Verhuurders niet blij met saneren Cjroen "/warts-Jexels in het harL, Alternatieve locaties basisschool De Akker Trekkers kunnen eindelijk weer het land op Biketeam politie filmt relschoppers De Koog Ram Tjepkema krijgt A-status Jonathan vindt flessenpost ;uuoonHUUS OPGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 12353 VRIJDAG 27 FEBRUARI 2009 Verschijnt dinsdag en vrijdag Uitgave van v/h Langeveld de Rooy bv, Postbus 11,1790 AA Den Burg De gemeente gaat onderzoeken of twee percelen grond in Ooste rend, de ijsbaan en langs de Ach tertune, te koop zijn. Na protes ten uit het dorp tegen verhuizing van basisschool De Akker naar de Schoolstraat, wordt gekeken of deze als alternatief in aanmer king komen. Dat kan alleen als de provincie meewerkt. De gewenst en ongewenste ontwik kelingen in het dorp zijn besproken in een brede werkgroep, bestaande uit de ANBO. de ondernemers vereniging, bestuur en medezeg genschapsraad van De Akker, Wim Ploeg, de werkgroep dorpsontwik keling, de dorpscommissie, Woontij, de eigenaren van het schoolveld van De Akker en de initiatiefnemers van heet Collectief Particulier Opdracht geverschap. Onder voorzitterschap van burgemeester Ter Heegde van Heerhugowaard zijn zeven scena rio's over tafel gegaan. De discussie spitste zich vooral toe op de plek ken waar De Akker (die niet samen gaat met de Jacob Daalderschool) kan worden gevestigd. Aan twee uitgangspunten van het ontwikke lingsplan wil het college niet tornen: uitbreiding van het bedrijventerrein en extra woningbouw. 'Want als je die loslaat, dan hoef je ook de school niet te verplaatsen', aldus wethouder Marian Merkelbach. Van de zeven locaties die op het kaartje zijn ingetekend, zijn uitslui tend scenario 6 en 7 bespreekbaar. Het betreft in beide gevallen zoge heten uitsluitingsgebied, waar op grond van huidig beleid niet mag worden gebouwd. Licht favoriet is nummer 6, het land aan de Ach tertune. Dit perceel grenst aan de begraafplaats en bestaande ver bouwing, zodat het veel weg heeft van een inbreidlocatie. Overigens gaf de wethouder ook aan dat er in de werkgroep een aantal mensen zit dat vindt dat je niet buiten het dorp moet bouwen. Nog niet bekend is óf de beoogde grond te koop is. Het land van de ijsbaan, die volgens scenario 7 bij de bouw van een school niet hoeft te verdwijnen, is eigendom van Charitas en het gebied aan de Achtertune is van Wim Trap. Het is ook niet bekend of de provincie wil meewerken aan bouw in deze gebieden. Merkelbach: 'Pas als we daarover duidelijkheid hebben, kun nen we het plan verder uitwerken en aan de raad voorleggen.' De kampioensram 4380-5912 van Koos Tjepkema en Jaap Eelman is tijdens de Midwinterkeuring in Middenbeemster met 90 pun ten voor algemeen voorkomen benoemd tot A-ram. De bijna drie jaar oude ram werd beoordeeld door Mart Nijssen en Dirk Reijne. Zij schreven in het jury rapport dat het hier gaat om een 'royaal ontwikkelde ram met een zeer goed lichaam, welke uitmun tend is bespierd. De ram heeft veel ras en een zeer goede vacht. Het beenwerk is goed gesteld en wordt in beweging zeer goed gebruikt. De kop is blank en zeer goed van vorm. Vooral de beste voorhand valt op.' Met een schofthoogte van 75 cm weegt de ram 100 kilo. De vader, ook een succesvolle ram, werd gefokt door Van Rijn in Donderen, de moeder door Herman Barhorst van Oost. Het eigendom van het dier wordt sinds vorig jaar gedeeld Eerste lepelaar gesignaleerd De eerste lepelaar is terug op Texel. Vogelkenner Kees Ver schoor zag het dier dinsdagoch tend ter hoogte van de Westerweg. Het vloog naar het noordwesten. Volgens Verschoor werden in het natuurgebied Mariëndal bij Den Helder de afgelopen dagen al meerdere exemplaren gespot. Na een herfst en winter waarbij de landbouwers eindelijk weer op hun te kunnen dragen. De kans werd Zoals hier langs Tienhoven, waar regen met bakken uit de lucht viel, gronden terecht. overal op het eiland aangegrepen achter de trekker ook meeuwen hun extra pompen werden ingezet om om het land te bewerken of ander kostje bij elkaar schraapten, het water af te voeren en menig Akkers waren voldoende opge- voorbereidend werk te verrichten akker onbegaanbaar was, konden droogd om de zware machines weer voor het komend groeiseizoen. (Foto Gerard TtmmermeniBeeidoenk Texel) 'Breng gevolgen crisis in kaart' door Tjepkema en Eelman. Sinds zijn moeder in 2006 met hem en zijn broer werd uitgeroepen tot beste schaap met lammeren, bouwde 4380-5912 een indrukwek kende staat van dienst op. Hij werd reservekampioen bij de winterkeu- ring in 2007 en later dat jaar, op de schapenfokdag, een van de vijf beste rammen. In 2008 werd hij achtereenvolgens reservekampioen tijdens de winterkeuring en reser vekampioen tijdens de midwinter keuring in Beemster, kampioen in Opmeer en reservekampioen op Texel. In 2009 werd hij kampioen op Texel en in Beemster. Uit 22 dekkingen zijn inmiddels 37 lammeren geregistreerd en de ram is afgelopen herfst volop ingezet bij beide eigenaren en bij de Fa. J. Mantje en Zn. De keuringsuitslag in Beemster was als volgt: kop (87), ontwikkeling (93), bespiering (90). evenredigheid (91) type (90) beenwerk (87), vacht (89), algemeen voorkomen (90). Kleine verhuurders zijn niet gelukkig met de collegeplannen om onbenutte toeristische slaap plaatsen te saneren. Volgens Alfred Bakker van Waddenpark Avanti worden zij hard getroffen door dat plan. Bakker, bestuurslid van de Vereni ging van Kleine Logiesverstrekkers (KLV) betoogde dinsdagavond bij de raadscommissie Grondgebied dat saneren van bedden de bedrijfsvoe ring van kleine logiesverstrekkers aantast. 'De bedrijfsvoering is vaak al gericht op slaapplaatsen die nog niet gerealiseerd zijn.' Volgens hem kan de gemeente niet zomaar slaapplaatsen weghalen dig al op plankaarten van het bestem mingsplan Buitengebied zijn aan gegeven. Het gemeentebestuur zou zich anders als een onbetrouwbare organisatie opstellen. Bakker refe reerde aan een advies dat de Texel se Vereniging van Logiesverstrek kers (TVL) in 2006 aan de gemeente gaf om oude rechten op slaapplaat sen te handhaven. Hij had zijn vraagtekens bij de plan nen om gesaneerde slaapplaatsen in een gemeentelijke beddenbank onder te brengen, zodat ze opnieuw kan uitgeven. Zijn vraag of der gelijke bedden voor kleine logies verstrekkers beschikbaar blijven of naar grotere bedrijven gaan, bleef onbeantwoord. Wethouder Nico Kikkert (grondgebied) liet weten dat het plan voor een beddenbank nog verder moet worden uitgewerkt. De collegeplannen om de 25-pro- centsregeling (uitbreiding bedden bij kwaliteitsverbetering) te staken, ligt evenmin lekker bij de kleine verhuurders. Als het aan het col lege ligt, is die regeling van de baan zodra het nieuwe slaapplaatsen- beleid door de raad is vastgesteld. Bakker zei liever een overgangspe riode van drie jaar te hebben. Wethouder Nico Kikkert (grond gebied) zei daar met aan te wil len beginnen, omdat de grens van 45.000 bedden nabij komt. Op het moment zijn er zo'n 44.000 geregi streerde slaapplaatsen en er loopt ook nog een discussie of de slaap plaatsen van de bruine vloot (1000) en logies met ontbijt (750) in de registratie moeten worden opgeno men. Als dat gebeurt, is de grens van 45.000 meteen bereikt. Bak ker miste ook een antwoord op de vraag hoeveel bedden de gemeente, verwacht te saneren. Als je dat met weet, hoe kun je dan beleid maken?' Met het saneren wil het college beter gebruik maken van de nu onbenutte slaapplaatsen binnen het maximum van 45.000. Volgens de op tafel liggende plannen moet de gemeentelijke beddenbank ook worden gevuld met bedden die vrij komen bij verplaatsing van slaap plaatsen en het omzetten van kam peerplaatsen in jaarrondplaatsen door in beide gevallen een vermin deringsfactor toe te passen. Er zijn nog geen getallen aan die factor gekoppeld. Relschoppers in De Koog lopen komend seizoen de kans dat ze worden gefilmd. Politieagenten op mountainbikes, voorzien van camera's op hun helm, maken opnamen bij ongeregeldheden in de badplaats. Het initiatief tot het gebruik van mobiele camera's is afkomstig van burgemeester Geldorp, die in het vakblad Binnenlands Bestuur las over de ervaringen dier hiermee zijn opgedaan door de politie in Twen te. 'De burgemeester heeft aange geven dat het haar een geschikt middel lijkt om de openbare orde te handhaven en het toezicht te verbeteren', vertelt groepschef Jan Kamperman van de Texelse politie. 'We hebben dat afgestemd binnen onze organisatie, met als resultaat dat we voor komende zomer een Het is vrij gebruikelijk dat de eer ste lepelaars eind februari op Texel worden gezien. Ze keren dan terug uit hun overwinteringsgebied in Afri ka. Vorig jaar werden uiteindelijk 370 broedende paren op het eiland geteld. Dat was volgens Staatsbos beheer en Natuurmonumenten het hoogste getal ooit. De Geul is veruit het populairste broedgebied Ook in De Muy en op De Schorren broeden doorgaans veel lepelaars. Geen alledaagse vondst voor de 6-jarige Jonathan Rungs uit Den Burg, toen hij met zijn zusje Corin en oma over het strand bij De Koog liep. De flessenpost die hij daar in de branding aantrof bleek te zijn gepost in het Engelse Kent. De inhoud stemde tot nadenken. Er zaten pamfletten in met de afbeelding van Jezus. Uit de bijbehorende teksten viel op te maken dat de folders van baptistische oorsprong zijn. 'Mis schien dat de dominee er wat aan heeft', aldus oma Rungs. pilot (proef) gaan doen. Aan de hand van de ervaringen met het gebruik gaan we kijken of we de mobiele camera's permanent gaan gebruiken en mogelijk uitbreiden tot andere werkgebieden. Texel heeft de primeur in Noord-Holland De gemeente speelt nadrukkelijk een rol en stelt onder meer de twee camera's beschikbaar.' De filmbeelden dienen als onder steunend bewijsmateriaal om bij voorbeeld op te kunnen maken wie dader en wie slachtoffer is. Het wijkteam gaat werken volgens een protocol dat is goedgekeurd door de officier van Justitie van Alkmaar. Hiertoe is destijds door het Drie hoeksoverleg besloten. Texelaar helpt bij vliegramp Brandweerman Martijn Eelman uit Den Burg is woensdag betrok ken geweest bij de vliegramp op Schiphol. Hij was opgeroepen collega's terzijde te staan. 'Bizar, onwerkelijk, hectisch en emotioneel', omschrijft Eelman des gevraagd de situatie bij de Boeing 737-800 van Turkish Airlines. De Texelaar, beroepsbrandweer in Hoofddorp, hoefde zelf met in actie te komen, maar was paraat om col lega's te kunnen vervangen. Lees verder op pagina 2 Kunsthuys 'Het voelt alsof we na twintig jaar eindelijk onze bestemming hebben bereikt', vertelt Ericka Voortman, terwijl ze met Severin Candel de laatste hand aan de verbouwing legt. Het Kunsthuys is gevestigd op de plek waar tot een maand geleden de redactie van de Texelse Courant zat Pagina 2 m Ontsluiting PHH De gemeente heeft tijdelijke ver keersmaatregelen genomen voor bezoekers van het PHH-gebouw aan de Pontweg in Den Burg, zolang er geen ontsluitingswegen zijn. Ver keer wordt zoveel mogelijk in een lus tussen de rotondes Akenbuurt en Emmalaan geleid. Pagina 7 Het college moet in kaart brengen welke gevolgen de financiële cri sis voor Texel heeft. Rikus Kieft (GroenLinks) zei graag een analyse te zien in de eerste versie van de Kademota, zodat de gemeenteraad bij het vaststellen van de begroting van 2010 rekening kan houden met eventuele eco nomische gevolgen. 'Wat doe je bijvoorbeeld als straks de toeris tische sector met 10 procent zou afnemen?' Wethouder Nico Kikkert zei dat het college al werkt aan een paragraaf over de crisis. Hij hield een slag om de arm bij een verzoek van Kieft om samen met vertegenwoordigers van de diverse sectoren zo'n analyse op te stellen, omdat de eerste versie van de Kadernota al over een paar weken klaar moet zijn. Volgens Kieft hoeft een gezamen lijke analyse echter niet veel werk te kosten. 'Maak gebruik van de korte lijnen op het eiland en steek de voelhoorns even uit.' Kerken in actie voor voedselbank De kerken zamelen zondag 8 maart producten in voor de voed selbank. Zij hopen op die manier wat te doen aan tekorten waar de Stichting Broodnodig op Texel mee te maken krijgt. De voedselbank in Rotterdam, die via Amsterdam voedsel aan Texel levert, heeft minder te verdelen door dat sinds de uitzending van de Fro- gers over armoede landelijk meer een beroep op voedselbanken wordt gedaan. Volgens coördinator Josje van den Berk heeft de voedselbank het deze week nog gered door een donatie van de voedselbank in Amsterdam, maar volgende week wordt het las tiger. 'Zoals het er nu naar uitziet, knjgen we alleen erwtensoep Dat is één warme maaltijd, maar we streven ernaar minimaal twee in een pakket te hebben Op initiatief van Dwight Penha, chauffeur van de voedselbank, en dominee Fred van Helden worden zondag 8 maart in de kerken kratten gezet. Volgens Van den Berk wordt mensen gevraagd houdbare produc ten als thee, koffie, rijst, pasta en wasmiddel mee te nemen. 'Dan kun nen wij ons verder richten op verse producten als groente en vlees Lees verder op pagina 3 Miljoenen IJsland bij Raad van State De Raad van State heeft zich gis teren gebogen over het beroep dat Texel en andere overheden hebben ingesteld tegen het verbod van minister Wouter Bos om de verlo ren miljoenen bij Landsbanki terug te vorderen. Bos verhinderde de gemeenten en de provincie Noord-Holland vorig jaar met een Koninklijk Besluit bezittingen van Landsbanki in Noorwegen en Luxemburg te claimen. In Noorwegen hadden de overheden met succes beslag laten leggen op ongeveer de helft van de verloren miljoenen, maar die claim moesten ze door het ingrijpen van Bos laten lopen. De minister van Financiën greep in om de belangen van kleine spaarders te verdedigen. De gemeenten betoogden gisteren bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State dat Bos op diverse fronten onrechtmatig bezig is geweest. Hij ontzegde de lagere overheden toegang tot de rechter, schond hun eigendomsrecht, han delde in strijd met kabinetsbeleid en baseerde zich volgens de gedupeer de overheden op onjuiste gronden. Het rechtsorgaan in Den Haag doet naar verwachting over zes weken uitspraak. Een vertegenwoordiger van advoca tenkantoor Stibbe, dat de overheden begeleidt, zei goede hoop te hebben dat de Raad van State duidelijk maakt dat het Rijk te ver is gegaan. 'Dan zal het Rijk alsnog de gemiste schade moeten vergoeden.' Texel raakte bij Landsbanki €8 miljoen euro kwijt. Breder fietspad Watermolenweg Op verzoek van de dorpscommissie van Den Hoorn wordt het fietspad langs de Watermolenweg tot drie meter verbreed. Het werk is gegund aan MNO Vervat-Wegen BV uit Nieuw-Vennep, die met €163.700,- (exclusief BTW) de laagste inschnj- ver was van de zeven bedrijven die meededen aan de op 2 februan gehouden aanbesteding, Advertentie) TEXELSE-'IC OLRANT Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: Folder niet gehad?! Alsnog verkrijgbaar op Spinbaan 6. Plattegrond van de mogelijke dorpsontwikkeling in Oosterend, de verschillende scenMo s.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2009 | | pagina 1