Hennepteler krijgt 180 uur werkstraf 'Prachtig dat ze hier zijn komen wonen' Cf roen TtvarL-Jexeh 'in het harL, EUREKA mm *stdcuje/b... vakantiekrant Parkeerkaart debet aan tegenvallende opbrengst Verschijnt 24 december 2004 mmi ums m ik no6 om- TEXELSE^COURANT Uw Kerst- en/of Nieuwjaarswens SUPER DE BOER texelse'^courant Schelpdierenteelt Insluiping Scooterdieven tegen de lamp Nederlanderschap Suzanna Kalaidjan OPGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 11935 DINSDAG 7 DECEMBER 2004 TEXELSE'S'COURANT Verschijnt dinsdag en vrijdag Uitgave van v/h Langeveld de Rooy bv, Postbus 11,1790 AA Den Burg Losse nummers 0,95 Een 45-jarige Texelaar is maandag door de politierechter in Den Hel der veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur. De bollenkweker, met een bedrijf in de Prins Hendrik polder, heeft zich volgens de recht bank schuldig gemaakt aan het be zit van 743 hennepplanten en het kweken van wiet. De kwekerij werd vorig jaar oktober ontdekt toen bij een overkantse ver dachte, door de rechter omschreven als de wietkonmg van Noord-Holland, informatie werd aangetroffen over het Texelse bedrijf. Bij een inval in de wo- ning van deze Noordhollander, die meerdere kwekerijen heeft opgezet, ontdekte de politie vervolgens een goed gecamoufleerde kwekerij. Tij dens de zitting werd duidelijk dat de kwekerij op Texel een zeer professio neel opgezette teeltplaats betrof. Niet alleen ging het om een fors aantal planten, maar de politie trof boven dien assimilatielampen, koolstoffilters en ventilatoren aan. De planten wer den gekweekt in twee cellen, die zorgvuldig achter een dubbele wand in de bloembollenschuur waren weg gewerkt. Tijdens de inval was er nog met geoogst. De officier van justitie achtte bewezen dat de Texelaar de kwekerij samen met zijn compagnon, die eerder dit jaar tot 27 maanden cel werd veroordeeld, had opgezet met het doel even snel geld te verdienen. Zij eiste een taakstraf van 240 uur en een maand voorwaardelijke gevan genisstraf. De advocaat van de bollenboer, mr. H. Teunisse, bracht daar tegenin dat de verdacht nog nimmer met justitie in aanraking is geweest en dat hij zich in het kwaad heeft laten meeslepen door de ge haaide hoofddader. Die had de Texelaar een auto op afbetaling ver kocht en diverse malen gevraagd met hem in zee te gaan. Uiteindelijk hapte de Hoornder toe, waarna de wiethandelaar voor zo'n twintig duizend euro in apparatuur voor de Texelse kwekerij investeerde. 'Mijn cliént was slechts een instrument Hij is er ingetrapt', zo hield hij de politie rechter voor. Teunisse pleitte voor een ren in Den Burg werd ingevoerd, werd er nooit een helder beleid op losge laten. Op aandringen van diverse politieke partijen startten medewer kers van de gemeente deze zomer met inventarisaties in Den Burg. Er werd onder meer vastgelegd hoeveel parkeerplaatsen er zijn in Den Burg, hoeveel woningen en hoeveel inwo ners hun auto bij de eigen woning kunnen parkeren. Verder werd onder zocht of er voldoende parkeer gelegenheid is voor alle toeristen die met de auto komen. Op alle dagdelen werd tellingen verricht, om tot een zo evenwichtig mogelijk beeld te komen. 'Het blijft lastige materie, omdat je in een toeristische gemeente zit. Je wilt wat doen voor de eigen bevolking, maar je kunt ook de gasten met in de kou laten staan', aldus een woord voerder van de gemeente. Of er vol doende parkeerruimte is in Den Burg, moet in de komende weken blijken. Dan zijn ook de tellingen in De Mars afgerond. Aan de hand van de zoge heten parkeerbalans (hoeveel plaat sen zijn er en hoeveel plaatsen zou den er moeten zijn) worden aanbevelingen gedaan richting het college en de gemeenteraad. Volgens de woordvoerder is het niet ondenk baar dat er meer met gerichte ver gunningen of zelfs zoneringen ge werkt zal gaan worden. Daarmee moet worden voorkomen dat de stra ten en wegen rond het centrum dicht slibben. Nu al kunnen inwoners van straten als de Wilhelminalaan, Binsbergenstraat en Kogerstraat hun auto nauwelijks voor de deur kwijt. 'We denken er aan om bijvoorbeeld vergunningen te verstrekken voor het parkeren in een bepaalde wijk, zodat alleen de bewoners van die wijk hun auto er kunnen neerzetten.' De eer ste aanbevelingen komen vermoede lijk in februari. De Texel Parkeerkaart gaat wel licht ten onder aan zijn eigen suc- ces. De kaart, waarmee Texelaars J voor een bedrag van €52,78 per w jaar op alle betaald parkeren terrei- nen hun auto gratis kunnen neer zetten, is enorm populair. Het aan tal Texelaars dat een parkeerkaart aanschafte, verdriedubbelde in een jaar tijd. De parkeeropbreng- sten daarentegen vielen tegen. Het te verwachten tekort bedraagt dit jaar €175.000,-. De inkomsten van de parkeerplaat sen bij Albert Heijn en de Vogelen zang vielen ieder ruim €75.000,- la ger uit dan begroot. Hoewel de oorzaken van de tegenvallende parkeerinkomsten nog niet volledig zijn uitgekristalliseerd, is het volgens een woordvoerder van de gemeente zeker dat de Texel Parkeerkaart daar gedeeltelijk aan bijdraagt. De kaart is Ieen initiatief van Texels Belang, dat bij wijze van verkiezingsstunt een aan trekkelijk parkeeralternatief voor Texelaars wilde. Het aantal Texelaars dat dit jaar een parkeerkaart kocht bedroeg ruim 500, tegenover 171 in 2003. De populariteit steeg doordat de parkeertarieven dit jaar werden verdubbeld. Daardoor werd het voor veel Texelaars aantrekkelijk de kaart aan te schaffen. De verdubbeling van de tarieven heeft er verder toe geleid dat veel automobilisten de betaalde terreinen mijden en hun voertuig in de aangrenzende centrumstraten neer zetten. In elk geval blijft de kaart ook volgend (jaar nog gehandhaafd. Het tarief voor 200 5 is vastgesteld op €53,96. Mo gelijk gaat het parkeerbeleid de ko oiende jaren wel op de schop. Naar verwachting wordt in februari een parkeerbeleidsplan gepresenteerd f Hoewel er al in 1993 betaald parke- Mogelijk wordt het dichtslibben van de straten rond het centrum aangepakt met wijk- qerich te parkeervergunningen. (Foto: Louise van der siuis) Noorderhaven. Doordat dat gebouw in zeer korte tijd werd gerealiseerd, waren de kinderen er toen nog niet aan toe om er te wonen. Tot het wel zover was, werden ze geconfronteerd met een wachtlijst van vijftien jaar en zag het er naar uit dat ze naar de overkant zouden moeten. Om hun kinderen toch op het eiland te kunnen laten blijven, stapten de ouders in 2000 opnieuw naar de gemeente met Lees verder pagina 2 Folder niet gehad?! Alsnog verkrijgbaar op Spinbaan 5. (Advertentie) van 24 december wordt een sfeervolle en gezellige Kerstkrant. fSFr ma Ikunt u t/m vrijdag 17 december a.s. inleveren bij onze advertentieafdeling, Spinbaan 6 - Den Burg. T: 36 26 00, F: 31 41 11, E: info@lenr.nl Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: (Advertentie) LfrteM ZmerL Ju rit u hé bjrt_ Advertenties kunnen worden ingeleverd t/m woensdag 8 december 12.00 uur bij de advertentiebalie van Langeveld de Rooy, Spinbaan 6, tel. 362600, fax 314111. Mosselkweekbedrijf Firma D. en J. de Koning Zonen uit Brumisse heeft het voormalige mosselproefstation bij 't Horntje aangekocht. Het Zeeuwse bedrijf wil het vier hectare grote grond- en verwatergebied gebruiken voor de productie van mosselen en oesters. Pagina 5 Tevoko wint Geconcentreerd en met veel inzet en kracht heeft het eerste damesteam van volleybalvereniging Tevoko zater dag in Ons Genoegen van Volendam gewonnen: 4-0. Dat was enigszins verrassend, want vorig jaar werd nog eenmaal verloren van deze tegen stander, die in het lopende seizoen ook best aardig presteert. Pagina 7 (Advertentie) Met het plaatsen van een hek namen zes verstandelijke gehandicapte bewoners samen met wethouder Nel Eelman hun nieuwe woning aan de Burgerhoutstraat officieel in gebruik. Dat gebeurde onder begeleiding van accordeonmuziek van Jan Bakker. (Foto Jeroen van Hattuw, Bewoners van een huis aan de Vloed lijn in Den Burg kregen zondag be zoek van ongenode gasten, die een portemonnee wegnamen De in sluipers zijn vermoedelijk binnenge komen door een niet-afgesloten garagedeur. Een speciale plattegrond met de namen van alle buren in de omge ving erop. Dat was één van de ca deaus die de zes verstandelijk ge handicapte bewoners van het nieuwe appartamentencomplex in de Burgerhoutstraat in Den Burg vrijdag kregen bij de officiële ingebruikname van hun gezamen lijke woning. Mien van Empel, bewoonster van de nabijgelegen Houtweg, liet er geen misverstand over bestaan. De buren, van wie er veel bij de ingebruikname aanwezig waren, vinden het prachtig dat Roos van der Ploeg, Herbert Bouw, Mark Westerlaken, Petra Eelman, Mark van der Vliet en Ki Afman in de buurt zijn komen wonen. Behalve de persoonlijke plattegrond ('dan kun je zien wie waar woont') De politie heeft zondagmorgen vier inwoners van Den Helder aange houden, die op Texel meerdere scooters probeerden te stelen. Ze werden op de boot ingerekend, toen ze met één scooter van het eiland probeerden te komen. Hier viertal, in de leeftijd van 16 tot 19 jaar, was naar een feestje in Den Burg geweest, waarna ze in de Waalder- straat een scooter zagen staan. Ze braken het slot open en probeerden hem te starten. Toen dit niet lukte, lie ten ze de scooter een paar straten verder achter. Daarna stalen ze een tweede scooter, waarmee ze naar de boot reden. Volgens een getuige klommen ze er met z'n vieren tege lijk op en gingen op weg. Onderweg stopten ze bij een derde scooter, die het ook moest ontgelden. Eenmaal op de boot kreeg de groep gezel schap van een passagier die wist dat ze de scooter hadden gestolen. Ver volgens werd de politie erbij gehaald, waarna het viertal kon worden inge rekend. Eén van hen bleek een ver boden vlindermes op zak te hebben, dat in beslag werd genomen. Na ver hoor werden de jongens, in afwach ting van verdere straf, weer vrijgela ten. overhandigde Van Empel namens de bewoners van de Burgerhoutstraat, Jan Reijstraat, Houtweg en de om de hoek wonende familie Smidt ook een foto-album waarin Jan Staal de bouw van het huis van begin tot eind heeft vastgelegd. Samen met wethouder Nel Eelman namen de zes hun woningen in ge bruik door een hek in de tuin te plaat sen. Een laag hek met veel openin gen, benadrukte voorzitter Adrie van der Vliet van de stichting Blied de symboliek. De stichting ijverde de afgelopen jaren naar de realisatie van de woning. Na de plaatsing was het meteen open huis. Trots toonden Afman, Van der Vliet, Eelman, Wester laken, Bouw en Van der Ploeg de vele bezoekers hun appartementen, waarin ze sinds een paar weken wo nen. 'Dit is toch prachtig dat ze hier zijn komen wonen, zegt buurtbe woner Jacob Postma, terwijl hij rond kijkt. 'Dit geeft hier wel afleiding en verlevendiging.' De zes Texelaars, 20 tot 30 jaar oud, wonen onder begeleiding van zorgverleners van de Stichting 's Heeren Loo (beheerder van Noorder haven in Den Helder) zo zelfstandig mogelijk in het complex, leder heeft zijn eigen appartement en beneden is een gezamenlijke woonkamer en keuken. Het woonhuis is een initiatief van de Stichting Blied waarin de ouders van de zes bewoners zijn ver tegenwoordigd. De ouders zijn al begin jaren negentig begonnen met het realiseren van een woning voor de huisvesting van hun kinderen. Die inzet vormde de basis voor de op richting van de Texelse Reede aan Zuidhaffel, dat nu onderdeel is van Suzanna Kalaidjan heeft de Neder landse nationaliteit toegewezen gekregen. Dat betekent dat de 6- jarige inwoonster van Den Burg niet meer hoeft te vrezen uitgewe zen te worden. Een oudere broer en zus hadden eerder al een ver blijfsvergunning gekregen. Dat geldt nog niet voor een andere zus en de vader en moeder van het Armeense gezin. Het Nederlanderschap werd vorige week verleend door de Immigratie en Naturalisatie Dienst, nadat de ge meente het meisje, dat in groep 3 van de Thijsseschool zit, had aangemeld bij de Gemeentelijk Basis Administra tie (GBA). Dat gebeurde nadat daar toe al in augustus 2002 een verzoek was ingediend door de Kalaidjans. Een junst had hen erop gewezen dat kinderen die in Nederland zijn gebo ren uit statenloze ouders recht heb ben op de Nederlandse nationaliteit, een situatie die van toepassing was op de jongste dochter, Suzanna. Toen op 1 april 2003 deze wettelijke mogelijkheid werd afgeschaft, was het verzoek nog met afgehandeld. 'Ons is toen verteld dat de ambtenaar die de zaak onder handen had niet had begrepen dat het om een aan vraag voor het Nederlanderschap ging. Vervelend, want van de eerste paar keer dat we op het gemeente huis zijn geweest, was ook geen ver slag gemaakt', vertelt Joop Rommets senior, woordvoerder van de Texelse stichting Erchan, die de Armeense familie ondersteunt. Omdat drie ge tuigen konden verklaren dat het ver zoek wel degelijk was ingediend, kende de gemeente de jongste Kalaidjan uiteindelijk alsnog de Ne derlandse nationaliteit toe. Overigens voelt Rommets er weinig voor de gemeente te bekritiseren. 'Kennelijk is er een misverstand geweest bij de ambtenaar, maar toen dat duidelijk was geworden, hebben andere me lees verder pagina 5 voorwaardelijke taakstraf en vond een celstraf met nodig: 'Mijn cliënt heeft zijn lesje wel geleerd. Hij is vol doende gewaarschuwd.' De politie rechter achtte de teelt van 743 plan ten bewezen en legde een werkstraf op van 180 uur. Beide partijen maak ten meteen bekend met in hoger be roep te gaan. Suzanna Kalaidjan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2004 | | pagina 1