I l Politiek voorzichtig vóór verkoop kunst Einde dreigt voor winkel Kooiman Cjroen "ZwartsJexels in het harL, j-» F 'Erfpacht verhogen op een fatsoenlijke manier' EP: www.uniekwonenoptexel.nl OPGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 12422 VRIJDAG 6 NOVEMBER 2009 T E X E LS E^COU RANT Verschijnt dinsdag e v/h Langeveld de Rooy bv, Postbus 11,1790 AA Den Burg, oplage 7.500 "41 Tl O I Texel beleeft in december de galapremière van Alexander, een theaterproductie met Anthonie Kamerling in de hoofdrol. Veehouder Klaas Tjepkema is de eerste boer in het bestuur van de Texelse Vereniging van Logiesverstrek- kers. Leden van ouderenbond ANBO stemmen over het samen voegen van de vijf afdelingen op het eiland tot één organisatie. Hetty van Dijk volgt Cees Hoo- gerheide op als voorzitter van de dorpscom missie van Den Burg. De sloop van Panorama is begonnen. De voormalige jeugd herberg aan de Schansweg gaat grotendeels tegen de vlakte om plaats te maken voor twee woonhuizen van Paul Kruger en William Witte. Het hoofdgebouw blijft deels staan, maar voor de rest wordt het terrein volgens Werner Dros schoon opgeleverd. Naar verwachting duurt de sloop drie tot vier weken. Het restant van het hoofdgebouw wordt daarna verbouwd tot kopstaartboerderij en daarnaast komt een nieuwe stolpach- tige woning. Kraanmachinist Jan van Liere helpt het gebouw tegen de vlakte. Er wordt gewerkt met een sorteergrijper, zodat de restanten direct worden geselecteerd en geschei den. Panorama is 75 jaar jeugdherberg geweest De eerste gasten sliepen er in de nacht van zaterdag 6 op zondag 7 juni 1931, nadat TESO de boerderij had gekocht. Het waren dertig jon geren van de Jeugdbond voor Onthouding die zich volgens De bollenwinkel van de Razende Bol gaat verloren als de winkel terug moet naar maximaal vijftig vierkante meter. Dan komt een einde aan 'een levenswerk van 28 jaar', betoogde Marieke Kooi man van de bloembollenkwekerij aan de Pelikaanweg tijdens de raadscommissie Grondgebied. Ze vroeg de politieke partijen mee te denken over een oplossing. De bollenwinkel is tachtig vierkante meter groot en daarnaast is hon derdtwintig vierkante meter bij de winkel betrokken voor expositie van werktuigen, het inpakken van bollen en als magazijn. Het college staat op vijftig vierkante meter, omdat dat het maximum is dat wordt genoemd in het bestemmingsplan Buitenge bied. Kooiman vroeg de commissieleden te bekijken of vooruitlopend op het nieuwe bestemmingsplan Buiten gebied een oplossing is te vinden. De winkel kan in ieder geval met blijven bestaan als het maximaal vijftig vierkante meter moet worden. In het verlengde daarvan zou ook de levensvatbaarheid van het bedrijf in het geding komen. Kooiman liet weten dat er nieuwe machines zijn aangeschaft voor specialisatie en die investering was alleen mogelijk een Texelse Courant uit 1931 uitstekend vermaakten met een kampvuur, declamaties en mandolinemuziek. In de nacht van woensdag 30 augustus op donderdag 31 augustus 2006 verbleven er voor het laatst gasten. Ander halve dag later werd het huidige hostel van Stayokay aan de Haffelderweg in gebruik genomen. Dat vervangt met 240 bedden zowel Panorama als de Eijercoogh die in 2002 al werd gesloten en later werd gesloopt om plaats te maken voor het PHH-gebouw. De oorspronkelijke boerderij werd volgens het Boerderijen- boek van Cees Hoogerheide, Karei van Empel en Cor Reij gebouwd in 1867 door Thijs Cornelis Flens. In 1925 kreeg het de naam Panorama. Vijf jaar na de aankoop verkocht TESO de boerderij aan de Nederlandse Jeugdherberg Centrale. In 1960 werd de oorspronkelijke boerderij gesloopt om plaats te maken voor het huidige gebouw. door de inkomsten van de winkel en de camping die een paar weken geleden tot beste boerencamping van Nederland werd uitgeroepen. Volgens haar heeft de familie door de situatie al talloze slapeloze nach ten gehad. Kooiman begon in 1981 met de bol lenwinkel om de voortgang van het bednjf, dat sinds 1938 bestaat, te verzekeren. De winkel is jaarlijks vier maanden geopend van 1 juli tot 1 november. 'Het mooie is dat hij pas gaat draaien als de hoogste piek van de kwekerij achter de rug is.' Volgens Kooiman is in de loop der jaren een vaste klantenknng opgebouwd en komen er ook Texe laars en tuinontwerpers. Het college opperde eerder dit jaar een duidelijke scheiding aan te brengen tussen de winkel en de overige activiteiten, maar dat is vol gens Kooiman niet toereikend. Het college erkende eerder dit jaar dat nooit handhavend is opgetreden waardoor de winkel sinds de jaren tachtig altijd heeft kunnen bestaan, dat die een toeristische functie heeft en geen overlast oplevert, maar toch in strijd is met het huidige bestemmingsplan Buitengebied. Een meerderheid van de politie ke partijen kan zich vinden in de eventuele verkoop van werken uit de gemeentelijke kunstcol lectie. Dat bleek woensdag tij dens de commissie Welzijn. De partijen gaan echter niet zonder meer akkoord. Het belangrijkste is volgens hen dat gemeentelijke kunst, die nu uit het zicht in opslag ligt, zichtbaar wordt gemaakt. Dat kan met behulp van tentoonstelling m openbare gebouwen, scholen of musea. Een andere optie is werken in bruikleen te stellen. Kunstwerken die voor beide opties niet in aan merking komen, mogen worden verkocht. GroenLinks en Fractie Weijers wilden het alleen bij bruik leen houden. Weijers waarschuwde dat de gemeente een kunstwerk maar één keer kan verkopen en dan is het weg. De partijen volgden daarmee in een grote lijnen een voorstel van het college om de kunstcollectie, die uit 899 werken bestaat, te saneren. Een deel daarvan ligt in een niet geschikte ruimte en in het nieuwe raadhuis komt geen opslag, waardoor er iets moet gebeuren. Diverse partijen vroegen zich af hoe geselecteerd wordt wat kan blijven en wat weg kan. Volgens hen is dat een kwestie van smaak en daar kunnen de meningen over verschillen. Burgemeester en wet houders willen daarvoor externe deskundigheid inroepen, maar dat riep weerstand op bij de commis sie. Het college heeft gesteld dat 'his torisch en topografisch belangrijk en kwalitatief hoogwaardig werk' behouden moet blijven. Kunstwer ken die geschonken zijn (314 stuks) mogen evenmin worden verkocht. Lions Club Texel is genoemd als organisatie die een veiling van te 'ledereen zal begrijpen dat de erfpachters straks meer moeten betalen, maar het moet op een fatsoenlijke manier. Het kan niet de taak van de overheid zijn om zulke schadelijke maatschappe lijke effecten op te roepen. Er zijn genoeg aanknopingspunten voor een redelijke en billijke regeling.' Aldus burgemeester Jurrit Visser van Terschelling die woensdag mede namens Texel en Vlieland in Den Haag ageerde tegen de voor genomen extreme verhoging van de erfpachtcanons van Staatsbos beheer. Visser kruiste samen met verte genwoordigers van organisaties van erfpachters de degens met onder meer directeur Chris Kalden van Staatsbosbeheer. Dat gebeur de ten overstaan van de vaste kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid bestaande uit de heren Polderman (SP), Jacobi (PvdA), Mastwijk (CDA) en mevrouw Smjder-Hazelhoff (WD). Staatsbosbeheer, ook vertegen woordigd door Elco Brinkman verkopen kunstwerken voor zijn rekening kan nemen. Daar leken de partijen over het algemeen geen moeite mee te hebben als het tot verkoop komt. In de raadsvergade ring van 1 december worden besluiten over het voorstel geno men. Beste verkopers kinderpostzegels Leerlingen van De Fontein mogen zich opnieuw tot de beste kin derpostzegelverkopers van Nederland rekenen. De groepen 7 en 8 van de protes tants-christelijke basisschool in Den Burg staan in de top tien van groepen die het meest verkochten. Groep 7 haalde bijna €8000,- op en groep 8 bijna €7000,-, waardoor een hoog gemiddelde per kind ont stond. Er deden circa achthonderd groepen mee. De groepen 7 en 8 van De Fontein krijgen als prijs een dagje uit naar het Olympisch Sta dion in Amsterdam. Een jaar geleden stond de school ook al in een top vijfentwintig van best verkopende groepen en werd er een reis naar Nemo en de Amsterdam Arena gewonnen. De Stichting Kinderpostzegels heeft landelijk €9,6 miljoen opgehaald, ongeveer evenveel als in 2008. De komende dagen bezorgen kinde ren de bestelde zegels en wens kaarten. (voorzitter van de Raad van Toe zicht) en gesteund door onder meer de Vereniging van Rentmees ters, gaf echter weinig krimp. Vast gehouden werd aan de opvatting dat de erfpachtcanon gebaseerd moet zijn op de vooral op de eilan den sterk gestegen waarde van het onroerend goed. Voor een uitzon dering voor de Wadden voelde men allerminst, omdat dit een vorm van staatssteun zou zijn, discrimi nerend voor andere gebieden in het land. Meer over de erfpacht op pagina TEXELSE'COURANT Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant de volgende folder(s): I' 1 "111 INSTALLATIETECHNIEK Voordeelland AMERICAN RASE 1)1 Ml> OI TIKMIltSTORE Folder niet gehad?! Alsnog verkrijgbaar op Spinbaan 6. Weet u de overeenkomst tussen een groentestalletje' en een diefstalletje Antwoord: aan allebei zit een'steeltje' verbonden 2 BOUWKAVELS (600/650M3) DEN BURG

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2009 | | pagina 1