EP: Cjrocn TwarLr Jexeh in het harL, Bureau Stedelijke Planning: 'Verplaats supermarkt naar terrein Wel koop' Garantie: Calluna blijft openbaar 'Familiewoningen' op terrein van Roompot Politie neemt intrek in PHH-gebouw aan de Pontweg 'Trouwreportages geven tijdsbeeld' Texel krijgt steunpunt voor mantelzorgers LANGEVELD DEKRIM TEXEL Voordeel/and OPGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 12357 VRIJDAG 13 MAART 2009 Verschijnt dinsdag en vrijdag n v/h Langeveld de Rooy bv, Postbus 11,1790 AA Den Burg Eén van beide supermarkten in Den Burg verplaatsen naar het terrein van de Weikoop, op de plek van het huidige raadhuis horeca, detailhandel en dienst verlening en daar of in de Park straat tenminste één bedrijf vesti gen dat een grote klantenstroom trekt. Aldus enkele adviezen uit het onderzoek naar mogelijke ontwikkelingen in Den Burg en in overige dorpen. Ze staan in het rapport Toekomst visie Voorzieningenstructuur Texel dat Bureau Stedelijke Planning heeft gemaakt in opdracht van de gemeente. Het is een actualisatie op het Distributie Planologisch Onder zoek (DPO) uit 1994. Een nieuw onderzoek dus naar de mogelijk heden van detailhandel, horeca en andere bedrijvigheid in dorpen. Enkele conclusies uit het onder zoek: Texel heeft per inwoner een relatief hoog aanbod aan detail handel en de leegstand is laag. Het aantal vierkante meters aan detail handel in Den Burg ligt bijvoor beeld tweeëneenhalf keer boven het gemiddelde. 65 procent van de omzet wordt in het tweede en derde kwartaal geboekt, 60 procent van de omzet komt uit de portemonnee van de toerist en van de winkeliers zegt 40 procent dat de omzet te krap of onvoldoende is. 'Deson danks functioneert de detailhandel gezond', aldus de onderzoekers, die dat onder meer afleiden uit de lage leegstand. Ook het aanbod aan horecabedrijven is ruim. Hier wordt driekwart van de omzet in het tweede en derde kwartaal geboekt. Deze komt voor 75 procent uit de beurs van onze gasten. 20 procent van de ondernemers kwalificeert de omzet als te krap of onvoldoende. Uit de lage leegstand en het gege ven dat de productiviteit per vier kante meter vloeroppervlak gemid deld hoog is, concluderen de onderzoekers dat er bescheiden ruimte is voor uitbreiding van het winkelbestand. Uit discussie met ondernemers kwam een toename met 950 vier kante meter naar voren op de plek van het raadhuis, die wat hen betreft wordt ingevuld door minimaal acht kleine winkels (twee detailhandel, twee horeca, twee ambacht/dien sten en twee afhankelijk van het aanbod). Meer over het onderzoek op pagina 5. Politieman Jan van der Meer neemt dag namen hij en zijn collega's hun de werkzaamheden aan de inrich- intrek in het PHH-gebouw aan de ting van de balie in het nieuwe Pontweg. In het hypermoderne politiebureau in ogenschouw. Dins- gebouw dat model staat voor nieuw te bouwen politiebureaus elders in andere apparatuur aangesloten, het land werd gesjouwd met ver- Meer hierover op pagina 11 huisdozen, uniformen en andere spullen en werden computers en Burgemeester en wethouders gaan in beginsel akkoord met het plan van Roompot Recreatie BV voor de bouw van vijf 'familie woningen' en een medisch cen trum op het recreatiepark aan de Schumakersweg-Bosrandweg bij De Koog. Als voorwaarde heeft het college gesteld dat het bedrijf zwemparadijs Calluna als open baar zwembad open houdt. De luxe ontworpen familiewoningen kunnen worden gehuurd door groe pen tot ongeveer 20 personen. Ze kunnen ook worden gesplitst voor kleinere groepen. Volgens Roompot medewerker Jeroen Postma, die zich met de ontwikkeling van de plannen bezighoudt, heeft marktonderzoek uitgewezen dat er veel vraag is naar dergelijke accommodatie. Het plan is strijdig met het bestem mingsplan, maar b en w willen mee werken aan een vrijstellingsproce dure omdat het in het belang is van de kwaliteit en overeenstemt met het beleid ten aanzien van verblijfsrecre- atie. Roompot zal daarom worden uitgenodigd een bouwaanvraag in te dienen met een goede ruimtelijke onderbouwing. De gemeenteraad kan aan de hand daarvan bepalen of groen licht wordt gegeven. De afgesproken periode waarbin nen Calluna (dat onderdeel is van het park) openbaar moest blijven loopt af. Roompot heeft inmiddels de garantie gegeven dat het bad ook daarna ten dienste zal staan van Texelaars en andere bezoekers van Op Texel zijn 69 bomen 'waardevol' B en w hebben een lijst van 69 monumentale, waardevolle bomen vastgesteld. Deze bomen mogen niet zonder vergunning worden gekapt. De lijst is van belang met het oog op de voorgenomen afschaffing van de kapvergunning, waardoor straks bomen zonder gemeentelijke vergunning kunnen worden verwij derd. Een beperkt aantal bomen die om diverse redenen als bijzonder of waardevol zijn te beschouwen, wil men echter beschermen. In het verleden zijn deze monumentale bomen zowel door de gemeente als door particulieren geïnventari seerd. Daar waren veel iepenbomen bij, maar omdat de iepziekte nog steeds om zich heen grijpt, zijn die van de lijst geschrapt. buiten het park. In het beoogde medisch centrum zal onder andere een dialysepost voor nierpatiënten worden onderge bracht, met daarnaast mogelijk meer poliklinische faciliteiten, in overleg en samenwerking met onder andere het Gemini Ziekenhuis. Ook het gezond heidscentrum is bedoeld voor alge meen gebruik. Woontij bouwt 123 woningen Van de totaal 670 woningen die de komende zeven jaar op Texel worden gebouwd, zullen er in de periode 2009-2011 123 wor den gerealiseerd door de stich ting Woontij. De gemeente geeft via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw een garantie, waar door Woontij voor deze plannen zo gunstig mogelijke leningen kan afsluiten. Dat is één van de afspraken die gemeente en Woontij hebben gemaakt over de uitvoering van de woonvisie die de gemeenteraad vorig jaar heeft vastgesteld. Andere afspraken hebben betrekking op renovatie van verouderde senio rencomplexen en het beoordelen van de effecten van de regelin gen voor koopgarant en 'huur of koop'. Verder zijn de rollen verdeeld voor woningen voor jongeren, nul- tredenwoningen en woningen voor ouderen. Daarover verschijnt in de loop van dit jaar een beleidsplan. Andere punten van overeenstem ming betreffen het voldoen aan de landelijk opgelegde verplichting om statushouders te huisvesten en woningaanpassingen. De gemeente komt dit jaar met een uitgewerkt plan voor duur zaam bouwen met gebruikma king van de daarvoor beschikbare subsidies. Gezamenlijk houden gemeente en Woontij de huisves ting van probleemgevallen (Skeve Huze) in stand en worden afspraken gemaakt over domotica. Met die tèrm wordt gedoeld op een geïnte greerd systeem dat alle elektrische toestellen in de woning bedient, met als gevolg meer comfort, Lees verder op pagina 9 Ria Schraag-Zijm t overhandigd. 7 Heerwaarden kregen gisteren in Tusse de Banke officieel de negatieven van Jook Nauta De Historische Vereniging heeft een kleine twintigduizend nega tieven van trouwfoto's van Jook Nauta gekregen. Ze zijn afkom stig van ongeveer 700 trouwre portages die Nauta tussen 1960 en 1980 maakte. De negatieven hebben jarenlang bij Nauta op zolder gestaan, waar ze werden 'gekoesterd en bewaard'. De foto- en filmclub van de Histori sche Vereniging gaat de negatieven de komende tijd in kaart brengen, digitaliseren en zoveel mogelijk van namen voorzien, zodat het alle maal behouden blijft. De negatieven bevatten vrijwel allemaal portretten van trouwende Texelaars en hun families. Voorzitter Jacques Dijt van de Histo rische Vereniging zei blij te zijn met de aanwinst. De negatieven geven een mooi tijdsbeeld. In de jaren zestig werd alleen nog in zwartwit gefotografeerd en staan mensen vooral statig op de foto, in de jaren zeventig wordt het losser en doet kleur zijn intrede. Nauta: 'Het was toen gebruikelijk dat er in zwartwit werd gefotografeerd en als extra kwamen er een paar kleurenfoto's bij. Maar je zag bijvoorbeeld ook kottervissers die goed in de slappe was zaten en de complete bruidsre portage in kleur lieten maken.' De eerste reportages dateren van 1960 toen Nauta als 17-jarige jon gen begon. De meeste negatieven beslaan de periode 1966 tot 1980. Op alle foto's staan Texelaars 'Het was in die tijd nog met gebruikelijk dat mensen van de overkant naar Texel kwamen om hier te trouwen.' Bij de Historische Vereniging wordt niet uitgesloten dat het ooit tot expositie komt. Snel zal dat echter niet gebeuren, omdat vorig jaar nog een expositie van honderden Texel se trouwfoto's in Tusse de Banke is gehouden. Als er mensen zijn die bezwaar hebben, wordt daar rekening mee gehouden. Nauta .wijst erop dat de meeste door hem gefotografeerde huwelijken nog bestaan.. 'Ik zei wel eens dat een reportage van mij een soort garantie Texel krijgt een eigen steunpunt voor mantelzorgers. Pharos is in opdracht van de gemeente bezig met de ontwikkeling daarvan. De welzijnsstichting werkt ook aan een vrijwilligersbank die vrijwil ligers en organisaties beter met elkaar in contact moet brengen. Het steunpunt moet voor mantelzor gers een plek worden waar zij terecht kunnen voor vragen en ondersteu ning. Texelse mantelzorgers kunnen nu terecht bij een steunpunt in Den Helder, maar daar wordt nauwelijks gebruik van gemaakt. Mantelzor gers zijn mensen die langdurig voor een ziek familielid zorgen. Onder steuning voor hen verliep tot 2008 via de AWBZ en het zorgkantoor, maar sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is de gemeente ervoor verantwoor delijk. Volgens directeur Jan van Andel van Pharos moet niet specifiek aan één vaste plek worden gedacht, maar is het van belang dat mantel zorgers straks weten bij wie ze op Texel terecht kunnen. Daarbij is een belangrijke rol voor de dorpsser vicepunten weggelegd. De gedach te achter een steunpunt is dat man telzorgers in staat worden gesteld de verzorging van een ander langer vol te houden. Bedoeling is dat mantelzorgers er ook een beroep op kunnen doen als ze zelf even niet in de gelegenheid zijn een ander te Eerste kievitsei Kees Dijker uit polder Het Noorden heeft vanmorgen rond 8.00 uur het eerste kievitsei gevonden Het lag op een stuk land achter zijn huis aan de Stuifweg. Zachter mens Het Tesselhuus maakte van Rab een zachter mens. De directeur van het gelijknamige bedrijf in Oudeschild kwam in de ruim 26 jaar dat hij erbij betrokken was veelvuldig in contact met mensen die met beperkingen moesten leven en hadden geleerd te genieten van elke dag die ze nog hadden. Dat was totaal anders dan de zakelijke wereld waarin hij voor zijn bedrijf opereerde. Pagina 5 Indrukwekkend In de buurt heerste emotie en ver warring, maar gelukkig werd het inktzwarte scenario waarmee brand weerlieden rekening hielden toen ze zich op zondagmorgen 15 februan naar een uitslaande brand aan de Zeekraal spoedden met bewaard- heid. De brand liet wel een onuitwis bare indruk achter. Pagina 9 m Sinner Ze vormen een eigenzinnig viertal, dat er weinig heil in ziet de gebaande paden te betreden. Bands als Pearl Jam, Queens of the Stone Age. Pjnk Floyd en Led Zeppelin horen tot hun favorieten, maar hen naspelen vinden ze geen uitdaging. 'Je haalt meer kick uit het spelen van eigen werk', zeggen de leden van de Texel se band Sinner. Pagina 7 7 Auto-inbraak Onbekenden hebben vorige week ingebroken in meerdere auto's in Den Burg. Dat gebeurde 's nachts bij twee auto's aan de Hoefslag, een andere stond aan de Buytengors Er werden onder meer een tankpasje, papieren, kleingeld, kleding en andere spullen meegenomen. Een deel daarvan werd op een grasveld teruggevonden. Ten minste één auto was met afgesloten. (Advertentie) TEXELSE^COURANT Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: helpen. Een steunpunt moet mantelzorgers ook de mogelijkheid bieden ervarin gen met elkaar uit te wisselen. Pha ros is momenteel op zoek naar een medewerker die concrete invulling aan het steunpunt geeft. Van Andel verwacht dat het in de loop van het jaar in de lucht komt. De stichting heeft €29.000,- van de gemeente gekregen om de taak uit te voeren. Over twee jaar wordt bekeken of het steunpunt definitief wordt. Pharos is ook bezig met het opzet ten van een vrijwilligersbank. Vol gens Van Andel moet die de vraag van verenigingen en het aanbod van vrijwilligers beter op elkaar afstemmen. 'Organisaties regelen die zaken nu vaak voor zichzelf, waarbij mensen geneigd zijn in eer ste instantie in de eigen sociale kring rond te kijken naar vrijwilligers. Daarbij bestaat het nsico dat je niet ziet dat er anderen zijn die ook wel willen doen waarnaar je op zoek bent. We kennen elkaar echt met allemaal.' Lees verder op pagina 7 Folder niet gehad?! Alsnog verkrijgbaar op Spinbaan 6. was. Maar er zitten ook negatieven tussen van mensen die twee keer getrouwd zijn.' Volgens Dijt zou het mooi zijn als mensen bij het opruimen van zol ders vaker aan de Historische Ver eniging denken. 'Zeker als het gaat om oude verzamelingen en col lecties.' De begroting van Noord-Holland in een oogopslag Kijk voor nieuws uit de provincie in dezeJaant! Provincie Noord-Holland

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2009 | | pagina 1