9^^ Strand Texel moet hoge kwaliteit bieden Cjrocn (/warL-Jexel s in het harL, linke terugloop in jrvoerscijfers Teso Politie doet inval Chinees restaurant Discussie over beleidsnota kan starten Nieuws van de provincie DE WIT ist Teso groeide chts' 80 procent g varte ooievaar st in Den Burg Geld en sieraden gestolen uit huis Modeshow voor ouderen Primeur: Britse eerste vrouwelijke keurmeester op schapenfokdag d(É irsussen GGZ Wandelronde om Texel Schaakdiner m Grootste Texelaar Bejaarde man met booster te water Ruiterverenigingen vieren feest later TEXELS E^COU RANT SUPER DE BOER /TOERKOOP Reisburo Kijk in deze krant! RICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 11909 DINSDAG 7 SEPTEMBER 2004 :hijnt dinsdag en vrijdag Uitgave van v/h Langeveld de Rooy bv, Postbus 11,1790 AA Den Burg ienst Teso heeft in de afge- maanden minder personen, en fietsen vervoerd dan in de ijkbare periode vorig jaar. de gehele linie daalde het rsaanbod. In enkele catego- s zelfs sprake van een forse met enkele tientallen pro- in sommige maanden. jeriode van april tot en met us zette Teso ruim 900.000 en over. In 2003 waren dat er 16 000, een terugloop van 3,79 Vooral in juni en augustus rake van een flinke terugloop, daalde het aantal vervoerde egangers en toeristen met n9|3 procent, terwijl in augustus was van een daling van ruim int. De procentuele terugloop antal personenauto's bedroeg ocent, waarbij echter vermeld worden dat de daling van het met-Texelse personenauto's ras. In deze categorie was een terugloop van ruim 2 procent Ook hier vallen de maanden juni en augus tus op door een forse daling. Het aantal overgezette Texelse auto's steeg in de afgelopen periode met 3,35 procent en compenseert ten dele het achtergebleven vervoer van overkantse auto's. Ook het aantal overgebrachte fietsen geeft geen re den tot juichen. In deze categorie valt een terugloop te bespeuren van ruim 12 procent. Alleen in mei werden meer fietsers overgezet. Alle overige maanden gingen de cijfers in de min. Van april tot en met augustus werden ruim 54.000 fietsen vervoerd, tegen over bijna 62 000 in 2003. In dezelfde periode registreerde Teso een terug loop in het aantal vervoerde vracht auto's en caravans van 3,75 procent. Hier valt op dat het aantal Texelse voertuigen in verhouding meer terug liep (-5,72%). Het metervervoer daalde met bijna 3 procent tot 285.315. 1eeft een ongekend profijtelijk hter de rug, maar bijna een dubbeling van de winst, zoals >elijk gemeld in de krant van yyj, is teveel van het goede. Het it groeide van €5,347 miljoen 1/2003 naar €9,458 miljoen in 304. Na afdracht van belasting Je winst van €3,472 miljoen >,250 miljoen, altijd nog een ie van circa 80 procent. Een woning aan de Bosrandweg na bij De Koog kreeg vrijdagmiddag tus sen 13.30 en 14.30 uur bezoek van ongenode gasten. Ze kwamen bin nen door een raampje te forceren en namen sieraden en een onbekend bedrag aan geld mee. Ook bleken een fotocamera en een spelcomputer te zijn verdwenen. Modehuis Marion verzorgt op ver zoek van de Stichting Welzijn Oude ren Texel zaterdag 18 september een modeshow voor senioren. Deze vindt plaats in De Buureton in Den Burg en begint om 14.00 uur. De entree be draagt €1,- Sylvia Rawlings neemt de kwaliteit van de Texelse schapen in ogenschouw. (Foto Gerard Timmerman) In de persoon van Sylvia Rawlings had de schapenfokdag maandag twee primeurs in huis. Ze was de eerste Britse keurmeester in de Texelse ring en bovendien de eer ste vrouw die deel uitmaakte van de jury. 'Deze ontwikkeling staat ons erg aan', zei wethouder Corry Heijne uit de grond van haar hart. Voor zover bekend is Rawlings de eerste vrouwelijke keurmeester. Ze komt uit Engeland, waar ze in de buurt van Suffolk een boerderij heeft, maar haar roots liggen in Nederland. Ze spreekt onze taal en ze bezoekt hier regelmatig keuringen. 'Ik ben ook regelmatig op Texel geweest, want de Texelse schapenfokdag is toch wat bijzonders.' Zoals de meeste keur meesters fokt ze ook zelf schapen. Ik ben begonnen met wat ze bij ons Economics noemen, zeg maar Britse Texelaars, grote schapen. Maar ik wilde een Texelse ram en omdat ze in Engeland graag wat grotere dieren zien, ben ik naar Cees Commandeur gegaan, want ik wist dat hij grote schapen fokt. Maar nu gebruik ik ook rammen van Kees Kikkert en Piet Verberne. Een beroemde ram van hem heeft bijvoorbeeld drie jaar in Engeland gestaan Ze doet in haar eigen land regelmatig mee aan schapenkeuringen, die daar op landbouwdagen worden gehouden, en valt daarbij met zelden in de prij zen. Met Rawlings heeft het Texelse schapenstamboek een ervaren jury lid in huis gehaald. Ze liep mee op diverse keuringen Dat ze me nu op Texel hebben gevraagd, vind ik een hele eer. Zaterdag zat ik nog helemaal in het noorden van Engeland, maar deze kans wilde ik niet laten schieten. Daarvoor is het hier veel te mooi.' Overigens is Rawlings niet de eerste buitenlander die op Texel keurt. Dat is Mare Baele uit België, die al vele jaren meeloopt op de Texelse keu ring. Meer over de schapenfokdag elders in deze krant. rte ooievaar die zondagochtend afgenomen In Den Burg. (Foto March Hei/rien) een niet veel voorkomend Een zwarte ooievaar die neer- Den Burg. Zondagochtend Ie het even bij het huis van Üe 1 hfleethuis aan de Keesomlaan. 00 uur werd het dier waarge en rond 8.45 uur vertrok hij Volgens vogeldeskundige Di|ksen is het zeer bijzonder twarte ooievaar in Den Burg izeten. De dieren zijn schuw 'jven over het algemeen in na- «eden. Ze worden wel vaker /gezien. Volgens Dijksen ge- at gemiddeld een keer in de ar. Vaak zijn het jonge zwarte zs die nog aan het rondzwer- 00 estelijke Gezondheidszorg at Noord-Holland (GGZ) start iptember met twee nieuwe sen voor familieleden en di- n "ftrokkenen van mensen met rderline persoonlijkheid en n depressie. Kwaliteit en duidelijkheid. Dat zijn sleutelwoorden in de ge meentelijke strandnota die begin 2005 door de gemeente raad wordt vastgesteld en op belangrijke punten al in het zomerseizoen van dat jaar zal worden toegepast. Tevoren krijgen belanghebbenden en andere geïnteresseerden volop gelegenheid er hun mening over te geven, wat vrij wel zeker tot aanpassingen zal leiden. Het ziet ernaar uit dat het college vooral met de strandexploitanten de degens zal kruisen, omdat die nogal wat wensen naar voren heb ben gebracht waar b en w (nog) weinig voor voelen. De aftrap is inmiddels gegeven. Vorige week bracht het college het meer dan honderd pagina's tel lende voorontwerp van de beleids nota naar buiten. Alles wat met het strand tussen de Hors en paal 33 heeft te maken komt aan de orde: bebouwing, exploitatie, voorzie ningen, gebruiksmogelijkheden, bewaking, veiligheid en reiniging. De financiële consequenties ervan zijn vermeld in een aparte bijlage. Veel van wat in de nieuwe concept nota staat, stond ook in de oude, maar er zijn toch diverse wijzigingen voorgesteld. Er wordt geen onder scheid meer gemaakt tussen officiële en officieuze strandslagen. Ook de slagen 19 en 19,5 zijn nu officieel met de daaraan verbonden rechten. Voor de toe te laten gebouwen worden geen maximale oppervlakten meer Lees verder pagina 5 ;K- Bij een inval in het Chinese restaurant op de Groeneplaats zijn maandag middag vijf personen aangehouden. De politie kwam in actie nadat er in formatie was binnengekomen over illegale vreemdelingen die in het horecabedrijf werkzaam zouden zijn. Na het meteorologisch wisselvallige hoogseizoen kwam het schitterende nazomerweer van de tweede helft van de afgelopen week als geroepen. En omdat het ook zaterdag en zondag nog aangenaam warm was, konden niet alleen toeristen, maar ook werkende Texelaars en scholleren ervan profiteren. Het gevolg was gezellige drukte op de stranden, zoals blijkt uit deze foto die zondagmiddag werd ge maakt bij paal 20. Het bleek weer eens dat het strand een van de grootste trekpleisters van Texel is en dus van grote economische betekenis. Het gemeentebestuur wil dat de blauwe vlaggen blijven wapperen en vindt investeren in verdere opvoering van de kwaliteit dan ook wenselijk. Het krijgt echter met tegengestelde belangen en beperkte financiële mogelijkheden te maken, zoals de komende maanden zal blijken bij de discussie over de vorige week verschenen concept-trandnota. (Foto Harry da Graaf) Wat later in het jaar dan gebruike lijk, wordt zaterdag het Rondje om Texel van wandelsportverenging Het Gouden Boltje gehouden. Dat dat pas nu gebeurt, en niet eerder in de zomer, heeft te maken met het tij. Om (met medewerking van Rijkswaterstaat) de Sluftergeul droogvoets te kunnen passeren, moet het op het juiste moment laagwater zijn. Deelnemers aan het Rond|e om Texel leggen zestig kilometer af, met een snelheid tussen de 5 en de 7,5 kilo meter per uur. De start is om 6.30 uur bij het wachtlokaal op de veerhaven. Deelnemers dienen er rekening mee te houden dat het wachtlokaal op dat tijdstip met per openbaar vervoer is te bereiken. Op de boot, die om 6 30 Losse nummers 0,95 De leden van schaakclub En Passant lieten zich de kaas met van het brood eten, maar verloren toch nipt in het schaakdiner dat zustervereniging MSC uit Den Helder zaterdag in petto had voor haar kampioenen, ereleden en andere prominenten en waarbij een partij schaak viermaal werd on derbroken voor het nuttigen van een diner met evenzovele gangen. Pagina 2 Wie is (of was) de grootste Texelaar? Was het Adriaan Wagemaker, de op richter van Teso, of S. Keyser, die het Texels dialect vastlegde m Het Tessels? Was het meester Bouma, die in 1874 het eerste Texelse zieken fonds oprichtte, of was het Jan Moojen, de bouwer van het eerste badpaviljoen en daarmee de grond legger van het toerisme? Of was het toch schout Balthasar Huydecooper? Huib de Rijmelaar, Jac. P. Thijsse of Imme Dros? In navolging van de lan delijke verkiezing van De grootste Nederlander biedt de Texelse Cou rant de komende maanden de moge lijkheid uit te maken wie zich de grootste Texelaar mag noemen. Pagina 9 Een 87-jarige man uit Maastricht raakte zaterdagmiddag even voor 17.00 uur met zijn booster in een sloot naast de Waalenburgerdijk. Ver moedelijk door een te hoge snelheid verloor hij in een bocht de macht over het stuur, raakte van de weg en be landde in de sloot. Hierbij verdween hij volledig onder water. Gelukkig voor de man werd zijn ongeval ge zien, waarna hij uit het water werd gehaald. Na onderzoek door een arts kon hij naar huis. De reünie waarmee rijvereniging De Waddenruiters en ponyclub De Kleppertjes hun 75-jarig bestaan wil len vieren, wordt uitgesteld. Vorig maand berichtte de organisatie dat dit lustrum op 23 oktober gevierd zou worden, maar nu is besloten deze feestelijke dag op 12 maart te hou den. Hierdoor is er meer tijd om alles tot in de puntjes voor te bereiden en een gevarieerd programma te bieden. Meer informatie staat op de website www.waddenruiters.com of kan wor den ingewonnen via tel. 317261 (Advertentie) Tijdens de politie actie werd het pand aan alle kanten in de gaten gehouden en stonden busjes klaar om de illegalen naar het bureau af te voeren. (Foto Louise van oerSkns) Vijf personen met de Chinese natio naliteit, vier mannen en een vrouw, werden aangehouden. Zij bleken niet in het bezit van een geldige verblijfs vergunning en werden afgevoerd naar het politiebureau. uur uit Den Helder vertrekt, is een startlokaal ingericht, zodat deelne mers van de overkant direct na aan komst van de boot van start kunnen. Het startlokaal op de veerhaven wordt om 7.00 uur gesloten. Deel name aan de tocht kost €7,-, deelne mers dienen minimaal 14 jaar te zijn. (jrm %inrL-Jr>rli ia bal bjrL. Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE SLIJTERIJ - WIJNHANDEL Folder niet gehad?! Alsnog verkrijgbaar op Spinbaan 6. (Advertentie) Ve oV> ie O" -ïtfW (too'4 Kom naar de Open Monumentendagen 2004! Win kaartjes voor het Zuiderzeemuseum Noord ITiollond

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2004 | | pagina 1