Pulswingvisserij scheelt brandstof Texels strand meest romantisch Leader profijtelijk voor Texel A CATERING mm Cjrocn Jexels in het harL, Gestrande boei opgehaald TEXEL OPGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 12433 DINSDAG 15 DECEMBER 2009 T E X E LS E^'COll RANT Verschijnt dinsdag en vrijdag Uitgave van v/h Langeveld de Rooy bv, Postbus 11,1790 AA Den Burg, oplage 7.500 Muzio is een groep van twaalf enthou siaste bespe Iers van blok fluiten, gitaren en een mando- la Leden van bil jartverenigingen de Buureton en Tot Ons Genoe gen (TOG) waren vrijdag de hele dag onder de pannen. Jaap van der Vis en Harmen Klein Woolthuis draden vervangen de wekkerketting waarmee van HFK Engineering bekijken de pulsdraden platvis op de zeebodem voorheen werd die aan de sumwing zijn vastgemaakt. De opgewekt. <fok,jtmnvanHMum, De TX36 van de familie Van der Vis heeft een succesvolle test achter de rug, waarbij de sum wing voor het eerst met pulsvis serij is gecombineerd. Het brand stofverbruik werd met bijna driekwart teruggedrongen ten opzichte van de reguliere boom- korvisserij met wekkerketting. De TX36 viste de afgelopen drie weken met pulsdraden voor de opening van de netten. De draden, die onder water een stroomveld opzetten, vervingen de reguliere wekkerketting waarmee voorheen de platvis werd opgewekt. De puls draden. waar 15 Volt doorheen wordt geleid en die zonder proble men met de blote hand zijn vast te pakken als ze onder stroom staan, prikkelen de rugspier van de vis. Door het ontbreken van de kettin gen en de aanwezigheid van de draagvleugel wist de TX36 het brandstofverbruik te verminderen tot circa 14.000 liter per week. 'Toen we begonnen, zaten we nog op 40.000 liter per week', vertelt Jaap van der Vis. 'En we zijn gewoon net als altijd naar de Engelse gronden gevaren.' De meeste besparing zit volgens hem in het langzamer varen. 'We hoe ven nu niet harder meer dan vijf mijl per uur.' Het ging niet helemaal vlekkeloos. Een sumwing moest buiten gebruik worden gesteld, omdat het puls- syteem kuren kreeg. Niettemin werd de eerste week 3212 kilo tong gevangen en de weken daar na twee keer 1962 kilo. Van der Vis is trots dat in de praktijk is uitgeko men, wat de afgelopen jaren is voorspeld. 'Er waren veel mensen die niet geloofden dat het kon, maar het is gelukt. Dit scheelt in de onkosten.' De hoeveelheid dis cards (bijvangst van krabben en zeesterren) was ook een stuk min der. Ingenieur Harmen Klein Woolthuis uit Baarn, al vanaf het begin betrok ken bij de ontwikkeling van de sumwing, was eveneens content met de eerste resultaten. De TX36 had aan beide kanten 29 pulsdra den voor de netten met elk een eigen module om de pulsen op te wekken. De stroom ging via een stroomdraad met een sterkte van 220 Volt naar beneden, waarna over de draden werd verspreid. Die zaten aan de ene kant vast aan de draagvleugel en waren aan de andere kant met binnenbanden van een fiets aan een laatste stukje ketting geknoopt. 'Dan kunnen ze breken als ze tegen wat zwaars aan komen.' De stroomvoorziening werd gere- Het Texelse strand is tussen Sprookjeswonderland in Enk huizen en Kuuroord Elysium in Bleiswijk op de derde plaats geëindigd in de Nationale Uitjes test. Deze derde plaats bete kent een stijging ten opzichte van 2008, toen de stranden van Scheveningen en Zandvoort hoger werden gewaardeerd. De Uitjestest, een initiatief van NS, werd in juni gehouden. 49.541 mensen gaven aan waarheen hun favonete dagje uit voerde en vooral ook waarom. Niet alleen de bestem ming telde mee, ook de (onderlin ge) sfeer, het personeel, het eten en drinken en de andere bezoe kers. Hoewel een klein percentage ruzie kreeg tijdens het uitstapje, denkt de overgrote meerderheid met genoegen terug aan het dagje uit. Het Oerol Festival op Terschel ling werd als beste uitje bestem peld, de toptien wordt volgemaakt met Pinkpop, Toverland, Drou- wenerzand. het Openluchtmuse um, NEMO en de Efteling. In de eindcijfers ingedeeld naar Het EU-stimuleringsprogramma Leader blijkt gunstig voor Texel. Sinds het twee jaar geleden van start ging, werd bijna €150.000,- aan subsidies toegekend aan Texelse projecten en liggen er kansrijke aanvragen voor ruim €380.000,-. Als die door de pro vincie worden goedgekeurd, betekent dat (samen met de bij dragen van provincie en gemeen ten) een investering van €1.386.000,-. Leader is een voortzetting van het Leader+ programma, dat de perio de 2001 tot 2006 besloeg en bedoeld was als impuls voor de sociaal-economische ontwikkeling van de regio. Daarbij werd veel waarde gehecht aan samenwerking en het organisatievermogen van de lokale gemeenschap. Het opvol gende programma loopt tot 2015. Voor projecten in de kop van Noord- Holland en Texel is €4,5 miljoen beschikbaar gesteld. Deze geld stroom komt voor een derde van Leader (EU), voor een derde uit publieke cofinanciering (de gemeen te stak er tot dusver €33.000,- in) en uit private bijdragen. De Texelse projecten die geld van Leader hebben gekregen zijn de lokale energiemaatschappij Texel- energie (€58.046,-), het project 'Het scannen van schapen op worp grootte' (€14.969.-) en het Gemengd Zilt Bedrijf (€73.925,-). Twee andere initiatieven wachten nog op defini tieve goedkeuring van de provincie. Dat zijn het (deels Texelse) project geld vanaf de brug. 'Je moet reke ning houden met de temperatuur van het water.' Het verbruik is vol gens Klein Woolthuis en Van der Vis te vergelijken met vier haar- föhns of een dikke magnetron. Hoewel de pulswingvisserij een doorbraak lijkt, is het nog onzeker of het een toekomst heeft. Voorals nog staat Nederland maximaal 5 procent van de visserij toe aan pulsvisserij toe. Die grens blijft naar verwachting nog wel een tijd in de boeken staan, omdat veranderin gen in het visserijbeleid Europees moeten worden geregeld. Daarnaast moet nader worden onderzocht welke gevolgen puls- visserij op kabeljauw heeft, omdat die bij eerdere proeven gehavend boven water kwam. Van der Vis zag de afgelopen weken zelf geen beschadigde kabeljauwen in zijn netten. 'Maar wij zijn van laag naar steeds een beetje meer spanning gegaan. Bij vorige proeven begon nen ze met veel spanning en werd het telkens een beetje minder.' De TX36 kon met behulp van subsi dies van LNV en het Visserij Inno vatie Platform de testen uitvoeren. Afgelopen zondag is de kotter voor het eerst op eigen risico met de pulsdraden en de sumwing op pad gegaan. Van der Vis zei er alle vertrouwen in te hebben. 'Hopelijk keren er straks mensen terug op de vloot als we veel minder onkosten hebben.' De TX38 van de familie Betsema, net als de TX36 betrokken geweest bij de ontwikkeling van de sumwing, wordt de komende weken van pulsdraden voorzien. Plastic ophalen in laatste week De gemeente start tussen kerst en oud en nieuw met het inzame len van plastic. Het plastic kan worden verzameld in speciale zakken die de gemeente heeft bezorgd. Bedoeling is dat de gemeente deze zakken eens in de vier weken ophaalt. Aanvankelijk zou het plastic in week 49 worden opgehaald, maar dat bleek niet haalbaar. Peter van Ree, hoofd Gemeentewerken, heeft proefondervindelijk vastgesteld dat hij sinds hij inzamelt ruimte over houdt in de grijze bak. Er zijn wel een paar praktische problemen. Door de wind waaien met name in het buitengebied zakken in de sloot. De gemeente heeft daarvoor speci ale haakjes verspreid, waar de zak ken aan kunnen worden opgehan gen. Van Ree: 'We hopen dat de mensen die gebruiken.' Er bestaan ook rekjes voor. Gemeentewerken verzorgt het ophalen, het plastic wordt verwerkt bij Amsing. Mensen die zeggen dat het scheiden van afval 'niets uit haalt', omdat het daarna toch weer op één hoop wordt gegooid, heb ben het volgens Van Ree mis. 'Het plastic wordt gerecycled, in plaats van verbrand.' Doordat er straks minder plastic in de verbrandings oven komt. gaat de te hoge calon- sche waarde omlaag, wat gunstig is voor de verbranding. 'Waddengebied gaat voor goud (€337.830,-) en het Texelse vuurto renproject (€52.500,-). Wethouder Nico Kikkert zou graag zien dat meer initiatiefnemers aan kloppen voor Leadersteun en - begeleiding. Tot dusver loopt het niet storm. Projecten moeten zo veel mogelijk uitgaan van de eigen bevolking. 'Mensen die zich willen inspannen voor het op peil houden van de levenskwaliteit in de eigen woonomgeving hebben vaak goede ideeen. Meestal komt er weinig van terecht door gebrek aan ondersteu ning, planvorming en geld. Leader wil daarin voorzien', aldus een gemeentelijke woordvoerder. Een belangrijke rol bij de toeken ning van subsidie en begeleiding wordt gespeeld door de zogeheten Plaatselijke Groep Daarin zitten lokale bestuurders, ondernemers, vertegenwoordigers van de agrari sche, toeristische en ICT-sector. vrouwenorganisaties, natuur- en milieuorganisaties en de provincie. Naast Leader blijft het bekende Investeringsfonds Landelijk Gebied (ILG) actief. Ook op deze pot kan een beroep worden gedaan voor het mogelijk maken van kleinscha lige, lokale projecten die voor de sociaal-economische ontwikkeling van belang zijn, vooral als ze 'van onderaf' komen, vernieuwend zijn en een vorm van publiekprivate samenwerking inhouden. www.speedheat.nl VVV veilt domeinnamen WV Texel heeft in de loop van de jaren een groot aantal domein namen geregistreerd. In verband met de kosten wordt een deel daarvan binnenkort opgezegd. We willen graag de ondernemers op Texel als eersten de gelegen heid bieden om deze domeinna men over te nemen. Dit gebeurt door middel van een bieding. De WV heeft in de loop der jaren een groot aantal domeinnamen geregistreerd. Om kosten te bespa ren wordt een deel van deze regi straties niet verlengd Texelse ondernemers hebben de mogelijk heid een bod uit te brengen op een van de domeinen, met namen als groepen-op-texel.nl, vergade- renoptexel.com of texelvakantie.nu. Domeinnamen met de extensies biz en tv moeten minimaal €65,- opbrengen, de overigen minimaal €35,-. Natuurlijk kan ook gewacht worden tot de domeinnamen vanzelf beschikbaar komen. Die termijn wisselt per naam Een overzicht van de verschillende domeinnamen is te lezen in de nieuwsbrief ivoor onder nemers die deze week is verspreid, een bod uitbrengen kan via secretariaat@texel.net. mannen en vrouwen, gezinnen, opa's en oma's en collega's komt het eiland niet meer terug, maar verrassend genoeg wel in de uit slag voor stelletjes (vierde plaats) en voor mensen die er alleen op uit gaan (tiende plaats). In de einduitslag voor meest gezel lige uitjes staat het strand op de negende plaats, terwijl het in de toptien van meest romantische uitjes fier op de tweede plaats staat Alleen Scandic Sanadome in Nijmegen wordt als romantischer TEXELS INCOURANT Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant de volgende folder(s): Bruining Nikaldel Folder niet gehad?! Alsnog verkrijgbaar op Spinbaan 6. Betonmngsvaartuig Terschelling heeft maandagmiddag de losge slagen boei Molengat 7 opgehaald uit Oudeschild om deze weer op zijn vertrouwde locatie te plaatsen. Vrijdag werd melding gemaakt van de gestrande boei, ten zuiden van paal 9 op het Texelse strand. Nadat de betonnmgsdienst heeft gecon troleerd of de verlichting en andere apparatuur nog goed werkt, zal de boei zo spoedig mogelijk worden teruggeplaatst in het smaller- en ondieper wordende Molengat. 'Kampeerterrein 't Woutershok is gewoon mijn passie', zegt Ger de Graaf over dit familie bedrijf. Ouwe Sunder- klaas is op het hele eiland gevierd, in het ene dorp wat uitbundiger dan in het andere. imffffn

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2009 | | pagina 1