Nieuw twistpunt rond Panorama Cjrocn ^warL-Jexels in het harL, Ereburgers plaatsen eerst steen Gewond bij ongeval Burgemeester stopt per 1 oktober openingstijden '-ReüZmmnf American BASE OPGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 12374 VRIJDAG 15 MEI 2009 Strandnota: STRANDHUISJES TE GROOT... TEXELSE^COURANT Verschijnt dinsdag en vrijdag Uitgave van v/h Langeveld de Rooy bv, Postbus 11,1790 AA Den Burg 'Als ereburger moet je eervolle din gen doen. Professor de Jager heeft ervaring in het knippen van linten, ik meer met het metselen van ste nen', gaf Harry de Graaf op geheel eigen wijze aan dat er niet veel voor nodig was om het tweetal over te halen de eerste steen van het nieuwe raadhuis te plaatsen. Dat gebeurde donderdagmorgen op symbolische wijze, in aanwezig heid van genodigden. De Graaf sprak de hoop uit dat het raadhuis het beoogde fraaie middelpunt van de Texelse samenleving zal worden en Kees de Jager complimenteer de het eiland met de voortvarend heid waarmee aan de toekomst wordt gebouwd. Het nieuwe 'huis van de burgers' wordt onder meer uitgerust met een klantgeleidesy- steem, waarmee burgers digitaal afspraken kunnen maken. Ook komt er een klantcontactcentrum, een ontvangstruimte waarin de verschillende balies overzichtelijk worden gerangschikt. De bouw van het gemeentehuis vordert snel. Nu het fundament is geiegd, zuilen de contouren van het gebouw bin nen korte tijd zichtbaar worden. Wethouder Nico Kikkert verwacht dat het hoogste punt vóór de bouwvak zal worden bereikt. Panorama lijkt opnieuw voor problemen te gaan zorgen. Eige naren Paul Kruger en William Witte hebben op basis van een raadsbesluit plannen voor ver bouw van de voormalige jeugd herberg plus bouw van een stolpwoning ontwikkeld, maar het college wil daar niet aan meewerken. Krüger toog van de week naar de raadscommissie Grondgebied om de hulp van de politieke partijen in te roepen. Hij en Witte hebben een plan opgesteld het hoofdgebouw van Panorama te laten staan (moet een kop-staart boerderij worden) en op de plek van de te slopen aanbouw een stolpachtige woning te bouwen. Beide panden moeten ongeveer 230 vierkante meter groot worden. De huidige bebou wing van Panorma is 1000 vier kante meter. Volgens Krüger zijn de welstand en het bouwberaad binnen de gemeente positief over de bouw plannen inclusief de ruimtelijke onderbouwing en het beeldkwali teitsplan, maar staat het college op het standpunt dat bij Panorama twee traditionele woningen van maximaal honderd vierkante meter moeten komen. Volgens hem gaat dat volledig voorbij aan een raads besluit van 8 juli 2008 waarin de raad hen de ruimte bood twee stolpwoningen passend bij het gebied te ontwikkelen. 'Op basis daarvan hebben we onze ontwer pen gemaakt.' Hij zei zich niet serieus genomen te voelen door het college. Volgens hem dat momenteel ook stelselmatig de boot af als er contact wordt gezocht.' Wethouder Nico Kikkert zei nog niet inhoudelijk op de materie in te willen gaan, omdat er eigenlijk pas in de volgende commissie over zes weken over gesproken zou wor den. Hij bestreed dat het bouwbe raad positief zou zijn geweest over de plannen. Volgens hem lag er een negatief advies waar het col lege niet van is afgeweken. Rikus Kieft (GroenLinks) en Marijke Eelman (CDA) verzochten de wet houder inzage te geven in alle stukken van het bouwberaad over de kwestie om zelf te kunnen con- Burgemeester Joke Geldorp treedt per 1 oktober terug uit haar ambt. Commissaris van de Koningin (CvK) Harry Borghouts maakte donderdagavond bekend dat Gel dorp afgelopen maandag bij Koninklijk Besluit ontslag is ver leend. Hij zei dat bij de behande ling van de profielschets van de nieuwe burgemeester. Borghouts reageerde op een vraag van Gerbrand Poster (WD), die al maanden had aangedrongen op duidelijkheid over het tijdstip van vertrek. De plek van de WD-voor- man in de vertrouwenscommissie die een voordracht zal doen over haar opvolger wordt op Posters ('Ik pas voor een figurantenrol') ver zoek ingenomen door partijgenoot Jos de Wolf. Andere fracties begroetten diens aanstelling met vreugde. 'We zullen uw inbreng zonder meer waarderen', beloofde Joop Groeskamp (TB). Sollicitanten op de functie worden in eerste instantie gewogen door Borghouts, die een selectie van zes tot acht kandidaten aan de vertrouwens commissie zal voorleggen. Deze zal uiteindelijk een voordracht doen aan de CvK. Borghouts uitte enige zorgen over de beschikbaarheid van woonruim te voor de nieuwe eerste burger. 'Texel heeft 700 woningzoekenden. Kan de nieuwe burgemeester wel makkelijk aan een woning komen? En als dit niet zo is, bent u dan vol doende bereid mee te werken aan huisvesting?', vroeg hij aan de raad. Volgens de Texelse politici hoefde Borghouts zich geen zorgen te maken. Alfred Schaatsenberg (PvdA): 'Er zijn woningen genoeg te koop. Ik neem aan dat de nieuwe burgemeester geen starterswoning nodig heeft', doelde hij op de schaarste in dat segment. Twee medewerksters van de Texelse Reede in Den Burg zijn dinsdag gewond geraakt bij een verkeersongeluk in Heerhugo- waard. De Opel Zafira van het gezinsvervangend huis, waar voor de verstandelijk gehandi capte bewoners jarenlang spaar den, raakte total loss. De auto, waarin drie mensen zaten, werd op een kruising van achteren aangereden door een vrachtwagen die mobiele toiletten vervoerde. De bestuurster (ook van de Texelse Reede) bleef ongedeerd, de twee andere inzittenden hadden last van hun nek. De brandweer besloot het dak van de wagen te knippen om hen veilig eruit te krijgen. Na onderzoek in het ziekenhuis in Alkmaar konden zij dezelfde dag huiswaarts keren. 'Wij zijn nog bont en blauw', aldus één van hen, 'maar na het maken van foto's en een CT-scan kregen we het sein dat het goed was.' De medewer kers waren in Heerhugowaard voor een cursus. Het ongeval had plaats toen ze terug naar Texel gingen. De opengeknipte Opel Zafira werd in 2004 voor €23.000,- aange schaft. Dat geld werd gespaard met behulp van diverse activiteiten van de bewoners van de Texelse Reede, meehelpende vrijwilligers en giften. Het is naar verwachting aan de verzekeringsmaatschappij- Hemelvaartsdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2009 Gewijzigde openingstijden Op donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2009 is het gemeentehuis gesloten. Tijdens deze periode kunt u geen aangifte doen van geboorte of overlijden. Overlijden kunt u melden bij een van de uitvaartverzor gers. Om het tijdig geven van een hielprik bij pasgeborenen zeker te stellen zorgen de verloskundigen er voor dat geboorten tijdig worden gemeld bij de Entadministratie. Let op! Vraag tijdig uw documenten zoals een parkeerkaart, njbewijs of reis document aan bij de gemeente Texel. Doorgeven stonngen calamiteiten riolering (0222) 362 111. Routewijziging ophalen huis- en bedrijfsafval - het huis- en bedrijfsafval van donderdag 21 mei wordt op vrijdag 22 mei opgehaald. Zet uw grijze en/of groene container 's morgens vroeg aan de straat, de wagens rijden een andere route waardoor het tijdstip waarop de container wordt geleegd kan afwijken Voldoe ik nu EINDELIJK AAN DE UITSTERFREGELING? Commissaris van de Koningin Harry Borghouts (links), met naast hem Frans Visman (D66), die de raadsvergadering voorzat waarin de profielschets van de nieuwe burgemeester werd besproken. ,r0:o g www.texel.nl troleren wat er gaande is. Alfred Schaatsenberg (PvdA) werd boos over de gang van zaken. 'U houdt het gewoon tegen', wierp hij Kik kert voor de voeten. 'Zeg dan gewoon dat je het niet wil.' Burgemeester en wethouders heb ben naar aanleiding van de verga dering het collegebesluit inmiddels aangevuld, maar wat die aanvulling inhoudt, is niet bekend. www.speedheat.nl Minister Ter Horst opent PHH Het PHH-gebouw wordt maan dag 25 mei officieel in gebruik gesteld door minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De officiële handeling vindt plaats aan het eind van een drie uur durend werkbezoek, waarbij de minis ter kennis neemt van de regelin gen en voorzieningen die Texel heeft op het gebied van veilig heid en rampenbestrijding. De bewindsvrouw arriveert om 14.00 uur en laat zich op 't Horntje informeren over TESO en de ram penbestrijding op de Waddenzee. Vervolgens wordt in De Koog een wandeling gemaakt door het uit gaanscentrum, waarbij ze praat met mensen van politie, dorps commissie, horeca en anderen die betrokken zijn bij de integrale aan pak van de veiligheid en openbare orde in het hoogseizoen. Tenslotte reist het gezelschap naar de Pontweg, waar om 16.00 uur de opening van het PHH-gebouw plaatsvindt. en van de Texelse Reede en die van de vrachtwagenbestuurder (die de verantwoordelijkheid op zich nam) hoe het verder moet. De Texelse Reede zit vooralsnog zon der auto. De medewerkers moeten de bewoners met eigen vervoer halen en brengen. TLXF.I seBgourant Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: Zwitserleven Ronde om Texel 2009 DUMP A OUTDOORS TORE Folder niet gehad?! Alsnog verkrijgbaar op Spinbaan 6. De Texelse Model Spoor Club bestaat 21 jaar. maar het werk is nog lang niet af. Volop spanning op de velden van Texel'94, waar het school- voetbaltoernooi werd gehouden. Bij het pompsta tion van het PWN wordt gewerkt aan de bouw van een grote reinwater- kelder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2009 | | pagina 1