hulpdiensten in actie voor auto's in sloot HEMA (jr oen TwarL-Jexels het harL, wemmers in nood strand Westerslag jeijnders bijzonder logleraar Duitsland Volkstuinders wakkeren animo aan mmm Texelstroom personen uit muistroom gered loemd aan Universiteit van Kiel Texelaar gewond door baldadigheid Ongeval Den Oever Beursplein haalt windsurfer uit zee Bliksem slaat in op Gortersmient Schapencup Puber bedreigt agent met dood Californiëweg TEXELSE^COURANT SUPER DE BOER ijimniMj Woren+Slapert Johan Ran IRICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 11905 DINSDAG 24 AUGUSTUS 2004 chijnt dinsdag en vrijdag Uitgave van v/h Langeveld de Rooy bv, Postbus 111790 AA Den Burg Losse nummers 0,95 W veer, politie, ambulance en etj ihadebedrijf Schoenmaker terdagochtend in de weer ize st met twee auto's die langs itweg in de sloot waren ge- De ene lag bij Modestia, de een stukje buiten De /arldorp richting Den Burg. ge be ïdweer rukte in eerste instan- 'grige Apeldoorner die onder Invloed was, liet na het ongeval zijn wagen achter in bij Modestia. Een takelwagen haalt de wagen onder het toeziend oog van politie en een paar kinderen De wagen wordt afgevoerd, samen met de auto van een 39-jarige vrouw uit Den Burg die eerder uit de sloot was gehaald. (Foto's Jeroen van Hattum) groot materieel uit, omdat er volgens de melding van de alarm centrale nog mensen zaten in de wagen die nabij De Cocksdorp te water was geraakt Binnen een paar minuten waren diverse wagens on derweg naar de plaats van het onge val. Ook ambulance en politie waren meteen op pad. Later werd duidelijk dat de inzittenden van de wagen op eigen kracht bijtijds de wagen had den kunnen verlaten. Het ging om een 39-jarige vrouw uit Den Burg die samen met haar zoontje onderweg was naar Den Burg. De twee bleven ongedeerd. De auto, die op zijn kop in het water was gekomen, raakte fors beschadigd. Waardoor de auto te water raakte, is met geheel duide lijk. Volgens een woordvoerder van de politie raakte de vrouw de macht over het stuur kwijt. Nadat een takelwagen van Schoen maker de wagen uit het water had gehaald, konden de hulpverlenings diensten meteen door naar de andere wagen die nabij Modestia in de sloot lag. Die auto was eigendom van een 35-jarige man uit Apeldoorn die hem 's nachts onder invloed van alcohol in de sloot had gereden. De man had zichzelf ter nauwernood uit het voer tuig kunnen bevrijden en was na het ongeluk naar zijn bungalow in De Cocksdorp gegaan. De wagen werd 's morgens op zijn kop aangetroffen door een boer die hem met zijn trek ker tegen de kant trok om te contro leren of er nog mensen inzaten. Daarna bleef hij met de trekker op de weg staan om de wagen gezekerd te houden, totdat Schoenmaker hem overnam. De Apeldoorner kreeg, nadat hij was opgespoord, proces-verbaal wegens rijden onder invloed en wegens het verlaten van de plaats van het onge val. Ook werd zijn rijbewijs ingeno men. De man bekende dat hij met drank op had gereden. Getuigen had den gezien dat hij eerder die nacht rond 1.15 uur over een vluchtheuvel bij de kruising Nikadel/Boodtlaan/ Badweg was gereden. gasten zijn zondagmiddag 15 in de problemen ge- ïadat ze in een muistroom waren gekomen. Bad- irs van het Utrechts tencorps hebben de vijf uit er gered. Een Duitse toerist met de ambulance naar het uis. i was volgens badmeester anenburg uitgeput toen hij op ind werd gebracht. 'Hij wist lelijk niet goed en was tegen >m in gaan zwemmen', aldus )urg. Mensen die in een om geraken, wordt altijd ge ld de krachten te sparen en iet tegen de stroom in te gaan in. De Duitser werd op een d met de jeep van strand- nt Jur Schuiringa van het lehaald en op een beschutte Later werd de man door ulance opgehaald en naar het uis gebracht. Het is met be- ie zijn toestand is. lenten deden zich voor rond 16.00 uur, pal tegenover het strand paviljoen van Schuiringa en Jacomien Bas. De andere badgasten die in nood waren geraakt, waren een vriend van de Duitse toerist, een oudere heer en mevrouw en een windsurfer. Kranenburg: 'We zagen het al een beetje aankomen dat het mis ging. Met een lijnredding hebben we ze eruit gehaald. Die surfer had gelukkig de vrouw al bij zich op de plank genomen, maar toen ik later bij ze kwam, vroeg hij of ik hem ook wilde meenemen, want hij kon zelf ook met meer.' Terwijl Kranenburg gezekerd met een boei en de lijn de zee in ging, bedienden badmeesters Thomas Sprank en Steven Broere het lijnreddingstoestel op het strand en zorgden zij ervoor dat Kranenburg met de zwemmers in nood terug kon keren naar het strand. Ook enkele badgasten boden hun hulp aan. De vier andere slachtoffers liepen verder geen letsel op. Er stond zondag, on danks het lekker weer, een onstui mige zee met een verraderlijke ebstroom. leijnders uit Den Burg wordt Ier hoogleraar aan de Uni- van Kiel. De zeehonden- idige van onderzoeksinsti- lerra op 't Horntje is voor r aangetrokken door twee instituten die aan de universiteit nabij de Oost- i verbonden, vel leming is een opsteker voor 'eijnders als voor Alterra. Op miversiteiten is het gebruike- oogleraren eerst een speciale eiding volgen, voordat ze een aarschap kunnen aanvaar- lo» or Reijnders werd een uitzon- lemaakt vanwege zijn reputa- licaties in wetenschappelijke '"en en internationale be id op het gebied van zee- iienkennis. Hij geldt wereld autoriteit op het gebied van lal den. rs gaat in het Duitse Kiel col- even aan studenten mariene 'over onder meer het beheer «zoogdieren in hun leef- n9: gekoppeld aan ontwikke- 'die omgeving. Concrete the- la'Reijnders zich in het eerste s' op gaat richten zijn visse- «ohermde gebieden en '«"parken. Kort gezegd is het *ling dat de studenten leren °P basis van goede ecologi es kunnen omgaan met zeezoogdieren wanneer een zeedeel als beschermd gebied wordt aange wezen of als er bijvoorbeeld een windmolenpark is gepland. Hij leert ze ook naar de samenhang van di verse factoren in het geheel van eco logie en beheer te kijken. Het begrip geïntegreerd kustzonebeheer loopt als een rode draad door de colleges. 'Je moet niet een beheersplan op stellen voor zeehonden, om er later achter te komen dat er nog geheel andere plannen voor bijvoorbeeld recreatie en delfstofwinning zijn. Dat kun je dan beter eerst op elkaar af stemmen.' Reijnders werd eerder dit jaar ge vraagd door de universiteit om het bijzonder hoogleraarschap (zonder vaste leerstoel) voor in ieder qeval drie en mogelijk vijf jaar te bekleden De twee instituten waarvoor hij werkt zijn het Forschungs- und Techno- logiezentrum Westkdste in Büsum en het Institut fur Meereskunde in Kiel. 'Dat laatste is vergelijkbaar met het NIOZ. De ander zit aan de Wadden zee en daar gebeurt veel onderzoek naar onder meer zeehonden en bruinvissen.' Reijnders is vereerd met de aanstelling. 'Ik kan nu de kennis en ervaring die ik heb overdragen en anderen enthousiast maken voor zeezoogdieren. Er is veel belangstel ling voor mariene biologie.' Het ko mend half jaar gaat Reijnders één keer per twee weken college geven a(/k, oaar gaar een kieme vos', wijst vlinderkenner Cees Maas in de vlindertuin van de volkstulnderverenlglng in De Mars. (Foto Harry de Graaf) De volkstuindersvereniging die praktisch alle volkstuinen van Den Burg beheert, denkt toekomst gericht. Hoewel de beschikbare tuinoppervlakte volledig in gebruik is bij de 138 leden en er zelfs een wachtlijst is van zes gegadigden, wil men de animo voor tuinieren toch aanwakkeren omdat wordt verwacht dat binnen niet al te lange tijd een aantal oudere leden zal afhaken. Daarom werd zaterdag een open dag gehouden en had iedereen vrije toe gang tot de anders voor buitenstaan ders afgesloten tuinen bij het Wezen land, de Slingerweg, de hoek Pontweg-Westerweg en de Buyten- gors in De Mars. Twee jaar geleden had de vereniging ook een open dag, maar dat was in juni en dan verkeert wat er in de tuinen is geplant en ge zaaid nog in pril stadium. Eind augus tus is er meer te beleven en zijn veel gewassen oogstrijp. De toeloop van het publiek viel nogal tegen, maar de tientallen bezoekers die wel kwamen, vermaakten zich prima en deden veel nuttige informa tie op. Voor dat laatste zorgden de tuinders zelf, waaronder het bestuur. Tuinieren als hobby maakt een duide lijke ontwikkeling door. Zo is er een snel toenemende animo voor biolo gische tuinbouw waarbij kunstmest en bestrijdingsmiddelen zoveel mo gelijk worden gemeden. Daarnaast verschuift het zwaartepunt van de teelt van de bekende dagelijkse groenten naar bloemen en andere siergewassen en een trend is ook dat steeds meer vrouwen zich op de tuin- hobby storten. In het tuinencomplex in De Mars be vindt zich een vlindertuin die onder de zorg van de vereniging zelf valt en die vol staat met bloemen en planten die voor vlinders aantrekkelijk zijn. Wie vlinders wil bekijken, moet dus hier zijn en het nodige geduld betrachten. Het is letterlijk een rustpunt en er staat een fraaie bank, bekostigd met een bijdrage uit het Rab-fonds. Op de open dag was vlinderkenner Cees Maas voortdurend aan het woord, waarbij hij de bezoekers de diverse vlindersoorten aanwees. Een uur na het begin van de open dag had hij al dertien soorten gesignaleerd. Dat is niet slecht als in aanmerking wordt genomen dat 2004 tot dusver een uitgesproken slecht vlmderjaar is De bekende dagpauwoog die vorig jaar algemeen voorkwam, laat zich nu nauwelijks zien De argusvlinder wordt op Texel wel regelmatig waar genomen, in tegenstelling tot in de rest van het land. Kwekers van kool zien met lede ogen de talrijke kool witjes in de vlindertuin omdat de rup sen daarvan in korte tijd verbluffende hoeveelheden boeren- en andere kool kunnen verorberen. Maas wist te vertellen dat dit met de wind te ma ken heeft. Net als de meeste andere vlinders houden koolwitjes van een luwe omgeving. Daarom ontstaat op de uitgestrekte winderige koolvelden van Noord-Holland nauwelijks schade door koolwitjes. Rabarber Voorzitter Jaap Vlaming van de volks tuinders is trots op zijn collectie ra barber die volgens hem de grootste ter wereld is. Bij de ingang van de tuin in De Mars had hij zaterdag een stal letje waar hij informatie gaf en waar ieder de gelegenheid kreeg van een tiental soorten rabarber te proeven en zo een top-10 van populaire rabarberrassen samen te stellen. in Kiel. Daarnaast blijft hij werken bij Alterra. 'Ik heb daar wat uren gekre gen om aan Kiel te kunnen besteden en ik gebruik grotendeels de uren die ik heb gespaard voor mijn sabbatical.' Staat van dienst Reijnders, die iri de jaren zeventig onderdak vond bij het Texels Mu seum dankzij wijlen Gerrlt de Haan, heeft internationaal een grote staat van dienst opgebouwd. Namens de Nederlandse regering is hij vertegen woordiger in diverse (wetenschappe- Lees verder pagina 7 Een 26-jarige man uit Den Burg heeft van het weekend baldadig gedrag moeten bekopen met letsel aan nek, rug en schouder. De man, die dron ken was, was 's nachts in de Dorps straat in De Koog achter op de fiets van een vrouw gesprongen. De vrouw had nog tegen de man geroe pen dat hij dat met moest doen, om dat de band slap was, maar de man sprong toch achterop. Beiden kwa men ten val, waarbij de inwoner van Den Burg gewond raakte. Zijn gedrag kreeg nog een staartje. De man moest met zijn verwondingen naar het ziekenhuis, waardoor de boot een extra nachtelijke overtocht moest maken. Een 24-jarige vrouw uit Oudeschild is zondagmiddag betrokken geweest bij een ongeval in Den Oever. Ze reed een 17-jarig meisje aan dat volgens de politie plotseling de rijbaan over stak en daarbij de auto van de vrouw over het hoofd zag. Het meisje moest met schouderletsel worden opgeno men in het Gemini Ziekenhuis in Den Helder. De Beursplein 5 uit De Cocksdorp heeft vrijdagavond een windsurfer uit De Cocksdorp van het water gehaald. De man, die rond drie uur met een vriend was gaan surfen, kreeg in de loop van de avond moeite om terug te komen naar het strand. Bekenden die zijn verachtingen vanaf de kant gade sloegen, besloten daarop naar het boothuis van de KNRM te gaan om de reddingboot te alarmeren. De boot stond op dat moment al buiten opgesteld voor toe risten. Onder het toeziend oog van diverse bezoekers koerste de be manning onder leiding van schipper Peter den Braven rond half negen de zee op om de surfer te redden. Vol gens een woordvoerder had de man geen last van onderkoelings- verschijnselen. De Zalm uit De Koog, die eveneens was gealarmeerd, hoefde niet in actie te komen voor de surfer, maar kon wel aan de bak voor een losgeslagen bootje van een an dere Cocksdorper. De Zalm zorgde ervoor dat het scheepje terug op zijn ankerplaats kwam te liggen. De ge redde surfer meldde zich na de red ding meteen aan als lid van de KNRM. Een vakantiehuisje op bungalow park Gortersmient aan de Grens- weg is in de nacht van vrijdag op zaterdag getroffen tijdens het he vige noodweer getroffen door de bliksem. De inslag leidde niet tot brand, maar veroorzaakte wel de nodige schade. De tv en radio gingen kapot, platen in het plafond van een slaapkamer werden vernield en een stopcontact en een lamp liepen schade op. Om dat er na de inslag een brandlucht in het huisje hing, belden de toeristen voor de zekerheid de brandweer. Ze hadden in eerste instantie telefonisch contact opgenomen met de receptie, maar dat lukte niet, omdat de ISDN- verbinding er door de bliksem uitlag. 'En de mobiele telefoon hoorde ik niet, omdat die beneden was blijven liggen', vertelt Tineke Gieles van Gortersmient. 'Die mensen hebben daarop zelf de brandweer gebeld.' De brandweer inspecteerde of alles in orde was en Ries Swanink van Salvage werd erbij gehaald om de schade af te handelen. De inslag leidde ook in andere huisjes tot pro blemen. Er sneuvelden nog een paar tv's en twee kachels. De computer op de receptie leek het ook begeven te hebben, maar dat was achteraf toch niet zo, aldus Gieles. De beheerders hebben gisteren het plafond in het huisje provisorisch laten maken en er werd een elektriciën in de arm geno men om de leidingen door te meten. De toeristen, eerst flink geschrokken door de klap, namen het voorval vol gens Gieles goed op. 'Ze zijn gewoon in het huisje gebleven. De Texelstroom heeft haar oude taak weer even opgepakt. Onder leiding van Peter Lock loodste de loodsbotter in de nacht van woensdag op donder dag een transatlantisch zeejacht de haven van Oudeschild binnen. Pagina 7 'Ja, hee, daar moet ik straks nog staan met voetballen.' De deelnemer van het Schapencup-toemooi roept het met een mengeling van humor en ernst als zijn toekomstige positie op het B-veld van Texel'94 wordt inge wijd met een dikke straal unne. Pagina 9 Een 16-jarige jongen uit Den Burg heeft in de nacht van vrijdag op za terdag op het politiebureau in De Koog een agent met de dood be dreigd. De jongen, die onder invloed van alcohol was, zei tegen de agent dat hij hem zou 'doodsteken' als hij_ hem later zou tegenkomen. De agent had een vlindermes afgepakt van de jongen, waarmee hij eerder die avond naar binnen had willen gaan bij een horecagelegenheid in de Dorps straat. Portiers ontdekten dat de jon gen het mes, verboden in het uit gaansgebied, bij zich had en hielden hem aan. Later werd hij overgedra gen aan de politie die de knaap mee nam naar het bureau. Na de doods bedreiging, werd de jongen gearresteerd en opgesloten in een cel. Zatermiddag mocht hij weer naar huis. De jongen wordt volgens een woordvoerder later voorgeleid aan het Openbaar Ministerie voor vervol ging- De gemeente begint op maandag 13 september met groot onderhoud aan de Californiëweg tussen Hotel California en de hoek Randweg/ Ruijslaan. De straatstenen gaan eruit en worden er opnieuw ingelegd. De gemeente had de start van werk aan vankelijk voor volgende week ge pland, maar dat is op verzoek van strandpaviljoenhouder Mark Röpke van paal 17 met twee weken uitge steld tot na het zomerseizoen. De omleidingsborden staan inmiddels langs de kant van de weg. (Advertentie) CfdMt 2mrL-Jrrrli te hé Iran. Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE Folder niet gehad?! Alsnog verkrijgbaar op Spinbaan 6. Onzichtbaar voor de geloven wordt het klavier op het balkon achter in de kerk al veertig jaar bespeeld door Cocksdorper Johan Ran (57), die ook het koor dirigeert. Een verdienste waarvoor veel waardering bestaat. Om het jubileum te gedenken wordt 4 september, aanvang 19.30 uur, een eucha-ristieviering gehouden. Pagina 2

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2004 | | pagina 1