t f J u. s Ecomare loopt geld buitenterrein mis Deel geld IJsland afgeboekt Grace Cjroen "ZwartsJexels in het harL, Schooljeugd domineert Avondvierdaagse een onderzoek dat de Grontmij ItexelseScourantI HEMA Voorbereidingen Ronde om Texel OPGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 12379 DINSDAG 9 JUNI 2009 TEXELSE^COURANT v/h Langeveld de Rooy bv, Postbus 11,1790 AA Den Burg O De Ark van Noach van Johan Huibers J uit Schagen is donderdagmid dag in Oude- schild aangeko men. Een vliegende auto en een Texelse heilige waren toekomst scenario's die trendwatcher Adjiedj Bakas voorspiegelde. 'Eén groot feest en het levert de club aardig wat op', zei een deelneemster over het Tevoko Buitentoernooi. Ecomare heeft voor de verbou wing van het buitenterrein geen subsidie gekregen uit het Wad denfonds. Het centrum voor wadden en Noordzee loopt daardoor ruim een miljoen euro mis. De aanvraag voor het buitenter rein was verpakt in één gezamen lijke aanvraag van de Stichting Waddencentra waarin de informa tiecentrum van de Waddeneilan den samenwerken. Het verzoek was gekoppeld aan de nadere toewijzing van de Waddenzee tot Werelderfgoed en daarin spelen informatie- en educatiecentra een belangrijke rol. Volgens directeur Just van den Broek van Ecomare is de aan- Leerlingen van de Thijsseschool en hun ouders vormen op de Hoge- berg een langgerekt blauw lint. Zij en leeftijdgenoten van andere basisscholen wandelden gister avond de eerste etappe van de Avondvierdaagse. De organiseren de Wandelsportvereniging had voor de deelnemers een traject via de Hogeberg naar Den Hoorn uit gezet, waarbij naar voorkeur een afstand van 5 tot 15 kilometer was uitgestippeld. Vanavond (dinsdag) begeven de wandelaars zich in de Dennen en omstreken, woensdag loopt de route onder meer door Oudeschild en donderdag worden de lopers na een wandeling rond Den Burg feestelijk ingehaald (zie bericht elders in deze krant). aan de overkant naar informatie centra verricht. Besloten werd met een toekenning van gelden te wachten totdat dat klaar is. Vol gens Van den Broek is het ach teraf bekeken jammer dat de aan vraag voor het buitenterrein in het gebundelde pakket is opgenomen. Dat gebeurde op advies van de Dienst Landelijk Gebied dat zich met de aanvragen voor het fonds Burgemeester en wethouders boeken €1,6 miljoen euro af van de €8 miljoen die vorig jaar bij Landsbanki is gestald. Er wordt van uit gegaan dat 20 procent van dat bedrag niet meer te innen is, waardoor het als verlies in de boeken moet worden opge nomen. Dat blijkt uit de jaarrekening over 2008 die de politieke partijen don derdagavond bespreken. De gemeente komt financieel niet in de problemen door de extra afboe king, omdat 2008 met een positief resultaat is afgesloten. Met inbe grip van de afgeboekte €1,6 mil joen (plus een gederfde rente inkomst van €111.000,-) heeft de gemeente een positief saldo van €1,6 miljoen. Belangrijkste oorzaken daarvan zijn meevallers op de bouwleges (€485.000,-), minder groot onder houd aan bestrating (€266.000,-) en de WMO (€290.000,-). De lege sopbrengsten vielen hoger uit doordat in 2008 de bouwvergun- OUDESCHILDER OUD SCHILDER. AAN 'T öj aCMILUtHtNU, GENIETEND VAN I ZIJN SCHILDERS-RENT M ningen voor het nieuwe raadhuis en de verbouw van de OSG wer den afgegeven. De gemeente inde ook €280.000,- extra bij de Onroe rend Zaakbelasting en de foren sen- en toeristenbelasting. Wet houder Peter Bakker (financiën) liet weten dat daar een reparatie voor volgt. De gemeente besloot vorig jaar een inflatiecorrectie van 4 pro cent op de belastingen los te laten, maar dat blijkt achteraf te hoog te zijn geweest, waardoor er teveel is geïncasseerd. Reparatie betekent waarschijnlijk dat de trendmatige verhoging dit jaar wat lager wordt, maar daar buigt de gemeente zich nog over. Voor dit jaar wordt voor alsnog rekening gehouden met een inflatiecorrectie van 1,5 procent. Volgens een woordvoerder bete kent het afboeken van de €1,6 miljoen in IJsland nog met dat het geld definitief kwijt is. Het advoca tenkantoor dat de gedupeerde lagere overheden begeleidt, heeft ingeschat dat 20 procent niet meer terugkomt en dat moet de gemeen te vooralsnog als verlies beschou wen. 'En als je een verlies aan ziet komen, ben je verplicht daarvoor een voorziening op te nemen in de begroting.' De gedupeerde overhe den zijn achter de schermen nog steeds volop bezig zoveel mogelijk van de geleende miljoenen terug te krijgen. Het college wil een groot deel van de €1,6 miljoen die over is in de algemene reserve steken, zodat die straks circa €2,5 miljoen euro bevat (de ondergrens is €2 miljoen) en er geld achter de hand is voor mindere tijden. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota die de gemeente tegelijkertijd met de jaarrekening heeft gepubliceerd. Er doemt vanaf 2012 een structureel tekort van twee ton op in de begroting ais gevolg van de instelling van een Centrum voor Jeugd en Gezin (ver plicht door minister Rouvoet) en de raad moet ook nog een structurele dekking voor de subsidie aan Flora (€45.000,-) zien te vinden. Het col lege wil €350.000,- van het over schot uit 2008 aanspreken om extra kosten te dekken die dit jaar voortkomen uit het extra toezicht in Molenkoog, de inhuur van ver keersregelaars, de oprichting van de dorpscommissie in Den Burg, vermindering van de verhoging van de strandkosten en een tekort op de Wet Werk en Bijstand. De jaar rekening, die officieel nog door de accountant moet worden goedge keurd en de Voorjaarsnota worden donderdagavond besproken in de commissie Middelen. Alterra vangt en ringt ganzen Onderzoekers van Alterra zijn vandaag samen met vrijwilligers van de Vogelwerkgroep Texel en medewerkers van Staatsbosbe heer en Natuurmonumenten op pad gegaan om grauwe ganzen te vangen en te ringen met een soort halsband. In polder Waal enburg werden ten behoeve van onderzoek tussen de 100 en 200 ganzen gevangen. www.speedheat.nl bezighoudt. Ook het ministerie van VROM verkondigt de lijn dat aanvragen zoveel mogelijk gebun deld moeten worden. Ecomare houdt, ondanks de afwij zing, vast aan de plannen in sep tember met de herinrichting van het buitenterrein te beginnen. Vol gens Van den Broek wordt de komende tijd met banken over de financiering gesproken. 'We waren al van plan een deel te lenen en dat wordt nu meer.' Er is nog zo'n twee miljoen euro nodig voor het iets meer dan drie miljoen euro kostende project. Ecomare heeft de afgelopen jaren gespaard en in 2007 werd zes ton binnengehaald via de BankGiroLoterij. Er wordt ook met donateurs gewerkt. De plannen voor de herinrichting zijn ongewijzigd gebleven. Eco mare wil de bassins, die al sinds de jaren zeventig op dezelfde plek liggen, naar de grens met het ach terliggende duinlandschap ver plaatsen en speelser opbouwen met diepe en ondiepe gedeelten en een strandje waar de zeehon den kunnen liggen. Bedoeling is verder dat er nieuw plaveisel wordt aangelegd en dat er replica's van dieren bijkomen. Scooterrijder breekt oogkas Een 26-jarige vrouw uit De Koog is in de nacht van zondag op maandag bij een val met haar scooter lelijk gewond geraakt. Ze liep een hersenschudding en een gebroken oogkas op. Haar verwondingen werden mogelijk verergerd doordat ze geen helm droeg. Het ongeluk vond rond 2.10 uur plaats op de Pontweg en ontstond door een remfout. Het slachtoffer mocht naar huis, maar kreeg van het ambulancepersoneel wel het advies zich met enige regelmaat te laten wekken, om na te gaan of haar toestand niet achteruit zou gaan. De geringde ganzen moeten de onderzoekers een antwoord geven op de vraag of ganzen uit andere delen van het land naar Texel komen als daar, zoals vorig jaar, stevig is ingegrepen in de populatie. Daarom wordt niet alleen op Texel geringd, maar ook in ganzenrijke gebieden in Noord en Zuid-Holland. In totaal gaat het om zo'n 300 grauwe ganzen. Het onderzoek duurt drie jaar en moet inzicht geven in de effecten van verschillende maatregelen om de populatie goed te kunnen beheren. Minimaliseren van scha de aan landbouwgewassen en negatieve effecten op natuur zijn belangrijke elementen Onderdeel van het onderzoek is ook het van gen en doden van grauwe gan zen, maar dit is doorgeschoven naar een volgend jaar. Het onder zoek is opgezet door Alterra en wordt wetenschappelijk bege leid. Het ringen gebeurt deze week omdat de ruiperiode voor de gan zen is begonnen. Ze zijn daardoor gemakkelijker te vangen, terwijl ook de natuur het minst wordt verstoord. I Onze bezorgers verspreiden 1 /andaag met de Texelse Courant folders van: Super de Boer Folder niet gehad?! Alsnog verkrijgbaai r op Spinbaan 6. Volop activiteiten op het strand bij paal 17, waar de voorbereidingen voor de Ronde om Texel die zater dag wordt gehouden bezig zijn. Containers worden op hun plek gezet, hekwerken geplaatst en boten naar het strand gebracht. Er worden ruim vijfhonderd catama rans verwacht. Ook diverse grote namen uit de surfwereld zijn inmid dels naar Texel afgereisd voor het wereldkampioenschap slalom sur fen dat deze week bij paal 17 wordt gehouden. Er zijn surfers uit elf landen aanwezig. Meer over de Ronde en het surfkampioenschap op pagina 8. (FotoTwIlmagut Vruchtbaar heidsgodin Fre- ya keerde terug naar huis. Sinds vrijdag is ze te zien in Novalis- hoeve.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2009 | | pagina 1