TEXEL ■1 Kort geding over Groeneplaats Lap Boys opnieuw beste touwtrekkers Miljoenen Woontij voor nieuwe huizen Cjroen 2rwartsjexels in het harL., w - MPi Bunkers na zestig jaar even open Onderzoek naar parkeren Thijsselaan 8 EP: OPGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 12398 VRIJDAG 14 AUGUSTUS 2009 T E X E LS E^COU RANT Verschijnt dinsdag en vrijdag Na meer dan 45 jaar is de kerkuil De Utrechtse cabaretière Elian- ne van Donselaar is tot eind dit jaar twee keer per maand vaste gast bij het diner-caba ret van Klif 12 als broedvogel terug op Texel en zijn zelfs al vijf jongen uit gekro- 1 W": Chris Schlepers en Martin Daal der, vroeger van TESO, vliegen nu als helikopterpi Sj. loot naar boor- platformen in de Noordzee. Zelfgeteelde producten zijn een stuk lekker der dan die in de winkel, vinden leden van tuin- vereniging De Veerkoog. De roestige resten van een beton molen, een huls, de ontsteker van een granaat, de fitting van een lamp en een paar zakken natte, keihard geworden, cement. Veel meer werd niet aangetroffen in twee ondergrondse bunkers in de Dennen, die zondag tijdens een kleine, maar goed voorbereide expeditie werden geopend. Het openen van de Duitse verdedi gingswerken gebeurde-op initiatief van HAVO-scholier Paul Dijkstra uit Drachten, die alle bunkers die ooit op Texel hebben gestaan in kaart brengt en de geschiedenis van de bunkerbouw in een boek en een film vastlegt. 'Uit tekeningen en geschriften weet ik hoe de bunkers eruit zien. Maar ik wilde de functie met zekerheid vaststellen. Bovendien is het inte- Het Groningse bureau Team 4 Architecten heeft een kort geding aangespannen tegen Centrum plan Den Burg BV (gemeente en ontwikkelingsbedrijf OPP) over de ontwikkeling van de Groene plaats. Het bureau is het er niet mee eens dat Centrumplan aan Leenders Architecten uit Veghel opdracht wil geven een nieuw gebouw te ontwerpen op de plek van het huidige raadhuis. Het gaat om het gebouw waarin 26 luxe appartementen, 3 penthouses, 8 commerciële ruimten en een par keergarage moet komen. Centrum plan Den Burg BV heeft het ontwerp daarvan half juni voorlopig gegund aan Leenders Architecten. Dat gebeurde door op verschillende onderdelen punten aan de zes gese lecteerde architectenbureaus te geven en daarbij kwam de Veghelse architect als beste uit de bus. Team 4 Architecten, dat kort achter Leenders eindigde, is het niet eens met de wijze waarop de BV punten voor het onderdeel 'prijsopgave' heeft toegekend. De kneep zit hem in de wijze waarop de te verwachten kosten zijn beoordeeld. De zes bureaus stelden elk op een eigen manier de prijsopgaven op en de BV liet daar vervolgens een eigen bere kening op los om de opgaven beter met elkaar te kunnen vergelijken. Dat schoot het Groningse bureau in Meer over het graven naar bunkers het verkeerde keelgat. Een toelich- elders in deze krant. tend gesprek door vertegenwoordi- ressant te kijken hoe ze er na ruim zestig jaar bij liggen.' gers van Centrumplan Den Burg BV was niet toereikend, waarna maan dag de gang naar de voorzieningen- rechter in Alkmaar werd gemaakt. Team 4 hoopt dat de rechter een streep haalt door de gehanteerde puntentoekenning, zodat het werk alsnog aan hen kan worden toege wezen. Donderdag 20 augustus wordt uitspraak gedaan, Uit het ARW (Algemeen Reglement voor Werken dat wordt gehanteerd bij aanbestedingen) valt op te maken dat korte gedingen vaker voorko men na voorlopige gunningen. Alle inschrijvers krijgen tegelijk te horen wie voor een opdracht in aanmer king komt, waarna binnen 15 dagen een kort geding tegen het voorne men kan worden aangespannen. De opdrachtgever moet dan in de regel wachten op de uitspraak van de rechter totdat het werk definitief kan worden gegund. Aan een voorlopige gunning kunnen volgens het ARW geen rechten worden ontleend. De directie van Centrumplan (gemeentesecretaris Cock van Wijn gaarden en planmanager Philippe Bocxe van OPP) heeft naar aanlei ding van het kort geding eind juli de gehele aanbestedingsprocedure ingetrokken. Volgens de directie zijn er geen fouten gemaakt, maar bevatte de procedure wel 'onher stelbare gebreken'. In een persbe richt (verspreid na het bekend wor den van het kort geding) wordt gesteld dat die gebreken zaten in de formuleringen van de gunningcrite ria (onvoldoende precies) en de gehanteerde beoordelingsmetho diek. 'Daardoor kon niet meer gesproken worden van een proce dure die voldoende objectief en transparant is waann een gelijke behandeling van inschrijvers gewaarborgd is.' Bij Team 4 zijn ze verrast over het intrekken van de procedure. Vol gens architect en mede-directeur Emile Koopmans is daar op het onderdeel 'prijsopgave' verder wei nig mis mee. Of het tot een nieuwe aanbestedingsprocedure komt, is volgens gemeentesecretaris Van Wijngaarden afhankelijk van de uit komst van het kort geding. www.speedheat.nl Verbeten gezichten gisteravond in Den Hoorn, waar touwtrekkers van uiteenlopende leeftijden onder fraaie weersomstandigheden om de prijzen en de spreekwoordelijke eer streden. De deelname viel een beetje tegen. De vrouwen lieten het helemaal afweten of waren nog op vakantie. Bij de mannen durfden slechts drie teams het op te nemen tegen de Lap Boys, die sinds en jaar en dag de dienst uitmaken bij het kampioenschap. Ook dit jaar waren de favorieten veruit het sterkst. Zelfs de vergissing om tij dens een partij in gewonnen posi tie met trekken te stoppen, in de overtuiging dat ze er al waren, kon nog tijdig worden hersteld. Op een gedeelde tweede plaats eindigden de teams van Hoeve Vrij en Blij, Vermeulen Bikes en Bart en de Jongens. Bij de jeugd bonden drie teams de strijd met elkaar aan. Het werd ongemeen spannend, want hartstochtelijk aangemoedigd door ouders, grootouders, vriendinnen en vriendinnen wonnen alle teams twee van hun vier wedstrijden, zodat ze allemaal bovenaan ein digden. Organisator Christa Bak- ker-Kamminga velde een Salo- monsoordeel en besloot dat iedereen de wisselbeker een tijd mee naar huis mocht. Om te begin nen met het team van Hoeve Vrij en Blij, dat volledig uit gasten bestond. Vermeulen Bikes en de Hoornder Jeugd waren de andere deelne mers. De gemeente onderzoekt dit najaar in hoeverre het parkeren voor vergunninghouders in de wijk Thijsselaan aan de bedoe lingen heeft voldaan. Aan de hand van de resultaten zal de (verlengde) proefperiode wor den omgezet in een definitieve regeling, eventueel met aanpas singen. Aanwonenden van Thijsselaan, Bin- sbergenstraat, Brouwerstraat, Star- kenburg. Drijverstraat, Meester Kraaistraat. Burdetstraat, Wilhelmi- nalaan, Achterom, Julianastraat en Hof van Geus knjgen volgende maand een enquêteformulier thuis. Anderen die over dit onderwerp hun stem willen laten horen, kunnen het formulier downloaden via www.texel. nl. Daarnaast voert de gemeente tel lingen uit om vast te stellen wat de bezettingsgraad is van de parkeer vakken in de wijk. De thans ten einde lopende proef die twee jaar geleden van start ging, houdt in dat tijdens winkeltijden alleen aanwonenden in het bezit van een vergunning hun auto in genoem de straten mogen parkeren. Buiten de winkeltijden mag iedereen dat en is het parkeren gratis. Eind vorig jaar besloot de gemeenteraad de proef met een jaar te verlengen. Remmen leidt tot botsing Remmen voor een oranje verkeers licht heeft woensdag geleid tot een botsing op de veerhaven. Een 32- jange automobilist uit Broek-op- Langedijk remde, waarna een 17- jarige trekkerbestuurder uit De Cocksdorp hem niet meer kon uit wijken en achterop reed. Er vielen geen gewonden, maar er was wel materiële schade. De trekker ver voerde een lading graszaadhooi. Groene paden weer open Nu het broedseizoen bijna voorbij is, opent Staatsbosbeheer zater dag 15 augustus weer de 'groene paden': de met een groene kop gemarkeerde wandelpaden. Alleen het pad achter De Geul blijft nog tot 1 september dicht, omdat het vlak achter de lepelaarkolonie loopt. Daar zijn nog veel jonge die ren die rust nodig hebben om straks hun verre tocht naar Maure- tanië te kunnen volbrengen. De Lap Boys maakten hun favorietenrol meer dan (Foto Joop Rommeis) De Stichting Woontij wil de komende drie jaar €30 tot €40 miljoen euro investeren in nieuw bouw op het eiland. Het gaat om 134 woningen, 4000 vierkante meter bedrijfsruimte en 1000 tot 1500 vierkante meter aan maat schappelijke ruimte. Een van de eerste projecten op de rol zijn een nieuwe winkelruimte voor de Weikoop aan de Waalder- straat plus 12 appartementen. In de tweede fase staan nog eens 8 woningen gepland, maar dan moet eerst de huidige noodwinkel aan de kant zijn. Daarnaast hoopt Woontij eind dit jaar, begin 2010 te starten met het project Texelhoeve. Bij het voormalige restaurant aan de Kogerstraat komen 4 huizen waar jongeren begeleid wonen, een lunchrestaurant waar mensen met verstandelijke handicap wer ken en een steunpunt plus kan toorruimte voor De Waerden. Van Andel: 'Daarvoor hebben we deze week een Europese subsidie van €240.000,- gekregen, waardoor het plan definitief kan doorgaan.' In 2010 wil Woontij woningen bou wen in Oudeschild, Den Hoorn en De Koog. In Oudeschild gaat het om de vervanging van zes verou derde woningen aan de Loodsinge! en in Den Hoorn om 10 tot 12 woningen op 't Zouteland. In De Koog wordt gewerkt aan maximaal 20 woningen op de plek waar hotel Koger Hoop stond. Volgens Van Andel wordt de nadruk gelegd op huizen voor senioren, maar worden ze ook geschikt voor andere doel groepen. 'We stappen af van complexen voor senioren. We horen geregeld dat senioren liever in een gemeng de buurt wonen met bijvoorbeeld ook jonge gezinnen.' Voor de hui zen bij Koger Hoop werkt Woontij samen met Volmolenpartners USP Vastgoed en De Peyler. Er wordt gedacht aan twee-onder-éénkap pers, vrijstaande huizen, rijtjeswo ningen en patio's. Woontij wil in het baddorp ook seniorencomplex De Schutteboe renoveren of vervangen door nieuwbouw. 'We zijn daarover in gesprek met de bewoners en vari anten aan het uitwerken. Meer elders in dit nummer. TEXELSE^COURANT Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant Voordeelland Folder niet gehad?! Alsnog verkrijgbaar op Spinbaan 6. LANGEVELDI DE R00YI Wij zijn met ingang van 1 september aanstaande op zoek naar bezorgers voor de Texelse Courant voor de omgeving Hoornderweg/ Westerweg In totaal wonen hier circa 80 abonnees, maar bezorging van een gedeelte hiervan behoort zeker tot de mogelijkheden! De kranten kunnen op dinsdag en vrijdag vanaf 15.00 uur worden afgehaald bij de drukkerij aan de Spinbaan. Voor sollicitatie en informatie kunt u contact opnemen met Ed Witte, tel. 0222-36 26 00. Langeveld de Rooy Spinbaan 6 1791 MC Den Burg - Texel info@lenr.nl I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2009 | | pagina 1