ieshonderd LR Vakantiekrani nieuwe huizen voor Texel Cjroen 'Zwarts Jexelshet harL, orse stijging aantal daklozen op Texel I Streekplan aangepast Hoe denken Texelaars >ver nieuwe raadhuis? Gemeente sluit Time Out wegens asbest Woningnood grootste oorzaak Onder de pomp Commissie buigt zich over Oost Milieuestafette niet op Texel TEXELSE^COURANT Enquête TEXELSE'fa)URANT Folder niet gehad?! TEXELSE'^COURANT Gecombineerde krant met hemelvaart woensdag 19 mei Ons bedrijf is vrijdag 21 mei gesloten tmuuwi/unemu Gemeente treedt op tegen houtopslag zie pagina 6 Kunstijsbaan Kennisquiz NP Gemeentesecretaris lERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 11878 VRIJDAG 14 MEI 2004 rschijnt dinsdag en vnjdag Uitgave van v/h Langeveld de Rooy bv, Postbus 11,1790 AA Den Burg Losse nummers 0,95 iouw van de nieuwe woonwij- Den Burg West en Den Burg en de bouw van woningen op luteland in Den Hoorn kan toch gaan. Gedeputeerde Staten de provincie Noord-Holland bereid het omstreden Ont- ;elingsbeeld Noord-Holland rd aan te passen. Het huidige ept-plan dreigde een streep de ontwikkeling van de we wijken te zetten. iputeerde Staten (GS) lijken te lezwicht voor de lawine aan be- irschnften die begin dit jaar naar irovmciehuis werden gestuurd. in totaal 1230 bedenkingen uit gebied Noord-Holland Noord men er 800 van Texel. Gedepu- le Henri Meijdam liet van de cweten dat het eiland tot 2014 zeshonderd nieuwe woningen laten bouwen. Volgens een woordvoerder van de provincie gaat het om de 51 woningen in Den Burg West, 550 woningen in Den Burg Oost (het plan de Volmolen) en de 19 woningen op 't Zouteland GS schrijft in de Nota van Beantwoor ding, de reactie op alle bedenkingen, dat die locaties stedelijk gebied moe ten worden en niet langer als uitsluitingsgebieden, waar geen wo ningbouw mogelijk is, moeten wor den gezien. Volgens de provincie woordvoerder is de afgelopen tijd goed bekeken welke bouw mogelijkheden er voor Texel al waren vastgelegd. 'Ook de corresponden tie tussen de gemeente en de provin cie is nog eens nagekeken.' GS zegt het 'belangrijk te vinden dat Texel voldoende woningbouwmogelijk- heden krijgt voor de lokale behoefte.' De gemeente was al geruime tijd be zig met de voorbereidingen voor de nieuwe woonwijken. bouw van een nieuw raadhuis Texel is per traditie omstreden, onument van falende democra- stond op een spandoek toen huidige raadhuis in 1970 werd ipend. Opmerkelijk genoeg is laar later de sloop van ditzelfde rouw een heikel punt. Terwijl enstanders van het nieuwe dhuis (kosten €13 miljoen) op hoorzitting over het raadhuis ig jaar zwegen, maken veel (elaars zich nu zorgen over de iiiwbouw, waarvan de politiek I?altot twee keer toe voorstan- heeft verklaard. Uit hun reac- valt te concluderen dat de be- ntvorming hierover op 28 lober 2003 bij velen niet meer 's in het geheugen ligt. Reden orde redactie dit opmerkelijke kie geschiedenis verderop in ze krant in chronologische volg- le te beschrijven. Ter toelichting (een overzicht van de kosten, anciele dekking en argumenten or- en tegen de nieuwbouw. Om meten of anno 2004 de demo nie wederom faalt of dat de nieuwbouw wel degelijk de wil is van het volk, heeft de Texelse Cou rant het initiatief genomen tot een enquête onder de lezers. Bij deze krant is een vragenformulier ge voegd, waarop de mening van de lezer wordt gevraagd. Om een re presentatief beeld te krijgen, doet de Texelse Courant een dringende oproep aan alle abonnees om te reageren, dus zowel voor- als te genstanders. Het formulier kan (gratis) worden opgestuurd naar de redactie of worden ingeleverd op de volgende adressen. In De Koog in dorpshuis De Hof, in De Waal in Hotel Rebecca, in De Cocksdorp bij supermarkt Plus, in Oosterend bij supermarkt Spar (Koot), in Den Hoorn bij supermarkt Spar (Goënga), in Oudeschild bij supermarkt Spar (Kalverboer) en in Den Burg op het kantoor van de redactie (Warmoesstraat 45) en aan de balie van drukkerij/uitgeverij Langeveld de Rooij, Spinbaan 6 in Den Burg. ird aantal daklozen op Texel is g jaar sterk gestegen. Uit een erzoek van de GGD Kop van ird-Holland blijkt dat er in 2003 laklozen op het eiland waren, in 13 in 2002. De meeste geval lijn volgens het onderzoek het alg van de woningnood. Den Helder na telt Texel de iste daklozen van de Kop van I-Holland. De marinestad had er laar 145. Op de derde plaats l'Schagen met 17 mensen zon- »s, gevolgd door Harenkarspel Wienngermeer (4), Anna 'owna (3), Niedorp (2), Zijpe (1en nngen (1). Drugs- en alcohol- laving, al dan niet gecombineerd een psychische aandoening, zijn grootste oorzaken aan de over- Op Texel is de woningnood het >tste probleem. Van de 29 situa- hebben er volgens het rapport 23 sociale reden, waaronder de nngnood valt. Een keer is versla- 9 Wife time-out. ving de oorzaak, twee keer een psy chische aandoening en twee keer is sprake van dakloosheid vanwege fi nanciële redenen. Zes van de 29 dak lozen op Texel zijn minderjarig. Volgens onderzoeker Frits Muus van de GGD waren er van Texel veel mel dingen van mensen die tijdelijk in een vakantiehuisje of caravan wonen. Al leen de gevallen die onder bepaalde criteria vielen, zijn in het onderzoek beschreven als dakloos. De twee belangrijkste daarvan zijn dat men sen wel een verblijfplaats hebben, maar dat dat geen thuis is (bijvoor beeld inwonen bij familie of vrienden) en dat mensen sterk wisselende ver- Lees verder pagina 3 Het college vraagt de raadscom missie Grondgebied om maandag avond een voorbereidingsbesluit te nemen voor de bouw van nieuwe woningen en recreatiehuisjes op Oost. Het voorbereidingsbesluit, een aanloop naar een artikel 19-proce- dure op de Wet Ruimtelijke Ordening, is nodig omdat het bestemmingsplan Oost ouder dan tien jaar is. Als het voorbereidingsbesluit is vast gesteld, kunnen initiatiefnemers Pieter Jan Kooger en Danny Wester- laken een bouwaanvraag indienen voor vier woonhuizen aan de rand van het middenterrein en vijf recreatieappartementen en één re creatief opstal op het terrein Oost 48- 62 Als de bouwaanvraag welstande- lijk en technisch is getoetst, kan de vrijstellingsprocedure bij de provincie worden opgestart. Het college ver zoekt de raad de uitvoering van die procedure te delegeren aan het col- Leerlingen van OSG De Hogeberg, die hun eindexamenstunt voorbereidden m Time Out, verhuizen met mondkapjes op hun spullen naar andere delen van het gebouw. (Foto Joop Romrnets) (Advertentie) Jongerencentrum Time Out in Den Burg is dinsdag in opdracht van de gemeente uit voorzorg gesloten. De maatregel werd genomen na dat er een kleine hoeveelheid zwe vend asbest was aangetroffen. Uit onderzoek is gebleken dat het pla fond is beschadigd, waardoor stof deeltjes van het asbest naar bene den kunnen dwarrelen. De ge meente heeft inmiddels een ge specialiseerd bedrijf ingeschakeld om het plafond te verwijderen. Hoe lang Time Out dicht moet blijven, is nog onduidelijk. De beschadiging werd ontdekt bij werkzaamheden rond het trapgat naar de bovenverdieping (balkon). Al eerder was een gespecialiseerd be drijf opdracht gegeven te onderzoe ken waar asbest in het gebouw is verwerkt. Tegen het plafond bleken asbesthoudende platen bevestigd Uit nader onderzoek werd duidelijk dat ook het stof op de vloer van het balkon deeltjes asbest bevatte. Het college besloot daarom Time Out te sluiten en het asbesthoudend mate riaal te laten verwijderen. Een hiertoe gecertificeerd bedrijf, dat momenteel elders op het eiland werkzaam is, gaat hiermee maandag aan de slag. De kosten komen voor rekening van de gemeente, die sinds kort eigenaar is van d'Ouwe ULO, waarvan Time Out een onderdeel is. De kosten zul len worden gedekt uit het budget Achterstallig onderhoud en asbest sanering voor d'Ouwe ULO. Dit bud get bevat een bedrag van 50.000 euro. Het bestuur van de Welzijns- stichting en het jeugd- en jongeren werk zijn inmiddels van de situatie op de hoogte gesteld. De mededeling veroorzaakte dins dagochtend enige schrik bij leerlin gen van OSG De Hogeberg, die Time Out sinds maandag gebruikten als locatie om de jaarlijkse eindexamen stunt te organiseren. De groep had er 's avonds gegeten en drie leerlingen waren blijven slapen. Een frappante bijkomstigheid was dat ze voor hun eindexamenstunt mondkapjes had den aangeschaft, die zouden worden opgezet wanneer ze dinsdag aan het eind van de ochtend de docenten zouden verrassen. Nu werden de kapjes direct gebruikt bij het over brengen van hun spullen naar een ander deel van d'Ouwe ULO. De eindexamenstunt, waarbij docenten op de Groeneplaats allerlei ludieke opdrachten moesten uitvoeren, ging later op de dag overigens gewoon door 's Middags hadden de verontruste jongeren een gesprek met medewer kers van de gemeente en het jeugd werk en donderdag kwam Frits Muus, een medewerker van de GGD, naar Texel om de groep uitleg te ge ven. Hij verzekerde de scholieren en enkele jongeren die onlangs bij de actie Zip your lips gebruik hadden gemaakt van Time Out dat ze geen gezondheidsrisico hebben gelopen. De concentratie vrijgekomen asbest was dermate laag en de blootstelling hieraan dermate kort, dat dit geen gevaar voor de gezondheid heeft opgeleverd. Wél heeft de gemeente volgens hem goed gehandeld door de ruimte direct uit voorzorg te slui ten. Alle reguliere activiteiten van Time Out worden voorlopig verplaatst naar andere delen van het gebouw of naar andere gebouwen Dit doet het jeugdwerk zelf, met medewerking van de muziekschool. De jeugdclub komt bijeen in de hal van de muziek school. Het scholierencafé en de oefenkelders blijven zeker twee we ken dicht. Het kantoor van het Jeugd- en Jongerenwerk is bereikbaar via de hal van de muziekschool (ingang Wil- helmmalaan). Jeugdzorg en Brijder- stichting houden voorlopig zitting (op afspraak) in de Schakel, naast de hervormde kerk in Den Burg. Texel is met betrokken geweest bij de grote milieuestafette die afgelopen week werd gehouden in de provincie Noord-Holland. Controleurs van de provincie, gemeente, hoogheem raadschappen en andere instanties waren 24 uur gezamenlijk op pad om onaangekondigd milieucontroles te houden. Volgens een woordvoerder deed de gemeente met mee vanwege personele problemen op de afdeling Vergunningen en Handhaving. In sep tember 2002 werd een soortgelijke milieuestafette bij wijze van pilot op Texel gehouden. Toen trokken onder leiding van het Gewest Kop van Noord-Holland zestien instanties ge zamenlijk op voor controles l/rrn (Vuri Jrirh i» bel hjri_ Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant een folder van: Alsnog verkrijgbaar op Spinbaan 6. <^rw» Jinii h hé hjn. In verband met het als werkdag uitvallen van donderdag 20 mei, hemelvaartsdag, zal er op een gecombineerde krant verschijnen. Advertenties voor deze krant kunnen maandag 17 mei tot 17.00 uur worden ingeleverd. Directie Langeveld de Rooy Spinbaan 6, Den Burg (Advertentie) B en w hebben besloten een eind te maken aan de opslag en ver werking van hout in en rond twee schuren aan de Bakkenweg. Uiter lijk 1 juli moet het terrein rond de schuren zijn ontruimd en mag in één der gebouwen niet meer dan tien kubieke meter brandhout voor eigen gebruik liggen, anders is een dwangsom verschuldigd van €150,- per dag, een bedrag dat kan oplopen tot maximaal €30.000,-. Het college meent dat op het terrein sprake is van bedrijfsmatige activitei ten die strijdig zijn met de agrarische bestemming. Hoewel nieuw en mo gelijk soepeler beleid op komst is wat Lees verder pagina 3 Gratis bijlage I EXELSE - IOURAXT Advertenties voor de Vakantiekrant kunnen worden ingeleverd t/m woensdag 19 mei 12.00 uur bij de advertentiebalie van Langeveld de Rooy, Spinbaan 6, tel. 362600, fax 314111. WIJZIGING 0PHAALR0UTES HUISVUIL (Advertentie) (Advertentie) Wethouder Nel Eelman (grondgebied) trakteerde gisteren haar ambtenaren op taart voor de bereikte resultaten. 'We mogen zelfs iets meer bouwen dan oorspronkelijk was toegestaan volgens de rode contouren. Op ba sis van het rapport Companen had- Meijdam over sprak alleen bedoeld zijn voor de drie nieuwe wijken en dat ze los staan van de mogelijkheden om nieuwe huizen in de andere dor pen te bouwen door inbreiding Het zoekgebied voor de bouw van nieuwe woningen in polder Eierland den we eerder vier- tot vijfhonderd woningen bedongen De provincie is nu zelfs royaler.' In het rapport Companen, dat de gemeente en de Stichting Wonen Texel in 2001 had den laten opstellen, stond dat het ei land tot 2010 zeshonderd nieuwe woningen zou hebben om het tekort aan huizen op te lossen. Eelman zegt er nadrukkelijk vanuit te gaan dat de zeshonderd nieuwe woningen waar is volgens de wethouder van de baan. Eelman hoopt dat voor beide nieuwe woonwijken in Den Burg nog dit jaar de eerste schoppen de grond in kunnen gaan. 'Het is de bedoeling om beide gebieden gelijktijdig te la ten verlopen. Al moeten we nog een slag om de arm houden vanwege bezwaren De voorbereidings procedures kunnen naar verwachting binnenkort worden afgerond. De ge meente heeft er de afgelopen maan den extra hard aan gewerkt, zodat ze eventueel nog vóór de vaststelling van het Ontwikkelingsbeeld hadden kunnen worden afgerond. Het eerste geplande project in Den Burg West zijn de nieuwe seniorenwoningen die de Stichting Wonen Texel nabij de Vrije School wil bouwen. Voor de Vol molen zijn de eerste nieuwe wonin gen gepland in de hoek Hallerweg/ Kadijksweg. 't Zouteland wordt maandag besproken in een vergade ring Bedrijventerrein GS maakt het voor Texel ook moge lijk om toch lokale bedrijventerreinen uit te kunnen breiden. Voorwaarde is dat de plannen worden afgewogen tegen andere belangen én tegen de totale behoefte aan bedrijven terreinen In de Noordkop. Dat laatste roept vraagtekens op bij Eelman. 'Met bedrijventerreinen aan de over kant hebben wij hier helemaal niks te maken. Maar het wordt mogelijk als is aangetoond dat het nodig is.' Het betekent voor Oosterend dat de vurig gewenste uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein dichterbij komt. 'Daar is behoefte en staan ze in de startblokken. De gemeente heeft een aantal varianten op tafel lig gen en we zijn bezig grond te verwer ven. In juni gaan we met de provin cie om tafel om over de varianten te praten.' Volgens Eelman wordt bij de ontwikkeling van het nieuwe Strender bedrijventerrein rekening gehouden met het reliëf rond het dorp. Dat is één van de voorwaarden in het streekplan. 'We zullen het met gaan afvlakken.' De aanpassing lijkt het ook voor De Cocksdorp mogelijk te maken om eventueel opnieuw te gaan werken aan de uitbreiding van het bedrijventerrein aan de Lange- veldstraat. Drie weken lang een ijsbaan op de Groeneplaats exploiteren kost onge veer €65.000,-. Slechts een klem deel van die kosten kan worden terug verdiend met de inkomsten. De rest moet door derden worden opge bracht. Pagina 2 In het kader van de opening van het bezoekerscentrum heeft het natio naal park Duinen van Texel een kennisquiz samengesteld over de natuur op het eiland: de Nationaal Park Quiz. Pagina 3 Mr. Gert-Jan Jongkind (44) uit Am sterdam is per 15 juli benoemd als gemeentesecretaris, tevens alge meen directeur van de gemeente Texel. Van de 55 kandidaten werd hij door de gemeentelijke selectie commissie unaniem als de beste voorgedragen. Pagina 5

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2004 | | pagina 1