TEXEL Vijf Texelaars lid in orde van Oranje Nassau en één kinderlintje Cjroen ^warLr Jexels in het harL, Molenaars tegen 'hoogbouw' Maritiem Nieuwe bouwaanvraag manege Bosrandweg Wat is er allemaal te doen in Noord-Holland? OPGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 12370 VRIJDAG 1 MEI 2009 TEXELSE^COURANT Verschijnt dinsdag en vrijdag Uitgave van v/h Langeveld de Rooy bv, Postbus 11,1790 AA Den Burg Een bonte stoet aan rake uitspra ken kwam voorbij tijdens de viering van 100 jaar Natuurmonu menten Texel vierde don derdag Konin ginnedag, met 's avonds de mei- erblis. De Texel se Courant maakte foto's. De wens van plankzeiler Dori an van Rijssel- berghe voor een strandhuisje ging in vervul len. Ina van den Berg zet zich voorna melijk achter de schermen in, maar haar werk is niet onopgemerkt gebleven. Ze werd woensdag onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje Nassau voor het vele werk dat zij sinds de jaren zestig voor de Rooms Katholieke kerk op Texel heeft verricht. Ook werd zij onderscheiden voor haar jarenlan ge inzet bij de windsurfclub en sportevenementen als de Zestig van Texel. Van den Berg zorgt er in de kerk altijd voor dat alles netjes is aangekleed voor de dienst en dat er bloemen staan. Daarnaast leidt zij kinderdiensten, heeft ze het dameskoor onder haar hoede en is ze als vrijwilligster breed actief bin nen de parochie. Bij de windsurf club zorgde Van den Berg van 1980 tot 2005 voor de catenng en wedstrijdkleding voor de surfers. Ze loopt ook voor collectes en ze verzamelt en herstelt al meer dan 10 jaar kleding die naar gezinnen in Roemenië gestuurd. Dirk Haker is vrijwillig Molenaar, voorleesopa op de Fontein, vrijwil liger bij het Verpleeghuis, drijvende kracht van de zwemvereniging, muzikant bij KTF en Excelsior, orgeldraaier en begeleider van vakantieweken van de Zonne bloem. Het was een waslijst aan activiteiten die voorbij kwam bij zijn huldiging. Hij werd voor zijn maat schappelijke betrokkenheid onder scheiden tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Joke Geldorp vroeg zich verbaasd af of hij nog de tijd heeft om te slapen. Haker werd geroemd om zijn weke lijkse bezoek aan de bewoners van het Verpleeghuis, de wijze waarop hij de zwemclub nieuw leven had ingeblazen en als gediplomeerd molenaar andere molenaars-in- opleiding begeleidt. Hij geeft ook regelmatig diapresentaties van de lange fietsreizen die heeft gemaakt. Geldorp: 'Hij is altijd bereid een helpende hand te bieden en hij staat altijd paraat voor anderen.' Wieb van den Berg is sociaal betrokken en maakte zich jaren lang verdienstelijk op verschillende terreinen. Die kwalificaties gaf bur gemeester Joke Geldorp woens dag aan de Oosterender. Hij werd onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje Nassau voor zijn werk voor de ijsbaan (43 jaar bestuurs lid), de windsurfclub (voorzitter en wedstrijdleider), sportevenementen en zijn werk bij de Rooms Katho lieke kerk. Van den Berg was van 1982 tot 2004 onderhoudsman bij de kerk en is daar na zijn pensione ring mee doorgegaan. Bij ijsclub Oost was hij betrokken bij de aan leg van de ijsbaan en de komst van het clubhuis. Bij de windsurfclub organiseerde hij diverse Texelraces en dankzij hem werd Texel ook het decor van Nederlandse en Euro pese kampioenschappen windsur fen. Dertien jaar lang regelde hij surfwedstrijden voor het Wadden- toernooi en bij de Zestig van Texel zorgde hij voor de catering. Frits Agter werd door burgemees ter Geldorp woensdag 'de burge meester van De Koog' genoemd. Inzet en sociale betrokkenheid typeren de man die werd onder scheiden tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van 1980 tot 2008 was hij bestuurslid van de dorps commissie De Koog (lid en voorzit ter) en van 1986 tot 1990 van de werkgroep Kleine Logies verstrek kers. Hierna is hij tot 2008 mede oprichter en secretaris van deze vereniging geweest. Van 1980 tot 1994 was hij oprichter en bestuur lid van IJsclub De Koog. Van 1997 tot 2007 was hij bestuurslid van de politieke kiesvereniging Texels Belang en vanaf 2006 bestuurslid van de Werkgroep Historisch Duin pad De Koog Ook zetelt hij al geruime tijd in het Nationaal Park. Hij heeft zich ingezet voor de reali satie van het nieuwe dorpshuis De Hof in De Koog Diverse organisa ties zwaaiden hem lof toe en zetten hem in de bloemetjes. Flip Breman beschikt over een fenomenale gebiedskennis over Texel. Vanaf 1980 is hij bestuurslid van stichting Agrarisch Texel met als doel het verbeteren van de agrarische structuur op Texel door bijvoorbeeld ruilverkaveling. Op dit moment is een van de grootste kavelruilen op Texel gaande, een gebied van circa 3.000 hectare. Zijn Lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau viel hem ook ten deel wegens zijn verdiensten voor de kerkenraad van de Waal/Koog/ Hoorn van de PKN kerk Texel als ouderling. Vanaf 1980 is hij diaken bij de stichting Kerken en Minima op Texel. Als bestuurslid van de Hollandse Maatschappij voor Landbouw, organiseerde hiervoor familieavonden en maakte land- bouwfolders. Tenslotte organiseer de hij diverse activiteiten in en om De Waal en bij de 'dag van het platteland' Hij staat bekend als een man die zichzelf wegcijfert en opkomt voor anderen. Robin van Boven kreeg het eerste kinderlintje. Dit uit waardering voor zijn trouwe en waardevolle bezoek jes aan vriendinnetje Wendy Abma (11). Robin voorkwam een sociaal isolement voor de toen ernstig zie ke Wendy, door steeds op bezoek te gaan, met haar te spelen en haar te helpen. Wendy heeft veel steun gehad aan deze vriendschap en heeft de jongen voorgedragen voor het eerste kinderlintje. Nu gaat het een stuk beter met Wendy, maar het contact is gebleven. Robin ont ving uit handen van burgemeester Geldorp het kinderlintje en een envelop met €100,-. De jury, onder andere initiatiefneemster voor het kinderlintje Michelle de Vries (13), vond dat Robin met zijn loyaliteit en langdurige hulp een bijdrage heeft geleverd aan de samenle ving. Burgemeester Geldorp roem de Robin: 'Hij laat zien dat het ook anders kan Robin is een vriend door dik en dun en een voorbeeld voor anderen.' Molenaars hebben bezwaar aan getekend tegen plannen voor uit breiding van het Maritiem en Jut- tersmuseum in Oudeschild. 'Door de hoogte van de nieuwe entree aan de Heemskerckstraat wordt de windvang van de Traanroeier ernstig belemmerd en wordt de molen deels aan het zicht onttrok ken', aldus het Texels Molenaars- Poldermiss Het is een mooi staaltje van sekse- en leeftijdsdiscriminatie. Waarom zou bijvoorbeeld Gerhard Smeenk het met kunnen worden? Hij vol doet aan alle eisen, op twee na. Hij is charmant, een echte persoonlijk heid, en zeer spontaan.' Hij houdt van feestjes, heeft een prachtig uiterlijk, weet alles van achter de Rugediek en speelt nog viool ook. Dat komt bij zo'n polderfeest goed te pas. Enne... wat moet zo'n miss eigen lijk weten van Eierland? Wat heri hodie betekent? Hoe je het moet uitspreken? Moet ze dat hele stuk over Eierland op de website pol- derfeest2010.nl uit het hoofd kun nen opdreunen, het arme mens? Ik heb overigens op die website de hele miss gemist, en ik kon ook nergens een aanmeldformulier opvragen. Toch roep ik op om dat te doen. Geef je op, vooral als je jonger bent dan 18, of ouder dan 28, of geen vrouw bent. En op 26 juni gaan we allemaal kijken wie er wint. Woelmuis gilde in oprichting. Het gilde wordt gesteund door de Vereniging De Hollandsche Molen. De nieuwbouwplannen aan de Heemskerckstraat zijn ambitieus. Het deels uit glas en hout opgetrok ken gebouw zal uit drie verdiepingen bestaan en onder meer plaats bie den aan de maquette van de Texelse Reede, de nieuwe afdeling onder- waterarcheologie en de entree. Het wordt ruim twintig meter breed en krijgt een nokhoogte van 12,4 meter. Die hoogte is onder meer van belang voor de lichtinval. Het gebouw wordt van groot belang geacht voor de toekomst van het museum en van Oudeschild. Maar architectenbureau Mecanoo uit Delft is bij het ontwerp voorbijge gaan aan de zogeheten molenbio toop, zeggen de molenaars. Deze beschermde zones rond molens werden tientallen jaren geleden lan delijk ingevoerd om te voorkomen dat hoogbouw verrees rond monu mentale windmolens. De molenbio toop in Oudeschild beslaat een cir kel van honderd meter rond de Traanroeier. In dat gebied mag offici eel niet hoger worden gebouwd dan zes meter, dezelfde hoogte als de houten stelling (omloop) rond de molen. Dat er toch woningen en schuren bij de molen staan die hoger zijn, komt doordat veel bouwsels stammen uit de tijd dat er nog geen molenbiotoop was en in het bestem mingsplan een bouwhoogte van negen meter wordt aangehouden. Om de bouw mogelijk te maken, werkt het college van b en w mee aan een vrijstellingsprocedure. Volgens museumdirecteur Esther Jan Dorrestijn uit Baarn heeft een nieuwe aanvraag ingediend voor de bouw van een manege, een dienstwoning en centrale voor ziening bij de gemeente. Nadat een eerdere aanvraag aan de Bosrandweg in De Koog tot veel commotie leidde, is nu een plan ingediend voor een kleinere manege die geheel binnen het bouwblok is gesitueerd. Voor de toenmalige plan voor de zogeheten megamanege met dienstwoning werd een vrijstellings procedure gevoerd. Het robuuste gebouw leidde tot veel verzet, onder meer vanuit de gemeenteraad, waarna het college opnieuw met Dorrestijn aan tafel ging voor min der massaal gebouw. De nu te bouwen manege voldoet volgens wethouder Nico Kikkert aan de voorschriften in het bestem mingsplan. Een vrijstelling, die wel nodig was voor het vorige plan, is nu niet noodzakelijk. De dienstwo ning, die het model van een stolp krijgt, wordt toegestaan op grond van een zogeheten binnenplanse ontheffing. De noodzaak voor de beheerders om bij de manege te wonen, is volgens Kikkert voldoen de aangetoond. Het dienstgebouw zal onder meer bestaan uit een kan toor en een praktijk voor een die renarts. Bedoeling is dat de manege door een dierenarts word beheerd. Uit de landschappelijke toets is vol gens de gemeente gebleken dat het realiseren van een dienstwoning ter plaatse geen extra inbreuk zal maken op de bestaande natuur- en landschapswaarde Het lukte de redactie gisteren niet exacte gege vens en maten of een tekening van de manege te achterhalen. Het ont werp is volgens Kikkert gemaakt door een Texelse architect. Alleen Mariët Roeper en Jocelyn Kikkert van de actiegroep Megamanege Nee kregen voorinzage in de teke ningen. Volgens Roeper is de mane ge een stuk kleiner en is het ont werp aangepast, maar zullen het gebouw, de buitenbak en de woning en het dienstgebouw ook in deze vorm afbreuk doen aan het land schap Het verbaast haar dat zij wel en andere bezwaarmakers, zoals Tien voor Texel, geen voorinzage hebben gekregen. Dat kan alsnog. Het bouwplan wordt twee weken ter inzage gelegd. Zodra de tweede bouwaanvraag onherroepelijk is, trekt Dorrestijn de eerste aanvraag in. Zienswijzen (voorheen bezwaren) die betrekking hebben op het eerste plan, komen dan te vervallen. Banki, die ook secretaris is van de Stichting tot Behoud van de Traan roeier. is de molenbiotoop niet ver ankerd in de wet en het bestem mingsplan en is de nieuwbouw in de geest van de molenbiotoop. 'De windvang van de molen blijft goed.' Maar binnen het bestuur van de Traanroeier heeft de kwestie voor verdeeldheid gezaaid. Meer hierover elders in deze krant. Minuut stilte voor meierblis 'We realiseren ons goed dat Koninginnedag op een drama is uitgelopen.' Aldus verwoordde burgemeester Geldorp gister middag de stemming na de noodlottige gebeurtenissen in Apeldoorn. Ze deed een beroep op Texelaars en gasten om gedurende de rest van de dag ingetogen te zijn, de vlaggen half stok te hangen en de wimpels te verwijderen. De meier- blissen en de Koninginneloop in Oosterend gingen door. maar bur gemeester Geldorp riep op om voor aanvang een minuut stilte in acht te nemen. 'De meierblis is geen vreugdevuur en onderdeel van Koninginnedag, maar een oud Texels gebruik om de boze gees ten te verdrijven.' www.speedheat.nl TEXELSE^COURANT Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: iULIOOHHUVS Folder niet gehad?! Alsnog verkrijgbaar op Spinbaan 6. Kijk voor nieuws van de provincie in deze krant! I Provincie Noord-Holland De heropening van hotel De Pelikaan werd gevierd met het plaatsen van de 'laatste steen'.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2009 | | pagina 1