Politie verricht zeven arrestaties Tuinwallen geven rotonde Texels tintje 4 Cjrocn (/warLrJ~exels in het harLj stciaa en Marktkooplieden kapen Kerstmarkt voor protest Texelse betrokkenheid luchtgroet Bernhard Serie inbraken opgelost Voorfinanciering Teso nieuwe fuiken van baan SWT werkt samen net Noorderhaven Valse factuur Start aanleg verbrede fuikmond Vormfout vertraagt vergunning Potvis Schoorsteen weer brandschoon... NIOZ partner in Darwincentrum Harry Vorkhefinstallatie gevaar op de weg TEXELSE^COURANT ÏA T/U, Waalderstraat Winkeliers SPINBAAN KALENDER Europese subsidie lamsvleesproject TEXELSE^COURANT I Uw Kerst- en/of Nieuwjaarswens OPGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 11936 VRIJDAG 10 DECEMBER 2004 TEXELSE^COURANT Verschijnt dinsdag en vrijdag De Texelse politie heeft de afgelo pen weken zeven jongens in de leeftijd van 16 tot 18 jaar aange houden, allemaal afkomstig van het eiland. Ze hebben bekend on der invloed van drank en drugs di verse misdrijven te hebben ge pleegd, waaronder ettelijke inbra ken. De jongens bekenden twee inbraken in de snackbar op het Turfveld in de Dennen, twee inbraken in het ge bouw van Scouting in Den Burg, een inbraak in de Burgemeester de Ko ninghal en een inbraak in zwembad Molenkoog De verdachten maakten Het was ze niet specifiek te doen »m de Kerstmarkt die de folklore- stichting zondag 19 december op ie Groeneplaats houdt. Niettemin grepen marktkooplieden van de maandagochtendmarkt de nade- ende kerstmarkt aan om van zich Ie laten horen en dienden formeel een protest in tegen de kerstmarkt. Maandag werden vertegenwoordi- jers van de marktkooplieden en de ilichting Folklore Texel ontboden op iet gemeentehuis om over de be waren te praten. Tijdens de zitting wam naar voren dat de markt- tooplieden hun pijlen niet specifiek ip de kerstmarkt hadden gericht, naar op themamarkten in het alge neen. Ze blijven zich zorgen maken iver de concurrentie van onder meer ie hobbymarkten, herfstmarkten, lomermarkten en kerstmarkten die «rspreid over het jaar worden ge- iouden. )e marktkooplieden hebben de in- Iruk dat de themamarkten steeds ommercieler worden. Ook ondervin- len ze hinder, doordat de thema- narkten vaak in het weekend en dus lak voor de maandagochtendmarkt laatste luchtgroet aan prins iernhard die morgen wordt uitge roerd tijdens de bijzetting van de iverledene in de Nieuwe Kerk in pelft, is grotendeels voorbereid en lecoördineerd door Texelaar Ed de jruijn, directeur van Vliegveld lexel. |oen bekend werd dat de prins on geneeslijk ziek was, beraadde de Ko- iinklijke Luchtmacht zich over een lassend eerbetoon. De Bruijn, die tarttime bij de luchtmacht in dienst pais hoofd bureau airdisplay, werd in 3 hoedanigheid nauw betrokken bij 1st vooroverleg. Uiteindelijk werd ssloten tot een zogeheten missing- 'an-formation. Daarbij vliegen drie I6's van de vliegbasis Leeuwarden i een Spitfire uit 1943, gevlogen [oor generaal-majoor buitendienst Jerry Macco, over de Delftse markt, len van de kisten vliegt vervolgens te Stichting Wonen Texel, wo- ingbouwvereniging Nieuwediep i Den Helder en de Stichting 's ieeren Loo in Den Helder gaan lauwer samenwerken om zorg- Poonprojecten op Texel en in Den |telder van de grond te tillen. te drie partijen hebben daarvoor een iJentieovereenkomst met elkaar ge- Pkend. De Stichting 's Heeren Loo is fcheerder van Noorderhaven waar prstandelijk gehandicapten worden gevangen. Directeur Jan van Andel de SWT maakte de overeen- Iomst bekend tijdens de opening van st nieuwe woonhuis voor zes ver- landelijk gehandicapte Texelaars i de Burgerhoutstraat in Den Burg. fat is één van de projecten waarbij tsSWT en Noorderhaven gezamen- lk zijn betrokken Hetzelfde geldt Uitgave van v/h Langeveld de Rooy bv, Postbus 111790 AA Den Burg daarbij geld, drank en etenswaren buit In sommige gevallen verrichten ze ook vernielingen. Daarnaast had den enkele verdachten emblemen van bij elkaar ongeveer 25 auto's ver wijderd. Ten slotte bleek dat één van de jongens een valse melding bij de politie had gedaan. Hij meldde via het alarmnummer 1-1-2 dat zijn porte monnee was gestolen. De misdrijven hebben plaatsgevonden vanaf eind vorig jaar. Eén van de jongens is voorgeleid aan de officier van justitie en de rechter commissaris in Alkmaar en daarna in bewaring gesteld. De anderen moch ten na verhoord te zijn weer naar huis. worden gehouden. Tijdens de hoor zitting zegde de gemeente de verte genwoordigers van de maandag ochtendmarkt toe dat hun comité in januari mag aanschuiven bij overleg dat wethouder Corry Heijne dan heeft met organisatoren van de thema markten. Voor de marktkooplieden was dat volgens een woordvoerder aanleiding om hun zienswijze tegen de voorgenomen vergunning voor de kerstmarkt te laten vervallen. Tijdens het overleg met de wethou der wordt bekeken in hoeverre het lukt te voldoen aan het streven dat themamarkten voor met meer dan vijftig procent uit commerciële kra men mogen bestaan. Afgelopen jaar is bij wijze van proef met dat streven geëxperimenteerd, naar aanleiding van eerdere klachten over commer cie op themamarkten. Burgemeester en wethouders hadden naar aanlei ding daarvan vorig jaar het plan op tafel gelegd om commerciële kramen op themamarkten volledig te verbie den, maar dat stuitte op hevige pro testen van de organisatoren van zomermarkten, omdat zij daarmee in hun voortbestaan worden bedreigd. weg uit de formatie. De afgelopen weken werden alle voorbereidingen getroffen en donderdag werd op de vliegbasis Gilze-Rijen geoefend. Van wege de gevoeligheid van het onder werp mag de Texelaar niet inhoude lijk ingaan op de werkwijze. 'Uite raard moet alles perfect verlopen. Het is echt secondewerk', is het enige wat hij erover kwijt wil. Het eerbetoon valt samen met het moment dat het stoffelijke overschot van de prins de Nieuwe Kerk wordt ingedragen. Prins Bernhard, zelf een fervent vlieger die ook regelmatig Texel aandeed, had een bijzondere band met de lucht macht. Hij speelde tevens een be langrijke rol bij de opbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten na de Tweede Wereldoorlog. De zogehe ten fly-by is ook op televisie te zien tijdens de rechtstreeks uitgezonden plechtigheid. voor het nieuwe Logeerhuis Texel in Den Burg. De organisaties hebben al geregeld overleg met elkaar. Van Andel: 'We hebben met dezelfde klanten te maken, alleen werken zij vanuit een zorgvisie en wij vanuit een woonvisie.' De SWT heeft recent het terrein van aannemer Bruin aan de Wilhelminalaan, schuin tegenover de Aldi, gekocht. Noorderhaven en de woningstichting hebben de locatie op het oog voor een nieuw woonzorg project. Verschillende Texelse bedrijven ont vangen de laatste tijd valse nota's over een vermelding in de telefoon gids, die sprekend lijken op echte facturen. Eén ondernemer meldde een 'rekening' te hebben gehad van €298,-. In kleine lettertjes onderaan de factuur staat vermeld dat het om een aanbod gaat. Meer informatie hierover is te vinden op www.fraude meldpunt.nl. I -X (Foto Gerard Timmerman) Aan belangstelling hadden Stije Bodegraven en Ronald Zijm deze week geen gebrek. Bij de aanleg van tuinwallen op de rotonde van De Waal werden ze op de vingers gekeken door automobilisten en andere weg gebruikers die hen links en rechts voorbijschoten. Sommige passanten schroomden niet om onderweg com mentaar te leveren op hun werk zaamheden, die ze met de grootste zorgvuldigheid uitvoerden. De tuin wallen netjes in een rechte lijn, de handgestoken graszoden keurig in het gelid. Het was de wens van De Waal om het hart van de rotonde aan te kleden met een stukje Texels cultuurgoed. Doordat het van de zo mer te droog was, is dit werk uitge steld tot de herfst. De tuinwallen zijn gebouwd in de vorm van een ster met vijf poten, elk in het verlengde van de wegen die op de rotonde uitkomen Het werk is aangenomen door Daal der Alkmaar, die de uitvoering heeft uitbesteed aan Werner Dros. Rijkswaterstaat hoeft geen ge bruik te maken van het aanbod van Teso om de aanleg van nieuwe fui ken in de veerhavens voor te finan cieren. De veerdienst had Rijkswa terstaat vorig jaar aangeboden €2.500.000,- voor te schieten om de aanleg mogelijk te maken, maar Rijkswaterstaat kan het toch uit eigen middelen betalen. Dat heeft een woordvoerster van RWS laten weten. Teso bevestigt dat de voorfinanciering van de baan is. RWS. eigenaar van de veerhavens, heeft de aanleg voor €4.375.000,- De door het college afgegeven bouwvergunning voor nieuwbouw van de Potvis op 't Horntje is door het college zelf weer ingetrokken. Reden is een vormfout. Was die niet tijdig ontdekt, dan was de kans groot geweest dat de bezwaar makers de bouw van de campus met succes hadden aangevochten. De vormfout betrof het vrijstellings- besluit, waarin alleen werd gesproken over een overschrijding van de bouw- grenzen en niet van de nok- en goot- hoogte, die in de plannen een stuk hoger zijn dan volgens het bestem mingsplan is toegestaan. Het ontbre ken ervan werd afgelopen week ont dekt door een ambtenaar, die direct bij het college aan de bel trok, waarop de vergunning werd ingetrokken 'Waren we doorgegaan met de pro cedure, dan waren we bij de rechter absoluut nat gegaan', vertelt een woordvoerder van de gemeente. 'Door in te grijpen, hebben we dat voorkomen. Want het knelpunt zit in het vrijstellingsbesluit, met in de ver gunning zelf Het intrekken van de vergunning be tekent dat de procedure opnieuw moet worden gestart en dat ook bezwaarmakers dus een nieuwe kans krijgen. Dat heeft een vertraging van ongeveer vijf weken ten gevolg. De zogenoemde kennisgeving van de aangevraagde bouwvergunning staat vandaag tussen de gemeentelijke berichten, elders in deze krant. aanbesteed aan de aannemers combinatie van Daalder uit Alkmaar en De Klerk uit Werkendam. De aannemerscombinatie legde eerder dit jaar al, eveneens met het oog op de komst van de nieuwe Dokter Wagemaker, nieuwe havenhoofden bij 't Horntje aan. Het werk aan de fuikmonden gaat begin januari van start en duurt vol gens planning het hele jaar. Tussen half april en begin september wordt het werk stilgelegd, zodat Teso en gebruikers van de veerboten in de drukke zomermaanden geen overlast ondervinden. Tijdens de werkzaam heden is er volgens RWS ook nauwe lijks hinder. Er vallen geen veer diensten uit. De nieuwe fuiken, die de fuikmond met vier meter verbreden naar 29,6 meter, worden voorzien van dnjvende remmingswerken. De huidige wan den waaruit de fuik nu bestaat ver dwijnen. Het kleurgebruik in de nieuwe remmingswerken wordt afge stemd op de nieuwe boot. Aan aan de ene kant komt groen, aan de an dere kant rood Die kleuren komen ook overeen met bakboord (links) en stuurboord (rechts). De remmings werken worden bevestigd tegen sta len palen om wegdrijven te voorko men Het is bijzonder dat de objecten drijvend zijn. Volgens RWS is dat nog nauwelijks toegepast in havens aan zee die een groot getijdeverschil ken nen. De werken worden prefab aan geleverd, waardoor ze ter plekke al leen nog hoeven te worden ge monteerd 'Dat levert tijdwinst en nauwelijks overlast op.' De onbe schermde waterbodem die ontstaat als de huidige remmingwerken zijn verwijderd, wordt bedekt met een laag stortsteen om erosie tegen te gaan. De lange fuikwand op 't Horntje, die wordt vervangen om de druk van de nieuwe boot te weer staan, is volgens de planning in het najaar aan de beurt. De onderhouds- kade, waar de reserveboot ligt, wordt eveneens aangepast zodat ook de Dokter Wagemaker er kan liggen Gistermiddag om half twee rukte de brandweer uit voor een schoor steenbrand bij de familie Th. Kooi man van De Razende Bol aan de Pelikaanweg. Een voorbijganger waarschuwde dat hij zag dat de schoorsteen dikke, scherp stin kende rookwolken uitbraakte. Kooiman belde de brandweer, maar toen deze arriveerde en aan stalten maakte de grote ladder wagen in stelling te brengen, was het vuur al gedoofd. De schoor steen was schoon leeg gebrand en zelfs van rookschade was geen sprake. Toen Kooiman enkele jaren geleden zijn woning eigenhandig bouwde, voerde hij de schoorsteen extra vei lig uit. Het uit keramische blokken opgetrokken rookkanaal werd van een stenen mantel voorzien met een tussenruimte die werd gevuld met onbrandbaar isolerend materiaal. Bij het brandje van gistermiddag werd de buitenkant daardoor met heet. Op de schoorsteen is een houtkachel aangesloten die regelmatig wordt gestookt zodat ook de schoorsteen af en toe moet worden geveegd. Vol gens Kooiman zou dat een dezer dagen weer gebeuren, maar dat was dus te laat. De schoorsteen nu op een andere manier brandschoon gewor den. Het Koninklijk NIOZ is een van de zes partners van het nieuwe (virtu ele) Darwin Centrum voor Biogeo- logie. Dit centrum is een initiatief van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Andere deelnemers zijn de Universiteit Utrecht, de Vrije Uni versiteit, het Nederlands Instituut voor Ecologie, de Radboud Univer siteit uit Nijmegen en Wageningen UR. Het onderzoek van het Darwin Cen trum richt zich op de vraag hoe le vende en niet-levende delen van het 'systeem aarde' in elkaar grijpen om de planeet te laten functioneren. Daarbij ligt de nadruk op de vraag hoe biochemische cycli als de kool- stof- en stikstofcyclus het leven op aarde beïnvloeden. Het budget van het Darwin Centrum bedraagt 32 mil joen euro voor acht jaar. Het NWO betaalt hiervan 8 miljoen, de deelne mende partners ieder ook 8 miljoen Daarnaast wordt 16 miljoen euro in gezet van de bestaande onderzoeks capaciteit. Het nieuwe Darwin Cen trum is nieuw voor Europa en kan zich meten met grote Amerikaanse insti tuten als Scripps in Californië en Woods Hole Institute of Oceano graphy in Massachussets. Losse nummers 0.95 is terug langs de weg om verslag te doen van zijn contacten in de afge lopen halve eeuw met Zijne Konink lijke Hoogheid, de Prins der Neder landen. De lezers moeten rekenen op historisch correcte openhartigheid, maar ook met terughoudendheid in het belang van de staatsveiligheid Pagina 5 Teveel uren De gemeente heeft de afgelopen vijf jaar veel meer uren moeten steken In de komst van het nieuwe gebouw voor de buitendienst aan de Reijer Keijserstraat in Den Burg dan voor zien. Bij Gemeentewerken moesten daardoor intern diverse werkzaamhe den worden verschoven of uitgesteld. Pagina 5 m Texelse gedichten Vier jaar na zijn officiële debuut als dichter, nadat hij zijn sporen al ruim schoots had verdiend met korte ver halen en publicaties over de locale geschiedenis, komt Willem J. Kikkert nu met de bundel Texelse gedichten. Hij beschrijft er in traditionele dicht vorm zijn liefde voor het eiland in. Pagina 6 De chauffeur van een shovel, die donderdagochtend op de Pontweg nabij Den Burg reed, werd door de politie tot stoppen gebracht wegens onvoorzichtig gedrag. Zijn voertuig was voorzien van een vorkhef installatie, waarvan de vijfpuntige vork niet was afgeschermd. De vork bevond zich negentig centimeter boven het wegdek en stak naar vo ren, 'Zeer gevaarlijk', oordeelde de politie, temeer daar er een dichte mist hing. De bestuurder kreeg een be keuring. (Advertentie) L/rrtt Jjmt Jnth la hé ban. Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: Folder niet gehad?! Alsnog verkrijgbaar op Spinbaan 6. (Advertentie) Het Europese subsidieprogramma Leader+ heeft een bedrag van €10.080,- toegezegd voor het pro ject Texels Lamsvlees. Het geld is bedoeld voor het opzetten van een meerjarenplan, gericht op marke ting en distributie. De eerste fase van het project, een initiatief van door de Stichting Stimu lering Texels Product, is met succes volbracht. Daarin werd het keurmerk Waddengoud ontwikkeld, waarbij in middels negen schapenhouders en drie verwerkingsbedrijven zijn betrok ken. Bovendien heeft krokettenfabri kant Kwekkeboom het Texelse lams vlees ontdekt en een speciale kroket op de markt gebracht. Twaalf Texelse restaurants deden dit jaar mee aan de Texelse lamsvleesdag in Den Hoorn, opgezet om hpt product te promoten en daarmee de schapenhouderij te stimuleren. Het subsidieprogramma Leader+ is ontwikkeld als steuntje in de rug voor innovatieve projecten die plattelandsgemeenten vitaal moeten houden van 24 december wordt een sfeervolle en gezellige Kerstkrant. kunt ut/m vrijdag 17 december a.s. inleveren bij onze advertentieafdeling, Spinbaan 6 - Den Burg. T: 36 26 00, F: 31 41 11E: info@lenr.nl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2004 | | pagina 1