I Politiek eist openblijven zes peuterspeelzalen liiö Étui Gemeentelijke handhavers kunnen werk lang niet aan SS filets Najaar Cjroen Twartsjexeh'm het harL, Bouw Dokter Wagemaker vordert zichtbaar 77A7/7" 7 Vakantiekrant Catalpa sluit ook deuren kinderdagverblijf Zwin IPIS Gemeente heeft negen man extra nodig Verschijnt 15 oktober nmm tanpassing korte fuik veerhavens Onder de pomp Vergadering over popkelders Man waait van schuurdak Vitaal Texel Dijkleger Strandnota Granaat gevonden TEXELSE'^COURANT Aarde en Hemel PGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 11914 TEXELSE VRIJDAG 24 SEPTEMBER 2004 COURANT herschijnt dinsdag en vrijdag Uitgave van v/h Langeveld de Rooy bv, Postbus 11,1790 AA Den Burg zes peuterspeelzalen moeten ien blijven. Burgemeester en ithouders moeten de komende i onderzoeken op welke manier t moet gebeuren en wie even- iel Catalpa als uitvoerder zou enen vervangen. De politieke dijen vinden unaniem dat de uterspeelzalen behouden moe- blijven voor de leefbaarheid in dorpen. Extra geld hebben ze er g niet voor beschikbaar gesteld. •ntallen ouders en leidsters van de uterspeelzalen kwamen woens- gavond naar het raadhuis om bij de idscommissie Welzijn hun zorg de dreigende sluiting te uiten, talpa wil af van het peuterspeel- alwerk, omdat de gemeente vol- nd jaar met met voldoende geld er de brug kan komen. De ge- lente kan maximaal €93.000,- be- ïikbaar stellen, terwijl Catalpa €160.000,- nodig heeft om kosten dekkend te kunnen werken Diverse insprekers pleitten tegenover de commissieleden krachtig voor het openhouden van de zalen. Sluiting bedreigt volgens hen de leefbaarheid in de buitendorpen. Op termijn kan het tot minder leerlingen voor de scholen in de buitendorpen leiden, omdat ouders bij gebrek aan een peuterspeelzaal op het dorp eerder geneigd zijn hun kinderen buiten het dorp naar school te laten gaan. De vertegenwoordigers van de poli tieke partijen weigerden stuk voor stuk om ook maar een beetje te tor nen aan het uitgangspunt dat elk dorp zijn eigen peuterspeelzaal moet hebben. Burgemeester en wethou ders hadden voorgesteld dat principe eventueel los te laten, zodat met slui ting van zalen geld bespaard zou kunnen worden. Dat voorstel viel niet in goede aarde bij de commissie- leden. Net als de insprekers maakten zij zich veel zorgen over de leefbaar heid en de gevolgen voor de basis scholen. Martin Trap (WD) wees erop dat sluiting van de peuterspeelzalen haaks staat op het streven om nieuwe wijken voor |onge gezinnen te bouwen in de dorpen. Volgens Marian Merkelbach (CDA) heeft het ook consequenties voor de midden stand in de buitendorpen. 'Als ik mijn kinderen naar de peuterspeelzaal had gebracht, ging ik altijd meteen in het dorp boodschappen doen.' Catalpa kreeg van de politici meer malen het verwijt met goed met de zaak te zijn omgesprongen 'Ik ben pisnijdig op dat bedrijf', aldus Eric Hercules (PvdA). 'Voor het kinderdag verblijf zeggen ze niet naar de lange termijn te hebben gekeken en voor het peuterspeelzaalwerk hanteren ze de lange termijn juist als argument om ermee te stoppen.' Hij adviseerde de leidsters die hun baan dreigen te verliezen een advocaat in de arm te nemen. De commissieleden gaven wethouder Anme Hin de opdracht de komende maanden op zoek te gaan naar een oplossing, zodat alle zalen ook zonder Catalpa open kunnen blij ven. De wethouder beloofde op zoek te gaan naar oplossingen op maat, maar liet de commisieleden weten dat ze met de €93.000,- die nu voor volgend jaar maximaal beschikbaar is, met kan garanderen dat alle zes de zalen open blijven. Van dat bedrag is €70.000,- definitief beschikbaar en de extra €23.000,- kan volgens het college worden gevonden door het jaarlijkse potje waarmee gratis dag delen aan minder financieel draag krachtige ouders worden aangebo den volledig naar de algemene pot voor het peuterspeelzaalwerk over te hevelen. Een verzoek van Hin aan de com missieleden om aan te geven waar extra geld voor de peuterspeelzalen vandaan zou moeten komen, was tegen het zere been. De commissie leden vonden dat de wethouder eerst maar eens met oplossingen moet komen en daarna komen de finan ciële kaders volgens hen wel aan de orde. De kaders zijn duidelijk, be houd van de peuterspeel-zalen en het kinderdagverblijf', aldus Hercu les. 'Het is ons een zorg hoe u dat invult, als ze er maar zijn. We ver wachten een voorstel van de wethou der.' Hennie Festen (Groen-Links) wilde wel alvast aangeven dat wat haar betreft extra geld uit de alge mene middelen wordt gehaald. Het bleef onduidelijk of de politieke par tijen de jaarlijkse €23.000,- voor gra tis dagdelen wel algemeen voor het peuterspeelzaalwerk willen inzetten. Merkelbach zag liever dat dat geld als tegemoetkoming voor ouders be ouders beschikbaar blijft. Ze wilde het pertinent met aan Catalpa geven om de hogere kosten te kunnen be talen. Ook andere commissieleden voelden wat voor die gedachte. Ze stemden wel, met tegenzin, in met collegevoorstel om een bedrag van €32.136,- dat dit jaar naar verwach ting overblijft in het jaarlijkse tege moetkomingspotje te gebruiken om in 2005 voor €40.000,- in ieder geval tot april een tijdelijk contract met Catalpa af te sluiten. 'Je moet wel, want we staan met de rug tegen de muur', aldus Astrid van de Wetering (D66), Roelie Bakker (Texets Belang) had bij haar in de kast een oud rap port gevonden dat volgens haar de zaak kort samenvatte. Het rapport beschrijft hoe Texel er in 2010 uit moet zien en heeft houden wat \e hebt als ondertitel. t kinderdagverblijf en de buiten- tioolse opvang van Catalpa gaan Igend jaar ook dicht. Voor de uterspeelzalen wil de Hengelose janisatie een uitzondering ma- zolang de gemeente met een stendekkende bijdrage over de ug komt, maar de voorzieningen Het Zwin aan de Slingerweg ver- ijnen definitief vanaf 1 april 55. ^ens algemeen directeur Pim Pe- 5 van Catalpa wordt er flink verlies Iraaid op het kinderdagverblijf, t is een bedrijfseconomische re- dat we daarmee stoppen. We Dben er een bezettingsgraad van procent. Dat is wel een paar jaar te houden, maar we zien geen it aan het eind van de tunnel om srmee door te gaan.' Ouders zijn ze week per brief geïnformeerd ïr de beëindiging van de kinderop- ng en de buitenschoolse opvang, larin meldt de organisatie dat er in loop der tijd steeds minder dag- len werden afgenomen, talpa nam de kinderopvang in 32 over van de failliete Stichting ideropvang Texel. Tegelijkertijd rden ook de peuterspeelzalen bij organisatie ondergebracht. De meente pompte bijna een miljoen den in de overdracht, zodat talpa met een schone lei kon be nen. Het kinderdagverblijf ver- sde van de Burdetstraat naar het uwe semi-permanente onderko- n aan de Slingerweg en breidde aantal kindplaatsen uit van 30 f 64. Sindsdien heeft de organi- ie altijd problemen gehad met de ulling van die kindplaatsen. Begin )3 werd het aantal groepen al te ruggebracht van vier naar drie en eind 2003 werd reeds ontslag aange vraagd voor tien medewerkers. Nu verliezen nog eens vijftien leidsters hun baan. Volgens Peters heeft Catalpa de exploitatie van het kinder dagverblijf destijds te optimistisch ingeschat. De organisatie baseerde zich op landelijke normen en ging voorbij aan geluiden van medewer kers dat ouders op het platteland eerder geneigd zijn hun kinderen bij opa's en oma's of andere moeders te brengen. Geadviseerd was in de ac commodatie hooguit veertig kind plaatsen in te richten. Peters windt er geen doekjes om in de toekomst ook van de Texelse peuterspeelzalen af te willen. Texel is de enige gemeente in het land die de uitvoering daarvan bij Catalpa heeft ondergebracht. 'Maar dat is voor ons echt een nevenactiviteit en geen kerntaak. We beseffen het belang van onze positie voor Texel, omdat de gemeente geen alternatief had, maar het is niet onze bedoeling over tien jaar nog peuterspeelzalen op Texel te hebben.' Voor de zestien leidsters van de peuterspeelzalen is inmiddels ook ontslag aangevraagd, maar dat kan volgens Peters nog worden te ruggedraaid als een andere organisa tie zich op de peuterspeelzalen richt. Volgens hem zou het een oplossing zijn om alle peuterspeelzalen op te doeken en één algemene peuter speelzaal in te richten in het gebouw aan de Slingerweg. Catalpa verkeert al enige tijd in de rode cijfers, door dat ze sinds haar oprichting in 1975 in een razend tempo tot de grootste aanbieder van kinderdagopvang is gegroeid. nniffi ■iU ■V-V (Foto Teso) In het Roemeense Galatz heeft de nieuwbouw van Teso's Dokter Wagemaker zichtbaar vorderingen gemaakt. Vorige week is er veel aan dacht en tijd besteed aan het vlak en strak maken van de huid van het schip en de autodekken, die bijna klaar zijn om geschilderd te worden. Tijdens een bezoek zag toezicht houder Rint de Vries van Teso voor het eerst een volledig autodek, dat op dat moment leeg was. 'Dat is groot!', bericht hij Bij gunstig weer start het spuiten van de romp en de opbouw. waarop nog vier van de vijf lagen verf moeten worden aangebracht. Onder tussen zijn medewerkers onder het schip begonnen met de voorberei ding voor de verplaatsing. Eerst naar de lege bouwplaats ernaast en uitein delijk naar de helling. De tewater lating staat gepland in de laatste week van november. De nieuwbouw is zonder twijfel gespreksonderwerp tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders in de Burgemeester De Koninghal die vanavond om 20.00 uur begint. sraannemers hebben ingeschre- om het werk te mogen doen or het verbreden van de zogehe- korte fuiken van beide veer- »ens. De aanbesteding heeft te week plaatsgevonden. De rkzaamheden gaan in januari o start, het karwei moet uiterlijk U april worden opgeleverd, om 'ar te zijn voor de komst van de 'kter Wagemaker eind mei. luik waarin de veerboot afmeert 'dt aan de westkant, aan de zijde de onderhoudskade en Lands 'SWtospeufers (redactieQtexelsecourant nl) End. De inrichting wordt vier meter breder, wat nodig is om het bredere nieuwe schip te kunnen ontvangen. Verder omvat het werk het aanpassen van de onderhoudskade van de veer haven op 't Horntje. Er komen twee nieuwe vloeipalen, waartegen het schip kan worden afgemeerd. Verder komen er nieuwe glijschotten (rem- minwerk waar de kop van het schip langs kan glijden) en wordt de oude noodaanleginriching gesloopt. In de haven van Den H elder wordt de oude noodfuik opgeruimd. Doel is het aan gezicht van de haven te verfraaien en bovendien bestaat de kans dat het achterschip tijdens zwaar weer de constructie raakt. Gelijktijdig met de verbreding wordt ook een stuk van de laag die de bodem beschermt tegen uitschuring vervangen. De lange fuik zal in de periode van september tot december 2005 worden vervangen. De gunning van de werkzaamheden, die in opdracht van Rijkswaterstaat gebeuren, is uiterlijk op 4 oktober. Het Jongerenwerk houdt vrijdag 24 september (vandaag) een vergade ring voor alle Texelse bands die ge bruik (willen) maken van de oefen kelders in d'Ouwe Ulo. Aan de orde komen de agenda, de begroting, de huurtarieven, het sleutelbeheer, de huisregels, de contracten en de ver vanging van de kapotte apparatuur. De vergadering begint om 19 30 uur. Wegens gebrek aan menskracht is op de gemeentelijke afdeling Vergunningen en Handhaving een alarmerende toestand ontstaan. Veel werk blijft liggen en bij taken die wel tot uitvoering worden gebracht, laten planmatigheid en efficiency vaak te wensen over. Ook mankeert het aan vol doende controle bij het afgeven van vergunningen en aan juridische kennis. Dit levert risico's op, omdat de gemeente aansprakelijk kan worden gesteld, bij voorbeeld als door gebrek aan zorgvuldige beoordeling ondeugdelijke bouw constructies worden toegelaten of bij het toelaten van eve nementen de veiligheid te weinig aandacht heeft gehad. Niet minder dan negen extra krachten zouden nodig zijn om de afdeling naar behoren te kunnen laten functioneren. Dat laatste is berekend door het onderzoeksbureau BMC uit Leusden. Dat heeft een quick scan uitgevoerd waarbij de formatie van de Texelse afdeling is vergeleken met die van de afdelingen met een vergelijkbaar takenpakket in 140 Nederlandse ge meenten. Met de negen mensen er bij kan 'voldoende' kwaliteit worden geleverd, vergelijkbaar met wat wordt geboden in vergelijkbare doorsnee gemeenten in het land. Het betekent echter een kostenstijging van rond €450.000.- per jaar. Dinsdagavond vanaf 20.00 uur zullen de raads commissies voor Grondgebied en Middelen in een extra vergadering moeten aangeven wat er moet ge beuren. De afdeling Vergunningen en Hand having houdt zich onder meer bezig met de afgifte van bouw-, milieu-, evenementenvergunningen en con troleert de veiligheid van horecabe drijven en recreatiewoningen. Mede door de verscherpte landelijke regel geving is de hoeveelheid werk die op de afdeling afkomt aanzienlijk toege nomen. Ideaal Als elf mensen van voldoende des kundigheid worden aangetrokken, kunnen alle taken worden uitgevoerd, waardoor de gemeente veel minder risico, loopt op aansprakelijkheid, claims en juridisch ongelijk. Ook de kans op rampen wordt kleiner, wat goed is voor de sociale veiligheid. Er is dan tijd voor het controleren van een groot aantal vergunningen krach tens de Algemene Plaatselijke Veror dening (bij voorbeeld voor evene menten en reclame), alsmede op vergunningen inzake Drank- en Horecawet. De extra menskracht maakt het bijvoorbeeld mogelijk om een onderzoek in te stellen naar de veiligheidsrisico's voordat vergunning wordt gegeven voor een evenement Daarnaast ontstaat gelegenheid om wat te doen aan woningen die onbe woonbaar dreigen te worden door verwaarlozing en kan worden tege moet gekomen aan de kritiek van de VROM-inspectie op de huidige wijze van werken. Verder kan bij de ge noemde forse personeelsuitbreiding het vier-ogen principe worden toege past: geen vergunning wordt afgege ven waarmee slechts één ambtenaar zich heeft beziggehouden. Ook is er dan voortdurend voor iedereen - dus ook voor de klant - inzicht in het sta dium van behandeling van een bouw- dossier. Niets doen? Het college heeft naast deze af doende oplossing van het probleem twee andere opties. Allereerst de nuloptie, die erop neerkomt dat er niemand bijkomt. Dat betekent dat taken moeten worden afgestoten, zoals de controle op illegaal gebruik van gronden in het buitengebied, te rugdringen van illegale bouwsels, controle op illegale vormen van de tailhandel in het buitengebied, de naleving van het Bouwstoffenbesluit Lees verder pagina 5 Een 42-jarige man uit Den Burg is dinsdagavond gewond geraakt nadat hij van het dak van een schuur ach ter een woning aan de Weverstraat was gevallen. Hij was bezig met een verhuizing en stond op het dak terwijl hij een matras vast hield. Door de harde wind verloor hij zijn evenwicht en viel van een hoogte van ongeveer vier meter op de grond. De man is met onbekend letsel aan zijn rug overgebracht naar het ziekenhuis in Den Helder Losse nummers 0,95 'De verzorgingsstaat is voorbij en dus moeten we zélf zorgen voor ons ei gen welzijn. Optimale leefbaarheid in de dorpen staat daarbij voorop.' Dat zegt Vitaal Texel in een uitnodiging aan enkele tientallen Texelaars uit het 'maatschappelijk midden'. Woens dag 29 september houdt ze een infor matieavond in de aula van OSG De Hogeberg om de plannen nader toe te lichten. Pagina 2 Het Texelse dijkleger dat zich in noodgevallen over waterkeringen op het eiland zou ontfermen, wordt bin nenkort opgeheven. Volgens het hoogheemraadschap is het niet meer nodig het leger in de toekomst in te schakelen. Pagina 5 Te gedetailleerd, betuttelend, warrig en breedvoerig. Weinig vleiende kwa lificaties die de raadscommissie Grondgebied maandagavond van toepassing vond op de Strandnota die het college presenteerde. Pagina 7 Graafwerkzaamheden voor de nieuwbouw van Duin Bouwbedrijf aan de Spmbaan zijn gistermorgen tijdelijk onderbroken na de vondst van een granaat. Binnen enkele uren was de Duik- en Demonteerploeg van de Koninklijke Marine ter plaatse om het projectiel uit de Tweede Wereld oorlog op te halen en elders onscha delijk te maken. (Advertentie) CfTttt ZmjrL-Jrxrti it bi ban. Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: drogisterij, parfumerie JE MAART MET MET n»T I Fixet van der Vis uitvaartverzorging Folder niet gehad?! Alsnog verkrijgbaar op Spinbaan 6. (Advertentie) Gratis bijlage TEXELSE ^COURANT Auch mit deutschem Text Advertenties voor de Najaar-Vakantiekrant van 15 oktober kunnen worden ingeleverd t/m maandag 4 oktober 12.00 uur bij de advertentiebalie van Langeveld de Rooy, Spinbaan 6, tel, 362600, fax 314111.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2004 | | pagina 1