line t< fw^ t m f m\i Lome Ronde om Texel wel echte publiekstrekker Vertraging nieuw plan Buitengebied dkoo» Cjroen 'warts jexels in het harL> 1 ■nLn t' 1 Y 't d Jordy Vinke pakt bolletjestrui ïert^ïï schade? irantI OPGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 12381 DINSDAG 16 JUNI 2009 TEXELSE^COURANT Verschijnt dinsdag en vrijdag Uitgave van v/h Langeveld de Rooy bv, Postbus 11,1790 AA Den Burg l disS**"" De TX1 van de familie Vonk kreeg als eerste Nederlandse vissersschip het Certificaat Ver antwoordelijk Vissen. Bouwgroep Dijkstra Draisma is begonnen met de opbouw van het nieuwe gedeelte van de OSG. 'De kans op schade is met deze branding groot', zeggen Eric en Jorik Heijenk bij de start van het rondje. Het viertal van De Kleppertjes heeft een eerste prijs gewonnen op een con cours in Den Helder. IiTt ïk'iV"..: •'•kI-II■- Bi- -I Publiek kijkt vanaf het de zeereep naar de passerende catamarans. (Foto Harry da Graad Texelaar Dirk Pool heeft met zijn Lynch. First finishers in de Ronde Prindle 15 een tweede plaats om Texel waren de Britten William behaald in de Zwitserleven Ronde Sunnucks en Simon Farren. om Texel. De eerste plek was voor De matige wind was van grote het Britse F18 team Wilson en invloed op de race. De branding was niet heel sterk, maar door te geen risico te nemen en de boot zulk mooi weer als zaterdag. Dui- zon. Anderen volgden per fiets, weinig wind hadden veel boten niet op het strand te laten. zenden mensen blijven na de start auto of ander vervoer de catama- de benodigde snelheid om er mak- Met weinig wind is het slecht varen, van de catamarans op het strand rans vanaf het eiland. Bij de vuur- kelijk door te komen. Op advies maar des te lekkerder is het ver- plakken. Genietend van optredens, toren en Oudeschild waren traditi- van de organisatie besloten velen toeven op het strand. Zeker met lekker eten en vooral van heel veel oneel grote publiekstrekkers. Onderzoek naar vechtpartij Bij een vechtpartij van zaterdag op zondag in de Dorpsstraat in De Koog tussen Texelse jonge ren en jongeren van een voetbal team uit Mijdrecht zijn door bei de groepen rake klappen uitgedeeld. Een 19-jarige jongen uit Mijdrecht raakte gewond aan zijn neus. Op zijn aan wijzing, hield de politie op straat een 19-jarige jongen aan uit De Waal. De verdachte ver klaarde vanmorgen dat hij het had opgenomen voor zijn jongere broer, die ruzie had gekregen met enkele leden uit de groep. Toen hij verhaal ging halen, kreeg hij zelf een klap en deelde hij een klap uit. Hij had zelf een buil op zijn hoofd. De ver dachte is kort na de middag vrijge laten. De politie heeft een onder zoek ingesteld. Afzetting rond katholieke kerk De gemeente heeft het gebied rond de katholieke kerk in Den Burg afgezet. Donderdag ontstond op de hoek Zwaanstraat/Molenstraat een gevaarlijke situatie doordat meta len strips van de raamconstructie naar beneden konden vallen. Om de veiligheid te waarborgen, is het gebied rondom de kerk afgezet. Er bestaat volgens de gemeente geen gevaar voor gebruikers van de kerk, omwonenden of anderen die passeren. Er wordt aan gewerkt om de gevaarlijke situatie te ver helpen. De verwachting is dat het probleem deze week wordt opge lost. .speedheat.nl JAN NIET NAAR Texel; noten OP DE ZANG MET BOTER BIJ DE PALING Jordy Vinke heeft in de eerste etappe van de Tour de Lasalle die maandagavond op Texel werd ver reden de bolletjestrui veroverd. De Texelse wielrenner won de enige bergsprint van de ronde over het eiland, een klimmetje in Oude schild. Net als Texelaar Ruben van Vliet schreef Vinke zich op het laat ste moment in voor het vijfdaagse wielerevenement. Vinke reed mee in de Wieringer Klein-Pron- forma tie, Van Vliet fietst als gastrenner bij HRTC Hoorn. Zo'n honderd ren ners gingen van start in de eerste etappe, die startte vanaf veerboot Dokter Wagemaker. Meer over de Tour de Lasalle op pagina 3. De gemeente redt het niet voor maart 2010 een nieuw bestem mingsplan Buitengebied klaar te hebben. Het digitaliseren van de plannen loopt vooralsnog tegen onduidelijkheden op, er is een tekort aan tijd en het wachten is op de provinciale structuurvisie. De vertraging is een domper voor de gemeente omdat daar al een tijdje alles op alles werd gezet om het bestemmingsplan Buitenge bied aan het eind van de huidige raadsperiode klaar te hebben. Dat had een slotakkoord moeten zijn van het project Ruimte voor Ont wikkeling dat het college aan het begin van de raadsperiode in de markt zette. Dat het niet lukt, komt met geheel onverwacht, omdat er al een tijdje sprake was van een wel zeer strakke en ambitieuze planning. De politieke partijen reageerden gisteravond teleurgesteld, nadat wethouder Nico Kikkert (grondge bied) in de raadscommissie Grond gebied de vertraging bekend had gemaakt. Het hoogst haalbare is dat deze raadsperiode een ont- werp-bestemmingsplan wordt vastgesteld en dat een volgende gemeenteraad het definitieve plan afhandelt. Op vragen van commis sieleden moest Kikkert erkennen dat de vertraging ook leidt tot een latere aanpassing van andere bestemmingsplannen. De wethouder liet weten dat Texel onder meer tegen de vraag aan loopt in hoeverre gedigitaliseerde plannen te publiceren zijn. Gemeen ten zijn verplicht in de nabije toe komst digitale plannen te hebben, maar zestig procent van hen is nog niet zover. Texel was er naar eigen zeggen wel klaar voor. De gemeen te liep in de praktijk ook tegen het probleem aan dat er twee teke naars waren, terwijl er maar één tegelijk aan een plankaart kon wer ken. Daarnaast bleek het intekenen van een digitale kaart veel tijd te kos ten, omdat per eigendom het erf de juiste maat moet krijgen en daarbinnen het bouwvak moet worden benoemd. Het intekenen van een standaard woonbestem ming van veertig bij veertig meter is niet meer toereikend. Het zou ook meer tijd dan gepland gaan kosten om zaken op het gebied van archeologie, luchtkwaliteit, water en Natura 2000 een goede plek te geven in de nieuwe digitale plannen. Het college overweegt in verband met de vertraging meer gebruik te gaan maken van projectbesluiten (soort vrijstellingen op een bestem mingsplan) om vertragingen in bouwplannen te voorkomen. Bur gemeester en wethouders denken daarbij aan projecten op het gebied van al vastgesteld beleid (bijvoor beeld de strandnota of de nota vrijkomende agrarische bebou wing) en projecten die passen bin nen de nota van uitgangspunten voor het nieuwe plan Buitengebied dat eerder dit jaar werd vastge steld. Daarin is al te lezen welke kant het opmoet met het buitenge bied. De raad moet nog een besluit nemen over het wel of niet toe staan van projectbesluiten. Eerder besloot de raad dergelijke vrijstel lingen in principe niet te voeren. ;eautopag (Advertentie) texelseScoi S™» Z™rL.-Jt"h hl bh hrL Onze bezorgers verspreiden 1 vandaag met de Texelse Courant folders van: 1 1"D« Kirm VoordeeHand Super deBoer Folder niet gehad?! Alsnog verkrijgbaar op Spinbaan 6.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2009 | | pagina 1