TEXELSE^COURANT Cjroen ^wartr jéxels in het harL, r2 J Bouwaanvragen voor Groenepiaats Koffiecafé Inn de Knip wil langer open blijven Rein Stam treedt af als voorzitter horeca Nieuwe verlichting voor haven OPGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 12645 VRIJDAG 27 JANUARI 2012 Vogelwerkgroep Texel bestaat 30 jaar en viert dat door rond iedere 30ste van de maand een excursie te hou den. Er komt vorst aan en daarom zijn op de Groenepiaats donderdag voorbereidingen getroffen voor een ijsbaan. 8 Priscilla Noor- lander heeft zondag in Anna Paulowna de kringkampi oenschappen dressuur gewonnen. Na twintig jaar neemt Frits Dijkstra afscheid van Beach Park Texel. Hij wordt opgevolgd door Jan Bloem. De gemeente heeft 25 reacties ontvangen van mensen die belangstelling hebben voor een kavel in het centrum van Den Burg. Het college gaat aan de hand daarvan verder met een planologische en financiële uit werking van nieuwbouw op de Groenepiaats. De gemeente ontving de reacties op advertenties die eind vorig jaar in diverse media en op de gemeen telijke website waren geplaatst. Twee reacties kwamen van de over kant, de rest was van Texelaars. Twaalf partijen toonden interesse in de ontwikkeling van commerciële ruimtes (horeca, detailhandel of zakelijke dienstverlening) aan de Groenepiaats. De helft van hen heeft ook interesse om daarboven woonruimte te realiseren. Acht partijen toonden interesse voor een woning aan de Burgwal. Zeven van hen hielden eveneens een optie voor een appartement aan de Groenepiaats open. De meeste belangstellenden willen voor eigen behoefte bouwen. Vier partijen willen voor derden bouwen. Volgens plannen die de raad heeft bekrachtigd, kan er op de plek van het gesloopte raadhuis 960 vier kante meter aan commerciële ruim te komen met daarboven 12 appar tementen. Aan de Burgwal zijn 5 nieuwbouwwoningen gepland. Volgens het college is de belang stelling voldoende groot om te star ten met de planologische en finan ciële uitwerking van het project. Het college wil daarvoor in een open proces met de belangstellenden verder werken aan de invulling van de stedenbouwkundige en planolo gische randvoorwaarden. Dat gebeurt binnen de kaders die de raad inmiddels heeft vastgesteld. Het college zegt de raad in maart te informeren over de werkplanning. Dan wordt naar verwachting ook een herberekening van de grondex ploitatiebegroting gepresenteerd Volgens het college is de lijst met 25 belangstellenden niet exclusief. Er kunnen zich in de loop der tijd nog partijen aansluiten en er kun nen ook partijen afvallen naarmate de plannen concreter worden. Er kon eind vorig jaar vrijblijvend op de advertenties worden gereageerd. Koffiecafé Inn de Knip in Den Hoorn wil langer open blijven. Nu mag het café-eethuis open zijn tot 21.00 uur. Janien de Bruijn en Irene Penha hebben de gemeente gevraagd de bestemming te wijzi gen in horeca, zodat ze de regu liere openingstijden mogen aan houden. Het college adviseert de gemeenteraad niet mee te wer ken. Op het voormalige bankgebouw rust een detailhandelsbestemming. In 2008 verleende de gemeente een ontheffing om er een daghorecazaak in te vestigen. Dit gebruik is volgens het college 'naar aard en uitstraling' vergelijkbaar met detailhandel. Om die reden mocht het buurtcafé open zijn van 9.00 tot 21.00 uur. Inmiddels is het doel om 'wat levendigheid' in het dorp te brengen en het dorp aan trekkelijker te maken voor Texelaars en toeristen, volgens de uitbaters bereikt. Het café biedt werk aan behoorlijk wat mensen, maar de slui ting om 21.00 uur maakt het volgens De Bruijn en Penha 'haast onmoge lijk' mensen aan het werk te hebben Werkstraf 15-jarige Een 15-jarige jongen uit Den Burg heeft van de kinderrechter in Alkmaar een werkstraf van 140 uur gekregen, waarvan 40 voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. De jongen werd veroordeeld voor meerdere diefstallen en de bero ving en bedreiging met geweld van een 13-jarige Duitse jongen. Dat laatste gebeurde eind oktober 2011De kinderrechter sprak twee jongens van 16 jaar uit De Cocks- dorp en 17 jaar uit Oudeschild vrij van betrokkenheid bij de zaak. Een 19-jarige jongen uit Den Burg die eveneens was opgepakt naar aan leiding van de beroving en bedrei ging werd niet gedagvaard. en te houden. Probleem ook is dat 'groepjes' die iets te vieren hebben, afhaken zodra ze horen dat de tent om 21.00 uur sluit. Bovendien is er een 'sociale reden' om langer open te blijven. 'Er is vraag naar.' Ze geven weliswaar toe dat ze zelf hebben gevraagd om de huidige ontheffing, maar voor de 'kwaliteit, continuïteit en gezelligheid' willen ze langer open blijven. B en w reageren afwijzend. 'Het wijzigen van de bestemming naar horeca kan leiden tot een toe name van nachtelijke activiteiten in de directe omgeving en dat is gezien de directe nabijheid van woningen niet wenselijk.' Sanitair-showroom zaterdags open van 10.00 - 12.30u texelseJcourant Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant de volgende folder(s): Folder niet gehad?! Alsnog verkrijgbaar op Spinbaan 6. .txl Bekendmakingen op pagina 10 BftjS Woelmuis Leerlingen van groep 7 van de Jozefschool hebben zich het lot van de zieke zeehonden aangetrokken. Toen ze hoorden over de torenhoge kosten die Ecomare moet maken om de dieren op te vangen, bedachten Romy Nichols, Chantal Dros, Dylan van der Veen, en Iwen Seifert een plan om geld in te zamelen. Op hun initiatief komt er bij de ingang van de school aan de Lijnbaan een net waarin mensen lege statie- geldflessen kunnen inleveren. Lege kratten mogen daar ook worden neergezet. En voor wie z'n lege flessen meeneemt naar de supermarkt, plaatsen de leerlingen en hun klasge nootjes bij de kassa's een potje voor de statiegeldbonne tjes. De hele opbrengst gaat naar de zeehondenopvang. 'We hopen dat heel veel mensen hun statie afstaan voor de zeehonden.' 'Schieten met een groot kanon op een mug.' Zo kwalificeerde Rein Stam de brief van Horeca Nederland aan de leden van de Texelse afdeling met de bood schap dat zijn voorzitterschap niet wordt geaccepteerd. Tij dens een emotionele maar zeer slecht bezochte vergadering maakte Stam dinsdagavond bekend dat hij opstapt. De breuk tussen het landelijke bestuur en Texel lijkt zomaar niet gelijmd. Texel is één van de 240 afdelingen die zijn aangesloten bij Koninklijke Horeca Nederland. Regel is dat de voorzitter maximaal twee perioden van drie jaar zitting mag hebben in het bestuur, geen onkostenver goeding mag krijgen en een actief horecaondernemer moet zijn. Texel kan daarmee niet uit de voe ten. Net als andere belangenorga nisaties geeft de afdeling de voor keur aan een onafhankelijk voorzitter. Jook Nauta vervulde die functie vanaf 1995 en Rein Stam van 2003 tot 2010. Na een jaartje als adviseur dienst te heb ben gedaan, besloten de leden eind november dat Stam aan zijn derde periode als voorzitter mocht beginnen. Waarbij ze zich ervan bewust waren dat ze de regels van Horeca Nederland negeerden. Voorzitter A. Naber 'overviel' de leden 29 december met een brief met de boodschap dat het lande lijk bestuur deze verkiezing niet accepteerde en dat Texel op zoek moet naar een voorzitter die actief horecaondernemer is. Opmerke lijk, omdat adviseur Ben Tap van Horeca Nederland kort daarvoor nog aangaf dat hij het 'democra tisch' genomen besluit van Texel respecteerde. Maar dinsdag moest Tap erkennen dat het hoofdbe stuur in Woerden (het 'Politbu reau') er anders over dacht. Het bestuur dreigde zelfs zover te gaan dat als Stam aanbleef hij als buitengewoon lid zou worden geroyeerd, met als uiterste middel dat de hele afdeling buitenspel zou worden gezet. Zover liet Stam het niet komen, dinsdag maakte hij bekend terug te treden. Zeeburg 'Als een boer een afspraak maakt, komt hij die na. Dat gevoel hebben wij op het moment niet van de kant van de provincie.' Dat mag zo zijn, Nico, maar dit is ook waar: Als een boer een handtekening zet onder een grondruil, dan blijft hij daar eindeloos over doorzeuren, zeker als er rotganzen in het geding zijn. Bij deze geef ik een oprechte waar schuwing, Nico. Als er iemand in de Nederlandse politiek is die het kennelijk niet zo nauw neemt met afspraken, dan is het de staatsse cretaris waar jij nu je hoop op ves tigt. Kennelijk is Henk Bleker geen boer. Doe er maar eens navraag naar, Nico, in België of in Flevo land, bij de erfpachters van Staats bosbeheer of bij Staatsbosbeheer zelf, bij de provincie of bij mensen die een netje in de Waddenzee hadden staan. Als ik jou was, zou ik Jaap Bond en Francine Giskes toch eerder vertrouwen. Woelmuis het donker over de dijk te zien was. 'Dat past goed bij de nachte lijke duisternis als een kernwaarde van Texel.' Volgens Kooiman komt de nieuwe LED-verlichting de sociale veiligheid ten goede door dat kleuren en gezichten in het witte licht beter zijn te zien dan in het oranje licht. Met de vervanging is een investering van €30.000,- gemoeid. De gemeente heeft de garantie gekregen dat de lampen 50.000 uur (12 jaar) kunnen bran den. De gemeente stemde de keuze af met de dorpscommissie van Oudeschild en de Stichting Havenbelangen waarin gebruikers van de haven zijn verenigd. De gemeente is begonnen met het installeren van duurzame LED-verlichting op de haven van Oudeschild. Wethouder Edo Kooiman gaf gis termiddag een officieel tintje aan het werk door samen met Jos Rij kers van Gemeentewerken nabij 't Pakhuus een armatuur te vervan gen. In totaal worden 59 lichtar- maturen aangepakt. Gemeente werken begon in de tweede week van januari met het werk en ver wacht over een paar weken klaar te zijn. Volgens Kooiman wordt met de nieuwe LED-verlichting 60 procent bespaard ten opzichte van de vorige verlichting. Dat komt vol gens hem neer op 22.000 kilo wattuur, wat goed is voor circa €1300,- per jaar. Een deel van de lampen wordt tussen 23.00 en 6.00 uur tot halve kracht gedimd. De nieuwe verlichting is wit en daarmee moet een einde komen aan de 'oranje gloed' die anders in www.texelseautopagina.nl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2012 | | pagina 1