ZEGEL Cjrocn ^warL- Jexeh 'in het harL, /oortbestaan tweede ambulance op Texel >nieuw inzet discussie ixel decor van nieuwe ederlandse film Johan Enorme ijstaart openingsstunt op Koger eetfestijn Breuk tussen ZDH en trainer Henk de Ruyter c Reddingboten halen schip van het water Cvrm" Fixet van der Vis DE VRIJWILLIGERSKRANT SUPER DE BOER TEXELSE'^COURANT ifidenpad op tv Hoornder feest a Koger monument m Winderig rondje Bollenmachines onder de hamer Jongen met dolk aangehouden Schone stranden Milieupolitie alom aanwezig Japanse oester op grote schaal dood Kofferbakmarkt ERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 11911 DINSDAG 14 SEPTEMBER 2004 jchijnt dinsdag en vrijdag Uitgave van v/h Langeveld de Rooy bv, Postbus 11,1790 AA Den Burg Losse nummers 0,95 Remco Geel) Folder niet gehad?! Alsnog verkrijgbaar op Spinbaan 6. De meeste van hen speelden eerder in Nederlandse films of soapseries. Er worden ook opnames gemaakt in Hindeloopen en Amsterdam. Volgens een woordvoerster is het de bedoe ling dat Johan volgend jaar in pre mière gaat. Ze benadrukt dat hij niet over Johan Cruijff gaat. De film wordt naar verwachting negentig minuten lang. C/na 'marLjitrh la hjrt. opnieuw onzeker of Texel de Ie ambulance permanent kan iden. Het voortbestaan van eede wagen is onderwerp en discussie tussen zorg- leraar Univé en de Regionale ilancedienst waar de ambu- op het eiland onder vallen. heeft het plan opgevat om de ambulance over anderhalf jiten het hoogseizoen te ver- n door een zogeheten first ider waarmee een huisarts of sgkundige op pad kan als de ambulance al bezig is met [|j rlening. First responders. wa- )ie vaker voorkomen bij cen- wisartsenposten, beschikken raijen defibrillator, maar ontberen andere voorzieningen die een jalance wel heeft. Volgens een vo roerster van Univé moeten er hoogseizoen wel twee ambu- blijven rijden op het eiland, radrukt dat het om een plan iaar onderzoek naar wordt ver- Jefimtieve beslissingen zijn er iet genomen. Volgens een roerster van het Gewest Kop epfiord-Holland, waaraan de Re- Ambulancedienst (RAD) is iden wordt er constructief od j gevoerd met Univé, maar is houd van de tweede wagen iestie van geld. 'Er moet geld *9 orden gecreëerd en het is de roe we dat voor elkaar krijgen, jn we nog niet uitgekomen.' De wagen is in het verleden va- u,tiderwerp van discussie ge- De laatste keer was in 2000 eveneens dreigde te verdwij- e wagen kon behouden bliiven izamenlijke lobby van de Heilanden, diie leidde tot een gesteunde motie van toenma- lerlid Rob Oudkerk. Toenma- nster Els Borst van Volksge zondheid kwam daarna met vol doende geld over de brug. De gemeente is momenteel opnieuw in de weer voor het behoud van de tweede wagen. Volgens een woord voerster kan de gemeente formeel niet deelnemen aan het overleg tus sen Univé en de RAD, maar wordt het onderwerp wel aangeroerd bij onder meer de provincie en de Tweede Ka mer. Burgemeester Joke Geldorp houdt zich ermee bezig, wethouder Annie Hin heeft recent met gedu peerde Rmske Kruisinga van de pro vincie Noord-Holland over de ambu lance gesproken en er zijn brieven naar de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid gestuurd. In Den Haag wordt momenteel gediscussi eerd over de vraag of de spreiding van ambulances een verantwoorde lijkheid moet worden van zorg verzekeraars of in handen van de pro vincies moet blijven. De gemeente hoopt dat het laatste het geval blijft. 'Maar daar moet nog een beslissing over worden genomen in de Tweede Kamer.' De provincie is zich volgens de woordvoerster bewust van de Texelse situatie. 'Maar het is de vraag hoe ver hun invloed straks reikt.' Voorzitter Mari van Rossen van de Regionale Meldkamer Noord-Holland Noord uitte eerder dit jaar al haar zorg over plannen om de ambulance voorzieningen op Texel aan te pas sen. GroenLinks op Texel heeft er voor gepleit dat er een structurele oplossing komt waarbij twee wagens behouden blijven. Univé heeft vol gens een woordvoerster inmiddels €75.000,- beschikbaar gesteld om de aanrijtijden op het eiland te verbete ren. In 2003 arriveerde de ambulance bij de 419 spoedritten die plaatsvon den 97 keer (23 procent) buiten de wettelijk voorgeschreven rittijden- grens van vijftien minuten. Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE odes ■e! S herhaalt zaterdag 2 oktober Ierland 3 een uitzending van sc!! mest tot Gewest uit de jaren 9 over het natuurpad voor 'en slechtzienden in de Den- 'uitzending begint om 15.30 De gok om het Hoornder Feest in ere te herstellen, kon bijna niet beter uit pakken. Inwoners van Den Hoorn en wijk H, jong en oud, lieten de initia tiefnemers niet in de steek en kwa men massaal in beweging om het aloude volksfeest mee te vieren Eén van de hoogtepunten was de geza menlijke maaltijd op zaterdagavond, die maar liefst dnehonderd eters trok. Pagina 2 Na de hervormde kerk, het huisje er naast en De Kaap heeft De Koog nu officieel een vierde monument. De gemeente verleende die status aan het oude Koger kerkhof, op het ter rein van vakantiepark De Vogel- mient. Enig overblijfsel is de grafsteen van de kastelein van het Eierlandsche Huis. Pagina 5 Mooie tocht, een strand waarop het vrij goed lopen was, geen regen, maar die wind. Het was een veel gehoord verhaal van de 268 wande laars die zaterdag meededen aan de wandelronde om het eiland. Pagina 7 Een zaal vol kijkers en kopers gis teren in Question Plaza, waar ma chines en andere spullen van Synergie Bulbs van Hoogenbosch aan de Rozendijk onder de hamer kwamen. Zo n driehonderd kavels werden geveild. In de bloembollenwereld gebeurt het regelmatig dat bedrijven, vaak omdat ze ermee stoppen, een materialen- veiling houden. De veiling en de kijk dag op het erf aan de Rozendijk, waarop trekkers en ander gereed schap waren te zien, werden bezocht door telers en handelaren van Texel en van de overkant Jaap Hoog enbosch zelf was niet aanwezig. Vol gens een woordvoerder van het veilingbedrijf is in overleg met de bank tot de verkoop besloten Het is met bekend hoe het met het bedrijf aan de Rozendijk verder gaat. Een 17-jarige jongen uit Duitsland werd in de nacht van zaterdag op zondag in de Dorpsstraat in De Koog aangehouden wegens verboden wa penbezit. Hij maakte deel uit van een groepje jongelui dat een woordenwis seling had met een andere groep. Plotseling haalde de jongen een dolk uit zijn zak. Hij bedreigde niemand, maar voor het feit dat hij een derge lijk mes bij zich had, werd hij aange houden De jongen werd in de loop van de nacht weer vrijgelaten, maar het mes mocht hij niet meenemen. wordt het decor van de Nederlandse film Johan. imploeg van het produc- ■ijf Egmond Film en Televisie sterdam komt deze maand iet eiland om twee weken pnames te maken. Volgens ig wordt er gefilmd van zon- (J; i september tot en met vrij- oktober. rhaal van Johan draait rond (else familie die van scenario- iter Mieke de Jong toepasse- naam Dros heeft meegekre- shan is de elfde en jongste 1 het gezin, waarvan vader olaat is van voetbal. Probleem lohan dat niet is. Hij wil liever r. Dat levert de nodige fami- ipanningen op, omdat alle van Johan wel succesvolle Iers zijn geworden. Johan echter toch zijn eigen weg te lames worden voor een groot idraaid in een paar woningen buurtje rond de vuurtoren. De «verdieping van het huis van iw Knippenberg wordt tijdelijk ht als woonkamer van de fa- ros en ook in de woning van J Goet en Marian Smit wordt I. Het Torenrestaurant, de be aats van de hervormde kerk in X)m, straten van Den Hoorn en ter zijn andere plaatsen waar 1 wordt. Er worden eveneens gedraaid aan boord van een veerboten van Teso. De film had aanvankelijk al volgende san de slag willen gaan, maar ertragingen is alles een week Sloven. De filmcrew, die uit vintig tot dertig personen be- verblijft tijdens de draaidagen Krim. Sim wordt onder andere mee lt door de acteurs Johnny de luub Stapel, Carine Crutzen, .p, -enssen en Michiel Huisman. uio (Advertentie) Onder toeziend oog van ijsbereider Jan Wolter Timmerman ontsteekt Jook Nauta de lichtjes op de enorme ijstaart (omelette Syberiènne), de openings- en sluitingsstunt van Texel Culinair. stormachtige weer wat roet in het eten. De jury oordeelde dat restau rants Bij Jef en Binnenhof zich het beste presenteerden. Meer over de proeverij elders in deze krant. 'De Koog neemt afstand van het eti ket dat anderen plegen op te plak ken', omschreef oud-horecavoorzit- ter Jook Nauta Texel Culinair, het driedaagse eetfestijn in de Dorps straat. Daarop liet de badplaats zich van een geheel andere kant laten zien dan het imago van rumoerig uit gaanscentrum. Bezoekers toonden zich aangenaam verrast over de cu linaire hoogstandjes die de restau rants voor hun gasten in petto had den. Vooral vrijdag- en zaterdaga vond heerste er flinke drukte en was de sfeer goed, zondag gooide het De Texelse stranden komen er goed vanaf in een onderzoek naar zwerf vuil. Volgens een onderzoek van de stichting Nederland Schoon zijn de stranden bij de paal 28,15,2117 en 12 schoon. Alleen het strand bij paal 19 wordt als 'matig schoon' geken merkt. De stichting Nederland Schoon onderzocht in totaal 225 stranden, waarvan 91 zoutwater- stranden langs de Noordzeekust, op de aanwezigheid van zwerfvuil. Vierenzestig stranden waren schoon, zesentwintig matig schoon. Elk strand werd drie keer bezocht. Het onderzoek was onderdeel van de vorige week gehouden Week van Ne derland Schoon. De gemeenten Ter schelling en Veere kregen een Gou den Wimpel, omdat zij de schoonste stranden hadden. Volgens Nederland Schoon moet die Gouden Wimpel worden gezien als een aanvulling op de Blauwe Vlaggen van de ANWB. Afgelopen jaar werden alle Texelse strandslagen en de Waddenhaven in Oudeschild onderscheiden met de Blauwe Vlag. Een 46-jarige Duitse toeriste zal zich nog wel eens bezinnen voor ze weer iets onwettigs uithaalt. Donderdag avond werd ze betrapt op het ver ontreinigen van het oppervlaktewater in de haven van Oudeschild. De vrouw had gebarbecued aan boord van een gehuurde tjalk en gooide na afloop de hete kolen in het water naast de boot. Daar lag toevallig een schip met specialisten van de milieu politie uit het oosten van het land, die in verband met hun werk een uitje hadden op Texel. Zij stelden de poli tie in kennis, die een bon uitschreef voor de vrouw. Een nachtelijk verblijf van een zeil jacht op de Vlakte van Kerken is zondagochtend uitgelopen op een reddingsactie van de KNRM. Door dat het roer kapot was gegaan, dreigde het schip, de elf meter lange Coronis uit Den Oever, stuur loos te raken. De opstappers van de Beursplein 5 in De Cocksdorp en de Zalm in De Koog werden om 7.15 uur gealar meerd, nadat de opvarenden van de Coronis de Kustwacht hadden ge beld. Zij hadden zich zaterdagavond bewust laten vastlopen op het wad Met behulp van de Zalm werd een sleepverbmding tussen de Coronis en de Beursplein tot stand gebracht, omdat de Beursplein vanwege on diep water met dicht genoeg bij het schip kon komen. Daarna werd de Coronus in het onstuimige weer naar de haven van Oudeschild gesleept. De reddingsboten konden ook met een aan de slag voor het visbootje van Ben Gerritsen (Lange Ben) uit De Cocksdorp dat was losgeslagen en vol water ronddreef. De Zalm zette het bootje eerst op een droge plek en de Beursplein, onder leiding van schipper Charles Douma, maakte het leeg, nadat ze was teruggekeerd uit Oudeschild. De boot werd vervol gens voor de zekerheid op het strand bij paal 33 gezet Wat diep in het hart niemand in Den Hoorn heeft gewild, is toch ge beurd: Henk de Ruyter is sinds vo rige week geen trainer meer bij voetbalclub ZDH. Oorzaak van de breuk is dat spelers en bestuur een man naast de trainer wilden die zich onder meer met de organisa tie zou bezighouden. Deze werd gevonden in de persoon van Leen van Elk, maar De Ruyter kon zich hier niet in vinden. Zo'n tweeëneenhalf jaar geleden keerde De Ruyter als trainer terug op het oude nest, toen de toenmalige trainer Ronald Biesboer zijn been brak. Hij was toen een half jaar coach. Daarop brak een periode aan waarin de voormalige speler en trainer van ZDH de trainingen en de coaching voor zijn rekening nam. Vooral het afgelopen seizoen boekte de club onder zijn leiding goede resultaten. Maar tevens sprak de spelersgroep de wens uit dat er naast De Ruyter een tweede man zou komen, die zich meer met organisatie en spelers- contacten zou bemoeien. Hiervoor benaderde de club oud-trainer Leen van Elk, die goed ligt In de spelers groep en die als een echte clubman bekend staat. Het bestuur voerde meerdere gesprekken met De Ruyter, die te kennen gaf de versterking niet te zien zitten, omdat twee kapiteins op één schip volgens hem niet werkt. Toch ging Van Elk in overleg met de spelers en bestuur aan de slag, maar verliep de samenwerking verre vlek keloos, doordat De Ruyter in feite Van Elk negeerde. Hierop besloot Van Elk zich terug te trekken. Volgens het bestuur toonde de spelersgroep zich hierover ontevreden, waarna een ver tegenwoordiging vonge week dins dag een gesprek met De Ruyter had. Toen dit niets opleverde ondernam het bestuur van ZDH donderdag een uiterste poging om De Ruyter op an dere gedachten te krijgen. Toen dit niet lukte viel het besluit om de sa menwerking te beeindigen. 'Ik had graag gezien dat het anders was ge lopen Dit is uiterst triest, ik heb er buikpijn van', laat voorzitter Jaap Lap in een reactie weten. Hij benadrukt dat het hem er met om te doen is om De Ruyter ten gunste van Van Elk beentje te lichten. 'Beslist niet.' Voor lopig worden de trainingen waarge nomen door Jos Berbée, die zal wor den ondersteund door de meer geroutineerde spelers binnen de se lectie. De Ruyter wilde gisteren nog met inhoudelijk reageren. 'Het is me koud op het dak gevallen, ik ben er nog kapot van en vind het nu nog te vroeg om erop te reageren. Ik kom er later op terug.' Japanse oesters in de Waddenzee leggen momenteel op vrij grote schaal het loodje. Ook op som mige plekken bij Texel is een dui delijke sterfte waarneembaar. De oorzaak is vooralsnog onduidelijk. Volgens bodemdierendeskundige Norbert Dankers van onderzoeks instituut Alterra is de sterfte onder meer te zien in de veerhaven, de Mokbaai en langs de dijk bij Oost. In de Mokbaai wordt de sterfte op vijf tig procent geschat. 'Maar als je in de NlOZ-haven komt, zitten er nog be hoorlijk wat en verderop bij het Balgzand is ook geen sterfte.' Bij de locatie nabij Zeeburg waar Lourens Westbroek Japanse oesters kweekt is evenmin sprake van sterfte. De Japanse oester is een exoot die enkele tientallen jaren geleden zijn intrede maakte in de Waddenzee. Niet iedereen is even gelukkig met de oester, omdat hij zeer goed gedijt in de Waddenzee, terwijl hij vanwege zijn scherpe schelp met altijd even geschikt is als voedsel voor vogels. Volgens Dankers is de sterfte in juli begonnen. 'Toen hebben we ze nog gezien bij Ameland en toen we daar half augustus terugkwamen, was zo'n tachtig procent dood.' De toe genomen sterfte betekent niet dat de Japanse oester zijn langste tijd heeft gehad in de Waddenzee. Dit jaar waren er volgens Dankers honderd keer meer dan in 2002, waardoor hij een stootje kan hebben. 'Maar er is wel wat aan de hand met de Japanse oester.' De Beursplein en de Zalm haalden zondagochtend de Coronis uit Den Oever met een kapot roer van de Vlakte van Kerken. Op veler verzoek en ook omdat er In het begin van het seizoen twee mark ten zijn uitgevallen, heeft IJsclub De Koog besloten een extra kofferbak- markt te organiseren. Deze wordt zondag 19 september gehouden op de bekende locatie: de parkeerplaats bij zwemparadijs Calluna. De laatste markt van het seizoen staat in de herfstvakantie, op zondag 17 okto ber, op het programma.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2004 | | pagina 1