VVV: 'marketing Texel is in gevaar' Texel wil gebruik alcohol minderen Bontje 21 produceerde onvoorstelbare plas melk Dwangsom pas jaren na overtreding opgelegd Provincie tempert bedrijventerreinen Cjrotn kwartsJexels in het harL, Meer boekingen, minder provisie Bescheiden veehouder denkt niet aan stoppen Illegale woningen in bedrijfspand Brand verwoest woning OPGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 12347 VRIJDAG 6 FEBRUARI 2009 Verschijnt dinsdag en vrijdag v/h Langeveld de Rooy bv, Postbus 11,1790 AA Den Burg Meer gebruikers, meer boekin gen, maar minder omzet. Dat is de balans na drie jaar Texel Online Reserveringssysteem (TOR) van de VW. 'Mooier kan ik het niet maken', verzuchtte VW-directeur Wouter de Waal woensdagavond ten overstaan van leden van de Vereniging van Klein Logiesver- strekkers (KLV). Oorzaak van de omzetdaling is met name de ver laging van de provisie in 2005 van tien naar zes procent. Daardoor staat het promotiebudget onder druk. TOR werd ingevoerd na een periode waarin de inkomsten uit provisie door een diep dal waren gegaan, logiesverstrekkers mopperden en bemiddelaars zoals Hotels.nl en Boekings.nl met steeds meer Texel se boekingen aan de haal gingen. Het Texelse antwoord kwam in de vorm van TOR. het boekingssy steem met als uitgangspunt dat dc gebruikers zelf aan de knoppen' zitten en er alleen werd betaald voor geleverde diensten, dus op basis van provisie. Uit concurrentieover- wegingen werd de provisie flink ver laagd. In 2008 voerde de VW een aantal drastische wijzigingen door in de website. De website werd aan gepast, vereenvoudigd, men kon voorkeuren aangeven, bestanden werden opgesplitst en andere aan passingen. Het resultaat is volgens De Waal dat het aantal logiesver strekkers dat gebruik maakt van TOR in 2008 was verdrievoudigd tep opzichte van 2005. Het aan tal boekingen steeg in die periode met 21 procent. Minder mooi was dat de omzet met dertig procent daalde. De vooruitzichten voor 2009 bieden weinig hoop op verbetering. De Waal: 'Boekingen staan door de kredietcrisis onder druk. Ik weet niet hoe het met.u zit, maar wij gaan er in 2009 niet op vooruit.' Van de VW is bekend dat, naast de jaarlijkse bijdrage die de eilandpro motor incasseert, de reclamebeste dingen deels worden bekostigd uit de opbrengst van de provisie. Nu die is gedaald, is er ook minder geld beschikbaar om reclame te maken voor het eiland. De Waal: 'De mar keting van Texel is in gevaar. Het is voor heel Texel van levensbelang dat wij aan de overkant laten horen dat Texel het mooiste eiland van de wereld is. Texel moet in de landelijke dagbladen. We gaan natuurlijk wel adverteren, maar zonder budget zijn onze campagnes minder krachtig. We staan bol van de ideeën, maar moeten die wel kunnen uitwerken.' Volgens de VW-directeur is een uitgebreide analyse gemaakt van de problemen en wordt achter de schermen al enige tijd nagedacht over een oplossing. Over de uit komst hield hij zich op de vlakte. 'Wat het wordt, hoort u als we eruit zijn', zei hij tegen de leden van KLV. Er komt een nieuwe discussie over de openingstijden van de horeca. De GGD is een project aan het opzetten om het alco holgebruik onder jongeren in de Kop van Noord-Holland terug te dringen en één van de onderdelen daarvan is het vervroegen van de openingstijden. Dat gebeurt onder de naam 'Helder in de Kop', dat in opdracht van de negen gemeenten in de Noordkop in het leven is geroepen. Het is te vergelijken met een project dat een paar jaar geleden in West-Friesland is opgezet om excessief alcoholge bruik onder jongeren de kop in te drukken. Wethouder Marian Merkelbach (welzijn) neemt namens Texel plaats in een werkgroep van het project. Dat liet ze woensdagavond weten tijdens de presentatie van de geac tualiseerde Structuurvisie. Ze zegt de discussie over de openingstijden graag aan te gaan om alcoholge bruik onder Texelse jongeren terug Promotie In het Beeld van Texel staat dat 't Horntje moet uitgroeien tot Brein centrum, omdat alleen daar de ken nis is om het waddengebied te beheren. Toe maar! Ze voelen zich daar al zo verheven, dit kan er nog wel bij. Hooggeleerde opponens. geacht Koninklijk NIOZ! Met per missie, ik vind u zeergeleerd, maar ziet u ons wel staan? Kijkt u niet over ons heen? Vindt u ons op uw schiereiland eigenlijk wel van belang? U weet veel. maar weet u bijvoorbeeld ook of Piet Standaart gelijk heeft met zijn gestook over de eilander raad. of alleen maar een beetje aan het natrappen is? En wat is uw opinie over de aanpak van de nachtelijke onrust in De Koog, om maar wat te noemen? Voordat wij u tot Breincentrum promoveren willen wij wel een wetenschappelijk onderbouwd antwoord! Woelmuis (Microtus oeconomus) te dringen. 'Adviezen van organi saties die zich bezighouden met alcoholpreventie wijzen uit dat je alcoholmisbruik kunt uitbannen als je je openingstijden vervroegt.' De wethouder verwees naar de inspanningen die zijn geleverd door negen gemeenten in West-Friesland (en Schagen) om de openingstijden te vervroegen. Daar is bepaald dat alle cafés en uitgaansgelegenheden vanaf 1 januari 2010 in het weekend na 0.00 uur geen nieuwe bezoekers meer binnen mogen laten en om 2.00 uur moeten sluiten, tenzij ze een ontheffing hebben. Die wordt verleend als de zaken voldoen aan voorwaarden op het gebied van vei ligheid en het schenken van alcohol aan jeugdigen (bijvoorbeeld de aan wezigheid van een portier, blaas- testen aan de deur, huisregels en identiteitscontroles). Het Westfriese project gaat gepaard met voorlichting op basisscholen en in het voortgezet onderwijs, uni forme regels voor het schenken van alcohol in sportkantines, afspraken met de detailhandel om geen prijs- stunten met alcohol uit te halen en de training van mensen die veel met jongeren werken. Het project kwam niet zonder slag of stoot tot stand. Er was veel weerstand tegen en pas vorige week ging de gemeenteraad van Koggeland als laatste in de regio akkoord. West-Friesland scoort hoog als het gaat om excessief alcoholgebruik onder jongeren. Texel vertoont een zelfde beeld bij gezondheidson derzoeken die regelmatig worden gehouden. De afgelopen jaren is geregeld discussie gevoerd over de openingstijden op het eiland en daar kwam een eind aan toen de raad vorig jaar vaststelde dat hore cagelegenheden door de week tot 3.00 uur geopend mogen zijn en op zaterdag tot 4.00 uur. de koeienstal. Mevrouw Smit houdt het bord vast dat de familie heeft gekregen van rundveeverbeteringscoöperatie CRV. Erik, Duw en Dick Smit Mooi Texel.nl Mooi Texel.nl. de website van de Texelse vereniging van Klem Logies verstrekkers (KLV) doet het goed. In 2008 werd de site 90.000 keer aan geklikt. bezoekers bleven gemid deld zes minuten 'hangen' op de site. 'Menigeen is stinkend jaloers op deze cijfers.' Pagina 5 Aangespoeld Ze wonen hier al zo lang. dat ze met van een 'echte' Texelaar zijn te onderscheiden. Onze eilandgeno- ten die hier vele jaren geleden zijn komen wonen. Met elk een eigen, uniek verhaal, opgetekend in de serie Aangespoeld. Deze aflevering Kees Bertrand uit Den Hoorn. Hij wil hier niet meer weg. 'Waarom zou ik?' Pagina 6 m Sil Brouwer Het is nog maar kort geleden dat Sil Brouwer voor het eerst op een racefiets stapte. De oude van zijn moeder, die zelf een nieuwe had gekocht. Samen maakten ze een rondje, waarna hij al snel besloot lid te worden van de Wielervereniging. Vorige week - amper tweeëneen half jaar na zijn eerste rit - werd hij zestiende bij het Nederlands kampi oenschap veldrijden. Pagina 7 Voor de vierde keer in de histo rie is op Texel een koe geëerd die in haar leven 10.000 kilogram vet en eiwit heeft geproduceerd. Het is Bontje 21, eigendom van Dick Smit van de Smitsweg, aan de rand van de Dennen. Zowel de koe als de 74-jarige veehou der werd door vertegenwoordi gers van rundveeverbeteringsco öperatie CRV 'een doordouwer' genoemd. Het was een wat vreemde huldiging gisteren, want de jubilaris zelf is inmiddels 'afgevoerd'. Dat gebeur de na een welbesteed leven. Bontje 21een dochter van Skalsumer Sun- nyboy en Bontje 9, werd ruim dertien jaar oud. Ze kalfde acht keer. Niet bijzonder veel, al maakten twee pro ductieve dochters veel goed. Wel uitzonderlijk was haar melkproductie. De koe werd op 3899 dagen gemol ken en gaf maar liefst 141.000 kilo gram. Een onvoorstelbare plas, want de meeste koeien komen in 1000 Het zal je gebeuren. Je koopt een pand met drie woonapparte menten en jaren later ontdekt de gemeente dat die appartemen ten ooit zonder vergunning zijn gebouwd. Het gevolg is dat je ze moet slopen met een dwangsom van €530,- per dag als stok achter de deur. Het overkomt Dirk van Tatenhove en Nora Bekking, die in 1998 het bedrijfspand Burgwal 13-15 in Den Burg kochten, vroeger een loodgie- terbedrijf. In het souterrain van dit gebouw zitten drie wooneenheden, terwijl er volgens het bestemmings plan maar één bedrijfswoning mag zijn. De kopers waren zich al die jaren van geen kwaad bewust, maar De brandweer inspecteert de woning na de brand. swe-. Een uitslaande brand heeft vanoch- weinig meer aan te redden was. tend een tweede woning aan de Voor de zekerheid werd een ambu- Kamerstraat in De Koog verwoest, lance gealarmeerd, maar er bleek De brand werd tegen half zes ont- niemand in de woning aanwezig te dekt door de buren. Het pand stond zijn. De technische recherche doet al snel in lichtelaaie, waardoor er onderzoek naar de oorzaak. melkdagen niet verder dan 30.000 kg. Haar gemiddelde dagproductie bedroeg 36,5 kg. Noemenswaard is ook dat haar laatste lijst (de duur tussen afkalven en droogstand) 1000 dagen telde. 'Dat redt de gemiddelde koe in Nederland amper in een heel leven', prees de vertegenwoordiger van CRV. Hij tekende erbij aan dat het maar mondjesmaat gebeurt dat een koe het getal van 10.000 kg vet en eiwit haalt. 'In Noord-Hol land. boven de lijn Alkmaar-Hoorn, waren het er vorig jaar zes. En in heel Nederland ruim honderd.' Overigens overschreed naast Bontje 21 nóg een koe op het bednjf de befaamde grens van 100.000 kg melk. Smit is een bescheiden man, die zichzelf niet snel op de borst klopt en ook niet stond te springen om de huldiging. Duidelijk is echter dat het succes veel meer is dan een kwestie van geluk. Volgens de vertegenwoordigers van CRV is sprake van 'een samenspel van de kwaliteit van de koe en de ver zorging'. Echtgenote Duw pnjst haar man om zijn vermogen goed maten- aal te kiezen om mee te fokken. 'Zet hem in een stal en hij kiest de beste koeien eruit. Ook als handelaar deed hij het daarom goed.' Lof ook voor zoon Erik (44), die een belangrijk deel van de verzorging van de koeien voor zijn rekening neemt. 'Hij hakselt altijd het stro voor de koeien. Dan liggen ze lekker zacht.' Smit senior: 'Je mag ook wel opschrijven dat onze koeien alleen kuil krijgen en nooit maïs.' Dick Smit, die werd geboren en getogen aan de Smitsweg, is al meer dan een halve eeuw boer. Door ziekte van zijn vader werd hij op jeugdige leef tijd ingeschakeld. 'Op mijn zestiende stond ik op de lammerenmarkt. Op mijn negentiende overleed mijn vader. Daarna heb ik het bednjf samen met mijn moeder gerund.' Lees verder op pagina 2 waren toch in overtreding omdat het verboden is om te bouwen of een bouwwerk in stand te houden zon der of in afwijking van een bouw vergunning. In september vorig jaar kwam de gemeente tegen de over treding in actie. Dat gebeurde met spontaan, maar op verzoek van iemand die om handhaving vroeg. Tatenhove en Bekking kregen de gelegenheid de appartementen te slopen, maar deden dat niet. Wel maakten ze schriftelijk bezwaar en gingen in gesprek, waarbij ze onder meer stelden dat naar de geschiedenis van de bestreden bouw onvoldoen de onderzoek is gedaan. Het is niet uitgesloten dat de appartementen zijn gebouwd voordat het bestem mingsplan van kracht werd en dan zou van overgangsrecht sprake zijn. Volgens de overtreders was de gemeente al lang op de hoogte van de woonruimtes. Een van de eerste huurders is destijds door de gemeentelijke sociale dienst aange dragen Ook bij de behandeling van een bouwaanvraag zou het duidelijk zijn geweest dat het om woonruim te ging. Verder werd aangevoerd dat het nu moeten slopen van de appartementen onevenredig nadeel oplevert. Het pand staat momenteel te koop. Omdat het niet meer als bedrijf in gebruik is, is het mogelijk dat de appartementen in de toe komst wél mogen en dan zou het te gek zijn om ze er nu uit te slopen. B en w menen dat in dit geval geen overgangsrecht geldt. Lees verder op pagina 3 Een verdere uitbreiding van het bedrijventerrein in Oudeschild is geen vanzelfsprekendheid meer. De provincie wil een halt toeroe pen aan uitbreidingen in Noord- Holland Noord, omdat er meer terrein onderweg is dan nodig. Gedeputeerde Jaap Bond (econo mische zaken) heeft gezegd som mige plannen te willen bevriezen, zodat er de komende jaren minder bedrijventerrein wordt ontwikkeld. Hij wil samen met de regio bekijken welke gebieden in de ijskast kun nen. De provincie baseert zich op nieuw onderzoek naar behoeften. Die is lager dan tien jaar geleden. Wethouder Nico Kikkert (grondge bied) zegt waakzaam te zijn. Texel heeft een paar jaar geleden met eni ge pijn en moeite op basis van eigen onderzoek naar ruimtebehoefte voor elkaar gekregen dat er drie hectare nieuw bedrijventerrein mag worden ontwikkeld en dat wil Kikkert niet loslaten. De provincie probeert al langere tijd bedrijven zoveel moge lijk naar regionale bedrijventerrein te krijgen, maar Texel heeft daar door de eilandpositie weinig aan. 'Er gaat geen Texelaar naar de overkant als hij zijn bedrijf wil uitbreiden.' Het bedrijventerrein van Oudeschild bevindt zich momenteel in de afron ding van de tweede fase. Volgens Kikkert zijn er nog één of twee kavels vrij. Voor de derde fase is vooralsnog weinig belangstelling, maar in verband met de eilandpo sitie wil de wethouder het in por tefeuille hebben om het te kunnen ontwikkelen als het nodig is. 'Als de economie aantrekt, moet je erover kunnen beschikken. Anders kan het een paar jaar duren voor je alsnog toestemming hebt.' De verdeling en spreiding van bedrijventerreinen is een taak van de provincie. Het minder hard laten groeien van nieuwe bedrijventerreinen is onder deel van de structuurvisie die de provincie voor Noord-Holland aan het opstellen is. Het heeft volgens Kikkert geen gevolgen voor Oos terend, De Cocksdorp en De Koog waar ook al jarenlang plannen voor kleinschalige plaatselijke uitbreidin gen. Het bedrijventerrein in Oude schild is bestemd voor heel Texel. I I \1 1M. Ol R WI Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: Folder niet gehad?! Alsnog verkrijgbaar op Spinbaan 6.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2009 | | pagina 1