverde een vierde latsop achter Wijk bij Duurstede, irgen en Het Bilt Het eiland werd ig jaar zomer getroffen door een Texel groot aantal gevallen van ikenrollerij. De Misdaadmeter meldt dat 32 keer aangifte werd ge daan van zakkenrollerij in Den Burg, tien keer in De Koog en drie keer in De Cocksdorp. Ook werd melding gemaakt van twee winkeldiefstallen in Den Burg en één in Oudeschild. Uit de Misdaadmeter komt ook het sterk toegenomen aantal auto- vernielingen naar voren. In totaal werd daar in 2003 119 keer aangifte van gedaan. Den Burg scoort het hoogst met 83 gevallen van auto- vernielmgen, gevolgd door De Koog (22), De Cocksdorp (7), Oudeschild (4) en Den Hoorn (3), Er werd 31 keer ingebroken in auto's, waarvan het leeuwendeel in De Koog en De Cocksdorp, en zes keer aangifte ge daan van autodiefstal. Dat laatste Lees verder pagina 5 Een nieuw raadhuis of het oude aanpassen? De gemeenteraad benadrukte vorige week niet te rug te komen op het besluit tot nieuwbouw, maar buiten de mu ren van het raadhuis leeft de dis cussie nog volop, zoals onder meer blijkt uit ingezonden stuk ken in deze krant. De redactie van de Texelse Courant is be nieuwd naar het standpunt van de Texelse bevolking. Heeft de gemeenteraad de steun van de bevolking of denken de Texelaars er heel anders over? Komende vrijdag gaat de krant diep op de materie in en krijgen lezers de mogelijkheid hun standpunt schriftelijk kenbaar te maken. 81-jarige Fedde Oosterhof uit in Burg is zondagmiddag rond bf! .00 uur om het leven gekomen m hij met zijn scootmobiel in de rmsloot van de Nieuwlanderweg in t man reed met het invaliden- srtuig op het fietspad en raakte bij het kruispunt Pijpersdijk/De sart door onbekende oorzaak te iter. Niemand heeft het ongeluk in gebeuren. De scootmobiel en t lichaam werden ontdekt door een voorbij fietsend echtpaar uit De Cocksdorp, dat via 112 alarm sloeg. Drie andere voorbijgangers legden een ladder over de sloot en brachten het slachtoffer op het droge. Het was echter direct duidelijk dat hulp niet meer kon baten. De politie vermoedt dat de man door verdrinking om het leven is gekomen, maar het is ook mogelijk dat hij tijdens de rit door een fatale aandoening is getroffen en daardoor de sloot inreed. Naast de ambulance werd ook de brandweer naar de plaats van het ongeluk gedi rigeerd. Omdat op het lichaam geen persoonsgegevens werden aange troffen, duurde het even voordat de politie de identiteit had vastgesteld. nog in het water ligt, zijn hulpverleners van de ambulance en brand- mot het op de wal gebrachte slachtoffer. (Foto Harry de Graaft

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2004 | | pagina 1