«FIS Potentiële partners samenwerking haven m i w Huizen verwarmd met bomen Uitbreiding OSG krijgt vorm fjB openingstijden |texelse®)cou rant I L- Cjrocn c2wartjJexeU in het karL, ml www.texel.nl An, ■Jere^S OPGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 12375 WOENSDAG 20 MEI 2009 T E X E LS E^COURANT Verschijnt dinsdag en vrijdag Uitgave van v/h Langeveld de Rooy bv, Postbus 11,1790 AA Den Burg Leerlingen van OSG zijn maandag begon nen met het cen traal schriftelijk eindexamen De olifant die sinds kort langs de Pontweg staat, zegt genoeg: de Ark van Noach komt De Koog deed afgelopen dagen dienst als conferentieoord voor een groot internationaal congres AZ, één van de F-pupillenteams van Texel'94, heeft een bezoek gebracht aan het 'echte' AZ. De uitbreiding van de OSG aan de ring. Volgens rector Henk de Vries schoolgebouw gewerkt. Naar ver- Haffelderweg in Den Burg krijgt verlopen de werkzaamheden vol- wachting is de nieuwe school rond vorm. Maandag hebben werkne- gens planning. Er wordt sinds de zomer van 2010 klaar, mers van bouwgroep Dijkstra en begin dit jaar aan de nieuwbouw Draisma beton gestort in de funde- en verbouw van het bestaande Wethouder Peter Bakker hoopt nog dit jaar op duidelijkheid over een mogelijke samenwerking in een op te richten havenbedrijf. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en wenselijkheid van een publiek- private samenwerking voor de haven van Oudeschild. Nadat eerdere kandidaten Ooms en De Vries en Van de Wiel afvielen, hebben zich nieuwe geïnteres seerden gemeld. Maar ook een gemeentelijk haven bedrijf (waarbij de gemeente de haven exploiteert) is nog steeds een optie, zei Bakker donderdag avond in de raadscommissie Mid delen. Mocht het tot een samen werking met bedrijven komen, betekent dat niet dat die zonder meer met de (grote) klussen in de haven aan de haal gaan. 'Bij het uitbesteden volgen we de richtlij nen van de gemeentelijke nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid', zei Bakker, die niet uitsloot dat grotere klussen zelfs Europees moeten worden aanbesteed. Nadat de haven per 1 november van Rijk naar gemeente is overge gaan, draait de gemeente op voor het onderhoud en beheer van de haven. De gemeente incasseert hiervoor €21 miljoen. Gerbrand Poster (VVD) informeerde waar de gemeente het geld heeft gestald. Bakker: 'Niet in IJsland.' Het Rijk stort het geld in termijnen, waarbij het uiteindelijk tot een definitieve afrekening zal komen. Voor exploi tatie van de haven is dit jaar €598.950.- nodig, geld dat moet komen uit inkomsten uit havengel den en de vergoeding van het Rijk. Dat inning van de havengelden nog niet helemaal op rolletjes loopt, bleek in het weekend van 1 mei, CVK HARRY BORGHOUTS: Selectie burgemeester Militairen strooien losse flodders ...Strict volgens RICHTLIJNEN VAN MINISTER GUUSJE TER HORST Bij de grondoefening Crazy Trip van het Belgische leger die afgelopen week werd gehouden is waarschijnlijk munitie achter gelaten. In de buurt van een woning op de Zanddijk zijn een aantal losse flod ders aangetroffen. De politie gaat er vooralsnog vanuit dat het gaat om munitie die afkomstig is van de oefening. In de losse flodders zit 'scherp kruid'. Deze kunnen door verhitting exploderen, waardoor brandwon den kunnen ontstaan. Ook werd de huls van een lichtkogel aangetrof fen (zie foto). Mensen die nog munitie aantreffen, wordt verzocht contact op te nemen met de politie De zogeheten 99-woningen in Den Burg worden over enige tijd verwarmd met behulp van hout uit de Dennen. TexelEnergie heeft daar afspraken over gemaakt met Staatbosbeheer. De energiecoöperatie gaat ook in zee met de Stichting Woontij voor de realisatie van een verwarmings ketel die op het hout brandt. De woningstichting en TexelEnergie hebben daarvoor woensdagmid dag een intentie-overeenkomst getekend. De twee onderzochten of een houtgestookte ketel moge lijk is voor de 99-woningen (omge ving Bernhardlaan en Tjakkerstraat) en dat kan. De nieuwe ketel komt in de plaats van de huidige CV-ketel die via een buizenstelsel in de grond in totaal 93 woningen van verwarmd water voorziet. Via warmtewisselaars wordt die warmte in de woningen worden afgenomen. De in de jaren zestig gebouwde huizen, die dit jaar worden gereno veerd, zijn de enige op Texel die een zogeheten blokverwarming hebben. De nieuwe kachel wordt gestookt op woodchips (stukjes hout) die automatisch in de ketel gaan. zodat die continu blijft bran den. Het bestaande buizenstelsel is geschikt voor het nieuwe systeem. Volgens directeur Brendan de Graaf van TexelEnergie levert het gebruik van Texels hout en snoei- afval de nodige voordelen op. 'Nu wordt het na snoeiwerkzaamheden vaak afgevoerd naar Lelystad of Almere. Dat hoeft met meer als je het hout hier zelf kunt gebruiken en er is zat.' Texel kent jaarlijks zo'n 20.000 ton aan ruigte, snoeiafval en ander organisch materiaal dat dat voor energiewinning kan wor den hergebruikt. Volgens een woordvoerder garan deert Staatsbosbeheer TexelEner gie dat ze hout tot hun beschikking hebben. In het najaar komen er ook bomen vrij als Staatsbosbe heer met de dunning van de Den nen begint. speedheat.nl toen de passantenhaven de drukte niet aankon en vaartuigen in de gemeentelijke haven afmeerden. Raadslid Marijke Eelman (CDA) zag hoe ze in rijen naast elkaar lagen en het de havenmeester moeite kostte om havengeld en toeristen belasting te innen. Als noodsprong werden toen formulieren uitgereikt, waarop de schippers naam en andere gegevens konden invullen, zodat achteraf kan worden afgere kend. Eelman: 'Er is een behoorlijk geldbedrag blijven liggen. Gaat dit met Hemelvaart wéér gebeuren?' Dat is volgens Bakker niet waar schijnlijk: 'Hier trekken we lering uit.' Het verbod om in de haven te mogen zeilen, leidde bij Eelman tot weerstand. Ze pleitte voor een uit zondering voor de zeilschool. Bak ker zegde dit toe, ook voor cata maranzeilers die mogelijk tijdens de Ronde om Texel stranden in de haven van Oudeschild. Brommerdieven ook verdacht van autodiefstallen De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag twee jongens aangehouden die op een gestolen brommer reden. Zij worden ver dacht van diefstal en/of heling. Beiden bleken na huiszoeking ook in bezit van spullen die afkomstig waren van autodiefstallen. De eerste arrestant was een 15-jari- ge jongen uit Den Burg, die rond 0.30 uur werd aangehouden in de Keesomlaan in Den Burg. Dat gebeurde nadat een passant de scooter waarop de jongen reed her kende als het eigendom van een vriendin. De verdachte verklaarde de scooter, die inderdaad gestolen bleek, te hebben gekregen van een andere jongen. Deze 19-jarige uit Den Hoorn kon na onderzoek wor den opgespoord. Hij werd rond 2.00 uur aangehouden op de Hoornder- weg. Ook hij reed op een gestolen brommer. Beide verdachten zijn overgebracht naar het politiebureau in Den Burg. Bij het doorzoeken van hun kamers trof de politie ook ande re gestolen waar aan. De twee gaven toe deze spullen uit met-afgesloten auto's op Texel te hebben gehaald. Het gaat onder meer om vier naviga tiesystemen. ook wel bekend als Tom-Toms. De politie was verrast, aangezien geen aangifte van deze diefstallen was gedaan. Wie in de afgelopen maanden het slachtoffer is geworden van een auto-inbraak, wordt verzocht dit alsnog door te geven. Via telefoonnummer 0900- 8844 kan hiervoor een afspraak wor den gemaakt. AED redt leven van tennisser Op het veld van tennisvereni ging Deuce in Den Burg is zater dagmiddag een Texelaar suc cesvol gereanimeerd met een AED (defibrillator). De man kreeg tijdens het tennissen in de Voorjaarscompetitie een hart aanval. Dankzij de defibrillator en adequaat optreden van clubgeno ten Gerbrand Zoetelief, Antoine Kersten en Yvonne Brand heeft de man het overleefd. Deuce beschikt sinds ongeveer een jaar over het apparaat. Enkele leden, onder wie Kersten en Brand, hebben een cursus gevolgd om het te bedienen. De man is vervoerd naar het zie kenhuis in Alkmaar en gedotterd. Inmiddels ligt hij in het ziekenhuis in Den Helder en maakt het naar omstandigheden goed. Luchtvaartterrein draait met winst NV Luchtvaartterrein heeft het afgelopen boekjaar een winst geboekt van €59.730,-. Dat maakte Frans Visman (D66) donderdag avond bekend. Visman deed dat als plaatsvervangend vertegen woordiger van de gemeente Texel, die aandeelhouder is. De andere aandeelhouders zijn de Stichting Vrienden van Luchtvaartterrein Texel en de Kamer van Koophan del. De Raad van Commissarissen (voorheen de Raad van Bestuur) oefent sinds 2008 een toezicht houdende rol uit. Ed de Bruijn is statutair directeur. De naam NV Luchtvaarterrein wordt veranderd in Texel Airport NV. Gemeente Texel of deze direct in te leveren. De Koninklijke Marechaussee heeft een informatielijn geopend voor publiek: tel. 0223 - 659400. Hemelvaartsdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2009 Gewijzigde openingstijden Op donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2009 is het gemeentehuis, inclusief de afdeling Gemeentewerken, gesloten. Tijdens deze periode kunt u geen aangifte doen van geboorte of overlijden. Overlijden kunt u melden bij een van de uitvaartverzor gers. Om het tijdig geven van een hielprik bij pasgeborenen zeker te stellen zorgen de verloskundigen er voor dat geboorten tijdig worden gemeld bij de Entadministratie. Let op! Vraag tijdig uw documenten zoals een parkeerkaart, njbewijs of reis document aan bij de gemeente Texel. Doorgeven storingen calamiteiten riolering (0222) 362 111. Routewijziging ophalen huis- en bedrijfsafval - het huis- en bedrijfsafval van donderdag 21 mei wordt op vnjdag 22 mei opgehaald. De gemeente vraagt u uw container 's morgens vroeg langs de kant van de straat te plaatsen. Gemeente Texel Groeneplaats t Postbus 200 1790 At Oen Burg |t^xel schade? eautopag (Advertentie) Tfan jnrit U U fcirt- Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: Super deBoer Hollands Folder niet gehad?! Alsnog verkrijgbaar op Spinbaan 6.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2009 | | pagina 1