Lichtjes lampionnen mogen weer branden Tweede Kamer geeft steun aan olieplan Texels Belang mant je Cjrocn Timrtsjexehin het harL, Herbenoeming Geldorp in paar minuten gepiept A/agenmuseum ontfermt zich over collectie Agter '2. .woonftlain Qnder de pomp Kamer en minister in clinch over Wadden fonds Intocht Sinterklaas Jubileum KNRM met nieuwe boot voor De Koog Prijzen slagers m Straatvoetbal Politie zoekt aangever Gemeente koopt vijf aandelen huisvuilcentrale TEXELSE-^COURANT UITVAARTCENTRUM TEXEL Moerbeek Schoenen IpGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 11928 VRIJDAG 12 NOVEMBER 2004 Verschijnt dinsdag en vrijdag de kortste raadsvergadering mds mensenheugenis heeft de ad zich gisteravond achter de irbenoeming van burgemeester oke Geldorp geschaard. Het be- luitom Texels huidige eerste bur- eraan te bevelen bij de minister an Binnenlandse Zaken werd in eerderheid genomen, wat bete- mt dat niet alle fracties de voor- racht steunen. Welke fractie(s) te- jn heeft (hebben) gestemd, hield raad geheim. jstemd werd er niet tijdens de lenbare raadsvergadering, die om rca 20.00 uur begon. Voorzitter bria van der Spek, tevens voorzit- van de vertrouwenscommissie, ild het bij een korte verklaring aarin ze de voordracht voorlas, aarna de burgemeester de felicita- sin ontvangst kon nemen. Maar aar deze openbare bijeenkomst ;h in amper vijf minuten voltrok, is achter de schermen maanden ge roken over de toekomst van de irgemeester. De vertrouwenscom- ssie, bestaande uit de voorzitters n de zes fracties in de gemeente- ad. vergaderde voor het eerst op 7 mvan dit jaar. Er werden vanaf dat oment vele gesprekken gevoerd, et als doel tot een verslag van be dingen te komen. De vertrouwens- immissie presenteerde deze aan- iveling gistermiddag in beslo- nheid aan de overige raadsleden. )k achter gesloten deuren volgde in gesprek met de raad. waarbij der meer Commissaris van de >mngin Harry Borghouts en burge- eester Geldorp aanwezig waren. De eindelijke stemming over het ver- gvan bevindingen vond eveneens ifzondering plaats, waarover even- ins geen mededelingen werden V rt nadat de raad gisteravond had geadviseerd tot haar herbenoeming, belt burgemeester te Geldorp met haar zoon, om hem van het goede nieuws op de hoogte te stellen. (Foto Gerard Timmerman) omvangrijke collectie van ra- i- en tv-toestellen van Oebele in Agter is overgenomen door het irarisch en Wagenmuseum in De aal. Volgens bestuurslid Cor choenmaker krijgen de toestellen ter een tijd een plek in het mu- ;um. Dat hoopt met de collectie •eer bezoekers te trekken. apparatuur, die stond opgesteld inde Gravenstraat waar Agter zijn Sen museum Agteraf had, is ver- sd naar de zolder van het Agra- ''/7a/ handhaven (redactie@texelsecourant.nl) risch en Wagenmuseum. Volgens Peter Agter zijn er zo'n 250 appara ten van Den Burg naar De Waal ge bracht. De collectie is bijzonder, om dat hij een vrijwel volledig beeld geeft van de soorten radiotoestellen, tele visies, videorecorders, platenspelers en bandrecorders die sinds het begin van de vorige eeuw op Texel zijn ge bruikt. Ze bevat ook de eerste tv (1953) en videorecorder (1978) die op het eiland werden verkocht en het radiotoestel waarmee Oebele Jan Agter jarenlang op de folklore stond toen zijn zaak nog op de hoek van de Hogerstraat en de Stenenplaats was gevestigd. De familie Agter was al een tijdje op zoek naar een vervangende ruimte, omdat Oebele Jan Agter ruim een half jaar geleden naar De Gollards verhuisde en het pand aan de Gra venstraat sindsdien te koop staat. De speurtocht naar een geschikte locatie leek tot voor kort te eindigen in een anonieme opslagloods, totdat het Agrarisch en Wagenmuseum zich op de valreep meldde en serieuze inte resse toonde. Een oude Jan Agter Bokaal die zich ook nog tussen de collectie in Agteraf bleek te bevinden, gaf volgens Agter de doorslag bij het bestuur van het museum. 'Die had mijn opa vroeger nog laten instellen voor de paardensportHij is blij dat de collectie van zijn vader intact kan blijven. Agter had hij de spullen af- Lees verder pagina 5 Uitgave van v/h Langeveld de Rooy bv, Postbus 11,1790 AA Den Burg gedaan. Op de totale geheimhouding werd aangedrongen door Borghouts. Via zi|n tussenkomst gaat de aanbe veling van Geldorp naar de minister van Binnenlandse Zaken. Dat Geldorp per 16 maart 2005 zal worden herbenoemd is zeer waar schijnlijk, minder zeker is hoe lang ze burgemeester zal blijven. Volgens de wet mag ze dat tot haar 65ste blijven, een leeftijd die ze op 11 oktober 2009 bereikt. Maar als de Tweede Kamer besluit om voor die tijd burge meesterverkiezingen te houden, ont staat er een andere situatie Een be sluit daarover is naar verluidt nog met genomen. D66 zou de verkiezingen het liefst in 2006 invoeren, maar krijgt daarvoor waarschijnlijk geen meer derheid. Wel lijkt er in Den Haag draagvlak voor een gefaseerde in voering, die wordt verspreid over 2006 en 2010. Als wordt besloten dat Texel in 2010 een gekozen burge meester kriigt - het meest waarschijn lijke scenario - dan heeft dat voor Geldorp geen gevolgen, omdat haar termi|n dan al voorbij is. 'Maar besluit de Kamer dat Texel in 2006 aan de buurt is voor een gekozen burge meester, dan moet ik bij mezelf te rade of ik me dan beschikbaar stel of niet. Ik moet daarbij ook aan het be lang van de gemeente denken. Ik kan in 2006 waarschijnlijk geen volledige termijn meer uitdienen.' Dinsdag avond, tijdens het rondie van b en w met de dorpscommissie van De Koog vertelde ze 'al te oefenen met de zeepkist', een wat cryptische omschrijving om aan te geven dat ze al aan het warmdraaien is. Nadat haar herbenoeming gisteravond bekend werd, maakte ze een opgewekte in druk en bedankte de raad voor het in haar gestelde vertrouwen. Het plantaardige olieplan van Texels Belang kan rekenen op steun van de Tweede Kamer. Het plan van Piet Standaart om de veerboten op de Waddenzee op koolzaadolie te laten varen, werd dinsdagavond in Den Haag tijdens het debat over de toekomst van het Waddengebied meerdere ke ren aangehaald. Kamerleden van de Vaste Kamer commissie voor Volkhuisvesting. Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) noemden het plan, dat afge lopen weekend op Terschelling al de steun kreeg van de andere Wadden eilanden, een mooi voorbeeld van een initiatief uit de regio om aan een duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied te werken. Volgens Texels Belang kan met het plan onder meer een einde worden gemaakt aan het probleem van braakliggende grond in het Noorden van Nederland, omdat er naar schat ting 8.000 tot 10.000 hectare grond met koolzaad moet worden bebouwd om de veerboten te laten varen. De Kamer verzocht minister Sybilla Dekker van VROM het initiatief van Texels Belang mee te nemen in de verdere uitwerking van de plannen om een Waddenfonds op te zetten, waaruit ontwikkelingen in het Wad dengebied moeten worden betaald. Texels Belang wil de kosten voor on derzoek naar de haalbaarheid van het olieplan ten laste brengen van het Waddenfonds Minister Dekker pre senteert voor de zomer van 2005 definitieve plannen voor het fonds. Daarna buigt de Tweede Kamer zich opnieuw over de toekomst van de Waddenzee. Burgemeester Joke Geldorp, die het Kamerdebat op de publieke tribune bijwoonde, loofde de timing van Texels Belang. Kamer leden lieten tijdens het debat weten dat projecten voor het Waddenfonds uit de Waddenregio zelf moeten ko men en het plan van Texels Belang was éen van de twee concrete plan nen die dinsdagavond in Den Haag op tafel lagen. Het andere was van Harlingen dat het Waddenfonds wil aanspreken om haar zeehaven te verbeteren. Kamer en minister waren verdeeld over de vraag hoeveel er in het Waddenfonds moet komen. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat er 750 tot 800 miljoen euro in moet komen, terwijl het kabinet niet verder dan 500 miljoen wil gaan. Het kabinet is nu aan zet om de wens van de Kamer uit te voeren of naast zich neer te leggen. Minister Dekker liet weten dat een half miljard al een be hoorlijk bedrag is in een tijd waarin aan alle kanten moet worden bezui nigd. Op welke manier het geld moet worden verdeeld, is nog met duide lijk. Het kabinet is er voorstander van om tweederde van het fonds in te zetten voor het herstel van natuur waarden en eenderde voor duurzame economische ontwikkelingen. De Kamer lijkt meer voor een verhouding van fifty-fifty te voelen. Kamer en minister verschilden van mening over het toekomstig beheer van de Waddenzee. Het kabinet wil daar weinig aan veranderen, zodat het in handen van onder meer het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijkswaterstaat en het ministerie van Defensie blijft. De Kamer voelt er veel voor het beheer onder te brengen in een nieuw open baar lichaam van de Wadden eilanden, de Waddenzeegemeenten en de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen. Het beheer zou daardoor moeten verbeteren. De commissie-Meijer, die onderzoek deed naar het Waddenzeebeleid, trok eerder dit jaar de breed gedeelde conclusie dat de natuurwaarden in de Waddenzee de afgelopen tientallen jaren achteruit zijn gegaan, doordat overheid, milieubewegingen en be drijfsleven elkaar teveel in de haren zaten. De bal is eveneens aan de minister om te bekijken of zij de wens van de Kamer kan uitvoeren. Een voorstel van de Vereniging Natuur monumenten om het natuurbeheer onder te brengen bij privaatrechtelijke instanties als Natuurmonumenten vond weinig weerklank bij de Kamer leden. Het blijft onduidelijk of de mechani sche kokkelvisserij een nieuwe kans krijgt. De visserij op mosselen mag wel doorgaan van de Kamer, mits de sector meer duurzame maatregelen toepast. CDA'er Joop Atsma liet dui delijk weten dat het uitkopen van kokkelvissers met met geld uit het Waddenfonds mag gebeuren. De plannen voor de oprichting van een Waddenacademie waarin kennis en onderzoek in het Waddengebied naar een topniveau kan worden getild, kreeg eveneens steun. Het plan van Lourens Westbroek uit Den Burg om de kweek van Japanse oesters toe te staan werd met met name genoemd, maar de Kamer had er wel oren naar om experimenten met exoten op de Waddenzee toe te staan. Vergezeld door ongetwijfeld vele Zwarte Pieten maakt Sinterklaas za terdag 20 november zijn opwachting op Texel. Feestcommissies en andere instanties die de Goedheiligman wel kom heten, kunnen hun programma tot uiterlijk maandag 15 november om 10.00 uur aanleveren bij de Tex else Courant. Warmoesstraat 45, Den Burg. tel. 362620, fax 323000 of e- mail redactie@texelsecourant.nl. (Ge beurt dat met. dan gaat de redactie er vanuit dat de gegevens dezelfde zijn als vorig jaar.) Een overzicht ver schijnt dinsdag 16 november in de krant Het reddingstation van De Koog krijgt een nieuwe boot. Dat heeft het te danken aan het jubileum van de KNRM. Zelf had de maatschap pij het 180-jarig bestaan niet als een bijzonder jubileum gezien, maar toen vele donateurs spon taan een 'jubileumgift' overmaak ten, werd besloten een 'passende bestemming' te zoeken. 'De spontane giften tekenen de be trokkenheid van onze zogenoemde Redders aan de wal. Daar zijn wij trots op', laat directeur S.E Wiebinga in een persbericht weten De kostprijs van de nieuwe reddingboot bedraagt €180.000,- Dat bedrag is nog met binnen. 'Maar ik heb er alle vertrou wen in dat die reddingboot er gaat komen', aldus Wiebinga. De aanschaf vormt onderdeel van een grotere operatie. In de jaren tach tig begon de KNRM de vloot te ver nieuwen met Rigid Inflatable Boats. Inmiddels zijn alle 39 stations van zulke snelle boten voorzien 'Een in vestering die de veiligheid van de 800 vrijwilligers bij de KNRM zeer ten goede is gekomen. We zijn nu nog bezig de kleinste rubberboten te ver vangen door een grotere variant, ten einde de mogelijkheden voor de be manning en de opnamecapaciteit te vergroten.' De Koog is het eerstvol gende station waar zo'n vervanging staat gepland. Deze week is een jubileumactie van start gegaan. Wie een bijdrage wil le veren. kan geld storten op giro 26363 ten name van Stichting KNRM, onder vermelding van 'jubileumgift'. Losse nummers 0,95 Texelse slagers zijn op de Nationale Slagerswedstrijden in Amsterdam in de prijzen gevallen. Pro-ducten van slagers Rob en Meta Maas uit Oosterend werden beloond met één keer goud en drie keer zilver, Hans Zijm en Sander de Ridder van Slagerij Goënga uit Den Hoorn kregen twee keer goud. Pagina 2 Jongeren uit De Koog willen een straatvoetbalveldje in hun dorp. De jeugd pleitte daar woensdagavond voor tijdens de vergadering van bur gemeester en wethouders met de dorpscommissie van De Koog in dorpshuis De Hof. De jongeren heb ben hun oog laten vallen op het gras veld bij de Parnassiastraat. Pagina 5 Een passant betrapte dinsdagmid dag vier jongens bij het stelen van fietsen op de veerhaven in Den Hel der De jongens, in de leeftijd van 16 tot 17 jaar, waren omstreeks 16.05 uur bezig met een betonschaar slo ten van fietsen door te knippen. Toen zij daarop werden aangesproken, sloegen zij op de vlucht. De getuige noteerde enkele gegevens en gaf deze later door aan de politie. Van één fiets, van het merk Giant, bleek eén slot te zijn doorgeknipt, het ring- slot was nog intact. Voor het verdere onderzoek is het van belang dat de benadeelde fietseigenaar zich meldt en aangifte doet van poging tot dief stal. Dat kan bij de politie in Den Hel der via tel 0900-8844. B en w hebben besloten vijf aande len te kopen in het kapitaal van de NV Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC) om daardoor de zeggen schap in dit bedrijf wat groter te maken. De mogelijkheid deed zich voor toen vorig jaar 308 aandelen (afkomstig van Wl Alkmaar e.o.) op de markt kwamen en de aandeelhouders (voornamelijk gemeenten in Noord- Holland) in de gelegenheid werden gesteld daarop in te schrijven. Dat leidde tot toewijzing van vijf aan delen aan Texel, waarvoor totaal €227,25 moet worden betaald. De gemeente beschikt nu over 19 HVC-aandelen. De daaraan verbon den invloed blijft bescheiden, want totaal zijn 1400 aandelen in omloop Texel is een van de gemeenten waar van het huisvuil in de Alkmaarse cen trale wordt verbrand. Met de daarbij vrijkomende warmte wordt elektrici teit opgewekt. De HVC is ook de ei genaar en beheerder van overslag- station De Hamster in Oudeschild. (Advertentie) De Atlantic 75 waarmee de redders m De Koog volgend jaar gaan varen. Bemanning en materieel van reddingstation De Koog rond 1900. (Foto KNRM/Ptm Korvor) (Foto archevl KNRM) (jrut ^mrrt Jrtrh u bn bjrt. Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: SrttlGOIOWINKtlS Folder niet gehad?! Alsnog verkrijgbaar op Spinbaan 6.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2004 | | pagina 1