Cjrocn Tjwartsjexeh in het harL, Geschil kink in kabel uitbreiding golfbaan Visquota bedreiging Texelse kottervloot Geldorp: 'Gemeente staat hier buiten' Tesselhuus lachende derde hutspotactie akkerbouw Texelse Media OPDUIN Kerst e 6este iveAseit „oeiHjelen i Teleurstelling resultaten Brussel Caravankwestie Loodsmansduin Autobrand Rijverbod Bezorger Guus verwent Hoornder abonnees 'Niet verhuurde vakantiehuisjes niet meetellen' Vernieuwd De Krim Drukke tijd Koster Beoordeling sloopaanvragen wordt zorgvuldiger T E X E LS E - COU RANT Woonkrant TEXEL uaRantiekrant Advertenties voor de Fi TEXELSE^ COURANT van 31 december OPGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 11940 VRIJDAG 24 DECEMBER 2004 TEXELSE? COURANT VRIJDAG 24 DECEMBER 2004 Een geschil tussen Staatsbos- Deheer (SBB) en een aanwonende ïeeft ertoe geleid dat de uitbrei ding van een 9 holes naar een 18 tioles golfbaan bij De Krim op zich aat wachten. Staatsbosbeheer tieeft de benodigde grond al ge- ■uime tijd geleden aan het «akantiepark verkocht. Momenteel rust op de grond een igrarische bestemming, voor de uit leiding van de golfbaan is het nodig Jat de grond een passende bestem- ning krijgt. Probleem is dat het eerst Je bedoeling was dat SBB de land- jouwgrond in natuur zou omzetten. Klaar toen de verkoop rond was, zet- :en provincie en gemeente SBB on- Jer druk om er een golfterrein aan te eggen. SBB ging hiermee akkoord, nits er wel in hoge mate natuur waarden aanwezig zijn. Maar een golfbaan was niet hetgeen waarop de betrokken aanwonende waarmee SBB nu in de clinch ligt op zat te wachten. Een bezwaar kan er op z'n minst toe leiden dat de procedure voor bestemmingswijziging behoor lijke vertraging oploopt. Volgens Jaap van Groenigen van SBB stelt zijn dienst alles in het werk om met de aanwonende tot een oplossing te komen. Hij hoopt hierover binnen af zienbare tijd met de betrokkene in overleg te treden. Krimdirecteur Iwan Groothuis zegt niet gelukkig te zijn met de situatie, maar verwacht in 2005 wel aan de slag te kunnen met de werkzaamheden In de tweede fase van het plan is het de bedoeling dat er een hotel met veertig kamers op het golfterrein wordt gebouwd. )e nieuwe visquota voor 2005 vor- nen een bedreiging voor de Tex- Ise kottervissers. Visserijvoorman len Daalder sluit niet uit dat er lisserijbedrijven over de kop gaan. De situatie is ernstig.' De Europese lommissie en Europese visserij- ninisters willen de kabeljauwstand leschermen en legden daarom leze week in Brussel een verzoek im de vangsthoeveelheden voor ong en schol te verhogen naast :ich neer. laalder, voorzitter van de Federatie oor Visserijverenigingen en de DETV zeer teleurgesteld. De Nederlandse ottervissers hadden gevraagd 0.000 ton tong en 70.000 ton schol s mogen vissen. Brussel bepaalde lat het respectievelijk 18.600 en >9.000 ton wordt. Voor schol bete ent dat een verlaging van 2000 ton sn opzichte van 2004 en voor tong en verhoging van 1600 ton. laalder is vooral teleurgesteld dat ipmeuw de instandhouding van de abeljauw bij de politici de doorslag ïeeft gegeven. 'Ik ben er weer een laar dagen bij geweest in Brussel en iet was de kabeljauw die als een rode 'raad door de discussies liep.' Het lag houden van de tong- en schol angsten moet er volgens Europa oor zorgen dat de kotters minder abeljauw als bijvangst naar boven alen. Volgens Daalder is de kabel- luwbijvangst van de Nederlandse ottervloot echter minder dan vijf pro ent en kunnen de Nederlandse kot tervissers aan het herstel van de kabeljauwstand nauwelijks meer een bijdrage leveren. 'Die komt al nauwe lijks meer voor in het zuidelijke en centrale deel van de Noordzee. Die is vertrokken naar het noordelijk deel.' Hij typeert het akkoord als waarde loos, met name omdat de inspannin gen die de vissers de afgelopen ja ren hebben geleverd om de visstand in orde te houden niet worden be loond. 'In september hebben we zelfs nog een eigen herstelplan voor de schol gepresenteerd en dat is ons met door alle individuele vissers in dank afgenomen. We werken nu al tien jaar met elkaar samen in een beheersgroep om binnen de quota te blijven en daar blijven we binnen. De stand van de tong en de schol is momenteel absoluut niet slecht. Het is verantwoord om die 20.000 en 70.000 ton op te vissen, daarvoor hadden we zelfs de biologen achter ons staan, maar de Europese Com missie heeft in al haar wijsheid beslo ten om het toch met te verhogen.' Volgens Daalder kan Europa beter Denemarken. Schotland en Engeland harder aanpakken, omdat daar veel op kabeljauw wordt gevist. 'Maar nee, Nederland is het enige land rond de Noordzee dat er zeedagen voor moet inleveren.' De Nederlandse platvisvloot mag volgend jaar dertien zeedagen per maand op zee zijn, éen dag minder dan dit jaar Plannen van de Europese Commissie om delen van de Noordzee te sluiten voor kabeljauwvisserij werden door di- let besluit om een eind te maken lan de verhuur van vaste stand- ilaatsen voor meer dan 200 sta caravans op camping Loodsmans- luin komt geheel voor rekening an de Recreatiestichting. Burge- neester Joke Geldorp: 'Het was liet ons idee. De RST is een auto- lome stichting waarin de ge- neente - in tegenstelling tot vroe- )er - geen invloed heeft'. te burgemeester verzocht de media c lit te onderstrepen uit vrees dat an- 1 iers een verkeerd beeld ontstaat. De J ïlatie van de gemeente met de RST tegenwoordig niet anders dan met ndere logiesverstrekkende bedrij en. B en w zijn belast met het ver trekken van de kampeerexploitatie- ergunning en zien toe op naleving j an de daarin gestelde voorwaarden. tok moeten ze letten op naleving van et bestemmingsplan en bouw- 2 oorschriften. Dat laatste bracht met 'ch mee dat moet worden opgetre- en tegen illegale bouw op de earn ing en tegen het brandgevaar dat 4ordt veroorzaakt door caravans die dicht bij elkaar staan. 1 ennis genomen hebbend van het esluit van de RST om het terrein 'er twee jaar anders in te richten en lartoe de vaste staanplaatsen voor iravans op te heffen, heeft het col- Akkerbouwer Bram de Ridder komt handen te kort om alle plastic tassen te vullen met uien. (Foto Gorarti TimmermanI Een overweldigende belangstelling gistermiddag voor de uien, wortelen en aardappelen die Texelse akker bouwers weggaven bij supermarkten in Den Burg en De Koog. De telers kwamen handen tekort om de tas sen, zakken en dozen te vullen waar mee liefhebbers kwamen aanzetten en de vraag was zodanig groot dat de bodem van de kisten binnen de kort ste keren in zicht kwam. De reacties op de stunt 7-2-3 €ocent, een protest tegen de ongekend lage prijzen, wa ren louter positief. 'Een mooie actie, maar het had met nodig moeten zijn', verzuchtte een omstander. 'Treurig', vond een ander. Maar er was ook humor. 'Het zijn toch geen afkokers?', wees een knipogende dame op de grote kist met 'gratis' aardappelen. 'Lekker kruimig en gratis, maar ver geet met wat aan het Tesselhuus te geven', wees Johannes van Heer waarden een vrouw de weg naar de melkbus. Toen de boeren schoon los waren bleek er tussen de €1500,- en €1800,- in kas te zitten, omgerekend 20 cent per kilogram, een veelvoud van de huidige marktwaarde Het bedrag gaat in z'n geheel naar het Tesselhuus. 'We zijn hartstikke gróós. dik tevreden over de opbrengst en de reacties van het publiek', verwoordde Arnold Langeveld de mening van zijn collega's. verse landen al in een vroeg stadium van tafel geveegd. De 'knellende quota' drukken vol gens Daalder op de prijs die de kot tervissers volgend jaar voor tong en schol krijgen. Gecombineerd met de hoge dieselprijzen en de ontwikkeling dat de handel eerder zijn voorkeur geeft aan goedkopere vissoorten uit Azië levert dat volgens Daalder de vissers extra risico op. 'Dat drukt momenteel zwaarder op exploitatie van de bedrijven dan de rentelasten bij de bank.' De brandweer van De Cocksdorp kwam woensdagavond om half ze ven in actie voor een autobrand. Toen een Texelse automobilist zijn wagen parkeerde bij de seniorencomplex De Poolster zag hij rook van onder de motorkap komen Buren gingen de vlammen met een poederblusser te lijf en wisten mogelijk daardoor te bereiken dat het vuur tot de motor ruimte beperkt bleef. De brandweer doofde de laatste vlammen, maar kon niet voorkomen dat aanzienlijke schade ontstond. De oorzaak van het brandje staat niet vast, maar een defect in de elektrische installatie is waarschijnlijk. Een 28-jarige bromfietser uit Oude- schild kreeg in de nacht van woens dag op donderdag een rijverbod van vier uur en een proces verbaal. Hij werd omstreeks 00 30 uur aangehou den op de IJsdijk. Hij had twee keer de toegestane hoeveelheid alcohol gedronken. lege soepelheid willen betrachten door de bestaande toestand voor deze resterende tijd te gedogen, af gezien van enkele situaties waar dat met verantwoord is. Op het gerucht makende RST-besluit op zichzelf geeft de gemeente geen commen taar. Zoals dinsdag in deze krant gemeld nemen de kampeerders geen genoe gen met de op handen zijnde ontrui ming van 'hun' camping. Het bestuur van hun Kampeerdervereniging Loodsmansduin die hun belangen behartigt, heeft de kwestie hoog op de agenda van de eerstvolgende ver gadering gezet. Los daarvan heeft zich intussen als pleitbezorger van de gedupeerde kampeerders prof. dr. C. de Jager uit Den Burg opgeworpen. Hij heeft geen goed woord over voor de voorgenomen opheffing van de vaste stacaravanplaatsen Hij heeft RST-voorzitter Bart Bos uit De Koog schriftelijk verzocht het besluit te her zien en wil een gesprek. De Jager voelt zich betrokken omdat hij en zijn vrouw de afgelopen 18 jaar zelf van een stacaravan op Loodsmansduin gebruik maakten, na een periode van 30 jaar als tentkampeerder. De Jager noemt zijn argumenten ook in een ingezonden brief die elders in deze krant is opgenomen Abonnees in Den Hoorn zijn verwend. Geen ander dorp op Texel waar de Texelse Courant elke dinsdag- en vrijdagmiddag zó vroeg op de mat valt. Ze hebben dat te danken aan de familie Bakker van de Naalrand, waar het hele gezin betrokken is bij de bezorging van de krant. Want als chauffeur Barend Albers vanaf de veerboot de pakken met kranten op de stoep aflevert, staat Guus in de startblokken om het periodiek pijlsnel rond te brengen. Op dat moment is er al het nodige voorwerk gedaan. De folders die bij de krant worden be zorgd zijn tevoren opgehaald bij druk kerij Langeveld de Rooy en keurig gesorteerd. 'Dat doen we met de hele familie samen', vertelt Guus' moeder Titia, die zelf ook haar steentje bij draagt aan de bezorging. 'Guus doet het dorp, waar op een paar uitzonde ringen na iedereen een abonnement heeft en ik stap op de fiets om de mensen buiten Den Hoorn hun krant te bezorgen Van camping Loods mansduin tot aan de Dennen. Elke dinsdag en vrijdag een rit van tien kilometer.' Door weer en wind. Dat geldt ook voor Guus. die een handje wordt geholpen door broertje Sjoerd 'Best leuk werk hoor, want mensen zitten altijd op ons wachten. Sommi gen kijken zelfs naar buiten of ik er al aan kom.' De Hoornder bezorger rijdt rond op een even opvallende als hoge fiets, die hij met hulp van zijn vader Marcel in elkaar heeft geknut seld. Omdat een krant zonder bezorgers wel kan stoppen, gaat er als eerbetoon vandaag een speciale bezorgerskaart mee, een stille hint om de Texelaars die per jaar zo'n honderd keer de krant bezorgen een extraatje te geven. Tellen de slaapplaatsen in vakan tiehuisjes die als tweede woning in gebruik zijn en dus niet worden verhuurd wel mee in de berekening voor de bovengrens van 45.000 bedden. Krimdirecteur Iwan Groot huis vindt van niet. Van de circa 500 huisjes op zijn park zijn er zo'n 150 die door eigenaars uit de verhuur wordt gehouden. Ook op andere vakantieparken staan heel wat huisjes die door de eigena ren uit de verhuur zijn gehaald. De bezitters hebben de optrekjes niet aangeschaft om er via huuropbrengst aan te verdienen, maar willen er zelf van genieten. Dat is hun goed recht, maar gevolg is wel dat de bungalows in veel gevallen een groot deel van het jaar leeg staan omdat de eigena ren er maar een beperkte periode in doorbrengen. Groothuis wilde wel eens weten hoeveel huisjes er in de zomer leeg staan en hield tellingen bij. 'In het hoogseizoen waren dat er toch vijftig. Keer zeg maar vijf slaap plaatsen is toch 250 bedden. Die worden met gebruikt. Juist in het hoogseizoen, de periode dat Texel 'vol' zit, betekent dit dat de boven grens dus nog verder weg is dan wel wordt aangenomen Als de gemeente beleid maakt, dan vind ik wel dat ze dit in hun berekeningen moeten mee nemen.' Het centrum van vakantiepark De Krim ondergaat momenteel een me tamorfose. Vóór de bestaande ge bouwen worden nieuwe gevels aan gebracht, die het park een nostal gisch Texels aanzien moeten geven. De aanpassing is één van de vele in vesteringen die in de aanloop naar het volgende seizoen worden ge daan. Pagina 5 'Vooral het ontsteken van de paas kaars is voor mij heel bijzonder. Dat doe ik altijd een half uur voordat de dienst begint en er nog niemand in de kerk is. Een ander heeft er misschien mets mee, maar voor mij is het bijna een heilig moment. Een moment van rust en bezinning.' Anme Vlaming (72) is de koster van het witte kerkje in Den Hoorn. Pagina 9 De gemeente gaat zorgvuldiger werken bij het afgeven van sloop vergunningen. Om dat te kunnen doen hebben b en w een uitgebrei der aanvraagformulier vastgesteld. Dat gebeurt op aanwijzing van het ministerie van VROM, die het be staande aanvraagformulier verou derd achtte. Belangrijkste manco van het be staande formulier was dat te weinig werd ingegaan op de aanwezigheid en verwerkingsmogelijkheden van asbest in het te slopen gebouw. In het nieuwe formulier is een checklist op genomen aan de hand waarvan de aanvrager dat kan beoordelen. Nieuw is dat bij een aanvraag ook situatie tekeningen moeten worden gevoegd. Bovendien wordt er in het nieuwe formulier op gewezen dat de aanvra ger ook een vergunning van monu mentenzorg nodig heeft als het te slo pen object een monument is en dat een onttrekkingsvergunning nodig is als het om een permanent bewoonde woning gaat. (Advertentie) (jncM yrt Jrirli a ba bjn_ Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: GRAND HOTEL tl V. g i Folder niet gehad?! Alsnog verkrijgbaar op Spinbaan 5. (Advertentie) Guus Bakker, die de Texelse Courant in en rond Den Hoorn bezorgt, op zijn even opvallende als hoge fiets. Verschijnt dinsdag en vrijdag Uitgave van v/h Langeveld de Rooy bv, Postbus 11,1790 AA Den Burg Losse nummers 0,95 kunt u inleveren tot en met woensdag 29 december 10.00 uur bij de advertentiebalie aan de Spinbaan 6 - 1791 MC Den Burg Telefoon 36 26 00. fax 31 41 11

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2004 | | pagina 1