Twist rond stolp duurt ook na zeven jaar voort HEMA Rit voor gourmetstel eindigt omgekeerd in weiland Cjroen 2 7wartsJ~exeh'in het College doet Ran nieuw aanbod Does klaagt Vlaming aan wegens smaad Oudejaar PLUS 'Sluipschutter' stapt naar politie beste loensen „oeiHjeten ik m 'T omoeio SCHUT, MUM 200b IS OR m PLAATS V00P 0HZ0 XXXL-TOSRCARAVAH Politie houdt inbreker aan Raad mag vaker voorstellen doen 'Asociaal beleid' Recreatiestichting ZDH voetbalt op nieuwjaarsdag Stuk in studie TEXELSE'^COURANT SUPER DE BOER Advertenties voor de TEXELSE^ COURANT van 31 december Amstel bier* Krat 24 flesjes Opgeteld de beste! Jaaroverzicht Heethoofd vast voor vandalisme Marja Keijser OPGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 11941 TEXELSE DINSDAG 28 DECEMBER 2004 COURANT Verschijnt dinsdag en vrijdag Uitgave van v/h Langeveld de Rooy bv, Postbus 11,1790 AA Den Burg Losse nummers 0.95 bij besteding van loeiinn- W"T Gladheid was er de oorzaak van dat deze auto maandagmorgen in de sloot naast de Nieuwlanderweg belandde. iroro Gerard nmmemae) De personenwagen van een Cocksdorper eindigde gisteravond ter hoogte van de rotonde omgekeerd in een weiland, iroio Tew/Pmio m Gladheid was er de oorzaak van dat meerdere automobilisten gisteren de macht over het stuur kwijtraakten, 's Morgens overkwam dat een Cocksdorper die met de auto van zi|n schoonvader op weg was naar Den Burg. Op de Nieuwlanderweg ter hoogte van de Kogerweg verloren zijn banden de grip op het wegdek. Hij miste de bocht en ging rechtdoor de sloot in. De schade leek beperkt en nadat dorpsgenoot Bart Boon het voertuig met de trekker op het droge had getrokken, bleek dat schoonva ders auto het er vrijwel ongeschon den vanaf had gebracht. Dat kon met worden gezegd van de personen wagen waarmee een 34-|arige plaatsgenoot gisteravond rond 19.00 uur even een gourmetstel zou opha len. Op de Postweg, in de bocht voor de rotonde, verloren de achterwielen het contact met de weg. De wagen kwam in de berm terecht, reed een verkeersbord tegen de grond, waarna zeker tien meter heining werd gerooid. De rit eindigde onderstebo ven in het achterliggende weiland. De auto was total loss, de twee inzitten den kwamen met de schrik vrij. Hoe wel het kratje bier op de foto anders doet vermoeden, had de bestuurder geen druppel alcohol gedronken. Wat betreft Sjef Brügemann en zijn vrouw Marian Ran zijn de plannen voor de bouw van een woonboerderij aan het Skillepaadje in de vorm van een Texelse stolp definitief van de baan. Ze hebben afwijzend gereageerd op het aanbod van het college om een stolp toe te staan van maximaal 250 vierkante meter, inclusief kelder en serre. De familie heeft hieruit geconcludeerd dat een kelder van slechts 35 vier kante meter is toegestaan. Dat is breekpunt, want voor kantoor-, werk- en opslagruimte zeggen ze veel méér no dig te hebben. Maar volgens wethouder Nel Eelman van Ruimtelijke Ordening is de con clusie onjuist. 'Misschien dat het met duidelijk genoeg staat in de brief die wi| aan de familie hebben gestuurd, maar wij hebben geen enkel bezwaar tegen een kelderruimte die dezelfde oppen/lakte heeft als de woon boerderij. Logisch, want onder ieder gebouw mag een kelder van gelijke oppervlakte worden gemaakt. Een grotere kelder is strijdig met de re gels'. Brügemann wil om vooral tech nische en praktische redenen een kelder die belangrijk groter is dan het gebouw erboven. 'Als we een kelder maken die geen grotere oppervlakte heeft dan de boerderij moeten we binnenshuis een trapafgang maken. Dat geeft een ruimteprobleem. Bo vendien is in de kelder een garage gepland. Hoe komen we daar met een auto in als die kelder alleen van binnenuit bereikbaar is?' Mooier Geen verschil van mening is er over de opvatting dat het landschap er mee is gebaat dat de bestaande wei nig fraaie bebouwing plaatsmaakt voor een karakteristieke Texelse stolp. Volgens de Bouwverordening moeten nok- en goothoogte hoger worden dan de in het bestemmings plan genoemde maxima van respec tievelijk acht en drie meter, maar het college is bereid dat te regelen met een artikel 19-procedure en te gaan tot een nok van maximaal 10,50 en een goot van 3,50 meter. Het college gaat ook akkoord met een bijgebouw van maximaal 50 vier kante meter nabij de woonboerderij. De boet mag tijdens de bouw van de stolp als vervangende woonruimte worden gebruikt, maar moet daarna weer gewoon bijgebouw worden en de op bewoning gerichte voorzienin gen moeten worden gesloopt. Een permanent logiesverblijf in de boet is dus taboe. Dat is tegen de zin van de familie Brügemann, want die ziet de boet als een prima gelegenheid om in weekend of vakantie hun kinderen onder te brengen. Compromis Mede onder druk van de gemeente raad streeft het college ernaar de Op verzoek van de politie in Am sterdam hebben agenten van het korps op Texel zondagmiddag een 25-jarige man uit Den Burg aange houden. Dat gebeurde omdat de man tijdens de kerstdagen had in gebroken in de woning van een familielid in de hoofdstad. Bij zijn inbraak had de Texelaar onder meer een fotocamera en een diskman meegenomen. De man heeft de inbraak inmiddels bekend Hij pleegde het misdrijf om zijn drugs verslaving te kunnen betalen. We gens een andere inbraak zat hij al eerder een tijd vast, maar op voor waarde dat hij geen strafbare feiten meer zou plegen, werd hij twee maanden geleden op vrije voeten gesteld. Hij is nu opnieuw in bewa ring gesteld. geruchtmakende affaire rond de nieuwbouw op de Hogeberg nu snel tot een goed einde te brengen. B en w hielden er daarom niet aan vast dat de stolp niet groter mag zijn dan de monumentale Texelse stolp Water weg 2, die tot op dat moment als norm werd gehanteerd. Waarbij zij zich baseerden op het Natuur- en Landschapsbeleidsplan van 2002 waarin staat dat nieuwe, niet-agrari- sche stolpen groter mogen zijn dan het maximum dat tot op dat moment gold voor gewone woningen. Geconstateerd werd dat erop Texel inmiddels enkele nieuwe stolpen zijn gebouwd die groter zijn dan Water weg 2. Het werd daarom redelijk ge vonden ook de geplande stolp van Brügeman-Ran wat meer ruimte te gunnen dan aanvankelijk was toege laten, dus een compromis. Voor de hogere nok- en goothoogte is een artikel 19-procedure nodig. Het col- Lees verder pagina 5 Raadsleden zouden wat vaker hun recht van initiatief mogen toepas sen. Ze zouden net als het college zelf vaker met voorstellen mogen komen. Daar pleit burgemeester Joke Geldorp voor. Het recht van initiatief houdt in dat raadsleden net als collegeleden een voorstel uitwerken waarover vervol gens in commissie- en raads vergadering wordt gesproken en ge stemd. Voor met-raadsleden bestaat die mogelijkheid ook als zij gebruik maken van het zogeheten burger initiatief dat sinds het dualisme in 2002 is ingevoerd. Tot nu toe is daar van éèn keer gebruik gemaakt op Texel, overigens zonder succes. Vol gens Geldorp heeft de raad al wel de eerste aanzetten getoond. 'Neem het voorstel dat Marian Merkelbach van het CDA deed om de raadsleden zelf eens naar de eigen wet- en regelge ving te laten kijken en te onderzoe ken waar ze met een rood pennetje een streep doorheen kunnen halen. Dat is een mooi voorbeeld Raads leden hebben een werkgroep opge richt die zich over overbodige regel geving buigt. Volgens Geldorp beginnen raads- en collegeleden steeds beter aan te voe- Jan Does uit Oosterend heeft Jaap Vlaming uit Den Burg aangeklaagd wegens smaad. Zijn klacht betreft een ingezonden brief in de Texelse Courant van dinsdag 28 september jl., waarin Vlaming hem 'sluip schutter Does uit Oosterend' noemt. De bewuste brief was een reactie op één van de columns uit de serie Kie- lekiele van mr. Rutger van Velzen. Daarin vergeleek Vlaming de colum nist met een voetbalverslaggever die mets van voetbal weet. 'Nee, spelen op de man is geen onderdeel van de spelregels. En elleboogstoten zijn verboden. Een schrijver als die van Kielekiele heeft zulks tot doel verhe ven, net als een andere geregelde schrijver, sluipschutter Does uit Oosterend.' Deze vergelijking schoot Does in het verkeerde keelgat. 'Ik laat me geen sluipschutter noemen. Van mij mag Vlaming best reageren op Kielekiele. Maar waarom moet hij mij daarin be trekken? Ik heb mets met die man', aldus Does. Hoewel de Oosterender de reputatie geniet graag de pole miek te zoeken, heeft hij niet overwo gen Vlaming in een ingezonden brief ter verantwoording te roepen. 'Ik ben len wat het dualisme in de praktijk betekent. 'Den Haag heeft het alle maal leuk bedacht, maar het gaat er ook om hoe de raad zich manifesteert en omdat we op Texel zijn, moeten we dat ook op zijn Texels doen. Raadsleden en de raadsgriffier zitten om de zes weken met elkaar om ta fel om daarvoor ideeën te opperen en dan gaat de commissie Werkwijze Raad daar vervolgens mee aan de slag. De raad voelt goed aan dat zij als hoogste orgaan in de gemeente het laatste woord heeft.' Volgens Geldorp begint de raad zich er ook beter van bewust te worden dat zij volgens de duale spelregels de (fi nanciële) kaders stellen, waarbinnen het college vervolgens het dagelijks bestuur van de gemeente verricht. Binnen het college komt het dualisme volgens Geldorp met vaak negatief over tafel. Door de veranderde ver houdingen tussen raad en college is het volgens haar wel belangrijk dat het college bij voorstellen en beslui ten duidelijker gaat aangeven of het college of de raad beslissings bevoegdheid heeft. Dat punt is opge nomen in de nieuwe communicatie nota. Een 29-jarige man uit Hilversum werd in de nacht van zondag op maandag aangehouden op 't Stappeland in De Koog, nadat hij er vernielingen had aangericht. Hij was op zoek naar een slaapplaats en zo kwaad geworden toen het hotel ter plaatse gesloten bleek, dat hij de dubbele ruit in de toegangsdeur kapot sloeg en een paar bloembakken vermelde. Getui gen belden de politie, waarna de ver dachte kon worden aangehouden. Hij zal de schade moeten vergoeden en kreeg een proces-verbaal. (Advertentie) naar de politie gestapt. Laat hij het maar eens voelen.' Vlaming, die gisteren op het bureau in Den Burg werd ontboden om een verklaring af te leggen, zegt 'onaan genaam getroffen' te zijn door de aanklacht. 'Het verbaast me dat ie mand als hij, een speler op die markt, die zelf af en toe persoonsgerichte aantijgingen doet, zo slecht tegen kritiek kan. Als raadslid voor GroenLinks heb ik ook wel eens wat te horen gekregen van hem. Je mag het met elkaar oneens zijn, maar laat hij dan in de krant op mij reageren of me opbellen, dat hij zich gekwetst voelt, dan kunnen daar over praten. Ik heb nu het gevoel dat hij vals speelt, omdat hij plotseling de regels wil veranderen die we steeds hebben gehanteerd.' Zelf vindt Vlaming niet dat hij te ver is gegaan met zijn vergelijking met een sluipschutter. 'Die slaat natuurlijk alleen op de schrijfstijl van Does, met op de persoon, want daar heb ik geen probleem mee. Jezus heeft eens ge zegd: je houdt de letter en doodt de geest. Die uitspraak lijkt me ook van toepassing op mijn vergelijking. Maar Does lijkt dat met te willen of kunnen begrijpen.' Het besluit van Recreatiestichting Texel om met ingang van 31 oktober 2006 de plaatsen voor stacaravans op kampeerterrein Loodsmansduin op te heffen, heeft voor flink wat op hef gezorgd. 'Maak een eind aan het asociale beleid van drs. H.A.L. Mat- hijsen. Laat er op het eiland Texel toch één plaats zijn waar mensen met een smalle beurs met een stacaravan kunnen staan, zonder angst om op geruimd te worden voor weer een park met chalets op commerciële basis. Alstublieft, help ons!', schrijft J.D. Bind uit Amsterdam, één van de tweehonderd eigenaren van een sta caravan op de Hoornder camping. Joop Quint, voorzitter van Kampeerdersveremging Loodsmans duin en zoon van voormalig VW-di- recteur Quint, schrijft op persoonlijke titel 'Zo gaan Texelaars niet om met hun familie, met hun vrienden, met hun gasten. Dat is niet goed voor het beeld van Texel.' En Mieke Vlaming, voormalige eigenaar van strand paviljoen Paal 9, verwijt RST-direc- teur Mathijsen veel kapot te maken Vorig jaar ging de wedstrijd door sneeuwval niet door. maar zaterdag 1 januari hopen het huidige eerste elftal van ZDH en een selectie van oudgedienden elkaar weer eens op het voetbalveld te treffen. De wed strijd begint om 14.30 uur. De spelers zijn vanaf 13.30 uur welkom in de kantine voor koffie en soep. Na af loop, rond 16.00 uur, begint een re ceptie, waarbij iedereen die ZDH een warm hart toedraagt welkom is. Toneelvereniging 't Amateurtje uit De Waal heeft het stuk 'Schip op strand' van Barend van der Veen in studie genomen. Het stuk is bewerkt door I Js Vissel en wordt geregisseerd door Henk Tjepkema. De uitvoering vindt plaats in dorpshuis De Wielewaal, op zaterdag 5 maart en noemt het voornemen van de RST 'anti-Texelreclame'. Hun ingezonden brieven staan elders in deze krant onder de rubnek 'Wat ik zeggen wou' Lezers die hun mening kwijt willen, kunnen ook terecht op de website van de Texelse Courant (www.texelse courant.nl), waarop de vraag wordt opgeworpen of de RST haar besluit moet terugdraaien. tfrru ^eorï.JizHi itbtl kirt. Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: ALTIJD OP ZOEK NAAK HET BESTE Folder niet gehad?! Alsnog verkrijgbaar op Spinbaan 6. (Advertentie) kunt u inleveren tot en met woensdag 29 december 10.00 uur bij de advertentiebalie aan de Spinbaan 6 - 1791 MC Den Burg Telefoon 36 26 00, fax 31 41 11 (Advertentie) PLUS De verplaatsing van het raadhuis, de dreigende sluiting van de peuter speelzalen, politieke perikelen of het Hogeberggebied. Onderwerpen die het afgelopen jaar regelmatig in de krant opdoken. Maar elke week ston den er ook Texelaars in met gewone, bijzondere, grote, kleine of opmerke lijke gebeurtenis. Een terugblik op de Texelaars die in 2004 in het nieuws waren. Pagina 6 en 7 Betrokken, dienstbaar, collegiaal en deskundig. Eigenschappen die van toepassing zijn op Marja Keijser, voor velen hét gezicht van de Jeugdge- zondsheidszorg, dat zetelt in het con sultatiebureau. Deze week zet ze een punt achter haar loopbaan als ver pleegkundige. Pagina 5

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2004 | | pagina 1