Gekapte boomstammen Dennen verlaten eiland via Oudeschild Nieuwbouw wint van molen 'Afwijzing op geslacht niet eerder gehoord' 20 procent leerlingen OSG meldt zich ziek Cjvoen TwarLr Jexels in het harL, 2 'Sporen vos aangetroffen' (9) f OPGERICHT 15 SEPTEMBER 1887-NR. 12425 I DINSDAG 17 NOVEMBER 2009 TEXELSE™COURANT Verschijnt dinsdag en vrijdag Uitgave van v/h Langeveld de Rooy bv, Postbus 111790 AA Den Burg, oplage 7.500 Senioren uit I Den Hoorn en I Oudeschild L beklimmen het W*j toneel om te Ép vertellen over k I tradities en ÊmBB S—in! mJ I gewoonten. Op de haven van Oudeschild wordt Sinter klaas zaterdag 21 november ontvangen door burgemeester Francine Giskes. Op het spnngs- pektakel dat zaterdag in sporthal Ons Genoegen werd gehouden kwa men zo'n 220 kinderen in actie. De voortgang van familiebe drijf De Razende Bol is met drie pilaren (bloem bollen, winkel en camping) gewaarborgd. In de Dennen zijn houtvesters in opdracht van Staatsbosbe heer momenteel met twee oogstmachines aan het kappen. Er wordt nu aan weerszijden van het Westerslag gewerkt. De ver wachting is dat als alle met geel gemerkte bomen zijn gekapt, er 7000 ton hout uit het bos kan worden afgevoerd. Vorige week werden de eerste stammen op transport gezet. Dat gebeurde per schip vanuit Oudeschild. Er werd 1400 ton aan boord geladen, circa 1700 kuub gestapeld hout. Het meeste daarvan gaat naar België, waar er platen van worden gemaakt, voor het timmeren van vloeren. Een kleiner deel wordt verwerkt tot emballagehout, waarvan pallets worden gemaakt. Andere stammen worden verzaagd tot balken en planken. Een flinke hoeveelheid wordt gechipt tot energiehout. Deels voor de cen trale van TexelEnergie, om woningen (de 99) en de OSG te ver warmen. Omdat de hoeveelheid te groot is om op korte termijn op Texel te verstoken, gaat een deel naar een energiecentrale van Essent in Kuik. Op verzoek van TexelEnergie laat SBB in bepaalde stukjes bos te kappen bomen nog even staan, zodat hier later energiehout van kan worden gemaakt. www.speedheat.nl Bij de nieuwbouw van het Mari tiem en Jutters Museum in Oude schild hoeft geen rekening te worden gehouden met de molen biotoop van De Traanroeier. Bur gemeester en wethouders heb ben bedenkingen tegen een vrijstelling om tot 12,4 meter hoog te bouwen verworpen. De vrijwillige molenaars zijn teleur gesteld. Donderdag werd De Traanroeier uit protest in de rouw- stand gezet en Willem Keijzer, één van de vrijwillige molenaars, liet weten dat het van hem allemaal niet meer hoeft. Hij maakte zich als biotoopwachter van vereniging De Hollandsche Molen jarenlang sterk voor de bio toop. Die houdt in dat in een straal van honderd meter rond De Traan roeier de bebouwing niet hoger dan zes meter mag zijn, zodat de aanvoer van wind niet wordt belem merd. Het college heeft de bedenkingen afgewezen, omdat het begrip molenbiotoop met in het bestem mingsplan van Oudeschild is opge nomen, waardoor een wettelijk kader ontbreekt. De Traanroeier, waar jaarlijks een paar duizend kilo meel wordt gemalen voor Bakker Timmer en de Bonte Belevenis, wordt ook als niet-productiegericht beschouwd. De kwestie ligt lastig, omdat betrokkenen verschillende functies hebben. Keijzer is tegelijkertijd werknemer bij het museum en directeur Esther Banki is ook secre taris van de stichting die De Traan roeier beheert. De stichting, die het belang van een nieuw museumge bouw voorop stelt, kan zich vol gens haar vinden in het besluit van het college. Banki wijst erop dat bij de voorbe reiding rekening met de molen is gehouden. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de nieuwbouw 19 meter hoog zou worden. Dat is verlaagd naar 12,4 meter door een kelder te realiseren waar de maquette van de Rede van Texel komt te staan. Volgens vereniging De Holland sche Molen wordt onvoldoende rekening met de molen gehouden. Molenbiotoopdeskundige Mark Ravesloot hoopt met gesprekken alsnog tot resultaten te komen. Volgens hem is De Traanroeier ermee gediend als de punten van Het lijkt erop dat de Mexicaanse griep naar Texel is overgewaaid. Bij OSG De Hogeberg werden maandag zo'n twintig procent van de leerlingen ziek gemeld. Twaalf docenten deden tot dus ver afbericht. Overigens is ondui delijk in hoeverre in alle gevallen sprake is van Mexicaanse griep. Vorige week liep het aantal ziek meldingen bij OSG De Hogeberg op van 150 naar 190 en maandag kwamen er weer nieuwe bij. 'Som mige klassen zijn nagenoeg com pleet, andere gehalveerd', vertelt conrector Annemarieke de Vries. 'We hebben wel vaker veel zieke leerlingen gehad, maar met zóveel docenten heb ik nog niet eerder meegemaakt. Normaal kunnen we binnen de teams wel wat schuiven, maar nu is dat met meer te doen. Sommige klassen hebben vrij gekregen.' Op de basisscholen lijkt het voor alsnog mee te vallen. De Thijsse- school kent wel griepgevallen, het dak van de nieuwbouw worden aangepast. 'Zoals het nu moet worden, is het nadelig voor de molen, omdat je turbulentie gaat krijgen.' De Hollandsche Molen heeft formeel de mogelijkheid in beroep te gaan, maar volgens Ravesloot moet dat een uiterste middel zijn. Keijzer vindt het vooral jammer dat burgemeester en wethouders de molenaars niet in de gelegenheid hebben gesteld hun kant toe te lichten. Het college is dat niet ver plicht bij bedenkingen gaat, maar kan het wel doen als de situatie er naar is. Keijzer vindt het eveneens teleur stellend dat onvoldoende rekening wordt gehouden met De Traan roeier als beeldbepalend gebouw van Oudeschild. Hij kwam in 1993 op de molen, nadat die niet meer voor de opwekking van energie werd gebruikt. Hij zegt met plezier vrijwillig molenaar bij de molen van Het Noorden te blijven. maar bij één leerling is bevestigd dat het om Mexicaanse griep gaat. Bij de Lubertischool zijn geen gevallen van Mexicaanse griep bekend. Huisarts Jan Hoekstra vindt het aantal gevallen van Mexicaanse griep tot dusver meevallen. 'Eigen lijk hebben we meer last van de media dan van zieke mensen. We worden wel veel gebeld. Als je zeker wilt weten of het Mexicaanse griep betreft, moet je testen. We zijn er tot nu toe nog redelijk van verschoond gebleven. Anderzijds is het zo dat de gewone griep op dit moment nog niet op het hoog tepunt is. Aan de kenmerken kun je het wel herkennen. Het begint acuut, met knallende koppijn en meestal infectie van de bovenste luchtwegen, neusverkoudheid of keelpijn. Koorts is een ander ken merk. We kunnen er verder weinig aan doen.' Het inenten van de risi cogroepen is volgens Hoekstra bijna klaar. Bij het landelijk bureau van NBvP Vrouwen van Nu wordt verbaasd gereageerd op de subsidieafwij zingen die Vrouwen van Nu afde lingen Texel en De Cocksdorp- Eierland hebben ontvangen. Woordvoerder Brigitte Leferink van het bureau in Den Haag zegt het met eerder te hebben gehoord dat aanvragen terzijde worden gelegd op grond van het maken van onder scheid in geslacht. Volgens de gemeente is daar sprake van bij Vrouwen van Nu en volgens de gemeentelijke subsidieverordening mag dan geen subsidie worden toegekend. De kwestie houdt de gemoederen binnen Vrouwen van Nu behoorlijk bezig. Het bestuur van de afdeling De Cocksdorp-Eierland is bij wet houder Manan Merkelbach (wel zijn) langs geweest, maar dat lever de geen verandenng op. Voorzitter De kans bestaat dat er een vos op Texel is. Ecoloog Kees Ver schoor kan het niet met honderd procent zekerheid zeggen, maar is behoorlijk zeker van zijn zaak. Verschoor baseert zich op waarne mingen van medewerkers van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, een paar holen die gevonden zijn en onderzoek van uitwerpselen die de restanten van muizen en vogels bevatten. Als er daadwerkelijk een vos rond loopt, gebeurt dat al bijna een jaar anoniem en zonder op te vallen. Twee landmeters zagen eind janu ari van dit jaar aan de Stuifdijk al een dier met een rechtopstaande pluimstaart voorbij lopen en in een rietkraag verdwijnen. Zij werden aanvankelijk niet geloofd. Later werd in dezelfde omgeving een hol met veren gevonden. Bij de NIOZ- haven is eveneens een hol met veren aangetroffen en bij De Een dracht waren sporen, waardoor de Erna Eelman heeft de afwijzing inmiddels bij het hoofdbestuur van Vrouwen van Nu onder de aan dacht gebracht. 'De gedachte dat wij zouden discrimineren, werpen wij verre van ons.' De afdeling Texel liet vorige week al weten zichzelf door de afwijzing gediscri mineerd te voelen. Eelman liet wethouder Merkelbach zien dat Vrouwen van Nu een ver eniging is die midden in de maat schappij staat met sociale, maat schappelijke, educatieve, sportieve en educatieve activiteiten en ook bijeenkomsten houdt die regelma tig door mannen worden bezocht of georganiseerd. Ook hebben er mannenkoren opgètreden. Probleem is echter dat de landelij ke statuten van de in 1930 opge richte Bond van Plattelandsvrou wen het alleen over vrouwen heeft. Daarin wordt beschreven dat de vereniging open staat voor vrou- vermoedens groter zijn geworden. Verschoor sluit niet uit dat een vos de oversteek van Vlieland naar Texel heeft gemaakt. De dieren zijn in staat om te zwemmen, waardoor het mogelijk is dat bij dood tij via de Hengst in het Eierlandsche Gat een geslaagde overtocht is gemaakt. Volgens de ecoloog is het met verwonderlijk als de vos tot nu toe onopgemerkt is gebleven. Op Vlieland hebben ze er al maan den lang grote moeite mee de paar vossen die daar rondwandelen te pakken te krijgen. De dieren heb ben op de Waddeneilanden geen natuurlijke vijanden. Auto's bekrast In de Willem van Beierenstraat in Den Burg zijn in de nacht van zaterdag op zondag meerdere auto's bekrast. Vier eigenaren deden zondag aangifte, maar mogelijk zijn nog meer automobi listen het slachtoffer geworden. De politie komt graag in contact met getuigen die iets verdachts hebben gezien of gehoord. Zij kunnen con tact opnemen via tel. 0900-8844 (lokaal tarief). wen van alle gezindten (los van partijpolitiek) die hart voor hun leefomgeving hebben en andere vrouwen willen ontmoeten. Texel 2010 heeft het college ver zocht de vereniging alsnog subsi die toe te kennen. Volgens fractie voorzitter Gerbrand Poster slaat het nergens op dat er sprake zou zijn van discriminatie. 'Dit is een prachtig staaltje van "de geest van de wet" tegenover de "letter van de wet". Afwijzing van de subsidie van een keurige vrouwenclub is zeker niet in de geest van de wet.' (Advertentie) TEXELSE^COURANT gnaTmrVjotl.l.HUn. Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant de volgende fólder(s): Super deBoer TATENHOVE BV Folder niet gehad?! Alsnog verkrijgbaar op Spinbaan 6. Wie discrimineert wie? Sorry mevrouw, LEUK GEPROBEERD

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2009 | | pagina 1