Boze scholier vernielt ruiten met knuppel Minister wekt grote zorg over erfpacht EP: m Provincie Cjroen "Zwarts Jexels in het hart. □xm Frits voor mooi 'plan OPGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 12416 VRIJDAG 16 OKTOBER 2009 TEXELSE^COURANT Verschijnt dinsdag en vrijdag Uitgave van v/h Langeveld de Rooy bv, Postbus 11,1790 AA Den Burg, oplage 7.500 Scheidsrechters Piet Douma, j Willem Sangers en Paul Hoog- endijk zijn door de KNVB geeërd met de zilveren bondsspeld. Mike de Bruijn heeft twee grote passies: zijn werk op Vlieg veld Texel én voetbalvereni ging ZDH. Naar nu pas door de politie naar buiten is gebracht, heeft een 16- jarige leerling van OSG De Hoge- berg vorige week dinsdag zes ruiten van een kantoor op zijn voormalige school ingeslagen. De Cocksdorper deed dat uit frustratie. Hij was vorig jaar geschorst en had na een sle pende procedure op de ochtend van het incident te horen gekre gen dat hij definitief niet kon terugkeren. Het voorval kent een lange voorge schiedenis. De Cocksdorper werd vorig jaar september geschorst, nadat was gebleken dat hij de CD- speler uit een laptop van een medescholier in zijn bezit had. Vol gens de jongen moet het apparaat na wat onderlinge plagerijen in zijn tas zijn beland.'Hij ontdekte dat op vrijdagavond. Toen conrector Annemarieke de Vries de maandag erop in de klas kwam om melding te maken van diefstal, gaf hij toe de CD-speler te hebben. De school leiding besloot aangifte bij de poli tie te doen en hem voor onbe paalde tijd van school te sturen. Volgens zijn ouders heeft de jon gen niet 'handig' gereageerd en had hij beter op vrijdagavpnd de eigenaar van de CD-speler kunnen bellen. Ook geven ze toe dat hun zoon 'geen standaardleerling' is en dat er al vaker iets was voorgeval len. 'Maar we vinden niet dat de schoolleiding dit op de juiste manier heeft afgehandeld. Ze heb ben een goede reputatie en een hoog slagingspercentage. Maar als leerlingen een beetje afwijken, weten ze daar niet mee om te gaan.' Er volgden vele en langdurige gesprekken tussen de ouders, schoolleiding, leerplichtambtenaar en wethouder Merkelbach. Die leidden echter niet tot een oplos sing die alle partijen tevreden stemde. Uiteindelijk kwam het tot een constructie waarin de leerling dagelijks naar Den Helder ging, waar hij onder begeleiding de les sen maakte die door De Hogeberg waren verstrekt. Bedoeling was op die manier alsnog zijn VMBO- diploma te halen. Dat liep echter mis. Zijn ouders: 'Hij ging al in januari naar Den Helder, maar kreeg pas na lang aandringen in maart de lesstof opgestuurd. Twee weken later begonnen de examens. Komt nog bij dat hij 's ochtends op de boot naar Den Helder te horen kreeg dat hij die ochtend op Texel zijn eerste examen moest doen. Hij is direct teruggegaan, maar dat werd niks meer. Uiteindelijk heeft hij zich teruggetrokken voor de examens.' Volgens de ouders zijn ze voortdu rend 'met de kop tegen de muur gelopen'. Daarbij ging de school leiding volgens hen met vrijuit. Ze verwijten de rector en zijn staf zelfs bewust te hebben gelogen. Vorige week dinsdag escaleerde de zaak, nadat de geschorste leerling te horen had gekregen dat hij niet Woelmuis Kerstbomen Het is toe te juichen dat de gemeente het plaatsen van kerst bomen in winkelstraten wil verbie den. Het is een dubieus heidens gebruik, en het hek is zo van de dam. Weten de wethouders wel dat er nog veel meer heidense gebruiken welig tieren op Texel? De meierblis is meer dan een jaar lijks terugkerende milieuramp, het is een liederlijk vruchtbaarheids- feest. Voor paaseieren en die vre selijke paashaas geldt hetzelfde. Sint Maarten is niet vroom, maar een huichelachtige bedelpartij vol kinderbederf, in het bijzonder hun gebitten. En wat te denken van Ouwe Sunderklaas. die goddeloze maskerade? Dit alles zou met wor tel en tak uitgeroeid moeten wor den. Het is een bedreiging voor onze cultuur. Houdt Texel vrij van primitief heidens gedoe. Gelukkig staat onze gemeente pal. Woelmuis meer in aanmerking kwam om zijn opleiding af te ronden via het ROC. 'Hij had zich vóór 1 oktober moe ten inschrijven, omdat tussentijds geen leerlingen worden aangeno men. Maar dat was ons nooit ver teld. Toen onze zoon dat te horen kreeg, is hij 's middags naar school gegaan en heeft hij zes ramen ingeslagen. Dat is niet goed te pra ten. zeker niet, maar we kunnen zijn frustratie goed begrijpen.' De jongen heeft toegegeven de ver nielingen te hebben gepleegd en zich bereid getoond de schade te vergoeden. Hoe het nu verder moet, is ondui delijk. Zijn terugkeer naar OSG De Hogeberg lijkt uitgesloten, hij kan dit jaar niet meer naar het ROC en voor volwassenonderwijs is hij nog te jong. Zijn ouders overwegen juridisch advies in te winnen. 'De leerplichtambtenaar wil hem even tueel ontheffing van de leerplicht verlenen, mits hij een arbeidscon tract voor een jaar voor 32 uur per week krijgt. Dan zou hij volgend jaar in Den Helder zijn opleiding kunnen afronden. Maar wij voelen daar eigenlijk niet voor. Straks is hij er twee jaar uit en dan valt het niet mee weer terug naar school te moeten.' Gevraagd om een reactie meldt rector Henk de Vries: 'Ik neem het verhaal van de familie voor kennis geving aan.' De steun van minister Verburg (Landbouw) vóór een marktcon forme stijging van de erfpacht- prijzen van Staatsbosbeheer wekt grote zorgen. Volgens voor zitter Harry Wuis van de Texelse Vereniging van Erfpachters dreigt een 'desastreuze' situatie. Direc teur Harry Mathijsen van Texel- Campings, één van de grootste erfpachters op Texel, is er ook weinig gerust op. Verburg heeft de Tweede Kamer laten weten geen mogelijkheden te zien om af te wijken van een markt conforme erfpacht. Ze wil het ook niet, omdat dan verstoring van de markt zou optreden. Erfpachtcon tracten zijn private afspraken waar de overheid volgens haar met tus sen moet gaan zitten. Ze vindt dat forse stijgingen stapsgewijs moeten worden opgevangen, maar is tegen uitzonderingen voor de eilanden. Wuis zegt geschrokken te zijn van de reactie. Volgens hem gaat de minister compleet voorbij aan de belangen van de Waddeneilanden en individuele pachters. 'Dit bete kent zes- tot tienvoudige verhogin gen. Iemand die nu duizend euro aan erfpacht betaalt, betaalt straks tienduizend eurp per jaar. Er zijn op Texel al een paar schrijnende geval len van mensen die hierdoor in financiële nood komen en letterlijk ziek zijn geworden van deze situa tie.' Volgens Wuis is de hoop van de belangenverenigingen van erfpach ters (zowel lokaal als landelijk) nu gericht op de Tweede Kamer. 'Hopelijk is die een andere mening toegedaan dan de minister. Maar ook op dat gebied heb ik enige zorg, want ze zijn in de Kamer al hard met bezuinigen bezig en SBB wordt voor het grootste deel gefi nancierd door het ministerie van Landbouw.' Mocht de Kamer de minister steunen, dan blijft volgens Wuis weinig anders over dan een gang naar de rechter. Volgens hem lijkt de reactie van de minister recht streeks uit de pen van Staatsbos beheer te vloeien. 'De belangen van de mensen die gronden exploite ren, zijn ondergeschikt aan de natuur.' Bij TexelCampings, één van de grootste erfpachters op Texel, zijn de zorgen ook groot. Directeur Har ry Mathijsen sluit niet uit dat de kostenstijging aan gasten wordt doorberekend. TexelCampings pacht grond voor Loodsmanduin (38 hectare), Kogerstrand (52 hec tare) en De Shelter (1 hectare) Mathijssen schetst zelfs een situatie dat de terreinen moeten worden opgeheven als de kosten teveel gaan stijgen. 'Nu is het nog zo dat wij het onderhoud van die terreinen voor onze rekening nemen. Als we zouden teruggeven, mag Staats bosbeheer dat zelf betalen. Dan kosten die terreinen ze geld in plaats van dat ze eraan verdienen.' Cees den Ouden, directeur van Opduin dat ook grond pacht, zegt zeer ontevreden zijn. 'Als mijn pacht twintig keer omhoog, ga ik me wel afvragen wat ik hier nog doe. Dit wordt echt een economisch pro bleem voor de Waddeneilanden. Dit brengt bednjven in gevaar en het maakt objecten op erfpachtgrond onverkoopbaar. Hier moeten we ons hevig tegen verzetten.' www.speedheat.nl Brand aan boord Reddingboten uit Den Oever en Den Helder zijn donderdagochtend rond half elf uitgerukt voor een brandmelding aan boord van een jacht. Het schip, onderweg van Texel naar Den Oever, bevond zich toen ongeveer vijf kilometer uit de kust bij Den Oever. Ook enkele schepen uit de nabijheid boden hulp aan. Toen de brand onder controle was, werd het jacht naar Den Oever gesleept. De enige opvarende en zijn hond verkeerden in goede gezondheid en werden met een reddingboot naar Den Oever gebracht. Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant de volgende folder(s): INSTALLATIETECHNIEK Voselinformatiecentrum Texel Voordeelland Folder niet gehad?! Alsnog verkrijgbaar op Spinbaan 6. Maak kennis met het werk van de provincie Kijk voor nieuws uit Noord-Holland in deze krant Noord-Holland Kyra (10) en Tom (9) Leopold treden samen met hun ouders in de voetspo ren van Charles Darwin. Corrie Barhorst wandelde van Amersfoort naar Amsterdam en verdiende €2600,- voor de kankerbestrij ding. Het strand bij Paal 9 begint vorm te krijgen. Aannemer Van Oord uit Rotterdam is daar sinds september bezig met het aanbrengen van 400.000 kubieke meter zand om het strand te verbreden. Het zand wordt, vermengd met water, door een pijpleiding op het strand gespoten waarna het diverse kanten uitstroomt. Het werk duurt nog tot het einde van het jaar. (Foto Ton Zegers) LINDEBOOM BEZIT 'RECHT OP HORECA GROENEPLAATS' EN. DANKT CONCURRENT VOOR HERINRICHTING

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2009 | | pagina 1