TEXEL Cjroen 27wartsjexeh in het harL, 11 Werken aan snellere bouwvergunning Lindeboom bezit recht op horeca Groeneplaats Taxel 'Politie kende namen kerstboomvandalen Vuurvlinder OPGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 12414 VRIJDAG 9 OKTOBER 2009 TEXELSE™COURANT Verschijnt dinsdag en vrijdag n v/h Langeveld de Rooy bv, Postbus 11,1790 AA Den Burg Picknickman den vol lekkers als ontbijt, heer lijke kamers en gastvrijheid. Bed&Breakfest is in opmars. trekken mensen naar Texel en daar heeft ieder een baat bij, zegt ondernemer en vrijwilliger Joke de Boer. Bedrijfsleven en gemeente gaan onderzoeken of het mogelijk is het afgeven van bouwvergun ningen aanzienlijk te versnellen. Doel is vertragende factoren uit de weg te ruimen door een betere kwaliteit van de aanvra gen en door een meer prakti sche werkwijze bij het toetsen van de aanvragen aan de regels van bestemmingsplan en bouw verordening. In beginsel hoeft de afhandeling van een bouwaanvraag ook onder de huidige omstandigheden niet lang te duren. Als de aanvraag aan de eisen voldoet, er geen strijdig heid is met het bestemmingsplan en bouwregels, is de vergunning er binnen twaalf weken, in de naaste toekomst zelfs binnen acht weken. Het probleem is dat er vaak wat mis is met de aanvraag. In maar liefst 43 procent van de gevallen krijgt de afzender zijn aanvraag terug omdat er wat ontbreekt aan tekeningen of gegevens of om andere redenen. Dat levert al gauw weken vertraging op. Als het tegen zit, blijkt de aanvraag vervolgens niet te voldoen aan de regels van het bestemmingsplan of het bouw besluit en wordt daarom afgewe zen. Alsnog voldoen aan de voor schriften of het regelen van een ontheffing is vaak mogelijk, maar kost opnieuw tijd. Veel opdrachtgevers hebben het gevoel dat bij de beoordeling meer naar de letter dan naar de geest van de bepalingen wordt gekeken. Voor de direct belanghebbenden kunnen de consequenties zeer ingrijpend zijn. Bijvoorbeeld als een bouwwerk voor het komende sei zoen klaar moet zijn en waarvoor afspraken zijn gemaakt met de aannemer niet van start kan gaan. Opdrachtgevers hebben over het algemeen weinig begrip voor de 'regeltjes' en de aannemers nog minder, vooral als ze zitten te sprin gen om werk. Meer op pagina 9. De bouw van het nieuwe gemeentehuis bereikte donder dagmiddag het hoogste punt. Het betrof het aanbrengen van de dakplaat voor de liftschacht. De plechtige handeling werd per mobilofoon aangestuurd door wethouder Nico Kikkert, geassisteerd door uitvoerder Anne Veenstra van de aannemerscombinatie Dijkstra-Draisma uit Friesland. De bouw verloopt voorspoedig, bedoeling is dat de gemeente in de zomer van 2010 kan verhuizen. www.speedheat.nl Gaslekkage De Lindeboom blijkt al vijftien jaar het eerste recht te hebben om permanent en incidenteel horeca-activiteiten op de Groeneplaats te houden. De vraag is. in hoeverre dit op gespannen voet staat met de herinrichting van de Groene plaats en het plan nieuwe hore cabedrijven aan het plein te ves tigen. Hans de Beer, eigenaar van het pand van De Zwaan, is bang voor beperkingen en vindt dat de gemeente het recht moet terugko pen. Het exclusieve recht voot horeca op en aan het marktplein verstrekte de gemeente in 1994 aan Ed Stie- kema. Het maakte deel uit van de 'deal' die onder die toenmalige burgemeester met hem was gemaakt, om de discotheek Ques tion en de nachtbar na aanzwel lende klachten uit de Zwaanstraat te krijgen. 'Partijen streven er met de ruiling naar een oplossing te vinden voor de leefbaarheid van het centrum van Den Burg', ver meldt de notariële akte. In dezelfde akte staat dat in en bij het Linde- boomcomplex een concentratie van horeca tot stand zal worden gebracht. Stiekema: 'De gemeente beloofde mij alles in het werk te stellen om de Slock en de Twaalf Balcken naar de Groeneplaats te halen. Maar dat hebben ze nooit waarge maakt.' Co Vermuë van de Balcken zegt 'zijdelings' wel eens benaderd te zijn, maar heeft het nooit serieus genomen. Stiekema beschouwt dat als een gemiste kans. 'Dan hadden ze bijvoorbeeld een mooi terrasje voor de deur gehad.' De notariële akte uit 1994 vermeldt ook dat als er permanente horeca- activiteiten worden gehouden op de Groeneplaats, de gemeente die in de eerste plaats aan Stiekema of diens rechtsopvolger(s) zal aanbie den. Datzelfde geldt ook voor inci dentele horeca-activiteiten, zoals bijvoorbeeld op festivals. Sinds Stiekema De Lindeboom heeft overgedaan aan Partex BV, het bedrijf van Paul Krugers en William Witte, berusten de horecarechten bij dit bedrijf. 'Er wordt gewerkt aan de uitwer king van de plannen binnen de bestaande kaders. Daar maakt dit contract onderdeel van uit. In die zin is het voor ons geen nieuw gegeven', vertelt gemeentesecre taris Cock van Wijngaarde, tevens directeur van Centrumplan Den Burg BV, waar de gemeente en ontwikkelingsmaatschappij OPP deel van uitmaken. Horeca-activiteiten op de Groene plaats mogen volgens hem uitslui tend onder de door gemeente te stellen voorwaarden plaatsvinden. 'Zoals bijvoorbeeld een bestem mingsplan en een beeldkwaliteits plan. passend binnen de ontwikke ling van het gehele gebied en aansluitend op de projectontwik keling. Ziet de ondernemer van dit voorkeur af dan staat het de gemeente vrij anderen te benade ren.' Meer op pagina 5. Politiek eens met jeugdraad De politieke partijen kunnen zich vinden in de oprichting van een Jongeren Advies Raad. Dat bleek woensdagavond tijdens de raadscommissie Welzijn. Volgens Nils Lely, één van de initi atiefnemers en PvdA-raadslid, moet de adviesraad een zo breed mogelijke samenstelling krijgen. Bedoeling is dat de raad de gemeenteraad gevraagd en onge vraagd over jongerenzaken advi seert. De oprichting is ter hand genomen, nadat zich iemand had gemeld met interesse in de advies raad. Dat is Herman Godijn uit Alkmaar die sinds een paar maan den op Texel woont en in zijn oude woonplaats bij een Jongeren Advies Raad zat. Lely liet weten dat hij en Godijn verder gaan met de oprichting. Bedoeling is dat de Jongeren Advies Raad wordt gepresenteerd op 3 maart 2010 na afloop van de gemeenteraadsverkiezingen. Lely daagde, om een brede samenstel ling te krijgen, de politieke partijen uit om uit eigen gelederen jongeren naar voren te schuiven. De raad staat open voor jongeren van 12 tot en met 24 jaar. Belangstellen den kunnen zich melden bij raads- griffler Marit de Porto (mdeporto@texel.nl) of Nils Lely (newslely@hetnet.nl). Het is overigens niet de eerste keer dat een jeugdraad in de maak is. Er zijn in de loop der jaren vaker pogingen ondernomen, waarvan na verloop van tijd echter weinig meer vernomen werd. Er is ook een project van de OSG waarbij jongeren een dagje op het gemeen tehuis meelopen en daar eenmalig een jeugdraad vormen waarin zelf gemaakte voorstellen moeten wor den verdedigd. De politie heeft twee jaar gele den namen gekregen van jon gens die in Den Burg kerstbo men in brand staken. Dat stelt Geert Bosscha uit Den Burg. Als er toen actie was ondernomen, was een verbod volgens hem nu niet nodig geweest. Bosscha achterhaalde in 2007 via een getuige en eigen inspanningen de namen van jongens die kerstbo men uit het centrum naar het par keerterrein aan de Vogelenzang hadden gesleept en daar in brand staken. 'Die namen heb ik doorge geven aan de politie, maar daarna is er weinig mee gedaan Hij vindt het onterecht dat het kerstboomverbod nu iedereen dupeert en dat er tegen de aan stichters niet is opgetreden. 'We hadden toen zelf bedacht de kos ten van de kerstbomen bij ze te verhalen en ze een paar bomen zelf te laten versieren. Dan zouden ze er een volgende keer ook niet meer aankomen.' Voor zover bekend, begon het ver branden van kerstbomen in 2006 op de Vogelenzang. 'Toen werden ze eerst betrapt, maar later ging alsnog de fik erin.' In 2007 was het opnieuw raak en vorig jaar werden op het parkeerterrein bij Albert Heijn bomen in brand gestoken. Volgens Bosscha is het voor de jongens waarschijnlijk een soort traditie geworden die door kon gaan omdat er niet tegen werd opgetreden. De gemeente kan geen data beves tigen, maar weet wel dat zich op de genoemde parkeerterreinen branden hebben voorgedaan. Het verhaal dat de brandweer net op tijd brandwonden zou hebben voorkomen, wordt door de gemeente ingetrokken. Het ver meende optreden was maandag nog beschreven in een persbericht over het kerstboomverbod. Navraag bij de politie over het doorgeven van de namen in 2007 leverde geen reactie op. Bosscha zegt persoonlijk niet veel met kerstbomen te hebben. 'Maar er zijn zat toeristen die het hart stikke leuk vinden als ze er staan. En ik kan zelf niet tegen onrecht.' Het is overigens niet de eerste keer dat de gemeente en ondernemers in Den Burg botsen over kerstbo men. Eind december 2006 verwij derde de gemeente al eens voortij dig de bomen uit het centrum, toen ook uit veiligheidsoverwegingen. Geef ons de zak! Dinsdagmiddag a.s. komen we langs om uw overtollige maar nog goed bruikbare schoe nen en kleding af te halen ten bate van goede doelen zoals het Tesselhuus en straatarme kinde ren in Suriname. Zet de kleding en de schoenen in aparte goed dichtge bonden zakken uiter lijk om 13.00 uur aan de straat. Wij zorgen voor de rest. Aan de Westerweg heeft zich gis teren lekkage in de gasleiding voorgedaan. Dat gebeurde ter hoogte van de familie Veeger. De weg werd afgezet en er werd een noodreparatie uitgevoerd. De fami lie Veeger moest tijdelijk de woning verlaten. 'Maar we moesten toch naar de schapen toe', aldus Carien Veeger. Er volgt nog een definitieve reparatie van de gasleiding. Niet vergeten! Alvast bedankt! Rotaryclub Texel Morgen van 11.00-15.00 uur TEXELSE^COURANT Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant de volgende folder(s): hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier vakantiekrant Folder niet gehad?! Alsnog verkrijgbaar op Spinbaan 6. Koor The Mes sengers bestaat 35 jaar. De muzikanten vie ren het jubileum zaterdag met een benefiet concert. Kart Racing Texel is opge gaan in de MAB- club. Leden van beide clubs hebben daartoe onlangs beslo ten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2009 | | pagina 1