I mm Dorsen met de buien op de hielen Vakantiekrant ■oelmuis hupt door lan Den Burg-West I Cjrocn TjwartsJ'exehhet Vliegtuigen botsen op vliegveld 'feöL addenhaven spreidt vleugels verder uit Problemen rond bedrijf Hoogenbosch opgelost mm mm Mm La Tiënda theffing Faunawet aangevraagd ee ul I Onder de pomp dt kan gouden driehoek worden' Nieuwe problemen voor taxistandplaats Raadhuis niet verzekerd tegen waterschade Lichaam vermiste man gevonden Japanse kunst Bergbeklimmen m Klassieke muziek Celstraf geëist voor neersteken vriendin broer TEXELSE^COURANT Woonkrant Vakantiekrant a-JTint :r|CHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 11896 VRIJDAG 23 JULI 2004 .chijnt dinsdag en vrijdag meente heeft ontheffing aan- agd bij het ministerie van jouw, Natuur en Voedsel- teit om de bouw van de 550 igen in De Volmolen (Den Oost) en de 51 huizen in Den West mogelijk te maken. In gebieden bevinden zich dier- ajntensoorten die onder de be- ming van de Flora- en awet vallen. w e ni n Burg-West komt naar alle chijnlijkheid de Noordse woel- 'oor. Tijdens veldonderzoek, Iviesbureau Waardenburg hield een zogeheten natuurtoets, >en kleine kolonie woelmuizen enomen. Ook een in het plan- j wonende huiskat had er een aar huis genomen. Volgens het bureau heeft de bouw van 51 b huizen geen negatief effect instandhouding van de gehele atie woelmuizen op het eiland, wel op de deelpopulatie in Den Ne st. ureau gaat er vanuit dat de luizen onder meer bij de ceen makelaardij Duin en het huis nie Ellen zitten. Ook de tuin rand de paardenwei tussen de eg en de Rooms-katholieke 3fplaats worden waarschijnlijk >nd door de diertjes. Woel- n, die buiten Texel op met gek laatsen voorkomen in Neder- worden beschermd door de ese Habitatrichtlijn, die qua nbescherming is opgenomen flederlandse Flora- en Fauna- Den Burg-Oost komt de Se woelmuis niet voor. Een U! Pi >0 ichting Waddenhaven Texel aan samenwerken met de 'aterhavens voor passanten Helder en Den Oever, lenhaven Texel wil op die er de watersport in het wes- deel van de Waddenzee ver- ersterken. 'Den Oever, Den ^|lr en Oudeschild kan een e gouden driehoek worden', r,J voorzitter Jook Nauta. tul ♦Gf maakte de voorstellen tot ver- iamenwerking bekend tijdens ficiele opening van de nieuwe a rspeelplaats bij de passanten- Eerder werd onder leiding van al de Stichting Jachthavens eneilanden opgericht, waarin ssantenhavens van de vijf eilan- la ezamenlijk optrekken. 'Die sa- e|| 'erktng is vooral beleidsmatig - it', aldus Nauta. 'De samenwer- net Den Oever en Den Helder neer praktisch van aard zijn.' e samenwerking kan het wes- I deel van de Waddenzee inspe- op pleziervaart van het meer Dat is de belangrijkste le tter van plezierjachtjes op de enzee In haar beleidsvisie op )eveelheid ligplaatsen in het IR lenzeegebied spreekt de Stich- il< Jachthavens Waddeneilanden rwachting uit dat er in de toe- een 'voortgaande groei van >en zal zijn die vanuit het f Imeer het Waddengebied gaan ■■ken.' Uit een in 2003 gepubli- onderzoek naar vaargedrag dat 86 procent van de passan- ft Penissen! Uitgave van v/h Langeveld de Rooy bv, Postbus 11,1790 AA Den Burg woordvoerster van de gemeente heeft goede hoop dat er ontheffing wordt verleend om te bouwen. De aanvraag verloopt via bureau Laser van het ministerie. De gemeente ver wacht dat de instandhouding van de deelpopulatie in Den Burg-West met wordt aangetast als de nieuwe woon wijk natuurvriendelijk wordt ingericht met specifieke waterelementen. Rond de oude ceen moet dan een geschikte biotoop voor de woelmuis ontstaan. De gemeente moet voor Den Burg- West eveneens ontheffing aanvragen op de Flora- en Faunawet vanwege bosmuizen, waterspitsmuizen, bruine kikkers, groene kikkers, padden, kleine watersalamanders, hazen en egels. De wet staat niet toe dat zij worden verstoord. Ook voor de plantensoorten zwanenbloem en ge wone vogelmelk moet ontheffing worden verleend, omdat zij niet mo gen worden vernietigd op hun groei plaatsen. Het adviesbureau stelt in de natuurtoets dat de ingrepen in Den Burg-West allemaal geen negatief effect hebben op de instandhouding. Wel is er sprake van 'lokaal verlies aan biotoop' voor broedvogels in opgaande begroeiing. Voor Den Burg-Oost moet ontheffing worden aangevraagd vanwege het voorko men van eveneens zwanebloem en gewone vogelmelk, waterspits muizen, bosmuizen, hazen, egels, kleine watersalamanders en groene en bruine kikkers. De gemeenteraad stelt dinsdagavond de nieuwe be stemmingsplannen voor Den Burg- West, Den Burg-Oost en 't Zouteland in Den Hoorn vast. Op Texel is het in deze kwakkelzomer minder nat dan op het vasteland, maar ook hier valt af en toe een bui en zijn de vooruitzichten niet stabiel De agrarische sector moet de droge uren dan ook snel en met veel mate rieel benutten om de oogst tijdig bin nen te krijgen. De woensdagmiddag gemaakte foto toont drie maai dors machines (combines), die tegelijk bezig zijn met het dorsen van gras zaad op negen bunder land van Werner Dros bij Oosterend. Het was hoog tijd, want het gras was al meer dan een week eerder gemaaid en het zaad dreigde door warmte en vocht te ontkiemen, waardoor de verwachte opbrengst van ongeveer 14 ton (be stemd voor Cebeco Handelsraad) verloren zou gaan. Met twee combi nes van Loonbedrijf Duinker en een van de gebroeders Witte van hoeve Julia was het grootste deel van de partij binnen enkele uren gedorst en geborgen. Helaas begon het in de loop van de middag te regenen en moest het werk worden gestaakt. Gisteren was het zonnig en droog en kon het restant van vier hectare wor den binnengehaald. (Foto Harry Graan ten op het IJsselmeer ook wel op de Waddenzee vaart. Van de overige 14 procent die dat niet doet, overweegt ruim de helft toch ook eens het zilte water te verkennen. Gedeputeerde Hans Schipper van de provincie Noord-Holland zegde Nauta na de opening van het speel- wrak alle steun toe om de toeris tische, recreatieve mogelijkheden van het westelijk deel van de Wad denzee 'maximaal te benutten'. Ge deputeerde Staten hebben recent het standpunt ingenomen dat recreatie vaart past bij een duurzaam, recrea tief medegebruik van de Waddenzee. Van recreatiedruk is volgens de pro vincie geen sprake. Schipper: 'Maar liefst 87 procent van de schepen op de Waddenzee is zeilboot en die maken gebruik van de duurzame energie wind.' Met het verbeteren van de watersportmogelijkheden wil de provincie de Kop van Noord-Holland ook wat extra economische impulsen geven. Nauta toonde zich erg tevreden met de houding van Gedeputeerde Sta ten, omdat het Noordhollands provin- Lees verder pagina 5 De vernieuwde taxistandplaats in De Koog blijft problemen opleve ren. De gemeente gaat bekijken of er na 22.00 uur een parkeerverbod voor andere voertuigen kan wor den ingesteld bij de standplaats. Er zijn inmiddels bordjes geplaatst met de oproep om 's avonds na tie nen de auto ergens anders neer te zetten. Om nieuwe momenten van drukte tegen te gaan, is het plan be dacht de nachtbussen dichterbij de taxistandplaats te laten stoppen. Op die manier moet stappers beter dui delijk worden gemaakt dat er een al ternatief is voor de taxi. Bij de taxi standplaats aan de Nikadel doet zich elk jaar veel nachtelijke drukte voor op de momenten dat de kroegen en de discotheken dicht gaan. Het pro bleem kwam aan de orde tijdens het zomeroverleg dat maandag in De Koog werd gehouden. Jongeren die als scouts op pad waren geweest, vonden dat de taxistandplaats met name voor toeristen slecht te vinden was De gemeente draait zelf op voor de schade die ontstond toen in het af gelopen weekend de kelder van het raadhuis onder water kwam te staan. Het raadhuis is niet tegen waterschade verzekerd, wat vol gens burgmeester Joke Geldorp te maken heeft met de premie, die maar liefst €5.000,- per jaar be draagt (voor alle gemeentelijke ei gendom), en het betrekkelijk kleine risico. Niet eerder heeft de gemeente water schade geleden. Als men wel verze kerd zou zijn geweest, zou men sinds de bouw van het raadhuis voor meer dan anderhalve ton aan premie heb ben betaald. Hoewel de schade die in het weekend is ontstaan nog moet worden geraamd, is de verwachting dat deze een fractie zal zijn van dit premietotaal. Het niet verzekerd zijn is dan profijtelijk geweest, temeer daar alleen de diepste delen van de kelder hebben blank gestaan. Daar bevinden zich geen archiefstukken of andere zaken van bijzondere waarde. Of ook het nieuwe raadhuis van een kelderverdieping (souterrain) zal wor den voorzien, is de vraag. Het hangt mede af van definitieve beslissingen inzake de huisvesting van het ge meentelijk archief. Dat zou in officiële archiefruimte op het vasteland kun nen, die voldoet aan de hoogste ei sen van veiligheid, luchtvochtigheid en andere deels daarmee samenhan gende wettelijke voorschriften. Er gaan echter stemmen op om Texelse archiefstukken zoveel mogelijk 'bij de hand' te houden op het eiland zelf. Maar omdat ook daar moet worden voldaan aan de regels van de archief wet, hangt er een stevig prijskaartje aan. 'Een afweging van baten, lasten en emotie', aldus Geldorp. Een fietser heeft dinsdagmiddag rond 15.40 uur onder aan de waddendijk bij Oosterend het lichaam van Aad van der Park gevonden. De 77-jarige inwoner van Den Helder bleek door verdrinking om het leven te zijn ge komen. De technische lecherche vond geen sporen van een misdrijf. Van der Park werd op zaterdag 10 juli vermist, waarna een uitgebreide zoekactie op touw werd gezet. Om dat zijn zoon op Texel woont, werd ook op het eiland naar hem uitgeke ken. Het ziet ernaar uit dat de proble men rond het bollenbedrijf van Hoogenbosch aan de Rozendijk spoedig uit de wereld zullen zijn. Langdurig overleg heeft ertoe ge leid dat het college bereid is mee te werken aan de omzetting van het agrarisch bedrijf in een agra risch hulp- en toeleveringsbedrijf. Verder zullen de clandestien tot stand gekomen personeelsverblijven onder bepaalde voorwaarden worden gele galiseerd en in plaats van de cara vans die er nu staan, wordt een nieuw personeelsgebouw toegestaan waar voor het bouwblok zal worden ver groot. De reeds aangelegde verharde parkeerplaatsen zullen worden gele galiseerd door middel van een af te geven aanlegvergunning en er komt ook een gebruiksvergunning voor de bestaande en nieuwe personeels verblijven, waarbij is bepaald dat hier maximaal 90 medewerkers mogen verblijven. Eindelijk De familie Hoogenbosch is blij en opgelucht. De kwestie heeft lang ge sleept en nog onlangs leek een op lossing allerminst in zicht. Probleem was dat het bedrijf dat luistert naar de naam Synergie Bulbs Holland BV strijdig is met de agrarische bestem ming. De activiteiten komen neer op het verwerken van bloembollen voor de eigen kwekerij en voor derden. Het is dus een agrarisch hulp- en toe leveringsbedrijf (loonbedrijf) en dus binnen een gewoon agrarisch bouw blok met toegestaan. Bestemmings wijziging was de remedie. Aan de legalisering van de perso neelsverblijven worden voorwaarden verbonden. Er moet worden gezorgd voor een inpandige gemeenschappe lijke keuken- en eetruimte en er moet worden voldaan aan voorschriften wat betreft ventilatie en warmte-iso- latie. Het nieuwe personeelsverblijf zal in drie fasen worden gerealiseerd en bestaat uit drie delen die onderling zijn verbonden. Het college heeft wel uitgesproken dat de aarden wallen die Hoogen bosch heeft aangelegd om de opslag van goederen en grond aan het oog te onttrekken, moeten verdwijnen De wallen zijn twee tot meer dan drie meter hoog en verstoren de ge wenste openheid van het landschap. Losse nummers 0,95 In Japan is hij een landelijke bekend heid vanwege zijn bekwaamheid in traditionele eeuwenoude washi-tech- nieken. Zijn Europees debuut maakt Yasuhiro Kasugai uit de in Japan be faamde washi-plaats Obara in Tusse de Banke in Den Burg. Pagina 2 Els de Jager en Ben Bakker vertrek ken vandaag naar het zuiden van Rusland om de 5642 meter hoge Elbruz te beklimmen. Pagina 4 Ze zijn getalenteerd, spelen in wisse lende samenstellingen en verblijven een week op Texel. Vanavond treden leerlingen van het Galamian Institute of Music op in de doopsgezinde kerk in Den Burg. Pagina 5 Officier van justitie S. Preenen heeft dinsdag voor de rechtbank in Alkmaar een jaar gevangenisstraf geëist tegen een 38-jarige Texe laar. De man wordt verdacht van een poging tot zware mishandeling van een vrouw. Hij zou haar op 30 maart van dit jaar met een mes in de rug hebben gestoken. Het delict vond plaats in een pizzeria in Den Burg. nadat verdachte een flinke hoeveelheid wijn tot zich had genomen. Het slachtoffer is de vrien din van de broer van de verdachte. Het delict bleek terug te voeren op een arbeidsconflict tussen de twee broers De Texelaar is volgens des kundigen enigszins verminderd toe rekeningsvatbaar en de kans op her haling is aanwezig. Van de geëiste twaalf maanden cel is een derde deel. vier maanden, voorwaardelijk. De rechtbank doet uitspraak op 3 augus tus. (Advertentie) (frwu ijVurl Jhrr!ia bd kan. Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: GRATIS BIJLAGE Folder niet gehad?! Alsnog verkrijgbaar op Spinbaan 6. (Advertentie) (Foto David Hólschor) Het motorzweefvliegtuig liep gisteren forse averij op, nadat de Cessna ertegenaan was gebotst. Op het vliegveld zijn gisteren aan het eind van de middag twee vlieg tuigen tegen elkaar gebotst. Een Cessna 206 van Tessel Air botste tegen een motorzweefvliegtuig van René Hovestad. De laatste liep forse averij op, omdat door de klap van de propeller van de Cessna een deel van de vleugel van het motorzweefvliegtuig werd gesla gen. De schade loopt mogelijk diep in de duizenden euro's. Het ongeval had plaats buiten de grasbanen in de buurt van een hangar. Het toestel van Tessel Air, dat net getankt had voor de vol gende dag, verzuimde volgens lucht- havenmeester Ed de Bruijn voorrang te verlenen aan Hovestad die les aan het geven was aan een leerling. Hovestad kwam van rechts. Er vielen geen gewonden bij de botsing Hoe groot de schade aan de Cessna was, viel niet te zeggen. 'Maar als de pro peller ergens tegenaan is geslagen. moet toch de motor uit elkaar worden gehaald', aldus De Bruijn. De lucht- vaartpolitie was snel aanwezig bij het ongeval, doordat er vertegenwoordi gers van de vliegdienst van de lucht- vaartpólitie rondliepen op het vlieg veld. Vannochtend zijn agenten van de afdeling toezicht van de luchtvaart- politie met een nader onderzoek be gonnen Volgens een politiewoord voerder wordt onder meer bekeken in hoeverre er sprake is geweest van on achtzaamheid Auch mit deutschem Text 5 bijlage T E E LSE ^COURANT Advertenties voor de Vakantiekrant van 6 augustus kunnen worden ingeleverd t/m woensdag 28 juli 12.00 uur bij de advertentiebalie van Langeveld de Rooy, Spinbaan 6, tel. 362600, fax 314111.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2004 | | pagina 1